Regeling vervallen per 01-01-2024

Reclameverordening Oldebroek 2015

Geldend van 22-10-2015 t/m 31-12-2023

Intitulé

Reclameverordening Oldebroek 2015

Kenmerk: 216754 / 216784

De raad van de gemeente Oldebroek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2015;

gelet op artikel 149 gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening;

Reclameverordening Oldebroek 2015

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen alsmede de bij behorende toelichting Reclameverordening Gemeente Oldebroek, wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

Bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct en indirect met de gronden verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Gebouw: een geheel of gedeeltelijk door wanden omsloten, voor mensen toegankelijke, ruimte dat voorzien is van een dak.

Wegen: alle wegen als bedoeld in artikel 1, lid 1 sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 alsmede de daaraan liggende en als zodanig aangeduidepleinen, straten, parkeerterreinen, lanen, bermen en andere zijkanten van wegen alsmede stegen, sloppen, plantsoenen, parken, stranden, bos, heide, trottoirs, stoepen, trappen, portiekruimten, gangen, passages, galerijen, telefooncellen, liften, tunnels, vluchtheuvels, kaden, terreinen, en een en ander voor zover zij, zij het ook met enige beperking, voor het publiek feitelijk toegankelijk zijn, onverschillig wie daarvan eigenaar is.

Rechthebbende: Ieder, die over enig goed (roerend of onroerend) enige zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of persoonlijk recht, dan wel daarover enige feitelijke zeggenschap uitoefent.

Handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen.

Soorten reclame (zie nadere uitwerking hoofdstuk 2 toelichting kenmerk:200024): Reclame op gevels, weilandborden, driehoek borden/aankondigingsborden, sandwichborden, reclamezuilen, aanplakbiljetten, uithangborden, abri’s, lichtbakken, reclame bij sportaccommodaties, reclame langs de snelweg, plattegronden, Reclame op schakelkasten, reclame op zonweringen, rolluiken en luifels, vlaggen en spandoeken, bouwborden, draaiend reclamebord stoepborden, uitstallingen, rotonde reclame en lichtmastreclame.

Artikel 2. Uitsluiting toepassingsgebied

Deze verordening is niet van toepassing op openbaarmakingen van gevoelens en/of gedachten als bedoeld in artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 10 van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en artikel 7 van de Grondwet.

Artikel 3. Verbodsbepalingen

 • 1.

  In alle gebieden zoals weergegeven op de bij deze verordening behorende kaarten is het verboden om ten behoeve van reclame-uitingen in de vorm van billboards, weilandborden, reclame op voertuigen en reclame op rotondes te plaatsen of te doen plaatsen dan wel als eigenaar of andere zakelijk gerechtigde of gebruiker van enige onroerende zaak plaatsing toe te staan.

 • 2.

  In alle gebieden zoals weergegeven op de bij deze verordening behorende kaarten is het verboden om ten behoeve van reclame opschriften, aankondigingen, afbeeldingen, constructies ten behoeve daarvan, of kennelijk voor reclamedoeleinden gebezigde vervoersmiddelen (verder te noemen: reclame) te plaatsen of te doen plaatsen dan wel als eigenaar of andere zakelijk gerechtigde of gebruiker van enige onroerende zaak plaatsing toe te staan.

 • 3.

  Het in artikel 3.2 vervatte verbod is niet van toepassing

  • a.

   op reclame-uitingen die is aangebracht in de gebieden aangeduid “bedrijventerrein en/of centrum” en voor zover deze reclame betrekking heeft op een aldaar uitgeoefend beroep, bedrijf of dienst en voor zover aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:

   • 1.

    reclame-uitingen bij horeca en/of winkels dienen geplaatst te worden op winkelniveau (de verdieping waarop de winkel zich bevindt);

   • 2.

    reclame-uitingen in de vorm van stoepborden mogen niet buiten openingstijden buiten geplaatst worden;

   • 3.

    per horeca en/of winkel mogen maximaal vier reclame-uitingen in de vorm van stoepborden worden geplaatst.

  • b.

   in de gebieden aangeduid als “bebouwde kom en/of buitengebied” zijn reclame-uitingen toegestaan ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep, een bed en breakfast of een (al dan niet agrarisch) bedrijf en voor zover aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan in onderstaande tabel:

   Gevelreclame Aantal Waar Omvang

   Wonen of Bed & Breakfest 1 Loodrecht op, of evenwijder en vlak aan, de gevel. Niet geplaatst boven de verdiepingsvloer. Maximale oppervlakte; o,40 m2

   Bedrijven & detailhandel 2 De reclame dient te worden aangebracht op begane grond niveau, in ieder geval onder de ramen van de verdieping aan de voorgevel Gezamenlijk maximaal totaal;4 m2

   Bord in de tuin Aantal Hoogte Oppervlakte

   Wonen of Bed & Breakfast 1 De maximale hoogte bedraagt 1 meter. Maximale oppervlakte 0,40 m2

   Bedrijven & detailhandel 1 De maximale hoogte bedraagt 2,5 meter Maximale oppervlakte 4m2

  • c.

   op reclame die is aangebracht op een wachtruimte bij een halteplaats voor het openbaar vervoer;

  • d.

   op reclame aan of bij een onroerende zaak, waarbij deze te koop, te huur, of in pacht wordt aangeboden;

  • e.

   op reclame in het inwendige deel van een onroerende zaak en niet zichtbaar van buitenaf;

  • f.

   op reclame-uitingen in de gebieden aangeduid als “sportvelden en/of buitengebied” waar een openbare wedstrijd, manifestatie of tentoonstelling wordt gehouden en voor zover aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:

   • 1.

    reclame-uitingen zijn toegestaan, mits het is beperkt tot en gericht op het sportpark en/of evenemententerrein;

   • 2.

    reclame mag twee weken voor aanvang van een evenement worden geplaatst;

   • 3.

    de reclame dient te worden verwijderd indien het evenement is afgebroken.

  • g.

   op reclame van tijdelijke aard, voor de verkoop van seizoensgebonden agrarische producten ter plaatse waar deze worden gekweekt, geteeld en/of geproduceerd;

  • h.

   op reclame die betrekking heeft op een werk in uitvoering, mits zij onmiddellijk bij het werk is geplaatst en niet langer aanwezig is dan de uitvoering van dat werk duurt;

  • i.

   op verwijsborden als het gaat om toeristische, recreatieve of culturele objecten en/of activiteiten. Deze mogen enkel door of namens de gemeente, de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat worden geplaatst en voor zover aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:

   • 1.

    verwijsborden met betrekking tot evenementen dienen binnen 10 dagen na afloop van een evenement te zijn verwijderd;

   • 2.

    verwijsborden zelf geplaatst door eigenaren van campings/parken of andere toeristische activiteiten/objecten zijn niet toegestaan;

   • 3.

    het is niet toegestaan om aan de reguliere verwijssystemen andere verwijsborden te plaatsen.

  • j.

   op reclame- of aankondigingsborden (driehoeksborden/sandwichborden) en spandoeken voor zover aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:

   • 1.

    binnen de gemeente Oldebroek mogen tegelijk maximaal 2 activiteiten voor driehoeksborden/sandwichborden en maximaal 1 activiteit voor spandoeken worden bevestigd;

   • 2.

    binnen de gemeente Oldebroek mogen per activiteit maximaal 10 reclame-uitingen worden bevestigd. Een melding (telefonisch/per brief of per email) van het plaatsen van deze uitingen is noodzakelijk;

   • 3.

    reclame-uitingen moeten een tijdelijk karakter hebben. Reclame-uitingen worden als tijdelijk beschouwd indien deze niet langer dan twee weken worden geplaatst;

   • 4.

    de uiting moet op minimaal 10 meter afstand (vanaf de zijkant) van het kruispunt worden geplaatst;

   • 5.

    op een trottoir/voetgangerszone wordt ten minste een doorgang van 1,20 meter vrijgehouden;

   • 6.

    tijdelijke reclame-uitingen dienen binnen 10 dagen na afloop te zijn verwijderd. In de gevallen waar dit toch niet geschiedt, behoudt de gemeente zich het recht voor om de betreffende reclame-uiting te verwijderen. De kosten worden verhaald op de overtreder;

   • 7.

    het formaat van de tijdelijke reclame-uiting is inclusief constructie maximaal 1,20 meter bij 0,90 meter;

   • 8.

    spandoeken zijn uitsluitend toegestaan voor het bekendmaken en de aankondiging van organisaties, diensten, activiteiten en evenementen;

   • 9.

    spandoeken mogen worden geplaatst op een hoogte van minimaal 4,2 meter boven het rijgedeelte van de weg en een minimale hoogte van 2,3 meter boven een voor voetgangers toegankelijk gebied;

   • 10.

    bij plaatsing van een tijdelijke reclame-uiting zonder melding behoudt de gemeente zich het recht om de betreffende reclame-uiting te verwijderen. De gemaakte kosten worden verhaald op de overtreder.

  • k.

   op reclame ten behoeve van een bedrijf indien deze niet op het bedrijfsperceel wordt geplaatst en indien en voor zover aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:

   • 1.

    het bedrijf kan geen gebruik maken van bebording in het kader van de provinciale circulaire 'Richtlijnen Uitvoering Toeristische Bewegwijzering’;

   • 2.

    het bedrijf mag ten hoogste twee borden plaatsen;

   • 3.

    borden mogen uitsluitend verwijzen naar het bedrijf dan wel producten van het bedrijf;

   • 4.

    borden mogen uitsluitend worden geplaatst binnen een straal van 500 meter van de grens van het bedrijfsperceel zoals is vastgelegd in het bestemmingsplan;

   • 5.

    borden mogen niet in de bestemming 'Natuur', 'Bos' of daarmee vergelijkbare bestemmingen in het bestemmingsplan worden geplaatst;

   • 6.

    borden mogen niet groter zijn dan 1.00 m²;

  • l.

   op bebording en/of aankondigen met een gezamenlijk oppervlak van ten hoogste 1.00 m² bij de oprit van een bedrijf indien en voor zover de oprit geen deel uitmaakt van het bedrijfsperceel;

  • m.

   op reclame van tijdelijke aard ten behoeve van een openbare wedstrijd, manifestatie, evenement of tentoonstelling met een grootschalig karakter en als zodanig door het college van burgemeester en wethouders erkend, voor zolang zij feitelijke betekenis heeft en voor zover zij niet eerder dan vier weken daaraan voorafgaand is geplaatst en voor zover een voor reclame gebruikt bord de omvang van 4 vierkante meter niet overstijgt.

  • n.

   Op alle reclame-uitingen zijn de navolgende voorwaarden van toepassing:

   • 1.

    bewegende, flikkerende, fluorescerende of reflecterende reclame-uitingen zijn niet toegestaan;

   • 2.

    reclame-uitingen mogen niet aanstootgevend zijn;

   • 3.

    reclame-uitingen dienen constructief veilig te worden geplaatst;

   • 4.

    reclame-uitingen mogen geen afbreuk doen aan het straat- en bebouwingsbeeld;

   • 5.

    reclame-uitingen die op of aan een gebouw worden geplaatst dienen architectonisch ondergeschikt te zijn aan het gebouw;

   • 6.

    de verkeersveiligheid mag bij reclame-uitingen niet in het geding zijn.

Artikel 4. Bestuursrechtelijke Handhaving

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast: de op grond van artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaren.

Artikel 5. Strafbepalingen

Overtreding van een bij of krachtens deze verordening gegeven voorschrift en niet-nakoming van een ingevolge deze verordening opgelegde verplichting, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 6. Overgangsrecht en slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Reclameverordening Oldebroek 2015’.

 • 2.

  Deze verordening treedt op de eerste dag na de dag van bekendmaking in werking.

 • 3.

  Reclame uitingen die aanwezig waren voor 3 mei 2010 en niet voldoen aan het genoemde in de bepalingen van artikel 3 van deze verordening, mogen aanwezig blijven, mits de afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot en mits de verkeersveiligheid en constructieve veiligheid gegarandeerd blijft.

 • 4.

  Een vergunning als bedoeld in de Reclameverordening gemeente Oldebroek 1993 die onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening van kracht en onherroepelijk is, wordt gelijk gesteld met een vergunningsvrije reclame-uiting als bedoeld in deze verordening.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de gemeenteraad van Oldebroek
op 15 oktober 2015.
, voorzitter mr. A. Hoogendoorn.
, griffier J. Tabak.

Kaart 2.pdf

Kaart 1.pdf

Toelichting Reclameverordening Oldebroek 2015.pdf

Reclameverordening Oldebroek 2015.pdf