Verordening voor het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Wijdemeren 2015

Geldend van 19-11-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening voor het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Wijdemeren 2015

De raad van de gemeente Wijdemeren:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21-7-2015;

gelet op artikel 149 en artikel 154, eerste lid van de Gemeentewet;

gelezen artikel 35, tweede lid van de Wet op de lijkbezorging;

overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen voor het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen;

besluit vast te stellen de volgende:

Verordening voor het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Wijdemeren 2015

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaatsen:

  • 1.

   de algemene begraafplaats ‘de Hornhof’, Slotlaan 4a te Nederhorst den Berg;

  • 2.

   de algemene begraafplaats ‘Berestein’, Beresteinseweg 33 te ’s-Graveland;

  • 3.

   de algemene begraafplaats aan het Stichts End naast nr. 57/59 te Ankeveen;

  • 4.

   de algemene begraafplaats aan de Kortenhoefsedijk 167 te Kortenhoef;

  • 5.

   de algemene begraafplaats aan de Rading 168 te Loosdrecht.

 • b.

  graf:

  een zandgraf of keldergraf;

 • c.

  grafkelder:

  een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere stoffelijke overschotten worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus:

  een bus ter berging van as van een overledene (stoffelijk overschot);

 • e.

  urn:

  een voorwerp ter berging van as en een of meer asbussen;

 • f.

  particulier graf:

  een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van stoffelijke overschotten;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as.

 • g.

  algemeen graf:

  een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van stoffelijke overschotten;

 • h.

  particulier urnengraf:

  een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as.

 • i.

  algemeen urnengraf:

  een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  een ecologisch urnengraf:

  een urnengraf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het bijzetten van een biologisch afbreekbare urn op een daartoe aangewezen plaats;

 • k.

  particuliere urnennis:

  een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  particuliere gedenkplaats:

  een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • m.

  verstrooiingsplaats:

  een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • n.

  grafbedekking:

  gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • o.

  grafmonument:

  een gedenkteken of voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen het funderingsraam, kettingen en hekwerken;

 • p.

  herdenkingsmonument:

  een monument waarbij gelegenheid wordt geboden overledenen te herdenken;

 • q.

  grafbeplanting:

  (winterharde) kruidachtige beplanting die door de rechthebbende op een graf wordt aangebracht;

 • r.

  beheerder:

  de ambtenaar belast met de dagelijkse gang van zaken op de begraafplaats;

 • s.

  rechthebbende:

  natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • t.

  gebruiker:

  natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf of een algemeen urnengraf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • u.

  college:

  het college van burgemeester en wethouders;

 • v.

  houder van de begraafplaats:

  gemeenteraad van Wijdemeren.

Artikel 2 Uitbreiding begrippen particulier en algemeen graf

 • 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang, onder particulier graf tevens verstaan: particulier urnengraf, particuliere urnennis, particulier kindergraf, dan wel particuliere gedenkplaats;

 • 2. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder algemeen graf tevens verstaan: algemeen urnengraf dan wel algemene urnennis.

Hoofdstuk II Openstelling, orde en rust op de begraafplaats

Artikel 3 Openstelling begraafplaats(en)

 • 1. De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang;

 • 2. Ter handhaving van de orde en rust op een begraafplaats kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten;

 • 3. Het is verboden, in de tijd dat een begraafplaats niet voor het publiek geopend is, zich daarop te bevinden.

Artikel 4 Ordemaatregelen

 • 1. Het is een ieder verboden, zonder schriftelijke toestemming van de beheerder en de rechthebbende of gebruiker werkzaamheden aan grafbedekkingen op begraafplaatsen te verrichten;

 • 2. Het is verboden zich met (motor)voertuigen op een begraafplaats:

  • a.

   te begeven elders dan op de daartoe aangewezen wegen en (voet)paden behoudens ten behoeve van begrafenissen of voor het vervoer van materialen;

  • b.

   sneller dan stapvoets voort te bewegen.

 • 3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in de aanhef en onder a van het tweede lid;

 • 4. Aan deze ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden;

 • 5. Het bepaalde in lid 2 geldt niet voor de beheerder of door hem aangewezen personen;

 • 6. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder;

 • 7. Degenen die zich niet aan de in het zesde lid bedoelde aanwijzing houden, moeten zich op eerste aanzegging van de beheerder van de begraafplaats verwijderen.

Artikel 5 Plechtigheden

 • 1. Herdenkingen, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats(en) moeten minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de plechtigheid schriftelijk aan de beheerder worden gemeld;

 • 2. De melding bevat de omschrijving, datum, tijdstip en locatie van de plechtigheid;

 • 3. De bezoekers van de plechtigheden, bedoeld in het eerste lid, moeten zich in het belang van de orde, rust en netheid houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

Artikel 6 Opgravingen en ruimen

Bij het opgraven van lijken en de ruiming van graven zijn geen andere personen aanwezig dan degenen die door de beheerder met deze werkzaamheden zijn belast.

Hoofdstuk III Voorschriften voor lijkbezorging

Artikel 7 Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf

 • 1. Diegene die ten behoeve van een uitvaart gebruik wil maken van de faciliteiten die de begraafplaats biedt, geeft daarvan uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan de dag van de begrafenis, bijzetting of verstrooiing, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag;

 • 2. Indien de burgemeester schriftelijk toestemming heeft gegeven om het stoffelijk overschot binnen 36 uur na het overlijden te begraven, moet deze kennisgeving voor de plechtigheid aan de beheerder worden overhandigd;

 • 3. Het openen van een graf voor het begraven of het bezorgen van as, het daarna sluiten van een graf en het bedienen van de hulpmiddelen mag alleen gedaan worden door de beheerder of de door hem aangewezen personen. Nabestaanden kunnen deze handelingen op aanwijzing en onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten als zij hun wens hiervoor uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan het openen van het graf of het bezorgen van as, schriftelijk aan de beheerder hebben geuit. Zij zijn verplicht de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag.

Artikel 8 Gebouwen en muziekinstallatie (indien aanwezig)

 • 1. Het gebruik van de ontvangstruimten, de aula en de muziekinstallatie moet uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan de dag waarop van de ruimte of de aula gebruik zal worden gemaakt, schriftelijk worden gemeld bij de beheerder;

 • 2. De ruimten en de muziekinstallatie staan voor iedere plechtigheid gedurende een vooraf aangevraagde en te bepalen tijdsduur ter beschikking van de aanvrager met een minimum van 1 uur.

Artikel 9 Te overleggen stukken

 • 1. Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat het verlof tot begraven is overgelegd aan de beheerder.

 • 2. Indien de begraving of de bezorging van as in een particulier graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet.

 • 3. Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende.

 • 4. De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele jaren.

 • 5. De beheerder onderzoekt de volledigheid en juistheid van deze machtiging.

Artikel 10 Tijden van begraven en asbezorging

 • 1. De tijd van begraven en het bezorgen van as is:

  • a.

   op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur, behoudens op officiële feestdagen;

  • b.

   op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur;

 • 2. Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.

Hoofdstuk IV Indeling en uitgifte der graven

Artikel 11 Indeling graven en asbezorging

 • 1. Op de begraafplaatsen worden uitgegeven:

 • a. Particuliere graven en urnengraven;

 • b. Algemene graven en urnengraven;

 • c. Urnennissen.

 • 2. Graven worden slechts uitgegeven voor direct begraven.

 • 3. Het college kan een particulier graf anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van ligging uitgeven, als dit de bedrijfsvoering van de begraafplaats niet schaadt.

 • 4. Op of in een algemeen graf vinden geen asverstrooiingen plaats.

 • 5. Particuliere en algemene graven en urnennissen worden uitgegeven in volgorde van ligging, behoudens de in het 3e lid bedoelde gevallen.

Artikel 12 Termijnen particuliere graven

 • 1. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats(en) dat toelaat, op een bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van twintig of dertig jaar het recht op een particulier graf. De termijn start op de datum waarop het particulier graf is uitgegeven.

 • 2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van tien of twintig jaren, mits de aanvraag vóór het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.

 • 3. Na het verstrijken van de termijnen als bedoeld in de leden 1 en 2, vervalt het graf aan de houder van de begraafplaats.

 • 4. Begraven of bijzetten in een particulier graf na de eerste uitgifte, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn die niet korter is dan de termijn van de wettelijke grafrust na de laatste begraving of bijzetting.

 • 5. De in lid 2 bedoelde termijn wordt afgerond op hele jaren met een minimum van 5 jaren.

 • 6. Een recht als in dit artikel bedoeld, kan slechts aan één rechthebbende of natuurlijk persoon worden verleend.

 • 7. Het gebruik van een algemeen graf kan niet worden verlengd

Artikel 13 Overschrijving van verleende rechten op een particulier graf

 • 1. Het recht op een graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven op naam van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon;

 • 2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het graf worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de aanvraag daartoe wordt gedaan binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende. Indien de overleden rechthebbende in het graf dient te worden begraven, of indien de asbus met zijn resten in het graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan.

 • 3. Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het college niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn van zes maanden, is het college bevoegd het recht op het particuliere graf te doen vervallen.

 • 4. Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van zes maanden kan het college het particuliere graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op een particulier graf dat inmiddels is geruimd.

Artikel 14 Afstand doen van graven

Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen van het recht op het particulier graf. Van de ontvangst van die verklaring doen burgemeester en wethouders schriftelijk melding aan de rechthebbende.

Hoofdstuk V Grafbedekkingen

Artikel 15 Vergunning voor grafmonumenten

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van het college grafmonumenten te plaatsen of te herplaatsen.

 • 2. Het college stelt nadere regels voor de grafmonumenten op graven en urnenplaatsen vast.

 • 3. De vergunning kan onder voorwaarden en beperkingen worden verleend;

 • 4. De vergunning wordt slechts verleend aan de rechthebbende of gebruiker;

 • 5. Een vergunning voor een grafmonument kan worden gewijzigd, ingetrokken of geweigerd indien:

 • a. de duurzaamheid van de gebruikte materialen onvoldoende of de fundering en constructie onvoldoende stevig, stabiel en veilig wordt geacht;

 • b. ter verkrijging van de vergunning onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • c. de aan de vergunning verbonden voorschriften niet zijn of worden nagekomen of de op de vergunning van toepassing zijnde regelgeving niet is of wordt nagekomen.

 • d. van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel bij gebreken van een dergelijke termijn binnen een redelijke termijn.

 • e. de houder van de vergunning dit verzoekt;

 • f. het grafmonument naar het oordeel van het college ernstig afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;

 • g. de tekst of afbeelding op het grafmonument naar het oordeel van het college aanstootgevend of kwetsend kan zijn;

 • 6. Het (doen) plaatsen of aanbrengen van een grafmonument geschiedt door of namens de rechthebbende of gebruiker.

 • 7. De rechthebbende of gebruiker is eigenaar en verantwoordelijk voor het grafmonument tenzij schriftelijk, voor het plaatsen van het grafmonument, anders is meegedeeld.

 • 8. Alle kosten voor het plaatsen of aanbrengen, herstellen of vernieuwen van het grafmonument komen voor rekening van de rechthebbende of gebruiker.

 • 9. De rechthebbende of gebruiker is verplicht het grafmonument naar het oordeel van de beheerder goed te onderhouden.

Artikel 16 Herstel van schade aan een grafmonument

 • 1. Een rechthebbende op of een gebruiker van een graf is aansprakelijk voor schade aan een grafmonument als gevolg van brand, vandalisme, diefstal, verzakking, vorst, storm, hagel, wateroverlast en andere van buiten komende oorzaken, of ontstaan door het weghalen en terugplaatsen van een grafmonument en eventuele gevolgschade voor derden.

 • 2. De rechthebbende of gebruiker is verplicht de - door welke omstandigheden ook - aan een grafmonument toegebrachte schade of verzakking op eerste aanschrijving te herstellen, indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders een gevaarlijke situatie oplevert en/of het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt.

 • 3. Indien binnen twee maanden na de dag van aanschrijving geen herstel of vernieuwing heeft plaatsgevonden, is het college bevoegd tot verwijdering van het grafmonument over te gaan, waarbij geldt dat zij voor deze handeling niet aansprakelijk kan worden gesteld, onverlet het recht van het college tot herstel of vernieuwing op kosten van de rechthebbende of gebruiker over te gaan.

Artikel 17 Onderhoud door rechthebbende of gebruiker

 • 1. Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van het grafmonument geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de gebruiker.

 • 2. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht het grafmonument behoorlijk te onderhouden of te herstellen.

 • 3. Indien de rechthebbende of de gebruiker nalaat het grafmonument behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan de beheerder de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig het gehele grafmonument doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende dertien weken ter beschikking van de rechthebbende of de gebruiker en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is;

 • 4. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat het college de rechthebbende of de gebruiker door middel van een verklaring schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de toestand van de grafbedekking. Wanneer het adres van de rechthebbende of de gebruiker niet bekend is maakt het college de verklaring bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht. De in het vierde lid genoemde termijn geldt niet als verwijdering moet plaatsvinden om schade en/of letsel te voorkomen;

 • 5. De beheerder kan de rechthebbende of de gebruiker per aanschrijving verplichten een beschadiging aan het grafmonument te herstellen binnen een gestelde termijn indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van de beheerder het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar op levert voor derden.

Artikel 18 Onderhoud door de gemeente

Burgemeester en wethouders voorzien in het algemene onderhoud van de begraafplaats.

Artikel 19 Grafbeplanting etc.

 • 1. Grafbeplanting moet voldoen aan de in nadere regels vastgelegde eisen.

 • 2. Wanneer grafbeplanting niet aan de in het eerste lid bedoelde eisen voldoet, stelt het college de rechthebbende in de gelegenheid deze binnen een maand na verzending van de kennisgeving in overeenstemming te brengen met deze eisen.

 • 3. Wanneer de rechthebbende niet, of niet tijdig gevolg geeft aan het bepaalde in het tweede lid, wordt de grafbeplanting op kosten van de rechthebbende in overeenstemming gebracht met de eisen, of indien dit niet mogelijk is, verwijderd. Rechthebbende kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

 • 4. Op en rond een strooiveld mogen geen planten worden aangebracht.

 • 5. Het is toegestaan om op een graf of bij een herdenkingsmonument losse bloemen te leggen of plaatsen.

 • 6. Het is niet toegestaan om op een graf losse voorwerpen te plaatsen die kunnen wegwaaien of om voorwerpen te plaatsen die van glas of aardewerk zijn vervaardigd.

Artikel 20 Plaatsen en verwijderen van grafbedekking

Indien de werkzaamheden betreffende het plaatsen dan wel terugplaatsen en verwijderen van grafbedekking door of namens de rechthebbende op het graf worden uitgevoerd, dient dit tenminste 2 werkdagen van tevoren aan de beheerder te worden gemeld, onder opgave van dag en tijdstip waarop met de werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 21 Verwijdering grafmonumenten en grafbeplanting na verstrijken van de termijn

 • 1. De grafbedekking wordt na het verstrijken van de termijn van uitgifte van het graf verwijderd. Wanneer de rechthebbende of gebruiker voor afloop van de termijn schriftelijk te kennen heeft gegeven het grafmonument of de grafbeplanting te willen bewaren, dient deze voor het verstrijken van de termijn te worden opgehaald.

Hoofdstuk VI Opgraven en ruimen

Artikel 22 Ruiming, bezorging van overblijfselen en as

 • 1. De bij het ruimen van het graf nog aanwezige overblijfselen van het stoffelijk overschot worden bijgezet op een daarvoor bestemde plaats en de as wordt verstrooid op een hiervoor bestemt gedeelte van de begraafplaats(en).

 • 2. De gebruiker van een algemeen graf kan voor afloop van de termijn bij de beheerder een schriftelijke aanvraag indienen om bij ruiming de stoffelijke overblijfselen, indien mogelijk, te verzamelen voor herbegraven ergens anders. De gebruiker van een algemeen urnengraf of nis waarin een asbus al of niet met een urn is bijgezet kan bij de beheerder een schriftelijke aanvraag indienen om deze urn ter beschikking te stellen;

 • 3. De rechthebbende op een particulier graf kan bij de beheerder een schriftelijke aanvraag indienen om de stoffelijke resten te verzamelen om deze weer in dezelfde grafruimte te plaatsen herbegraven dan wel om deze elders opnieuw te begraven.

 • 4. De rechthebbende op een particulier urnengraf of particuliere urnennis kan bij de beheerder een schriftelijke aanvraag indienen de asbus ter beschikking te houden.

Hoofdstuk VII Instandhouden historische graven en opvallende grafbedekking

Artikel 23 Lijst

 • 1. Burgemeester en wethouders houden een lijst bij van graven die van historische en/of culturele betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.

 • 2. Alvorens tot ruiming van graven wordt overgegaan onderzoeken burgemeester en wethouders of er graven zijn die in aanmerking komen om op deze lijst te worden bijgeschreven.

 • 3. De gemeenteraad beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op de in het eerste lid bedoelde lijst staan.

Hoofdstuk VIII Inrichting register

Artikel 24 Voorschriften

 • 1. De houder van de begraafplaats houdt een register bij als bedoeld in artikel 27 van de Wet op de lijkbezorging. Dit register bevat tevens:

  • a.

   De rustplaatsgegevens;

  • b.

   De uitgiftegegevens;

  • c.

   Relatiegegevens

  • d.

   Monumentgegevens.

 • 2. Het register wordt bijgehouden door of namens de beheerder.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 25 Toezicht

Het college wijst ambtenaren aan die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.

Artikel 26 Intrekken oude regeling

De beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Wijdemeren 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 27 Overgangsbepaling

 • 1. Besluiten van burgemeester en wethouders die genomen zijn op grond van de oude verordening(en) gelden als besluiten genomen op grond van deze verordening.

 • 2. Indien voor het tijdstip van in werking treden van deze verordening een aanvraag op grond van de oude verordening is ingediend en voor het tijdstip van het in werking treden van deze verordening niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 28 Strafbepaling

 • 1. Overtreding van artikelen 3, 4, 5 en/of 6 wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2. Overtreding van artikel 3, 4, 5 en/of 6 van de verordening kan worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 29 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 30 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:

Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Wijdemeren, gehouden op

24 september 2015.

De raad voornoemd,
De griffier,
G.J. Schutte-van der Schans
de voorzitter,
M.E. Smit