Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015

Geldend van 05-10-2015 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Toepassing

Deze beleidsregels zijn van toepassing op de handhaving naar aanleiding van overtreding van de bij of krachtens de Wet kinderopvang, kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Den Helder 2011 gestelde regelgeving.

Artikel 2 Vormen van sanctioneren

Bij het uitvoeren van het handhavingsbeleid heeft het college de volgende mogelijkheden:

 • a.

  Herstelsanctie;

 • b.

  bestraffende sanctie.

Artikel 3 Kwaliteitseisen

 • 1. De kwaliteitseisen, waar aan voldaan moet worden, staan genoemd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en alle aanverwante regelgeving. Ze worden tevens expliciet in het door de toezichthouder opgestelde rapport genoemd.

 • 2. In deze Beleidsregels Handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 2015 wordt uitgegaan van deze kwaliteitseisen.

 • 3. In het afwegingsoverzicht dat als bijlage aan deze beleidsregels is toegevoegd worden voor de prioritering en de hoogte van de bestuurlijke boete per domein de kwaliteitseisen geclusterd weergegeven.

Hoofdstuk 2 Herstellend traject

Artikel 4 Herstelsancties

 • 1. Indien gebleken is dat een houder van een kindercentrum, een gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of een peuterspeelzaal niet voldoet aan één of meer kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en alle daaruit voortvloeiende regelgeving, start het college in beginsel een herstellend traject. Dit traject is gericht op beëindiging van de overtreding(-en) en voorkoming van herhaling van de overtreding(-en)

 • 2. Bij het uitvoeren van het herstellend traject hanteert het college in beginsel de volgende stappen:

  • a.

   stap 1: waarschuwing, dan wel een aanwijzing indien de aard van de overtreding hiervoor een geschikter middel is;

  • b.

   stap 2: last onder dwangsom/last onder bestuursdwang;

  • c.

   stap 3: exploitatieverbod ;

  • d.

   stap 4: verwijdering uit het landelijk register kinderopvang of het register peuterspeelzalen.

 • 3. Indien de overtreding hiertoe aanleiding geeft, kan het college besluiten om een bepaalde stap of bepaalde stappen van het herstellende traject over te slaan dan wel meerdere keren toe te passen.

 • 4. De duur van de hersteltermijn is afhankelijk van de prioriteit die is toegekend aan de kwaliteitseis zoals afgeleid kan worden uit het afwegingsoverzicht dat als bijlage is opgenomen.

 • 5. Bij het opleggen van een aanwijzing gelden de volgende hersteltermijnen:

  • a.

   prioriteit hoog: maximaal 2 weken

  • b.

   prioriteit gemiddeld: maximaal 2 maanden

  • c.

   prioriteit laag: maximaal 6 maanden

Artikel 5

Indien niet (langer) wordt voldaan aan de definities van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voor wat betreft de te registreren voorzieningen (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of peuterspeelzaal) zal de registratie worden verwijderd uit het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.

Hoofdstuk 3 Bestraffend traject

Artikel 6

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op gesubsidieerde peuterspeelzalen.

Artikel 7 Gebruik bevoegdheid opleggen bestuurlijke boete

 • 1. Het college legt een bestuurlijke boete op bij:

  • a.

   overtredingen met de prioriteit “hoog” zoals opgenomen in het afwegingsoverzicht in de bijlage;

  • b.

   overtreding van een norm zoals genoemd in het afwegingsoverzicht onder “overige overtredingen”

 • 2. Bij overtredingen met een prioriteit ‘gemiddeld’ of ‘laag’ zoals opgenomen in het afwegingsoverzicht in de bijlage kan het college een bestuurlijke boete opleggen.

Artikel 8 Hoogte bestuurlijke boete

 • 1. Bij de berekening van de bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1.72, eerste lid en artikel 2.28, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, wordt voor alle overtredingen het boetebedrag dat is neergelegd in het afwegingsoverzicht als uitgangspunt gehanteerd.

 • 2. In afwijking van het vorige lid, geldt voor voorzieningen voor gastouderopvang als uitgangspunt dat het boetebedrag zoals neergelegd in het afwegingsoverzicht met 0,5 kan worden vermenigvuldigd.

Artikel 9 Recidive

Bij de vaststelling van de boete wordt uitgegaan van:

 • a)

  1,5 maal het onder artikel 8 bepaalde boetebedrag indien een door een bestuurlijke boete te handhaven overtreding plaatsvindt binnen een periode van twee jaar nadat een eerdere overtreding van dezelfde wettelijke norm heeft plaatsgevonden;

 • b)

  2 maal het onder artikel 8 bepaalde boetebedrag indien er sprake is van een derde of volgende overtreding van dezelfde wettelijke norm binnen een periode van twee jaar nadat de daaraan voorafgaande overtreding zich heeft voorgedaan.

Artikel 10 Matiging

 • 1. Het college kan besluiten om de bestuurlijke boete te matigen, indien de belanghebbende aannemelijk maakt dat op grond van

 • - de ernst van de overtreding,

 • - de mate van verwijtbaarheid,

 • - de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan of

 • - de omstandigheden waarin de overtreder verkeert, boeteoplegging volgens deze Beleidsregels handhaving onevenredig is.

 • 2. Van een situatie als bedoeld in het vorige lid kan in beginsel slechts sprake zijn, indien sprake is van bijzondere omstandigheden waarin bij de vaststelling van deze Beleidsregels niet is voorzien.

Artikel 11 Samenloop

De totale bij boetebeschikking op te leggen boete bestaat, ingeval er sprake is van meerdere overtredingen, uit de som van de per overtreding berekende boetebedragen.

Artikel 12 Citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Den Helder 2015” en treden in werking op de dag volgende op die van bekendmaking.

 • 2.

  Het beleid toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang, vastgesteld bij besluit van 26 juli 2011 Nr. 11.00931 wordt ingetrokken.

Den Helder, 25 augustus 2015

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

Koen Schuiling, burgemeester

dr. Joost C.M. Cox, secretaris

Toelichting

[Klik hier om het document te downloaden]

Toelichting beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015