Openstellingsbesluit 2016 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland (Openstellingsbesluit 2016 SNL, onderdeel natuur en SKNL)

Geldend van 20-10-2015 t/m 31-12-2016

Intitulé

Openstellingsbesluit 2016 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland (Openstellingsbesluit 2016 SNL, onderdeel natuur en SKNL)

Besluit van Gedeputeerde Staten van 6 oktober 2015, PZH-2015-528880872, tot vaststelling van het openstellingsbesluit Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013, onderdeel natuur en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013

(Prov. Blad 2015, nr. 6980)

Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland;

Gelet op artikel 1.3 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013;

Besluiten:

Artikel I

A. SUBSIDIEPLAFONDS

1. Voor de Subsidieregeling Natuur- en L andschapsbeheer Zuid-Holland 2013 worden voor het begrotingsjaar 2016 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

1.1 Natuur - en landschaps beheer

a. Continuering natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor gecertificeerde beheerders als bedoeld in artikel 3.1.3, lid 4 en artikel 5.1.2.1 , lid 4 voor subsidies als bedoeld in :

• artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer) ten behoeve van de natuurtypen met de aanduiding N01 tot en met N017;

• artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket);

• artikel 3.1.8, tweede lid onderdeel a (toeslag vaarland);

• artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van landschapbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.09, met uitzondering van L01.03.02.ZH en L01.09.02.ZH;

Ten behoeve van :

i) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij het tijdvak van deze subsidie eindigt in de periode tussen 30 december 2015 en 31 december 2016; of

ii) waarvan het beheer berust bij Staatsbosbeheer; of

iii) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving en/of functieverandering.

iv) Het beheer van terreinen waarvoor in een vastgestelde gebiedsanalyse in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof is bepaald dat er aanvullende maatregelen of beheer nodig is ten behoeve van stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden.

€ 650.000,- voor terreinen welke zijn gelegen binnen en buiten de EHS.

b. Continuering natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen aan andere beheerders dan bedoeld in artikel 3.1.3, lid 4 en artikel 5.1.2.1 , lid 4 voor subsidies als bedoeld in:

• artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer) ten behoeve van de natuurtypen met de aanduiding N01 tot en met N017;

• artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket),

• artikel 3.1.8, tweede lid onderdeel a (toeslag vaarland),

• artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van landschapbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.09, met uitzondering van L01.03.02.ZH en L01.09.02.ZH;

Ten behoeve van:

i) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij het tijdvak van deze subsidie eindigt in de periode tussen 30 december 2015 en 31 december 2016; of

ii) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding isverstrekt voor inrichting, verwerving en/of functieverandering.

€ 400.000,- voor terreinen welke zijn gelegen binnen en buiten de EHS.

c. Nieuwe aanvragen natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor beheerders als bedoeld in artikel 3.1.3 en artikel 5.1.2.1 voor subsidies als bedoeld in:

• artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer), ten behoeve van de natuurtypen met de aanduiding N01tot en met N017;

• artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket);

• artikel 3.1.8, tweede lid, onderdeel a (toeslag vaarland);

• artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen), ten behoeve van landschapbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.09, met uitzondering van L01.03.02.ZH en L01.09.02.ZH;

voor zover het terreinen betreft die in het kader de Nota Beheer EHS middels een openbare procedure in 2015 of daarna als natuurterrein zijn verkocht.

€ 150.000,-- voor terreinen welke zijn gelegen binnen de EHS,

€ 0,-- voor terreinen welke zijn gelegen buiten de EHS.

2 Voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 worden voor het begrotingsjaar 2016 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

2.1 Investeringssubsidie natuur en landschap

Aanvragen voor eenmalige investeringen

€ 700.000,- voor subsidies als bedoeld in:

• artikel 8, eerste lid, onderdeel a (t.b.v. realisatie natuurbeheertypen op grond die functieveranderingheeft ondergaan);

• artikel 8, eerste lid, onderdeel b (realisatie landschapselementen op grond die functieveranderingheeft ondergaan);

• artikel 8, eerste lid, onderdeel c (kwaliteitsimpuls natuurbeheertype);

• artikel 8, eerste lid, onderdeel d (kwaliteitsimpuls landschapselement);

• artikel 8, eerste lid, onderdeel e (omzetting naar een ander natuurbeheertype);

• artikel 8, eerste lid, onderdeel f (verhoging natuurkwaliteit van een habitattype);

• artikel 8, tweede lid (realisatie agrarisch beheertype);

• artikel 8, derde lid, onderdeel a (realisatie landschapselement binnen natuurterrein);

• artikel 8, derde lid onderdeel b (realisatie landschapselement buiten natuurterrein).

2.2 Subsidie functieverandering.

€ 5.100.000,- voor subsidies als bedoeld in:

• artikel 15, onderdeel a (realisatie van een natuurbeheertype door de omzetting van landbouwgrondin natuurterrein);

• artikel 15, onderdeel b (realisatie van een landschapselement of beheerpakket landschap door de omzetting van landbouwgrond in landschap) voor zover het de realisatie van het landschapselement of beheerpakket landschap betreft.

Subsidie voor de onderdelen 2.1 en/of 2.2 van dit besluit kan uitsluitend worden aangevraagd voor percelen en projecten zoals bedoeld in bijlage 4 bij dit besluit.

B. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING

1. Aanvragen voor subsidies Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013kunnen in de periode van 15 november 2015 tot en met 31 december 2015 worden ingediend bijde Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle

2. Aanvragen voor subsidies Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 kunnen in de periode vanaf 1 januari 2016 tot 31 oktober 2016, ingediend worden bij de bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

C. TARIEVEN BEGROTINGSJAAR 2016

1. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1, in euro’s per eenheid vastgesteld.

2. De jaarvergoeding voor de landschapselementen binnen natuurterreinen, opgenomen in bijlage 6, onderdelen A.1 en A.2 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 2, in euro’s per eenheid vastgesteld.

3. De jaarvergoeding voor de toeslagen, bedoeld in artikel I, onder A, onderdeel 1.1, van dit besluit, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 3, in euro’s per eenheid vastgesteld.

4. Op grond van artikel 14 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 wordt de hoogte van de investeringssubsidie als volgt bepaald: Voor aanleg en herstel van natuurterreinen zijn de maximale subsidiabele kosten per hectare vastgesteld op €8.000,- voor de realisatie van een natuurbeheertype en € 11.428,- voor realisatie van een landschapstype.

5. Het percentage voor dit begrotingsjaar, bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling Natuurbeheer, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, is vastgesteld op 0,98 %.

Artikel II

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen welke ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken zijn of worden goedgekeurd.

Artikel III

De subsidieplafonds genoemd in artikel I kunnen worden verlaagd indien Provinciale Staten niet voldoende gelden ter beschikking stellen. Deze eventuele latere verlaging van een subsidieplafond geldt ook voor reeds ingediende aanvragen. Een subsidie wordt dan geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het dan lagere subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel IV

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit 2016 SNL onderdeel natuur en SKNL.

Artikel V

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Den Haag, 6 oktober 2015
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
drs. J.H. de Baas, Secretaris a.i.
drs. J. Smit, Voorzitter

Bijlage 1 behorend bij artikel l, onderdeel c.1 van dit besluit

http://www.zuid-holland.nl/publish/pages/11488/bijlage1behorendbijartikellonderdeelc-1snl.pdf