Regeling vervallen per 02-05-2018

Verordening naamgeving openbare ruimte en huisnummering gemeente Coevorden

Geldend van 21-05-2009 t/m 01-05-2018

Intitulé

Verordening naamgeving openbare ruimte en huisnummering gemeente Coevorden

Nr. 2009/612

De raad van de gemeente Coevorden;

Overwegende dat het voor het benoemen van de openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen gewenst is regels op te stellen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

26 maart 2009, bijlagenr. 612;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen (adressen)

verordening naamgeving openbare ruimte en huisnummering

gemeente Coevorden

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders

 • b.

  openbare ruimte: alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen

  of paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen, bruggen, viaducten, knooppunten of daarmee vergelijkbare plaatsen of constructies en alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn, alsmede daarin begrepen alle bouw- en kunstwerken die daar onderdeel van uitmaken;

 • c.

  woonplaats: een door het college aangewezen gebied waaraan een

  woonplaatsnaam is toegekend;

 • d.

  bouwwerk: elke constructie van enig omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld is om ter plaatse te functioneren.

 • e.

  gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte,

  geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • f.

  complex: een afgebakend, samengesteld geheel van gebouwen en

  bouwwerken (industriecomplex, kazernecomplex, agrarisch complex, jachthavencomplex, ziekenhuiscomplex, complex van vakantiehuisjes etc.);

 • g.

  afgebakend terrein: een terrein met afsluitbare toegang, waarop zich geen

  bouwwerken bevinden;

 • h.

  ligplaats: een deel van het openbare water dat is bestemd voor het permanent afmeren van een (woon)schip of een woonark;

 • i.

  standplaats: een kavel bestemd voor het plaatsen van een woonwagen,

  waarop (nuts)voorzieningen aanwezig zijn;

 • j.

  nummer: een nummer bestaande uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter of combinatie van letters en cijfers;

 • k.

  object: een gebouw, complex, afgebakend terrein, ligplaats of standplaats;

 • l.

  rechthebbende: een ieder, die krachtens eigendom of beperkt zakelijk recht de

  beschikking heeft over een onroerende zaak, alsmede de beheerder;

 • m.

  uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve aard;

Artikel 2 Naamgeving van woonplaatsen en delen van de openbare ruimte

 • 1. Het college stelt voor het totale grondgebied van de gemeente ten minste een woonplaats vast en kan een woonplaats in wijken of buurten verdelen, zonodig daaraan namen, letters of nummers toekennen.

 • 2. Het college kent voor het totale grondgebied van de gemeente namen toe aan te onderscheiden delen van de openbare ruimte en zonodig aan bouwwerken.

 • 3. Onder vaststellen, verdelen en toekennen, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de vaststelling, verdeling en toekenning.

Artikel 3 Nummering van objecten

 • 1. Het college kan aan een object of aan een te onderscheiden deel daarvan een nummer toekennen.

 • 2. Aan een object dat een nummer heeft gekregen, moet het nummer op een doeltreffende wijze zijn aangebracht.

 • 3. Onder toekennen, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de toekenning.

Artikel 4 Namen en nummers aanbrengen

 • 1. De door het college aan delen van de openbare ruimte toegekende namen worden zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

 • 2. Het is een ieder verboden op eigen initiatief namen en nummers toe te kennen door naam- of nummerborden aan te brengen.

Artikel 5 Gedoogplicht naamborden

 • 1. Indien het college het nodig oordeelt dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden met straatnamen en verwijsborden aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, is de rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde borden vanwege of op verzoek en overeenkomstig de aanwijzingen van het college worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2. De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat de in het eerste lid genoemde borden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 6 Nummerborden aanbrengen

 • 1. De rechthebbende is verplicht het nummer, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van het college aan te brengen.

 • 2. Tenzij door het college anders is besloten, is de rechthebbende van een object verplicht het in het eerste lid genoemde nummer, alsmede daarmee verband houdende verwijs- en verzamelborden aan te brengen op een wijze zoals krachtens artikel 7 is bepaald.

 • 3. Indien een object nog niet is voltooid, wordt het nummer binnen vier weken na de voltooiing aangebracht.

 • 4. Het college kan in het tweede en derde lid genoemde termijn verlengen.

Artikel 7 Uitvoeringsvoorschriften

Het college is bevoegd nadere uitvoeringsvoorschriften te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 8 Strafbepaling

Overtreding van artikel 4, tweede lid, of het niet voldoen aan bepalingen in artikel 5 en 6, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

Artikel 9 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van 8 dagen na de bekendmaking.

Artikel 10 Vervallen oude regels

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Verordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Coevorden zoals vastgesteld bij besluit van 09-07-1998.

Artikel 11 Overgangsbepalingen

 • 1. Namen en nummers, die op grond van de in artikel 10 genoemde regels en voorschriften aan objecten zijn toegekend, blijven na het inwerking treden van deze verordening bestaan.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan in afwijking van het tweede lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hen te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

 • 3. Bij het wijzigen van een naam of nummer, bedoeld in het eerste en tweede lid, zullen zowel de oude en de nieuwe naam als het oude en het nieuwe nummer gedurende een jaar mogen worden gebruikt op de wijze bepaald in de uitvoeringsvoorschriften, als bedoeld in artikel 7, eerste lid.

Artikel 12 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening naamgeving openbare ruimte en huisnummering gemeente Coevorden”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 april 2009.
De raad voornoemd,
, voorzitter.
, griffier.