Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Bernheze 2013

Geldend van 12-10-2015 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Bernheze 2013

Raadsvergadering:

12 december 2013

Registratienummer raadsvoorstel:

Agendapunt:

2013/57060

Onderwerp:

Vaststellen beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Bernheze 2013

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013;

gelet op gelet op de door hem bij besluit van 12 december 2013 vastgestelde geurgebiedsvisie gemeente Bernheze 2013;

besluit:

vast te stellen de:

Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Bernheze 2013

de geconsolideerde tekst van de regeling

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt voor de begripsbepalingen verwezen naar de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Artikel 2

1.Bij het beoordelen van ruimtelijke initiatieven en plannen worden, als vertaling van het criterium ‘een aanvaardbaar woon- en leefklimaat’ voor het aspect cumulatieve geurhinder uit stallen van veehouderijen, onderstaande waarden gehanteerd als toetswaarden. Deze waarden zijn uitgedrukt in Europese odour units (ouE).

Bebouwde kom

Woonkernen,

Nieuwe woongebieden

Bedrijventerreinen

Buitengebied

Voldoende

0 - 13

0 - 20

Onvoldoende

13 of meer

20 of meer

Artikel 3

Als de achtergrondbelasting geclassificeerd kan worden als ‘voldoende’ dan zijn er vanuit het deelaspect ‘cumulatieve geurhinder uit stallen van veehouderijen’ geen belemmeringen om mee te werken aan een ruimtelijk initiatief.

Artikel 4

  • 1. Is de achtergrondbelasting geclassificeerd als ‘onvoldoende’ dan is er in beginsel geen sprake van een ‘aanvaardbaar woon- en leefklimaat’.

  • 2. Indien, met uitzondering van de toetswaarde in deze beleidsregel, de beoordeling van de overige milieu- en planologische aspecten wel positief uitvalt, kan overwogen worden om gemotiveerd van deze toetswaarde af te wijken. Bijvoorbeeld omdat er concreet zicht is op een verbetering van de achtergrondbelasting of er vanwege het gebruik weinig hinder te verwachten is of acceptabel wordt geacht. Een nadere motivering en besluitvorming is dan wel nodig.

Artikel 5

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Bernheze 2013’.

Artikel 6

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 12 december 2013.

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

J.H.M. van den Oever

drs. M.A.H. Moorman