Regeling vervallen per 01-01-2022

1e Uitvoeringsregeling Marktverordening Heemstede 2015

Geldend van 04-11-2015 t/m 31-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2015

Intitulé

1e Uitvoeringsregeling Marktverordening Heemstede 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede (hierna: college) besluit, gelet op artikel 4, eerste lid, aanhef en onder e en f van de Marktverordening Heemstede 2015,

vast te stellen de volgende regeling:

1e Uitvoeringsregeling Marktverordening Heemstede 2015,

Deze regeling bevat voorschriften over het gebruik van eigen materiaal op de markt, zoals ingesteld krachtens artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet.

Artikel 1 Toestemming

 • 1. Op verzoek kan in de vergunning van een vaste standplaatshouder toestemming worden verleend om met eigen materiaal, niet zijnde een mastertent en bij voorkeur een markavan, de standplaats in te nemen.

 • 2. Het in het vorige lid vermelde verzoek omvat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   een opgave van de lengte, hoogte en breedte van het eigen materiaal;

  • b.

   een gedetailleerde tekening van het eigen materiaal;

  • c.

   foto’s van het eigen materiaal; en

  • d.

   indien het eigen materiaal is voorzien van installaties waarin gekookt, gebakken, gebraden en/of gefrituurd kan worden, een bewijs van veiligheid van het te gebruiken eigen materiaal alsmede de te gebruiken apparatuur.

 • 3. Het in het tweede lid onder d genoemde bewijs moet jaarlijks opnieuw worden overlegd, waarbij de laatste keuring van het materiaal niet langer dan één jaar geleden mag hebben plaatsgevonden.

 • 4. Bij het ontbreken van een of meerdere van de in het tweede lid genoemde bewijsstukken, wordt verzocht om binnen 4 weken de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren.

 • 5. Indien de in het tweede lid genoemde bewijsstukken ook na verzoek tot aanvulling van de aanvraag niet of niet tijdig zijn ontvangen, wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen.

 • 6. Het college neemt binnen 10 weken na binnenkomst van de volledige aanvraag voor het gebruik van eigen materiaal een beslissing.

 • 7. In deze 10 weken wordt tevens overleg gevoerd met de kooplieden die op het moment van de aanvraag gebruik maken van een kraam op een plaats die tevens is aangewezen als plaats voor een verkoopwagen.

 • 8. Als de kooplieden met een kraam of eigen materiaal, die gebruik maken van een plaats voor eigen materiaal, akkoord gaan met een andere plaats op het marktterrein, krijgt deze koopman 5 weken de tijd zijn klanten van deze verplaatsing op de hoogte te brengen.

 • 9. Als er geen kramenkoopman wil verplaatsen, beslist het college op de aanvraag voor eigen materiaal waarbij in acht wordt genomen dat de koopman met de laagste anciënniteit verplicht kan worden zijn plaats af te staan.

 • 10. Het minimaal aantal plaatsen voor huurmateriaal is vastgesteld op 50.

 • 11. Als (nog) geen plaats beschikbaar is, wordt de aanvrager voor eigen materiaal op de wachtlijst geplaatst.

 • 12. De toestemming wordt in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   het eigen materiaal niet inpasbaar is binnen de beschikbare ruimte op de markt zoals aangegeven op de kaart van het marktterrein, behorende bij artikel 3 van de Marktverordening Heemstede 2015, ter beoordeling van de marktmanager;

  • b.

   het eigen materiaal niet voldoet aan de eisen in artikel 2 van deze regeling.

Artikel 2 Eisen eigen materiaal

 • Het eigen materiaal moet aan de volgende eisen voldoen:

 • 1. Het eigen materiaal dient een minimale (klep-)hoogte te hebben van 3 meter.

 • 2. Het eigen materiaal mag in opgestelde toestand niet langer zijn dan 16 meter en niet dieper dan 4 meter.

 • 3. Het eigen materiaal mag niet hoger zijn dan de gebruikte marktkramen.

 • 4. Bij plaatsing van het eigen materiaal mag de verkoopwagen niet groter zijn dan de hiervoor beschikbare ruimte.

 • 5. De standplaatshouder mag het eigen materiaal niet verder naar voren uitbouwen dan de grootte van de standplaats toelaat. Uitklapbare toonbanken en/of vitrines mogen niet buiten de staanders van de kramenrij uitsteken.

 • 6. Wanneer het eigen materiaal een dissel heeft, mag deze niet voor overlast en/of een gevaarlijke situatie zorgen.

 • 7. De standplaatshouder dient zijn goederen alleen aan de voorkant van de verkoopwagen aan te bieden. Eigen materiaal waarín cliënten de waren kunnen kopen en/of bezichtigen zijn niet toegestaan (d.w.z. het uiterlijk van het eigen materiaal mag niet overeenkomen met een SRV-wagen).

 • 8. Aan de zijkanten van het eigen materiaal mogen geen zeilen, kleppen of andere zaken zijn aangebracht die de doorgang aan de verkoopzijde verhinderen en het zicht op de naastgelegen verkoopgelegenheid beperken.

 • 9. Het is niet toegestaan op de standplaats achter het eigen materiaal nog een andere verkoopwagen te plaatsen.

Artikel 3 Wachtlijst eigen materiaal

 • 1. Er wordt een wachtlijst aangelegd van gegadigden die met eigen materiaal aan de markt willen deelnemen.

 • 2. Aan de hand van de in het eerste lid genoemde wachtlijst, vindt uitgifte van beschikbare meters voor het eigen materieel plaats, mits nog steeds voldaan wordt aan de in artikel 1 en 2 van deze regeling vermelde voorschriften.

Artikel 4 Overige verplichtingen vergunninghouder met toestemming voor gebruik eigen materiaal

 • 1. Indien eigen materiaal aanleiding geeft tot klachten en/of overlast van welke aard dan ook, dan dient de vergunninghouder maatregelen te treffen om deze weg te nemen.

 • 2. Wijzigingen met betrekking tot eigen materiaal worden terstond schriftelijk doorgegeven aan de marktmanager. Het college beslist vervolgens of de wijziging past binnen de bestaande toestemming dan wel dat sprake is van een nieuwe aanvraag.

Artikel 5 Dagplaatshouders en eigen materiaal

 • 1. Het is een gegadigde voor een dagplaats niet toegestaan om met eigen materiaal aan de markt deel te nemen.

 • 2. Van het in het eerste lid vermelde verbod kan ontheffing worden verleend indien de betreffende op de wachtlijst voor eigen materiaal staat en voldaan is aan de in artikel 1 en 2 van deze regeling vermelde voorschriften.

Artikel 6 Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van de in deze uitvoeringsregeling opgenomen voorschriften.

Artikel 7 Intrekking oude regeling

De 1e Uitvoeringsregeling Marktverordening, vastgesteld bij collegebesluit van 15 maart 2005, nr. 14, wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 november 2015

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: 1e Uitvoeringsregeling Marktverordening Heemstede 2015.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 22 september 2015.