NADERE REGELS bevordering particuliere woningbouwverbetering in Nagele

Geldend van 01-11-2015 t/m heden

Intitulé

NADERE REGELS bevordering particuliere woningbouwverbetering in Nagele

Het college van burgemeester en wethouders;

Overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen voor de beoordeling van subsidieaanvragen die betrekking hebben op de bevordering particuliere woningbouwverbetering in Nagele;

Gelet op artikel 2, lid 5 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Noordoostpolder 2011.;

Gelet op het door de gemeenteraad op 28 maart 2013 vastgestelde projectplan Uitvoeringslab Nagele 2013-2015; het convenant 'Behoud en herstel Nagele' ondertekend door gemeente Noordoostpolder en Mercatus op 28 juni 2011 en de door het Rijk, Provincie Flevoland en gemeente Noordoostpolder getekende Bestuursovereenkomst wederopbouwgebied Nagele, Noordoostpolder d.d. 29 november 2013,

Besluit vast te stellen de volgende NADERE REGELS bevordering particuliere woningbouwverbetering in Nagele.

Artikel 1. Doelstelling

Het verbeteren van de voorraad particuliere woningen van het wederopbouwgebied Nagele in gemeente Noordoostpolder en het vergroten van de toekomstbestendigheid van de particuliere woningen, waarbij de architectuur van de woning een belangrijk punt van aandacht is.

Artikel 2. Toepassingsbereik

 • 1. Deze nadere regels zijn van toepassing op bestaande grondgebonden particuliere woonruimte, gelegen aan de Koolzaadhof, Lucernehof, Gerstehof, Klaverhof en Vlashof in Nagele die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

 • 2. Subsidie kan alleen verstrekt worden aan particuliere eigenaren van woningen genoemd in het eerste lid.

Artikel 3. Werkzaamheden

 • 1. De doelstelling wordt bereikt door het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

  • a.

   het isoleren van het dak;

  • b.

   het renoveren/vervangen van kozijnen inclusief dubbele beglazing en schilderwerk;

  • c.

   het vervangen van daklijsten;

  • d.

   het reinigen van gevels en het herstel van voegwerk.

 • 2. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de beelkwaliteit van de woning, zoals beschreven in het beeldkwaliteitsplan Nagele, geborgd is. In het Beeldkwaliteitsplan Nagele staat per type woning aangegeven wat de belangrijke architecttonische kenmerken van de woningen in Nagele zijn en hoe met deze kenmerken om te gaan als de woning aangepast of energiezuiniger gemaakt wordt.

Artikel 4. Subsidiesoort

De subsidie wordt verstrekt als incidentele activiteitensubsidie, waarbij maximaal 20% van de kosten wordt gesubsidieerd met een maximum van € 1.500,- per woning.

Artikel 5. Verdeling systematiek

De subsidieaanvraag wordt in volgorde van ontvangst afgehandeld en in ieder geval beoordeeld op:

 • a.

  het vastgestelde subsidieplafond;

 • b.

  aansluiting bij het beeldkwaliteitsplan Nagele;

 • c.

  de mate waarin de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd bijdragen aan de doelstelling zoals genoemd in artikel 1.

Artikel 6: Voorwaarden

De subsidie wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  de werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de door het college goedgekeurde subsidieaanvraag en bijbehorende bescheiden en eventueel nader door het college te stellen verplichtingen;

 • b.

  de aanvang van de werkzaamheden tenminste twee weken van tevoren wordt gemeld bij het college;

 • c.

  binnen zes maanden na het besluit tot het verlenen van de subsidie met de woningbouwverbetering wordt begonnen;

 • d.

  de werkzaamheden zijn voltooid binnen één jaar na bekendmaking van het besluit tot het verlenen van de subsidie of vóór een door het college in de subsidieverleningsbeschikking op te nemen datum;

 • e.

  de eigenaar het vervreemden van de woning meldt aan het college, indien die vervreemding plaatsvindt in de periode tussen de verlening en vaststelling van de subsidie;

 • f.

  de subsidie is niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 7 Subsidievaststelling

 • 1. De aanvrager dient uiterlijk binnen acht weken na het gereedkomen van de instandhoudingswerkzaamheden een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij het college in.

 • 2. De aanvraag omvat:

  • a.

   een volledig overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en een specificatie van de daarop betrekking hebbende kosten, inclusief het uitgevoerde meer- en minderwerk en de facturen van de werkzaamheden;

  • b.

   alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden.

Artikel 8. Inwerkingtreding

De nadere regels treden in werking met ingang van 1 november 2015,

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder.
Emmeloord, 25 augustus 2015
De gemeentesecretaris De burgemeester