Regeling vervallen per 01-07-2022

NADERE REGELS KRACHTENS DE THANS VIGERENDE PARKEERVERORDENING INZAKE AANVRAGEN EN VERLENEN VAN VERGUNNINGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, LID 3.2 VAN DE VIGERENDE PARKEERVERORDENING

Geldend van 01-11-2015 t/m 30-06-2022

Intitulé

NADERE REGELS KRACHTENS DE THANS VIGERENDE PARKEERVERORDENING INZAKE AANVRAGEN EN VERLENEN VAN VERGUNNINGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, LID 3.2 VAN DE VIGERENDE PARKEERVERORDENING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort;

Overwegende dat wij op basis van de vigerende parkeerverordening, de bevoegdheid hebben regels vast te stellen inzake het aanvragen en verlenen van vergunningen;

Wij hiertoe regels hebben opgesteld;

Gelet op het bepaalde in het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de vigerende parkeerverordening en de Gemeentewet;

 

Besluiten:

* vast te stellen de:

NADERE REGELS KRACHTENS DE THANS VIGERENDE PARKEERVERORDENING INZAKE AANVRAGEN EN VERLENEN VAN VERGUNNINGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, LID 3.2 VAN DE VIGERENDE PARKEERVERORDENING ;

 

Het aanvragen van een Parkeervergunning geschiedt op de wijze zoals aangegeven op de website van de gemeente Zandvoort (www.zandvoort.nl) via de applicatie het digitaal loket, dan wel op de navolgende wijze:

I

Parkeerapparatuurplaatsvergunning (PAP-vergunning):

 • 1. Het aanvragen van een Parkeerapparatuurplaatsvergunning dient te geschieden door middel van het inleveren, dan wel toesturen van het door het college van burgemeester en wethouders daarvoor vastgestelde aangifteformulier;

 • 2. Indien het voertuig niet op naam staat van de aanvrager / aanvraagster, dient de aanvrager / aanvraagster een leasecontract ten aanzien van dat voertuig of, indien het voertuig via de werkgever aan de aanvrager / aanvraagster ter beschikking is gesteld, een daartoe strekkende verklaring van die werkgever, dan wel een op naam van de aanvrager / aanvraagster staand en geldig huurcontract voor dat voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf te overleggen, alvorens vergunning verleend kan worden;

 • 3. De aanvrager / aanvraagster dient tevens een geldig paspoort dan wel een geldige identiteitskaart op zijn/haar naam over te leggen;

 • 4. De vaststelling van het feit dat de aanvrager / aanvraagster woont in een gebied waar door vergunninghouders te gebruiken Parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, dan wel een Forensenbelasting betalende eigenaar is van een zelfstandige woning, gelegen in laatst genoemd gebied, geschiedt door middel van raadpleging van de gemeentelijke basisadministratie en de daartoe bestemde bijhoudingen voor belastingbetaling;

 • 5. De kosten verbonden aan het verlenen van de vergunning dienen middels een bankoverschrijving dan wel terstond per kas van het gemeentehuis te worden voldaan bij het verlenen van de vergunning;

 • 6. De vergunning wordt vervolgens of wel per post aan de aanvrager toegezonden, dan wel persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis aan de aanvrager uitgereikt;

 • 7. Met de Parkeerapparatuurplaatsvergunning (PAP-gebied) kan worden geparkeerd in de wijk waarvoor de vergunning is bedoeld.

II

Bedrijfsvergunning:

 • 1. Het aanvragen van een Bedrijfsvergunning dient te geschieden door middel van het inleveren, dan wel toesturen van het door het college van burgemeester en wethouders daarvoor vastgestelde aangifteformulier;

 • 2. Indien het voertuig niet op naam van het bedrijf van de aanvrager / aanvraagster staat, dient een leasecontract, dan wel een geldig huurcontract voor het voertuig bij een erkend verhuurbedrijf dat op naam van het bedrijf van de aanvrager / aanvraagster staat, overgelegd te worden;

 • 3. De aanvrager / aanvraagster dient tevens een geldig paspoort dan wel een geldige identiteitskaart op zijn/haar naam over te leggen;

 • 4. De aanvrager / aanvraagster dient tevens een recent origineel uittreksel, van minder dan drie maanden oud, uit het handelsregister over te leggen, waaruit blijkt dat het bedrijf ten behoeve waarvan het voertuig wordt gebruikt, gevestigd is in het vergunningengebied waar de vergunning voor wordt aangevraagd;

 • 5. De beoordeling van de noodzaak tot verstrekking van een Bedrijfsvergunning geschiedt overeenkomstig de hierna door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde criteria; de Bedrijfsvergunning wordt slechts dan toegekend indien deze noodzakelijk is voor de beroeps- of bedrijfsvoering waarbij aangetoond moet worden dat het parkeren van het bedrijfsvoertuig noodzakelijk is in de directe nabijheid van het vestigingsadres van het bedrijf. Onder dit begrip zal niet worden verstaan situaties waarbij aanvragen betrekking hebben op: Werkzaamheden verricht op een vaste werkplek en waarbij de auto een niet wezenlijk onderdeel uitmaakt van de werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld: administratiekantoren, detailhandel, cafés, restaurants en dergelijke; Onder het begrip “noodzakelijk voor de beroeps- of bedrijfsvoering” kan wel worden verstaan situaties waarbij aanvragen betrekking hebben op:

  • a.

   Werkzaamheden waarbij de beroeps- of bedrijfsvoering bestaat uit een reguliere service of bezorgdienst, makelaardij, deurwaarderskantoren, service- en onderhoudsbedrijven e.d., waarbij de auto een essentieel onderdeel uitmaakt van deze bedrijfsvoering;

  • b.

   Werkzaamheden waarbij de beroeps- of bedrijfsuitvoering voor een wezenlijk deel bestaat uit het gebruik van een auto voor ongeplande ambulante externe werkzaamheden;

 • 6. De aanvrager / aanvraagster dient door middel van een brief op het logopapier van het aanvragende bedrijf een onderbouwing aan te leveren voor de aanvraag;

 • 7. De kosten verbonden aan het verlenen van de vergunning dienen middels een bankoverschrijving, dan wel terstond per kas van het gemeentehuis te worden voldaan bij het verlenen van de vergunning;

 • 8. De vergunning wordt vervolgens of wel per post aan de aanvrager toegezonden, dan wel persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis aan de aanvrager uitgereikt;

 • 9. Met de Bedrijfsvergunning kan worden geparkeerd in het vergunningsgebied waarvoor de vergunning is bedoeld.

Bedrijfsvergunning subcategorie: Commerciële vergunning:

 • 1. Het aanvragen van een Commerciële vergunning dient te geschieden door middel van het inleveren, dan wel toesturen van het door het college van burgemeester en wethouders daarvoor vastgestelde aangifteformulier bij/aan het gemeentehuis van de gemeente Zandvoort;

 • 2. Indien het voertuig niet op naam van het bedrijf van de aanvrager / aanvraagster staat, dient een leasecontract, dan wel een geldig huurcontract voor het voertuig bij een erkend verhuurbedrijf dat op naam van het bedrijf van de aanvrager / aanvraagster staat, overgelegd te worden;

 • 3. De aanvrager / aanvraagster dient tevens een geldig paspoort dan wel een geldige identiteitskaart op zijn/haar naam te over te leggen;

 • 4. De aanvrager / aanvraagster dient tevens een recent origineel uittreksel, van minder dan drie maanden oud, uit het handelsregister over te leggen, waaruit blijkt voor welk bedrijf de vergunning wordt aangevraagd;

 • 5. De aanvrager / aanvraagster dient door middel van een brief op het logopapier van het aanvragende bedrijf een onderbouwing aan te leveren voor de aanvraag;

 • 6. De kosten verbonden aan het verlenen van de vergunning dienen middels een bankoverschrijving dan wel terstond per kas van het gemeentehuis te worden voldaan bij het verlenen van de vergunning;

 • 7. De vergunning wordt vervolgens of wel per post aan de aanvrager toegezonden, dan wel persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis aan de aanvrager uitgereikt;

 • 8. Deze vergunning wordt niet op kenteken verleend;

 • 9. Met deze vergunning kan geparkeerd worden in alle vergunningengebieden en op de fiscale parkeerplekken.

Bedrijfsvergunning subcategorie: Functionele vergunning F1, F2:

 • 1. Het aanvragen van een Functionele vergunning dient te geschieden door middel van het inleveren, dan wel toesturen van het door het college van burgemeester en wethouders daarvoor vastgestelde aangifteformulieren bij/aan het gemeentehuis van de gemeente Zandvoort;

 • 2. Indien het voertuig niet op naam van de aanvrager/aanvraagster, dan wel op naam van het bedrijf van de aanvrager / aanvraagster staat, dient een leasecontract, dan wel een geldig huurcontract voor het voertuig bij een erkend verhuurbedrijf dat op naam van de aanvrager / aanvraagster, dan wel op naam van het bedrijf van de aanvrager / aanvraagster staat, overgelegd te worden;

 • 3. De aanvrager / aanvraagster dient tevens een geldig paspoort dan wel geldige identiteitskaart op zijn/haar naam te over te leggen;

 • 4. De aanvrager / aanvraagster dient tevens een recent uittreksel, van minder dan drie maanden oud, uit het handelsregister te overleggen waaruit blijkt dat de instelling ten behoeve waarvan het voertuig wordt gebruikt op naam staat van de aanvrager / aanvraagster;

 • 5. De beoordeling van de noodzaak tot het verstrekken van een Functionele vergunning geschiedt door het gemeentehuis binnen de hierna door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde criteria. De Functionele vergunning wordt slechts dan toegekend indien deze noodzakelijk is voor de beroepsuitoefening. Hieronder wordt onder meer verstaan: Belbus en zorginstellingen, die werken onder tarieven zoals opgenomen in het COTG (Centrale Organisatie Tarieven Gezondheidszorg); en artsen en zorgverleners die zijn opgenomen in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

 • 6. De aanvrager / aanvraagster dient door middel van een brief op het logopapier van het aanvragende bedrijf een onderbouwing aan te leveren voor de aanvraag;

 • 7. De kosten verbonden aan het verlenen van de vergunning dienen middels een bankoverschrijving dan wel terstond per kas van het gemeentehuis te worden voldaan bij het verlenen van de vergunning;

 • 8. De vergunning wordt vervolgens of wel per post aan de aanvrager toegezonden, dan wel persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis aan de aanvrager uitgereikt;

 • 9. Met deze vergunning kan geparkeerd worden in alle vergunningengebieden en op de fiscale parkeerplekken, tenzij dit uitdrukkelijk in de vergunning, dan wel in de nadere regels, is uitgesloten;

 • 10. Functionele vergunningen F1 worden verleend aan bedrijven die zich toeleggen op thuiszorg dan wel die vergelijkbare diensten verlenen. Deze vergunningen worden niet op kenteken verleend;

 • 11. Functionele vergunningen F2 worden verleend aan bedrijven die op basis van overeenkomsten diensten verlenen aan de lokale overheid en aan bedrijven. Deze vergunningen worden verleend op kenteken;

 • 12. Functionele vergunningen F2 worden verleend aan personen die beroepsmatig actief zijn in de zorg, waaronder (huis)artsen en fysiotherapeuten en vergelijkbare erkende medische beroepen. Deze vergunningen worden verleend op kenteken.

Bedrijfsvergunning subcategorie: Werknemersvergunning:

 • 1. Het aanvragen van een Werknemersvergunning dient te geschieden door middel van het inleveren, dan wel toesturen van het door het college van burgemeester en wethouders daarvoor vastgestelde aangifteformulieren bij/aan het gemeentehuis van de gemeente Zandvoort;

 • 2. Indien het voertuig niet op naam van de aanvrager/aanvraagster, dan wel op naam van het bedrijf van de aanvrager / aanvraagster staat, dient een leasecontract, dan wel een geldig huurcontract voor het voertuig bij een erkend verhuurbedrijf dat op naam van de aanvrager / aanvraagster, dan wel op naam van het bedrijf van de aanvrager / aanvraagster staat, overgelegd te worden;

 • 3. De aanvrager / aanvraagster dient tevens een geldig paspoort dan wel een geldige identiteitskaart op zijn/haar naam te over te leggen;

 • 4. De aanvrager / aanvraagster dient tevens een recent uittreksel, van minder dan drie maanden oud, uit het handelsregister te overleggen waaruit blijkt dat het bedrijf waar aanvrager/aanvraagster voor werkzaam is, gevestigd is in een vergunningsgebied, dan wel in een fiscaal gebied;

 • 5. De aanvrager/aanvraagster dient tevens bescheiden in kopie over te leggen, waaruit blijkt dat sprake is van een vast dienstverband zoals beschreven in de op datum van aanvraag geldende parkeerverordening. Voor zover aanvrager/aanvraagster in aanmerking wenst te komen voor een vergunning die ook geldt in het weekend, dient hierbij aangetoond te worden dat structureel in het weekend gewerkt wordt. Deze bescheiden kunnen bestaan uit een arbeidsovereenkomst dan wel aanstellingsbrief op het logopapier van het bedrijf;

 • 6. De aanvrager/aanvraagster dient aan te tonen op basis van een uittreksel, van minder dan drie maanden oud, uit de gemeentelijke basisadministratie dat sprake is van een woonadres dat gelegen is verder dan de minimale afstand van de locatie waar het bedrijf waar de hiervoor genoemde arbeidsovereenkomst mee bestaat, zoals is beschreven in de op datum van aanvraag geldende parkeerverordening;

 • 7. De aanvrager / aanvraagster dient door middel van een brief op het logopapier van het aanvragende bedrijf een onderbouwing aan te leveren voor de aanvraag;

 • 8. De vergunning geldt voor zover sprake is van een dienstverband gedurende de gebruikelijke werkdagen van maandag tot en met vrijdag voor de periode van maandag tot en met vrijdag; voor zover sprake is van structureel dienstverband voor het verrichten van arbeid in het weekend geldt de vergunning voor de weekenden; en voor zover sprake is van een dienstverband van maandag tot en met zondag voor de periode van maandag tot en met zondag;

 • 9. De vergunning geldt van maandag tot en met zondag in de volgende gebieden: Frans Zwaanstraat, Cort. van der Lindenstraat, het deel van de Brederodestraat ten zuiden van het Friedhoffplein, tariefgebied G zoals genoemd in de parkeerbelastingverordening, en de boulevards;

 • 10. De vergunning geldt van maandag tot en met vrijdag in het volgende gebied: het De Favaugeplein;

 • 11. De kosten verbonden aan het verlenen van de vergunning dienen middels een bankoverschrijving dan wel terstond per kas van het gemeentehuis te worden voldaan bij het verlenen van de vergunning;

 • 12. De vergunning wordt vervolgens of wel per post aan de aanvrager toegezonden, dan wel persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis aan de aanvrager uitgereikt.

Bedrijfsvergunning subcategorie: Parkeerkaart:

 • 1. Het aanvragen van een Parkeerkaart dient te geschieden door middel van het inleveren van het door het college van burgemeester en wethouders daarvoor vastgestelde aangifteformulieren bij het gemeentehuis van de gemeente Zandvoort;

 • 2. De aanvrager / aanvraagster dient tevens een geldig paspoort dan wel een geldige identiteitskaart op zijn/haar naam te over te leggen;

 • 3. Parkeerkaarten kunnen verleend worden aan bedrijven die deze kaarten aanvragen en worden op kenteken verleend en gelden voor het vergunningengebied waarvoor de parkeerkaart is aangevraagd en voor de periode waarvoor deze verleend is in overeenstemming met de parkeerverordening;

 • 4. Parkeerkaarten kunnen verleend worden aan bewoners dan wel toekomstige bewoners, die ingeschreven staan in de gemeente dan wel die een kopie van een koopcontract dan wel kopie van een huurcontract kunnen overleggen, die deze kaarten aanvragen en worden op kenteken verleend en gelden voor het vergunningengebied waarvoor de parkeerkaart is aangevraagd en voor de periode waarvoor deze verleend is in overeenstemming met de parkeerverordening;

 • 5. De kosten verbonden aan het verlenen van de Parkeerkaart dienen terstond per kas van het gemeentehuis te worden voldaan bij het verlenen van de vergunning;

 • 6. De Parkeerkaart wordt vervolgens persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis aan de aanvrager uitgereikt;

 • 7. De Parkeerkaart wordt slechts eenmaal verstrekt ook bij diefstal of verlies.

III

Belanghebbendenvergunning (BEL-vergunning):

 • 1. Het aanvragen van een Belanghebbendenvergunning dient te geschieden door middel van het inleveren, dan wel toesturen van het door het college van burgemeester en wethouders daarvoor vastgestelde aangifteformulier;

 • 2. Indien het voertuig niet op naam staat van de aanvrager / aanvraagster, dient de aanvrager / aanvraagster een leasecontract ten aanzien van dat voertuig of, indien het voertuig via de werkgever aan de aanvrager / aanvraagster ter beschikking is gesteld, een daartoe strekkende verklaring van die werkgever, dan wel een op naam van de aanvrager / aanvraagster staand en geldig huurcontract voor dat voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf te overleggen, alvorens vergunning verleend kan worden;

 • 3. De aanvrager / aanvraagster dient tevens een geldig paspoort dan wel een geldige identiteitskaart op zijn/haar naam over te leggen;

 • 4. De vaststelling van het feit dat de aanvrager / aanvraagster woont in een gebied, dan wel een forensenbelasting betalende eigenaar is van een zelfstandige woning gelegen in een gebied, waar belanghebbendenparkeerplaatsen aanwezig zijn, geschiedt door middel van raadpleging van de gemeentelijke basisadministratie, dan wel de daartoe bestemde bijhoudingen voor de betaling van belasting;

 • 5. De kosten verbonden aan het verlenen van de vergunning dienen middels een bankoverschrijving dan wel terstond per kas van het gemeentehuis te worden voldaan bij het verlenen van de vergunning;

 • 6. De vergunning wordt vervolgens of wel per post aan de aanvrager toegezonden, dan wel persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis aan de aanvrager uitgereikt;

 • 7. Voor de verlening van de Belanghebbendenvergunning zijn hierbij door het College vergunningenplafonds en wachtlijsten vastgesteld die in overeenstemming zijn met de vergunningenplafonds en wachtlijsten zoals thans gehanteerd worden binnen de gemeente;

 • 8. Met de Belanghebbendenvergunning kan worden geparkeerd in de wijk op de daartoe aangewezen parkeervakken waarvoor de vergunning is bedoeld.

IV

Bezoekersvergunning:

 • 1. Het aanvragen van een bezoekersvergunning dient te geschieden door middel van het inleveren, dan wel toesturen van het door het college van burgemeester en wethouders daarvoor vastgestelde aangifteformulier;

 • 2. De vaststelling van het feit dat de aanvrager / aanvraagster woont in een gebied waar belanghebbendenparkeerplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, geschiedt door middel van raadpleging van het persoonsregister;

 • 3. De aanvrager / aanvraagster dient tevens een geldig paspoort dan wel een geldige identiteitskaart op zijn/haar naam te over te leggen;

 • 4. Per religieus gemeenschapscentrum kunnen twee bezoekersvergunningen worden verstrekt;

 • 5. Voor zover sprake is van het beroepsmatig actief zijn in de zorg en daarvoor sprake is van het ontvangen van regelmatige patiëntenstromen, zoals (huis)artsen en fysiotherapeuten, kunnen drie Bezoekersvergunningen worden verleend aan personen die beroepsmatig actief zijn in de zorg en als zodanig zijn ingeschreven in het BIG-register. Deze vergunningen worden niet op kenteken verleend en gelden alleen binnen een straal van 100 meter van waar de betreffende zorgpraktijk gevestigd is;

 • 6. De kosten verbonden aan het verlenen van de vergunning dienen middels een bankoverschrijving dan wel terstond per kas van het gemeentehuis te worden voldaan bij het verlenen van de vergunning;

 • 7. De vergunning wordt vervolgens of wel per post aan de aanvrager toegezonden, dan wel persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis aan de aanvrager uitgereikt;

 • 8. Met de bezoekersvergunning kan worden geparkeerd in de PAP- en BEL-gebieden waarvoor de vergunning is verleend.

VI

Herstructureringsvergunning en bijzondere vergunning:

 • 1. Het aanvragen van een Herstructureringsvergunning dient te geschieden door middel van het inleveren, dan wel toesturen van het door het college van burgemeester en wethouders daarvoor vastgestelde aangifteformulier;

 • 2. De Bijzondere vergunning wordt aangevraagd per brief, waarin de persoonsgegevens van de aanvrager en gegevens van het motorvoertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd staan beschreven, gericht aan het college van burgemeester en wethouders;

 • 3. Indien het voertuig niet op naam staat van de aanvrager / aanvraagster, dient de aanvrager / aanvraagster een leasecontract ten aanzien van dat voertuig of, indien het voertuig via de werkgever aan de aanvrager / aanvraagster ter beschikking is gesteld, een daartoe strekkende verklaring van die werkgever, dan wel een op naam van de aanvrager / aanvraagster staand en geldig huurcontract voor dat voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf te overleggen, alvorens vergunning verleend kan worden;

 • 4. De aanvrager / aanvraagster dient tevens een geldig paspoort dan wel geldige identiteitskaart op zijn/haar naam over te leggen;

 • 5. De vaststelling van het feit dat de aanvrager / aanvraagster woont in een gebied, dat door het college is aangewezen, waarvoor geldt dat het in aanmerking komt voor een herstructureringsvergunning of bijzondere vergunning, geschiedt door middel van raadpleging van de gemeentelijke basisadministratie;

 • 6. De vergunning wordt vervolgens of wel per post aan de aanvrager toegezonden, dan wel persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis aan de aanvrager uitgereikt;

 • 7. De Herstructureringsvergunning of de Bijzondere vergunning is geldig in de op de vergunning aangegeven gebieden, straten of weggedeelten.

VII

Bewonersvergunning (bewonersgebieden)

 • 1. Het aanvragen van een bewonersvergunning dient te geschieden door middel van het inleveren, dan wel toesturen van het door het college van burgemeester en wethouders daarvoor vastgestelde aangifteformulier;

 • 2. Indien het voertuig niet op naam staat van de aanvrager / aanvraagster, dient de aanvrager / aanvraagster een leasecontract ten aanzien van dat voertuig of, indien het voertuig via de werkgever aan de aanvrager / aanvraagster ter beschikking is gesteld, een daartoe strekkende verklaring van die werkgever, dan wel een op naam van de aanvrager / aanvraagster staand en geldig huurcontract voor dat voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf te overleggen, alvorens vergunning verleend kan worden;

 • 3. De aanvrager / aanvraagster dient tevens een geldig paspoort dan wel een geldige identiteitskaart op zijn/haar naam over te leggen;

 • 4. De vaststelling van het feit dat de aanvrager / aanvraagster woont in een gebied, dan wel een forensenbelasting betalende eigenaar is van een zelfstandige woning gelegen in een gebied, waar belanghebbendenparkeerplaatsen aanwezig zijn, geschiedt door middel van raadpleging van de gemeentelijke basisadministratie, dan wel de daartoe bestemde bijhoudingen voor de betaling van belasting;

 • 5. De kosten verbonden aan het verlenen van de vergunning dienen middels een bankoverschrijving dan wel terstond per kas van het gemeentehuis te worden voldaan bij het verlenen van de vergunning;

 • 6. De vergunning wordt vervolgens of wel per post aan de aanvrager toegezonden, dan wel persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis aan de aanvrager uitgereikt;

 • 7. Met de bewonersvergunning kan worden geparkeerd in het bewonersgebied.

VIII

Bezoekerspas

 • 1. Het aanvragen van een Bezoekerspas dient te geschieden door middel van het inleveren, dan wel toesturen van het door het college van burgemeester en wethouders daarvoor vastgestelde aangifteformulier;

 • 2. De aanvrager / aanvraagster dient tevens een geldig paspoort dan wel een geldige identiteitskaart op zijn/haar naam over te leggen;

 • 3. De vaststelling van het feit dat de aanvrager / aanvraagster woont in een bewonersgebied, geschiedt door middel van raadpleging van de gemeentelijke basisadministratie;

 • 4. Per religieus gemeenschapscentrum kunnen twee bezoekerspassen worden verstrekt;

 • 5. Voor zover sprake is van het beroepsmatig actief zijn in de zorg en daarvoor sprake is van het ontvangen van regelmatige patiëntenstromen, zoals (huis)artsen en fysiotherapeuten, kunnen drie Bezoekerspassen worden verleend aan personen die beroepsmatig actief zijn in de zorg en als zodanig zijn ingeschreven in het BIG-register. Deze vergunningen worden niet op kenteken verleend en gelden alleen binnen een straal van 100 meter van waar de betreffende zorgpraktijk gevestigd is;

 • 6. De kosten verbonden aan het verlenen van de vergunning dienen middels een bankoverschrijving, dan wel terstond per kas van het gemeentehuis te worden voldaan bij het verlenen van de vergunning;

 • 7. De vergunning wordt vervolgens of wel per post aan de aanvrager toegezonden, dan wel persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis aan de aanvrager uitgereikt;

 • 8. Met de bewonersvergunning kan worden geparkeerd in het bewonersgebied.

IX Slotbepalingen

 • 1. Nadere Regels 2013 behorende bij Parkeerverordening 2013-3 in te trekken per 1 november 2015.

 • 2. Nadere Regels behorende bij de vigerende parkeerverordening vast te stellen.

 • 3. Dit besluit kan worden aangehaald als: Nadere Regels vigerende parkeerverordening;

 • 4. Dit besluit treedt in werking na bekendmaking per 1 november 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 oktober 2015,
burgemeester en wethouders van Zandvoort
de gemeentesecretaris de burgemeester