Regeling vervallen per 15-02-2021

Regeling vergoeding zakelijk gebruik eigen mobiele telefoon MRDH

Geldend van 20-11-2015 t/m 14-02-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Intitulé

Regeling vergoeding zakelijk gebruik eigen mobiele telefoon MRDH

het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH),

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 17 juni 2015,

overwegende dat de MRDH de werktijdenregeling moet respecteren en het tijd en plaatsonafhankelijk werken wil bevorderen, waardoor men kan werken tijdens dienstreizen en woon-werkverkeer;

overwegende dat de MRDH de medewerkers de mogelijkheid wil bieden om zelf een keuze te maken welke mobiele apparatuur zij bij de uitoefening van hun functie willen gebruiken;

overwegende dat MRDH daarbij onder voorwaarden ook de mogelijkheid wil bieden hiertoe tegen een vergoeding eigen apparatuur in te zetten (bring your own device);

overwegende het positieve advies van de ondernemingsraad met betrekking tot de vergoeding van een mobiele telefoon;

overwegende de instemming van het georganiseerde overleg;

Besluit:

tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Artikel 1 Begripsbepaling

Medewerker

medewerker die door de MRDH is aangesteld of gedetacheerd om in openbare dienst werkzaam te zijn

Secretaris-generaal

secretaris-generaal van MRDH

Mobiele telefoon

een mobiele telefoon waarmee een verbinding wordt gelegd met ‘Exchange koppeling’ voor het ontvangen en verzenden van zakelijke e-mail en agendabeheer, toegang tot internet via WIFI-spot en een accuduur van ten minste zes uur heeft.

Artikel 2 Vergoede activiteit

Een vergoeding kan worden verstrekt voor zakelijk gebruik van een mobiele telefoon.

Artikel 3 Vergoedingsvereisten

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • -

  de medewerker zet een eigen mobiele telefoon in voor zakelijk gebruik;

 • -

  de medewerker is bij hoge uitzondering ook bereikbaar voor zakelijk verkeer buiten zijn reguliere werktijden;

 • -

  de medewerker stelt zijn telefoonnummer ter beschikking aan de MRDH.

Artikel 4 Hoogte vergoeding

De vergoeding bedraagt € 25, - netto per maand voor aanschaf/afschrijvingskosten en gebruikskosten.

Artikel 5 Verplichtingen

Aan de medewerker die voor een vergoeding in aanmerking wil komen worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • -

  de medewerker zet daadwerkelijk de eigen mobiele telefoon in voor zakelijk gebruik;

 • -

  de eigen mobiele telefoon voldoet aan de vereisten zoals bedoeld in artikel 1;

 • -

  de medewerker draagt zorg voor een optimaal functionerend en moderne mobiele telefoon;

 • -

  de medewerker vervangt uiterlijk na elke 36 maanden na datum aanschaf van zijn/haar mobiele telefoon;

 • -

  voor de eerste keer is de vervanging van de mobiele telefoon 36 maanden na 1 januari 2015 dan wel 36 maanden na datum aanschaf mobiele telefoon als deze datum later is dan in artikel 10 van deze regeling genoemde datum.

Artikel 6 Opschorten vergoeding

Bij een volledige afwezigheid van minimaal twee maanden, wordt de vergoeding met terugwerkende kracht vanaf het moment van afwezigheid en voor de duur van de afwezigheid stopgezet.

Artikel 7 Betaling

Betaling van de vergoeding, bedoeld in artikel 4, vindt maandelijks plaats bij de salarisbetaling, de eerste keer na de beschikbaarstelling van het mobiele telefoonnummer t.b.v. de telefoonlijst van de MRDH.

Artikel 8 Hardheidsclausule

De secretaris-generaal van de MRDH kan in individuele gevallen bepalingen in deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Uitvoering

De secretaris-generaal is belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Regeling vergoeding zakelijk gebruik eigen mobiele telefoon MRDH”.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2015. Voor zover de datum van bekendmaking is gelegen na 1 januari 2015 heeft dit besluit terugwerkende kracht tot een met 1 januari 2015.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag van 3 juli 2015,
de secretaris, de voorzitter,
mw. mr. drs. A.W.H. Bertram ing. A. Aboutaleb