Regeling vervallen per 01-01-2019

Beleidsregels Subsidie Gezondheid De Ronde Venen 2015-2018

Geldend van 27-10-2015 t/m 31-12-2018

Intitulé

Beleidsregels Subsidie Gezondheid De Ronde Venen 2015-2018

Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen;

Overwegende dat het gewenst is regels te stellen voor de uitvoering van subsidie gezondheid;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede op artikel 149 Gemeentewet en artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013;

Besluit:

Vast te stellen de Beleidsregels Subsidie Gezondheid De Ronde Venen 2015-2018

Artikel 1. Omschrijving begrippen

 • 1. Alle begrippen die worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013.

 • 2. Nieuw aanbod: aanbod dat innovatief is, en dat een toevoeging is op het bestaande preventieaanbod / aanbod dat bijdraagt aan gezondheidsbevordering.

 • 3. Activiteit: het onderwerp van de aanvraag. Dit kan betreffen een evenement, lessenreeks of project dat ingezet wordt in het kader van preventie en/of gezondheidsbevordering.

Artikel 2 Aanvraag

 • 1. Aanvragen moeten ingediend worden middels het aanvraagformulier: eenmalige subsidie gemeente De Ronde Venen.

 • 2. Bijgevoegd moet worden:

  • a)

   Een begroting en dekkingsplan van de activiteit(en);

  • b

   De balans van de aanvragende organisatie;

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1. a) De activiteit dient de gezondheid te bevorderen van de inwoners van gemeente De Ronde Venen of;

  b) De aanvragende organisatie heeft als doel de gezondheid te bevorderen bij (voor het grootste deel) de inwoners van gemeente De Ronde Venen;

  EN

 • 2. De activiteit dient bij te dragen aan de genoemde resultaten behorende bij de beleidsspeerpunten in de beleidsnota ‘Samen Gezond(er) Lokaal gezondheidsbeleid 2015-2018’;

 • 3. Er moet een nulmeting zijn en het behalen van de resultaten moet worden gemonitord (minimaal een nameting);

 • 4. De activiteit heeft een positief effect op de uitstraling en/of bekendheid van de gemeente De Ronde Venen;

 • 5. De aangevraagde activiteit betreft

  a) een nieuw aanbod of

  b) een vernieuwde bestaande activiteit, waarbij aangetoond wordt dat de activiteit inhoudelijk aanzienlijk verbeterd is;

 • 6. De activiteit heeft geen winstoogmerk;

 • 7. De gemeente wordt genoemd in alle uitingen rondom de activiteit zoals promotie, flyers, persberichten, programmaboekjes etc.

Artikel 4 Verantwoording en vaststelling

 • 1. De verantwoording dient maximaal 13 weken na uitvoering van de (laatste) activiteit die betrekking heeft op de aanvraag aangeleverd te zijn bij het college en dient te bevatten:

  • a

   Resultaten (gemeten aan de resultaten zoals benoemd in de beleidsnota);

  • b

   Een overzicht werkelijke kosten;

  • c

   Een evaluatie;

  • d

   Beeldmateriaal foto en/of video (bijvoorbeeld: persbericht).

 • 2. Het college stelt de subsidie vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de Algemene Subsidieverordening De Ronde Venen 2013.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregels Subsidie Gezondheid De Ronde Venen 2015-2018’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 september 2015
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen
secretaris burgemeester
Lilian Schreurs Maarten Divendal

Beleidsnota Samen Gezond(er), Lokaal gezondheidsbeleid 2015-2018

Nota-toelichting

Toelichting beleidsregelsSubsidie Gezondheid De Ronde Venen 2015-2018

Ondertekende aanvraag sturen: naar r.vanruiten@derondevenen.nl

of per post:

Gemeente De Ronde Venen

Team Beleid afdeling Sociaal Domein

T.a.v. Rosemarie van Ruiten

Postbus 250

3640 AG Mijdrecht

Artikel 3. Voorwaarden

Beleidsspeerpunten en resultaten:

De beleidsnota Samen Gezond(er) (2015-2018) is in mei 2015 vastgesteld. In de beleidsnota zijn een aantal doelstellingen aangegeven die de gemeente op het gebied van gezondheid heeft gesteld. Deze doelstellingen worden in de nota vertaald naar resultaten. De algemene ambitie van de gemeente is:

“Het behouden en waar mogelijk verbeteren van de gezondheid van inwoners door de preventie van gezondheidsrisico’s voor verschillende doelgroepen.”

Gemeente De Ronde Venen wil:

 • ·

  alcoholgebruik (met name onder jongeren) terugdringen en voorkomen

 • ·

  gezond gewicht en bewegen bevorderen

 • ·

  eenzaamheid en depressie terugdringen en voorkomen (met name onder ouderen)

De gemeente heeft een aantal resultaten geschetst die zij in samenwerking met haar maatschappelijke partners wil hebben bereikt in 2018:

 • -

  Het percentage inwoners dat overmatig alcohol gebruikt laat een dalende trend zien.

 • -

  Het percentage jongeren dat aan binge drinken doet laat een dalende trend zien.

 • -

  Meer jongeren stellen alcoholgebruik uit tot 18 jaar.

 • -

  Het percentage inwoners met overgewicht laat een dalende trend zien.

 • -

  Het percentage inwoners dat voldoet aan de beweegnorm laat een stijgende trend zien.

 • -

  Het percentage jongeren met een gezond eetpatroon laat een stijgende trend zien.

 • -

  Het percentage ouderen met gevoelens van eenzaamheid blijft gelijk of neemt af.

 • -

  Het percentage ouderen met een risico op gevoelens van angst en depressie blijft gelijk of neemt af.

 • -

  Het percentage ouderen met gevoelens van sociale isolatie blijft gelijk of neemt af.

De gemeente wil een deel van haar subsidie beschikbaar stellen voor initiatieven uit het werkveld van gezondheidsaanbieders. Deze subsidie zal ingezet worden voor ondersteuning bij activiteiten die bijdragen aan het gemeentelijk beleid.

Als we straks terugkijken op de subsidieperiode dan moeten er door deze subsidie dus meer mensen zijn gaan bewegen, meer mensen een gezond gewicht en een gezond eetpatroon hebben, minder mensen (voornamelijk jongeren) alcohol drinken en minder mensen (voornamelijk ouderen) eenzaam of depressief zijn.