Regeling vergoeding piketdiensten VRR 2012

Geldend van 19-09-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2012

Intitulé

Regeling vergoeding piketdiensten VRR 2012

Het Algemeen Bestuur,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur;

gelet op artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

Besluit vast te stellen:

Regeling vergoeding piketdiensten VRR 2012

Artikel 1 Algemene bepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  medewerker: degene die – zowel beroeps als vrijwillig- door het bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is aangesteld;

 • 2.

  piketdienst: het zich in opdracht ter beschikking houden buiten de voor zijn betrekking vastgestelde werktijd;

 • 3.

  piketprofiel: het geheel van de bij de piketfunctie behorende en uit te voeren werkzaamheden;

 • 4.

  een piketfunctie: een functie op door de directie van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vastgestelde lijst van beschikbaarheidsfuncties;

 • 5.

  waarderingsniveau van de piketfunctie: de op een bepaald salarisniveau vastgestelde vergoeding per soort beschikbaarheidsfunctie.

Artikel 2 Verplichtingen piketdiensten

 • 1. De medewerker kan – binnen de mogelijkheden die de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit biedt – worden verplicht zich op bepaalde tijden beschikbaar te houden voor het verrichten van piketdiensten met een daaraan gekoppeld piketprofiel.

 • 2. De verplichting als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor de dagen waarop de medewerker verlof heeft opgenomen, mits hij dit verlof tijdig heeft aangemeld bij de leidinggevende, dan wel is uitgeroosterd.

Artikel 3 Vergoeding

 • 1. De medewerker die belast is met piketdiensten, waaraan een of meerdere piketprofielen zijn gekoppeld, heeft per piketdienst recht op een vergoeding:

  • a.

   voor een piketdienst op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur;

  • b.

   voor een piketdienst op een zaterdag, een zondag of een doordeweekse feestdag van 08.00 – 08.00 uur.

 • 2. De vergoeding voor piketdienst is gelijk aan 16% van de duur van de piketdienst verricht op een zondag of een feestdag en gelijk aan 10% van de duur van de piketdienst verricht op andere dagen.

 • 3. Het bedrag van de vergoeding als bedoeld in het tweede lid wordt, afhankelijk van het waarderingsniveau van het piketprofiel, vastgesteld conform de maximum bedragen die zijn opgenomen in bijlage B1 van het Bezoldigingsbesluit 1993, van de Gemeente Rotterdam.

 • 4. De medewerker die belast is met piketfuncties ontvangt hiervoor geen vergoeding overeenkomstig het gestelde in de Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2010.

 • 5. Voor de medewerker, die nog niet zelfstandig een piketdienst mag verrichten, wordt de vergoeding, als bedoeld in het tweede lid, gehalveerd.

Artikel 4 Vergoeding tijdens arbeidsongeschiktheid, zwangerschap, zwangerschaps- en bevallingsverlof

 • 1. Tijdens arbeidsongeschiktheid langer dan 4 weken of tijdens de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof als bedoeld in de Wet arbeid en zorg wordt de vergoeding als bedoeld in artikel 3 afgebouwd.

 • 2. Het bestuur kan piketfuncties aanwijzen, die de vrouwelijke medewerker tijdelijk niet mag verrichten, zodra zij melding heeft gemaakt van haar zwangerschap. Dit in verband met de veiligheid, gezondheid en welzijn van de vrouwelijke medewerker.

Artikel 5 Vermeerdering vakantieverlof c.q. uitbetaling extra uren

De medewerker, die in een kalenderjaar op ten minste 60 kalenderdagen piketdiensten als bedoeld in deze regeling verricht, heeft eenmalig aanspraak op 14,4 maal het uursalaris behorende bij het waarderingsniveau van het desbetreffende piketprofiel.

Ondertekening

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2012.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 september 2012
De Secretaris,
Mr. drs. A. Littooij
De Voorzitter,
ing. A. Aboutaleb

Nota-toelichting

Toelichting regeling vergoeding piketdiensten VRR 2012

De regeling vergoeding piketdiensten VRR 2012 vervangt alle voorgaande documenten en besluiten (brandweer, GHOR, R&C, GMK etc.), als ook regelingen van de gemeente Rotterdam.

De VRR volgt de rechtspositie van de gemeente Rotterdam. Deze rechtstoestandregeling heeft geen vergoedingsregeling voor piketdiensten. Omdat de rechtspositie van de gemeente Rotterdam is afgeleid van de CAR-UWO, wordt de aansluiting gezocht bij artikel 20.1.1 van de CAR-UWO.

Artikel 1

De medewerker is aangesteld bij de VRR ongeacht welke CAO.

Een piketprofiel voor alle piketfuncties zal voor 1 juli 2013 worden vastgesteld. De door de VRR vastgestelde piketprofielen en bijbehorende waarderingsniveaus zijn de basis voor het functieraster Piketfuncties VRR vastgesteld door de directieraad.

Het waarderingsniveau is op 1 juli 2012 indicatief vastgesteld. Indien nodig zal dit worden bijgesteld op 1 juli 2013.

Artikel 2

De VRR is een 24 uurs organisatie, en een 24 uurs organisatie kan niet zonder piket.

In het kader van het VRR belang kan een ieder in dienst van de VRR worden aangewezen voor een piketfunctie. Bij voorkeur vrijwillig, indien noodzakelijk verplicht. Daarnaast kunnen piketmedewerkers in dienst van externe partijen worden aangewezen tot het verrichten van een piketfunctie.

Artikel 3

De regeling vergoeding piketdiensten VRR 2012, is een nadere uitwerking van de 10/16 regeling als bedoeld in artikel 20.1.3 van de CAR-UWO. Het regelt de vergoeding voor de medewerker in verband met het zich buiten de kantooruren (17.00 tot 8.00 uur) ter beschikking houden ten behoeve van werkzaamheden zoals deze vastgelegd zijn in het bijbehorende oplegprofiel. Binnen de kantooruren wordt bij calamiteiten de medewerker als het ware uit zijn hoofdfunctie getrokken. Aangezien de medewerker al betaald wordt voor zijn hoofdfunctie geldt de vergoedingsregeling voor piketdiensten buiten de kantooruren.

De vergoeding is afgeleid van het waarderingsniveau van de desbetreffende piketfunctie. Aandachtspunt is dat de te verrichten diensten op jaarbasis naar evenredigheid worden verdeeld.

Het is niet de bedoeling dat een medewerker piketdiensten draait in de doordeweekse vrije tijd. De medewerker ontvangt geen vergoeding wanneer op de doordeweekse roostervrije tijd een piketdienst wordt gedraaid.

Op verzoek van het GO worden de 3 vrijwillige medewerkers die piketdienst draaien gelijk behandeld als de overige piketfunctionarissen. Voor hen wordt alle reguliere vergoedingsregeling in de Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2010 uitgesloten. Gelet op de uitzonderingspositie van deze medewerkers is besloten niet meer vrijwilligers aan te wijzen in piketfuncties wordt geadviseerd te bezien of in de toekomstige gevallen een parttime aanstelling van de medewerkers tot de mogelijkheid behoort.

Indien de medewerker tijdens een piketdienst werkzaamheden verricht, wordt de tijd die daarmee gemoeid is, geacht onder de feitelijke wekelijkse arbeidsduur van de medewerker te vallen. Alle werkzaamheden buiten de arbeidsduur worden altijd vergoed tegen het waarderingsniveau. Er is geen sprake van het compenseren van piketuren binnen de reguliere functie. In het geval dat er ’s nachts tussen 0.00 uur en 6.00 uur sprake is van een inzet van enige duur, zal de medewerker later moeten beginnen en min-uren moeten schrijven. Het kan voorkomen dat de medewerker zoveel minuren heeft dat hij/zij een verlofdag moet inleveren.

Artikel 4

Tijdens arbeidsongeschiktheid voor de piketfunctie (door de leidinggevende van de piketorganisatie vastgesteld) langer dan 4 weken en zwangerschaps- en bevallingsverlof vindt een afbouwregeling plaats. In de regeling is een bepaling opgenomen waarbij het bestuur piketdiensten kan aanwijzen, die de vrouwelijke medewerker tijdelijk niet mag verrichten, zodra zij melding heeft gemaakt van haar zwangerschap. Gedurende deze periode behoudt de medewerkster haar maandelijkse vergoeding.

 

Indien een medewerker voorafgaand aan zwangerschap- en bevallingsverlof op eigen verzoek een piketdienst wil tijdelijk stoppen, zal haar verzoek door het bestuur worden gehonoreerd. De afbouwregeling begint echter op het moment het zwangerschap- en bevallingsverlof aanvangt.

 

Artikel 5

Een medewerker heeft eenmalig aanspraak op 14,4 uur indien hij in een kalenderjaar op tenminste 60 dagen piketdiensten heeft verricht. Van toepassing voor de uitbetaling is het waarderingsniveau behorende bij het piketprofiel.

 

Aangezien aan het einde van het jaar kan worden gezien hoeveel diensten een medewerker heeft gedraaid, zullen de uren in december betaalbaar worden gesteld.