Aanwijzing en vaststelling begrenzing van ganzenrustgebieden

Geldend van 16-10-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2014

Intitulé

Aanwijzing en vaststelling begrenzing van ganzenrustgebieden

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 13 oktober 2015, kenmerk nr. 15014395 , houdende aanwijzing en vaststelling begrenzing van ganzenrustgebieden met het oog op het bieden van voldoende rust en foerageerplaats aan trekkende en overwinterende ganzen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

 • -

  gelezen het voorstel van de afdeling WBN nummer 15014395

 • -

  gelet op de Flora- en Faunawet, de Verordening Flora- en faunawet Zeeland (Provinciaal Blad 2003, nr. 6) en het op 18 november 2014 vastgestelde ganzenakkoord;

 • -

  overwegende dat ingevolge het ganzenakkoord met ingang van 1 november 2014 ganzenrustgebieden zijn aangewezen met het oog op het bieden van voldoende rust en foerageerplaats aan trekkende en overwinterende ganzen;

 • -

  overwegende dat de ganzenrustgebieden met ingang van 1 november 2014 operationeel zijn en dat voor de rustgebieden geen ontheffing ex artikel 68 van de Flora- en Faunawet is verleend of zal worden verleend;

 • -

  overwegende dat het bieden van rust een randvoorwaarde is voor het functioneren van ganzenrustgebieden en dat grondgebruikers om die reden in aanmerking kunnen komen voor subsidie voor het nalaten van verjaging van beschermde inheemse ganzen in ganzenrustgebieden gedurende de periode van 1 november tot 1 april;

Besluiten:

Artikel I

De navolgende gebieden aan te wijzen als ganzenrustgebieden, waarbij de begrenzing wordt vastgesteld als aangegeven op de bij dit besluit behorende kaarten, 1 overzichtskaart en 14 detailkaarten, van de rustgebieden:

Naam gebied

Oppervlakte landbouwgrond

Oppervlakte natuur en overig

Totale oppervlakte

Saeftinghe

4103

3741

7844

De Putting

474

295

769

Groot Eiland

806

432

1238

Axelse kreek

148

96

244

Braakman

498

835

1333

Baarzande

593

142

735

Ganzenreservaat de Poel

178

130

308

Yerseke Moer

892

559

1451

Hogerwaardpolder

80

51

131

Schakerloopolder

290

51

341

Scherpenissepolder

120

212

332

Van Haaftenpolder

41

226

267

De Maire

327

152

479

Zuidkust Schouwen

143

1012

1155

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2014.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 13 oktober 2015.
Drs. J.M.M Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
Uitgegeven (datum)
De secretaris, A.W. Smit

Bijlage: 15 kaarten met begrenzing van de aangewezen ganzenrustgebieden en overzichtskaart “Ganzenrustgebieden Zeeland”

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling