Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Bernheze 2015

Geldend van 29-05-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Bernheze 2015

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 31 maart 2015;

gezien het verslag van het gevoerde op Overeenstemming Gerichte Overleg met de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen, d.d. 23 maart 2015;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 76m van de Wet op het voortgezet onderwijs;

overwegende dat het noodzakelijk is de toekenning van overige voorzieningen in de huisvesting, die niet vallen onder de Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs Bernheze 2015 ook bij verordening te regelen;

gelet op het gestelde in het ‘Integraal huisvestingsplan Onderwijs;

gelet op het inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Bernheze;

besluit vast te stellen de:

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Bernheze 2015

Bijlage ‘Voorziening haalbaarheidsonderzoek’

I Aanduiding van de voorziening

Onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot het realiseren van één van de volgende voorzieningen huisvesting onderwijs:

 • a.

  nieuwbouw, en

 • b.

  vervangende nieuwbouw.

II Datum indienen aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor het bekostigen van deze voorziening moet worden ingediend voor 1 januari van het jaar waarin de betreffende voorziening in de perspectiefnota kan worden opgenomen voor uitvoering in het daaropvolgende jaar.

 • 2.

  Aanvragen die na de in het eerste lid genoemde datum worden ingediend worden door het college niet in behandeling genomen.

III Criteria voor het vaststellen van een voorziening

 • 1.

  Aanspraak op deze voorziening ontstaat op het moment dat het voornemen bestaat te komen tot het realiseren van een uitbreidingsgebied of een herstructurering van een wijk, waarbij onderzoek moet uitwijzen of één van de onder I genoemde voorzieningen moet worden gerealiseerd. Het onderzoek moet uitwijzen:

  • a.

   dat een voorziening noodzakelijk is;

  • b.

   de omvang van deze voorziening, mogelijk in relatie met het realiseren van een multifunctionele accommodatie, en

  • c.

   de locatie van de voorziening in relatie met herschikking van de schoolgebouwen respectievelijk met herstructurering van een wijk.

 • 2.

  De aanvraag voor de voorziening Haalbaarheidsonderzoek wordt getoetst aan het ‘Integraal Huisvestingsplan onderwijs’.

IV Wijze waarop de voorziening wordt toegekend

 • 1.

  De omvang van voorziening wordt door het college berekend in relatie met het ontwikkelen van:

  • a.

   een meerjarenperspectief voor de omvang en spreiding van de voorzieningen huisvesting onderwijs, en

  • b.

   een projectplan in relatie met de herstructurering van een wijk.

 • 2.

  De voorziening wordt beschikbaar gesteld aan het schoolbestuur tenzij het college besluit de opdracht te verstrekken voor het haalbaarheidsonderzoek.

V Subsidieplafond

De kosten maken onderdeel uit van de totale kosten van de planontwikkeling en worden per afzonderlijk krediet beschikbaar geteld. Er geldt geen bekostigingsplafond. Bij de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek wordt rekening gehouden met het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Bernheze.

VI Verantwoording

Na het afronden van de werkzaamheden wordt door het bevoegd gezag of het college inzicht gegeven in de gemaakte kosten. Daarbij wordt vermeld of tot de kosten ook behoren de kosten van het maken van een (schets)ontwerp voor de te realiseren accommodatie. Wordt besloten het project te realiseren conform het in het projectplan opgenomen (schets)ontwerp, dan worden de kosten van het maken van het (schets)ontwerp in mindering gebracht op investeringsbedrag dat voor het realiseren van deze voorziening is opgenomen in de perspectiefnota bij de gehonoreerde voorzieningen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 28 mei 2015.
De raad voornoemd,
de griffier
J.H.M. van den Oever
de voorzitter
drs. M.A.H. Moorman

Toelichting Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Bernheze 2015

Artikel I t/m III

In de situatie dat een nieuwbouwwijk wordt gerealiseerd, of er een herstructurering van een wijk plaatsvindt wordt over het algemeen eerst een onderzoek ingesteld met de volgende vragen:

 • -

  wat is de omvang van de (nieuwbouw)wijk

 • -

  welk soort woningen worden er gerealiseerd

 • -

  is op basis van deze verwachting een basisschool in de (nieuwbouw)wijk noodzakelijk

 • -

  wat moet de capaciteit van het schoolgebouw worden

 • -

  moeten er meerdere functies in het gebouw komen en zo ja, welke

 • -

  welke richting komt in aanmerking voor het realiseren van deze voorziening

 • -

  et cetera.

Dit betekent dat er in principe een haalbaarheidsonderzoek plaatsvindt naar de noodzaak en omvang van de voorzieningen in het gebied, zonder dat er zekerheid bestaat of er een voorziening moet worden gerealiseerd.

De conclusie op basis van het onderzoek kan zijn dat er geen voorziening wordt gerealiseerd, of dat er een voorziening wordt gerealiseerd. Is de conclusie dat er een voorziening wordt gerealiseerd dat kan het betreffende bevoegd gezag een aanvraag indienen voor het bekostigen van de voorziening.

Artikel IV t/m VI

De kosten van het haalbaarheidsonderzoek komen volledig voor rekening van de gemeente, tenzij er gedurende het onderzoek kosten zijn gemaakt die een relatie hebben met de ontwikkeling van het bouwplan. Zijn het aanwijsbare kosten, dan worden deze kosten betrokken bij het beschikbaar stellen van het investeringsbedrag op het moment dat de voorziening in de perspectiefnota/begroting is opgenomen. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op het bedrag dat het bevoegd gezag ontvangt voor het realiseren van de investering. Deze kosten zijn in principe vergelijkbaar met het voorbereidingskrediet, waarvan sprake is in artikel 3 van de ‘verordening voorzieningen huisvesting onderwijs’.