Verordening winkeltijden Groesbeek 2015

Geldend van 25-09-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden Groesbeek 2015

De raad van de gemeente Groesbeek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 augustus 2015;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

overwegende dat de economische, maatschappelijke en toeristisch-recreatieve belangen van de gemeente Groesbeek gediend worden met een algemene vrijstelling van winkelopeningstijden op zon- en feestdagen;

overwegende dat de drie lokale ondernemersverenigingen alle voorstander zijn van een regeling waarin ruime openingstijden op zondag zijn toegestaan, zodat zij binnen dat vastgestelde kader de verantwoordelijkheid voor hun eigen bedrijfsvoering zelf (gezamenlijk) kunnen invullen;

overwegende dat harmonisatie van verordeningen in de gemeente Groesbeek op grond van de Wet ARHI noodzakelijk is;

besluit:

Vast te stellen de onderstaande Verordening winkeltijden Groesbeek 2015.

Verordening winkeltijden Groesbeek 2015

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  feestdagen:

  Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • b.

  werkdagen:

  maandag tot en met zaterdag;

 • c.

  winkel:

  dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 08.00 uur tot 20.00 uur een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen, met uitzondering van Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, eerste Kerstdag.

Artikel 3 Bijzondere vrijstellingen

De in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • c.

  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment;

 • d.

  winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom, met uitzondering van het verkopen van goederen;

 • e.

  winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen, met uitzondering van het verkopen van goederen;

 • f.

  de straatverkoop van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

 • g.

  het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard in een gebouw of anderszins te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan;

 • h.

  het in of op het terrein van sportcomplexen in een gebouw of anderszins te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen;

 • i.

  het in of op het terrein van bejaardenoorden in een gebouw of anderszins te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, hobbyartikelen, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

Artikel 4 Individuele ontheffingen

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   jubilea, (sport)evenementen, beurzen, veilingen, tentoonstellingen, exposities, braderieën, festivals of daarmee vergelijkbare manifestaties die op één locatie plaatsvinden.

 • 2. Het college kan voorschriften en beperkingen aan de ontheffing verbinden, waarbij degene aan wie de ontheffing is verleend deze verplicht dient na te komen.

 • 3. De ontheffing kan onder meer worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel of activiteit op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling op basis van de gevraagde ontheffing.

Artikel 5 Behandelen aanvraag om ontheffing

 • 1. Indien een aanvraag om ontheffing als bedoeld in deze verordening wordt ingediend minder dan zes weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de ontheffing nodig heeft, kan het college besluiten de aanvraag niet te behandelen.

 • 2. Het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 3. Het college kan de beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn;

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 7 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast alle ambtenaren van politie, de buitengewone opsporingsambtenaren werkzaam onder verantwoordelijkheid van de gemeente en de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 8 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De volgende verordeningen worden vervallen verklaard:

  ‘Verordening winkeltijden gemeente Millingen aan de Rijn”;

  ‘Verordening winkeltijden gemeente Ubbergen 2014’;

  Verordening winkeltijden Groesbeek 2014’.

 • 2. Een krachtens een in het vorige lid genoemde ‘Verordening winkeltijden’ verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder een in het eerste lid genoemde ‘Verordening winkeltijden’ maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Groesbeek 2015.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Groesbeek op

17 september 2015.

De raadsgriffier,
J.A.M. van Workum
De voorzitter,
M.  Slinkman