Verordening rekenkamer Heerlen

Geldend van 03-11-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening rekenkamer Heerlen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Voorzitter: voorzitter van de rekenkamer of diens plaatsvervanger

 • 2. Lid: Lid van de rekenkamer of diens plaatsvervanger

 • 3. Samenwerkende gemeenten: de gemeenten waarvan de rekenkamer(commissies) samenwerken in het voorzittersoverleg.

 • 4. Voorzittersoverleg: overleg tussen de voorzitters van de samenwerkende rekenkamer(commissies),

Artikel 2 Samenstelling

 • 1. De rekenkamer bestaat uit 1 lid, tevens zijnde voorzitter.

 • 2. Het lid van de rekenkamer maakt openbaar welke andere functies dan

  zijn lidmaatschap van de rekenkamer hij vervult. Openbaarmaking

  geschied door ter inzagelegging van een opgave van de bedoelde

  functies op het gemeentehuis.

Artikel 3 Vergoeding

1.Het lid ontvangt een vergoeding van € 50,- per vergader uur voor het

1. bijwonen van de vergaderingen van de commissie. Dit bedrag is

inclusief onkostenvergoeding.

2.Het lid ontvangt een vergoeding van € 80,- per uur voor de uitvoering

van onderzoekswerkzaamheden.

3.De vergoeding genoemd in de eerste twee leden komt ten laste van

3. het budget van de rekenkamer.

Artikel 4 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1. De rekenkamer bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt. Dit doet zij

  na overleg met de Werkgroep Financial Audit.

 • 2. De rekenkamer formuleert de probleemstelling, stelt de

  onderzoeksvragen vast en geeft daarbij de relevantie van het

  onderzoek aan.

 • 3. De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de

  rekenkamer ter kennisneming aan de raad gestuurd.

 • 4. Er vinden per jaar maximaal drie onderzoeken plaats. Twee

  onderzoeken worden tevoren gepland. Het derde onderzoek vindt

  plaats indien de actualiteit of de gemeenteraad hierom vraagt.

Artikel 5 Budget

 • 1.

  De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting

  beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de

  uitvoering van haar taken.

 • 2.

  De rekenkamer is voor de besteding van het budget uitsluitend

  verantwoording verschuldigd aan de raad

 • 3.

  De voorzitter van de rekenkamer is budgethouder. De griffier is budgetbeheerder.

 • 4.

  De rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorig

  begrotingsjaar in het jaarverslag aan de raad.

5 De administratie van baten en lasten, alsook de financiële

verantwoording daarover, vindt plaats via de gemeentelijke

boekhouding.

Artikel 6 Samenwerking

 • 1. De Rekenkamer(commissies) werken samen in het voorzittersoverleg.

 • 2. Het doel van deze samenwerking is te zorgen voor een efficiënte en

  kwalitatief hoogwaardige onderzoekspraktijk.

 • 3. Om dit doel te bereiken maken de voorzitters afspraken over:

  • a.

   de jaarplannen;

  • b.

   de inhuur, inzet en uitwisseling van onderzoekers;

  • c.

   de planning en de voortgang van de onderzoeken;

  • d.

   de totstandkoming van de onderzoeksrapporten;

  • e.

   kostenefficiency en kostenbewaking;

  • f.

   deskundigheidsbevordering.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Aldus besloten tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Heerlen van 20 oktober 2015.

griffier,

mr. J.H.M. Martens

voorzitter,

R.K.H. Krewinkel