Subsidieregeling incidentele subsidies cultureel klimaat en media

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort,

overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies cultureel klimaat zoals vastgesteld op 22 juli 2014 en de Subsidieregeling lokale journalistieke producties zoals vastgesteld op 16 september 2014 aan te passen en samen te voegen tot één subsidieregeling;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES CULTUREEL KLIMAATEN MEDIA

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop rustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder:

 • 1.

  Adviesgroep: de Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat, een door de gemeente Amersfoort ingestelde externe en onafhankelijke adviesgroep.

 • 2.

  ASV: de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort.

3.College: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort.

4.Cultureel klimaat Amersfoort: het samenstel van uitingen, activiteiten en producten op het gebied van de kunst en cultuur, plaatsvindend in de gemeente Amersfoort.

5.Incidentele subsidie: subsidie voor activiteiten met een eenmalig en/of experimenteel karakter, met een duidelijke begin- en einddatum.

 • 6.

  Kunstenaar: iemand die van beroep kunstenaar is en/of een vakopleiding in een van de kunstdisciplines heeft afgerond. Amateurkunstenaars vallen in deze regeling niet onder de definitie van kunstenaar.

 • 7.

  Lokale journalistieke producties: diverse journalistieke genres voor verschillende media.

 • 8.

  Media-innovatie: concepten, projecten en diensten die gericht zijn op het vernieuwen van de lokale media/journalistiek.

 • 9.

  Podiumkunst: activiteiten van kunstenaars op het gebied van toneel, muziek, dans, letteren en film.

 • 10.

  Wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten en producten

1.Deze regeling is van toepassing op activiteiten en producten die bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van het culturele klimaat in de gemeente Amersfoort of aan de versterking en vernieuwing van het lokale media-aanbod en/of de lokale journalistiek in gemeente Amersfoort

2.Binnen deze regeling onderscheiden we de volgende toepassingsgebieden:

a.Podiumkunst

b.Lokale journalistieke producties & media-innovatie

3.Subsidieaanvragen binnen deze regeling dienen betrekking te hebben op (tenminste) één van deze toepassinggebieden.

4.Het college kan besluiten een toepassingsgebied aan deze subsidieregeling toe te voegen, mits daarvoor een apart subsidiebudget beschikbaar is gesteld.

 • 5.

  Specifiek voor journalistieke producties & media-innovatie kan subsidie worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

  • a.

   Journalistieke producties met lokale inhoud gericht op Amersfoort of;

  • b.

   Projecten met een innovatief karakter, die vernieuwingen tot stand brengen in inhoud en strekking, exploitatiewijze of vormgeving van journalistieke functies als nieuwsgaring, nieuwsduiding of opinievorming, zodat daarmee een vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de journalistieke informatievoorziening in Amersfoort.

Artikel 3 Subsidieplafonds en verdeelregels

1.Het college stelt jaarlijks bij afzonderlijk besluit en per toepassingsgebied zoals bedoeld in artikel 2, een subsidieplafond vast. Deze maximaal te verstrekken subsidie wordt jaarlijks in de gemeentebegroting vastgesteld.

2.Het beschikbare plafond wordt gelijkelijk verdeeld over de twee subsidierondes die jaarlijks plaatsvinden (zie artikel 4). Het gedeelte van het plafond dat voor de eerste ronde is bestemd maar na de eerste ronde niet is verbruikt, komt beschikbaar voor de tweede ronde.

3.De adviesgroep adviseert het college over de verdeling van het beschikbare subsidiebudget.

Artikel 4. Subsidieaanvraag

1.In afwijking van artikel 8, eerste lid, onder b, van de ASV wordt de aanvraag ingediend:

a.Uiterlijk op 1 april indien de uitvoering plaatsvindt in de daaropvolgende periode tussen 1 juli en 31 december.

b.Uiterlijk op 1 oktober indien de uitvoering plaatsvindt in de daaropvolgende periode tussen 1 januari en 30 juni.

2.In het geval de aanvraag niet tijdig is ontvangen, het projectplan langer is dan één A4, de aanvraag incompleet is of de aanvrager geen presentatie geeft aan de adviesgroep, wordt deze niet in behandeling genomen.

3.De aanvraag bestaat uit het aanmeldformulier op de gemeentelijke website, een projectplan van maximaal één A4, een begroting, cv van de maker(s) indien van toepassing en de gevraagde bijlagen op de gemeentelijke website. Voor journalistieke producties geldt dat bij de aanvraag eerder werk van de maker(s) en een intentieverklaring van de redactie/uitgever die de productie publiceert, moet zijn bijgevoegd.

4.Onderdeel van de aanvraag is een mondelinge presentatie aan de Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat.

5.Voor het toepassingsgebied podiumkunst kunnen alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk of individuele kunstenaars een subsidieaanvraag indienen. Voor het toepassingsgebied lokale journalistieke producties en media-innovatie kunnen aanvragen ingediend worden door zelfstandig werkende journalisten, rechtspersonen zonder winstoogmerk gericht op media, journalistiek en innovatie, mediabedrijven en studenten journalistiek (hbo, wo).

Artikel 5 Subsidiabele kosten

1.Uitsluitend kosten die direct aan de/het betreffende activiteit/product zijn toe te rekenen kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Niet subsidiabel zijn kosten voor atelierhuur, materialen, reis- en verblijfkosten, tenzij die aantoonbaar toe te rekenen zijn aan het project.

2.De subsidie bedraagt, wanneer deze voor de eerste keer wordt verleend, maximaal 50% van de subsidiabele kosten in de totale begroting voor de betreffende activiteit of organisatie.

3.Een eventuele tweede en derde keer bedraagt de subsidie respectievelijk maximaal 40% en 30% van de subsidiabele kosten in de totale begroting.

4.Het aan te vragen subsidiebedrag bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 7.500.

5.Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen zijn:

a.Aankoop van (audiovisuele) apparatuur

b.Structurele kosten, zoals maandelijkse huurlasten, telefoonabonnementen

c.Onvoorziene kosten die meer dan 5% van de totale begroting zijn

Artikel 6. Weigeringgronden

1.Naast de gronden genoemd in artikel 4:25 en 4:35 van de Wet en de artikelen 10 en 13 van de ASV kan de subsidie worden geweigerd:

a.indien de activiteit of het product niet is gericht op één (of meer) van de in artikel 2 genoemde toepassingsgebieden;

b.indien in geval van journalistieke productie of media-innovatie geen activiteit betreft zoals bedoeld in artikel 2 lid 5;

c.indien de aanvrager niet behoort tot de doelgroep zoals bedoeld in artikel 4 lid 5;

d.indien bij de activiteit of het product sprake is van een winstoogmerk, de activiteit primair een commercieel belang dient of een wervend karakter heeft;

e.indien sprake is van een benefiet- of ledenwervingsactiviteit;

f.indien sprake is van een activiteit van politieke, religieuze of levensbeschouwelijke aard;

g.indien voor de activiteit in het aangevraagde jaar al subsidie is verleend;

h.indien voor de aangevraagde activiteit al drie keer subsidie is verleend;

i.indien de aanvraag betrekking heeft op amateurkunst (enaars).

j.indien gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld en/of de gelden niet doelmatig en doeltreffend besteed zullen worden;

k.indien blijkt dat de aangevraagde activiteit onderdeel uitmaakt van een groter geheel waarvoor de gemeente al subsidie (meerjarig, structureel, incidenteel) verleent;

2.Daarnaast kan subsidie worden geweigerd:

a.indien de aanvraag onvoldoende scoort en/of wordt beoordeeld op de criteria genoemd in artikel 7.

b.indien het beschikbare subsidieplafond door aanvragen met een hogere score/beoordeling is uitgeput.

Artikel 7. Beoordeling door adviesgroep

1.Voordat een besluit wordt genomen over een subsidieaanvraag wordt, behoudens de gevallen genoemd in artikel 10 lid 1, advies gevraagd aan de adviesgroep.

2.Voor aanvragen vallend onder het toepassingsgebied Podiumkunst vindt de beoordeling als volgt plaats:

a.De adviesgroep beoordeelt de aanvraag met behulp van de toetsingscriteria: artistieke kwaliteit, bereik, cultureel ondernemerschap en ruimte voor talent (zie omschrijving in de toelichting).

b.De adviesgroep beoordeelt de subsidieaanvraag allereerst op de artistieke kwaliteit. Aanvragen die onvoldoende scoren op artistieke kwaliteit (minder dan 3 punten) komen niet voor subsidie in aanmerking.Aanvragen die voldoende scoren op artistieke kwaliteit (minimaal 3 punten) worden vervolgens door de adviesgroep getoetst aan de overige criteria bereik, cultureel ondernemerschap en ruimte voor talent én op de financiële onderbouwing.

c.De adviesgroep geeft voor de aanvraag een score van 0 t/m 5 per toetsingscriterium. Aanvragen die minder dan 12 punten scoren komen niet voor subsidie in aanmerking.

3.Voor aanvragen vallend onder het toepassingsgebied journalistieke producties en media-innovatie vindt de beoordeling als volgt plaats.

a.De adviesgroep beoordeelt de aanvraag met behulp van de toetsingscriteria: journalistieke kwaliteit, innovatief karakter/originaliteit, maatschappelijke relevantie, bereik en samenwerking.

b.De adviesgroep beoordeelt de subsidieaanvraag allereerst op de journalistieke kwaliteit. Aanvragen die onvoldoende scoren op journalistieke kwaliteit (minder dan 3 punten) komen niet voor subsidie in aanmerking.Aanvragen die voldoende scoren op journalistieke kwaliteit (minimaal 3 punten) worden vervolgens door de adviesgroep getoetst aan de overige criteria: innovatief karakter/originaliteit, maatschappelijke relevantie, bereik en samenwerking én op de financiële onderbouwing.

c.De adviesgroep geeft voor de aanvraag een score van 0 t/m 5 per toetsingscriterium. Aanvragen die minder dan 15 punten scoren komen niet voor subsidie in aanmerking.

4.De toetsing van de adviesgroep levert een score op, een advies over de toe te kennen subsidie en een onderbouwing van beide op.

5.De hoogte van de score bepaalt de rangorde van toekenning van subsidies voor het geval dat het subsidieplafond wordt overschreden.

6.Wanneer tijdens een ronde positief beoordeelde subsidieaanvragen met een gelijke score het beschikbare budget overschrijden, kunnen subsidies worden verstrekt voor een deel van het volgens de adviesgroep voor subsidie in aanmerking komende bedrag.

7.De samenstelling en werkwijze van de adviesgroep is geregeld in het ‘reglement van de Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat van de gemeente Amersfoort’, vastgesteld in het college van 8 mei 2012.

Artikel 8. Toekenning en vaststelling

1.In aansluiting op de inhoudelijke en financiële beoordeling, zoals genoemd in artikel 7, adviseert de adviesgroep over de verdeling van het beschikbare budget en de hoogte van de toe te kennen subsidies. Het college baseert zijn besluit over de aanvraag op de adviezen van de adviesgroep.

2.Als subsidie wordt verleend, wordt deze na verantwoording overeenkomstig de ASV vastgesteld.

3.Uiterlijk drie maanden na de betreffende indieningdatum genoemd in artikel 4 wordt op de aanvraag beschikt.

4.In de subsidiebeschikking wordt vastgesteld welke (meetbare) prestaties de aanvrager dient te leveren voor de verleende subsidie.

5.Als blijkt uit de verantwoording dat de aanvrager niet of deels heeft voldaan aan de prestatieafspraken in de subsidiebeschikking dan kan het college de subsidie intrekken, verlagen of gewijzigd vaststellen.

Artikel 9. Verantwoording

De subsidieontvanger legt voor de genoemde verantwoordingsdatum die opgenomen is in de beschikking verantwoording af over de geleverde prestatie en de daaraan verbonden kosten en uitgaven.

Artikel 10. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan:

  • a.

   van de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken indien toepassing van de bepaling(en) zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard;

  • b.

   in alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of onduidelijk is beslissen.

 • 2. Aan dit artikel kunnen op voorhand geen rechten worden ontleend.

Artikel 11: Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 en geldt voor het eerst voor subsidieaanvragen voor activiteiten in het tweede half jaar van 2016.

 • 2. De Subsidieregeling incidentele subsidies cultureel klimaat zoals vastgesteld op 22 juli 2014 en de Subsidieregeling lokale journalistieke producties zoals vastgesteld op 16 september 2014 worden ingetrokken.

  Artikel 12. Overgangsbepaling

  De bepalingen van de subsidieregelingen als bedoeld in artikel 11 lid 2 blijven van toepassing op de subsidies die op basis van die subsidieregelingen zijn verleend.

  Artikel 13. Citeertitel

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling incidentele subsidies cultureel klimaat en media.

  Vastgesteld in de vergadering van 29 september 2015.

  De secretaris, De burgemeester,

  Publicatiedatum: 14 oktober 2015 TOELICHTING

  Artikel 2 lid 2: toepassingsgebied beeldende kunst en vormgeving vervalt

  In de Subsidieregeling incidentele subsidies cultureel klimaat zoals vastgesteld op 22 juli 2014 was Beeldende kunst en vormgeving een toepassingsgebied. Dit toepassingsgebied is komen te vervallen in deze vernieuwde regeling. Incidentele subsidies beeldende kunst en vormgeving worden niet meer verstrekt. Het budget dat voor incidentele subsidies beeldende kunst in de begroting is gereserveerd (€ 30.000 jaarlijks, peildatum 2015), wordt beschikbaar gesteld voor gerichte opdrachten op het gebied van kortlopende (maximaal één jaar durende) projecten beeldende kunst rond een specifiek thema. In de aankomende vier jaar experimenteert de gemeente Amersfoort hiermee, met als doel het stimuleren van het beeldende kunstklimaat en een breed publiek te bereiken met deze opdrachten.

  Via pitches kunnen kunstenaars meedingen naar de opdracht.

Artikel 4 lid 4: mondelinge presentatie aan de adviesgroep

Van de mondelinge presentatie aan de adviesgroep wordt vanwege juridische gronden audio- en/of video-opnamen gemaakt, die niet verspreid worden en alleen gebruikt worden in geval van bezwaarprocedures. Als de aanvraag in behandeling wordt genomen, wordt de aanvrager uitgenodigd voor

Artikel 7 - omschrijving toetsingscriteria

PODIUMKUNST

Artistieke kwaliteit

wordt beoordeeld op grond van de volgende punten:

Vakmanschap: uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager of uitvoerder(s) van het project beschikt over de vaardigheid en het inzicht om kwalitatief hoogstaand werk te maken.

Oorspronkelijkheid: uit het project blijkt een heldere visie van de maker(s) en dat het project van meerwaarde is binnen de betreffende discipline.

Zeggingskracht: er wordt helder gemaakt wat de aanvrager wil bereiken, hoe dat wordt aangepakt. Uit de aanvraag blijkt dat de inhoud van het project relevant is voor de beoogde doelgroep.

Bereik

 • -

  Vernieuwend/nieuw in Amersfoort, van toegevoegde waarde voor het culturele klimaat in Amersfoort.

 • -

  Mate waarin de activiteit toegankelijk is voor iedereen in Amersfoort (hierbij wordt gekeken naar locatie, doelgroep en entreekosten voor de activiteit).

 • -

  de mate waarin er een breed publiek voor is of bereikt kan worden.

Cultureel ondernemerschap

 • -

  Begroting: kwaliteit van de financiële onderbouwing, realistische kosten en inkomsten, het gevraagde bedrag staat in verhouding tot het te verwachte resultaat en bereik.

 • -

  Mate waarin andere financieringsbronnen worden aangewend (o.a. bijdrage fondsen en bedrijven en commerciële inkomsten).

 • -

  Realistisch budget en aandacht voor publiciteit & promotie.

 • -

  Mate waarin samenwerking is met (Amersfoortse, culturele) instellingen en organisaties.

Ruimte voor talent

 • -

  De activiteit wordt georganiseerd door nieuwe (Amersfoortse) makers.

 • -

  Mate waarin jongeren (t/m 30 jaar) hun talent kunnen ontwikkelen.

 • -

  Mate waarin samenwerking is met culturele organisaties en/of onderwijsinstellingen, die mogelijkheid bieden de betrokken talenten verder te ontwikkelen.

JOURNALISTIEKE PRODUCTIES & MEDIA-INNOVATIE

Journalistieke kwaliteit

Vakmanschap: uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager of uitvoerder(s) van het project beschikt over de vaardigheid en het inzicht om kwalitatief hoogstaand werk te maken.

Oorspronkelijkheid: uit het project blijkt een heldere visie van de maker(s)

Zeggingskracht: er wordt helder gemaakt wat de journalistieke (onderzoeks)vraag is, hoe antwoord daarop wordt gevonden en waarom het project relevant is voor de beoogde doelgroep

Innovatief karakter/originaliteit

-Projecten met een innovatief karakter, die vernieuwingen tot stand brengen in inhoud en strekking, exploitatiewijze of vormgeving van journalistieke functies als nieuwsgaring, nieuwsduiding of opinievorming, zodat daarmee een vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de journalistieke informatievoorziening in Amersfoort.

Maatschappelijke relevantie

 • -

  De inhoud is maatschappelijk relevant voor Amersfoorters;

 • -

  De inhoud van de productie moet een actualiteitswaarde hebben, een bijdrage leveren aan een actueel, cultureel, maatschappelijk of politiek debat;

 • -

  In geval van een geschiedkundige productie komt alleen recente geschiedschrijving met betekenis voor het heden in aanmerking voor subsidie;

Bereik

-De productie/het project is gericht op het bereiken van een breed publiek in Amersfoort.

-De productie wordt uitgezonden via/gepubliceerd in een lokaal medium in Amersfoort of het project is gericht op vernieuwing van de nieuwsvoorziening/een lokaal medium in Amersfoort;

-Als de productie over een specialistisch onderwerp gaat, dient het ook voor anderen dan alleen geïnteresseerden/betrokkenen interessant te zijn;

Samenwerking

 • -

  Er is samenwerking met minimaal twee (media)partijen in Amersfoort.

 • -

  De kosten voor het project worden gedekt door minimaal drie partijen