Fietsplan Drechterland 2007

Geldend van 01-01-2000 t/m heden

Intitulé

Fietsplan Drechterland 2007

Burgemeester en wethouders van gemeente Drechterland,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Drechterland van 24 april 2007, no. 1.3;

 

gelet op de fiscale wetgeving per 1 januari 2007;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de navolgende regeling:

 

Fietsplan Drechterland 2007

Artikel 1 Definities

 • 1. de regeling / het plan: Fietsplan Drechterland 2007;

 • 2. de werkgever: de gemeente Drechterland;

 • 3. de deelnemer: de ambtenaar ingevolge artikel 1:1, sub a, van de CAR;

 • 4. fiets: een rijwiel, inclusief verzekering, accessoires, fietskleding, onderhoud en reparatie;

 • 5. bruto loon: de bezoldiging, zoals gedefinieerd in artikel 3:1 van de CAR;

 • 6. vakantie-uren: de vergoeding, zoals gedefinieerd in artikel 4a:1, lid 5, van de CAR;

 • 7. eindejaarsuitkering: de uitkering, zoals gedefinieerd in artikel 3:6 van de CAR;

 • 8. vakantietoelage: de toelage, zoals gedefinieerd in artikel 6:3 van de CAR;

 • 9. brutolooncomponenten: de vergoeding, de uitkering en toelage, zoals genoemd onder sub 6, 7 en 8.

Artikel 2 Waardebepaling

 • 1. Voor de bepaling van de waarde van de brutolooncomponenten, zoals bedoeld in artikel 1, sub 9, geldt als berekeningsbasis de maand januari van het kalenderjaar waarin aan de regeling wordt deelgenomen.

 • 2. De waarde van een uur ingevolge artikel 1, sub 6, komt bij een volledige betrekking overeen met een bruto bedrag gelijk aan 1/156 van het van toepassing zijnde schaalbedrag.

 • 3. De waarde ingevolge artikel 1, sub 7 en 8, komt overeen met het bruto bedrag van de uitkering.

Artikel 3 Karakteristieken van de regeling

 • 1. De deelnemer aan de regeling kan in het bezit van een fiets komen door binnen een periode van maximaal 36 maanden verlaging van zijn bruto loon, als bedoeld in artikel 1, sub 5, en/of af te zien van brutolooncomponenten, als bedoeld in artikel 1, sub 9, van de regeling, ter grootte van de aanschafprijs van de fiets met een maximum van €  749,-- vermeerderd met de premie voor een gangbare verzekering en een bedrag van maximaal €  82,-- per jaar ten behoeve van accessoires, fietskleding, onderhoud en reparatie.

 • 2. Als de aanschafprijs van de fiets na aftrek van eventuele kortingen en afgezien van het beschikbare bedrag voor aanschaf van direct met de fiets samenhangende zaken en de kosten van een gangbare fietsverzekering hoger is dan € 749,-- wordt het meerdere in de maand na levering van de fiets in één keer ingehouden op het netto salaris.

Artikel 4 Uitvoering van de regeling

 • 1. De deelnemer heeft de mogelijkheid tot:

  a. het in bezit komen van een fiets, al dan niet met verzekering;

  b. het bestellen van accessoires en fietskleding;

  c. het voorzien in onderhoud en reparatie.

 • 2. Per deelnemer kan per periode van 36 maanden niet meer dan voor één fiets inclusief verzekering, onderhoud / reparatie en accessoires een beroep op de regeling worden gedaan.

 • 3. Deelname aan de regeling geschiedt door het sluiten van de voor dat doel bestemde overeenkomst tussen de deelnemer en de werkgever.

 • 4. De in het vorige lid bedoelde overeenkomst dient te worden ingeleverd bij de salarisadministratie van de werkgever.

 • 5. Indien aan de in de vorige leden gestelde voorwaarden is voldaan zorgt de salarisadministratie van de werkgever zo spoedig mogelijk voor de (salaris)administratieve verwerking.

 • 6. De werkgever kan ten behoeve van de uitvoering van het plan nadere regels stellen.

Artikel 5 Fiscale voorwaarden

 • 1. Teneinde gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid van de werkgever een onbelaste vergoeding te ontvangen, dient de fiets te worden gebruikt voor het woon-werkverkeer, op meer dan de helft van de dagen waarop de deelnemer werkzaamheden verricht.

 • 2. De deelnemer dient er rekening mee te houden dat indien achteraf blijkt dat hij onvoldoende aannemelijk kan maken dat de fiets, waarvoor een belastingvrije bijdrage is verstrekt, niet of niet in voldoende mate wordt ingezet bij het woon-werkverkeer, de fiscale gevolgen voor zijn rekening komen.

Artikel 6 Eigendom in geval van verstrekking

 • 1. Het juridische en economische eigendom van de fiets gaat na aflevering aan de werkgever over op de deelnemer.

 • 2. De deelnemer dient – mede in verband met het gestelde in het vorige lid – een verklaring te ondertekenen voor ontvangst.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • 1. De werkgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de deelnemer, aan hem toebehorende zaken en/of schade aan derden, die voortvloeit uit het gebruik, uit gebreken en/of schade die anderszins verband houdt met de fiets.

 • 2. Schade en/of diefstal ontheft de deelnemer niet van de verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst als bedoeld in artikel 4, lid 3.

 • 3. De deelnemer kan na aflevering de werkgever op geen enkele wijze aanspreken voor verplichtingen die voortvloeien uit de garantiebepalingen van de leverancier. De deelnemer dient zich in geval van klachten over de fiets uitsluitend te wenden tot de leverancier.

Artikel 8 Beëindiging overeenkomst

 • 1. De overeenkomst, als bedoeld in artikel 4, lid 3, eindigt:

  a. bij beëindiging van het dienstverband;

  b. bij overlijden van de deelnemer;

  c. na een wijziging welke de overeenkomst in strijd maakt met de huidige c.q. dan geldende wetgeving;

  d. op verzoek van de deelnemer, waarbij een opzegtermijn van 1 maand in acht dient te worden genomen.

 • 2. Bij voortijdige beëindiging van voormelde overeenkomst, op grond van het bepaalde in het eerste lid, sub a en d, is deelnemer een boete verschuldigd. Deze boete bedraagt in beginsel 100% van de aanschafwaarde van de fiets, en dient vanuit het nettoloon te worden betaald. De werkgever kan de boete matigen naar gelang de gebruiksperiode van de fiets is verstreken.

 • 3. Bij overlijden van de deelnemer wordt het nog niet vereffende bedrag door de werkgever kwijtgescholden.

Artikel 9 Overeenkomst fietsplan

Bij deze regeling behoort als bijlage de overeenkomst Fietsplan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 januari 2007 en wordt aangehaald als het “Fietsplan Drechterland 2007”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Drechterland op 24 april 2007.
, burgemeester.
, secretaris.

Bijlage.

 

 

Overeenkomst Fietsplan vrijwillige brandweer

 

 

Ondergetekenden:

 

De burgemeester van Drechterland: (de werkgever) te dezen vertegenwoordigd door het afdelingshoofd van de afdeling Personeel & Bestuur van de sector Middelen,

 

 

Mevrouw M. Smit …………………………………………………………………..

 

 

en

 

 

de heer/mevrouw:

 

……… …………………………………………………………………

hierna: (de deelnemer)

 

adres

 

………..…………………………………………………………

 

postcode en woonplaats

 

……… …………………………………………………………

 

werkzaam bij de sector

..........................................................

taakveld/bureau

..........................................................

 

overwegende:

 

dat het Fietsplan Drechterland 2007 als doelstelling heeft de werknemers van de gemeente Drechterland onder de voorwaarden als in die regeling opgenomen, een fiets (en bijbehorende verzekering, accessoires, fietskleding, onderhoud en reparatie) te verstrekken dan wel te doen aanschaffen, om deze op meer dan de helft van de dagen waarop de deelnemer werkzaamheden verricht te gebruiken voor het woon-werkverkeer;

 

komen overeen dat de werkgever de deelnemer een fiets verstrekt dan wel hem in de gelegenheid stelt er een aan te schaffen.

 

 

De deelnemer ziet in verband met de verstrekking / verwerving van de fiets af van de navolgende looncomponenten. Zie bestelnummer  ………………….. / originele nota d.d.  ……………………………………

Opties:

Wijze waarop te verrekenen:

Bedrag:

Bruto loon

Verlaging in de maanden:

               Jaar  2007  2008  2009

Januari          € ….… € ….… € ….…

Februari        € .…… € .…… € .……

Maart            € ….… € ….… € ….…

April              € ….… € ….… € ….…

Mei               € ….… € ….… € ….…

Juni               € ….… € ….… € ….…

Juli                € ….… € ….… € ….…

Augustus      € ….… € ….… € ….…

September    € ….… € ….… € ….…

Oktober         € ….… € ….… € ….…

November     € ….… € ….… € ….…

December     € ….… € ….… € ….…

Bruto vergoeding

voor het aantal

verlofuren

2007 = ......... uur (max. 72)

2008 = ......... uur (max. 72)

2009 = ......... uur (max. 72)

totaal .......... verlofuren à € .......

Aanwending van de

bruto vakantie-uitkering

Inhouding in de maand mei

2007 = € ..............

2008 = € ..............

totaal

Aanwending van de

bruto eindejaarsuitkering

Inhouding in de maand december

2007 = € ..............

2008 = € ..............

2009 = € ..............

totaal

 

Een bedrag aan netto vergoeding van € ……………… dat éénmalig wordt ingehouden bij de eerstvolgende salarisbetaling.

De deelnemer verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat:

indien hij / zij achteraf onvoldoende aannemelijk kan maken dat de fiets mede ter verwerving van het loon wordt gebruikt de fiscale gevolgen voor zijn / haar rekening komen.

 

Aldus overeengekomen te (plaats) …………………………………………….

 

op (datum)………………………………………… .

 

 

 

 

 

………………………………….                                    ………………………………

(werkgever)                                                 (deelnemer)