Aanwijzingsbesluit toezichthouders AVOI 2015

Geldend van 29-10-2015 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders AVOI 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen hebben besloten om:

 • 1.

  Een vergunningsstelsel in te voeren voor het (ver)leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond.

 • 2.

  De volgende besluiten die nodig zijn voor de invoering van in beslispunt 1 bedoelde vergunningsstelsel te nemen:

  • I.

   Onder voorbehoud van vaststelling van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 (hierna: AVOI

   2015) door de gemeenteraad, de privaatrechtelijke overeenkomsten zoals benoemd in de inleiding formeel eenzijdig

   op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden ingaande op de dag van vaststelling van de

   AVOI 2015, conform de concept-brieven kenmerk U14.03195, U14.03196, U14.03197 en de betrokken netbeheerders hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

  • II.

   In te stemmen met het concept-AVOI 2015.

  • III.

   De gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met het invoeren van een vergunningsstelsel voor het

   (ver)leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond.

  • IV.

   De gemeenteraad voor te stellen om de AVOI 2015 vast te stellen conform bijlage met kenmerk INT15.0056.

  • V.

   De gemeenteraad voor te stellen om het besluit tot aanpassing van de Tarieventabel 2015 (kenmerk INT15.0057) vast te stellen.

  • VI.

   Onder voorbehoud van vaststelling van de AVOI 2015 door de gemeenteraad te besluiten tot:

   • a.

    het vaststellen van de Verlegregeling kabels en leidingen conform bijlage met kenmerk INT15.0114.

   • b.

    het vaststellen van de Nadere regels kabels en leidingen conform bijlage met kenmerk INT15.0150;

   • c.

    het vaststellen van de Schaderegeling ingravingen Brummen conform bijlage met kenmerk INT15.0113;

   • d.

    het verlenen van mandaat en machtiging conform bijlage “Aanpassing mandaatregister” met kenmerk INT15.0118;

   • e.

    het aanwijzen van toezichthouders conform bijlage met kenmerk INT15.0112;

   • f.

    het vaststellen van de formulieren voor het aanvragen van een vergunning of instemmingsbesluit en voor het doen van een melding in de zin de AVOI conform bijlagen met kenmerk: INT15.0119 en INT15.0120;

    en de gemeenteraad te informeren over de punten a, b en c

1. Inleiding

Wettelijke grondslag

De taken en bevoegdheden van toezichthouders zijn geregeld in Titel 5.2 Awb. Artikel 4.2 van de AVOI 2015 geeft aan dat het college van B&W personen aan kan wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de AVOI.

Toezichthoudende taken

De toezichthouder houdt toezicht op o.a.:

 • .

  de naleving van voorschriften en beperkingen in de zin van artikel 4.2 van de AVOI;

 • .

  de naleving van de afspraken met bedrijven, bewoners, hulpdiensten e.d.;

 • .

  de bereikbaarheid van de woon/werkomgeving;

 • .

  de ongestoorde exploitatie van andere kabels en leidingen;

 • .

  de verdichting van de sleuf;

 • .

  de kwaliteit van het herstel van de sleuf inclusief de verharding;

 • .

  de schade aan verharding/groen binnen de invloedsfeer van het werk;

 • .

  de veiligheid/wegafzettingen, etc.;

 • .

  communicatie en planning;

 • .

  inlichten van andere netbeheerders.

Bevoegdheden

De toezichthouder is bevoegd de werkzaamheden direct stil te leggen indien:

 • .

  er wordt gewerkt zonder de benodigde vergunning, instemmingsbesluit en/of voorafgaande melding, als bedoeld in de AVOI, anders dan in het geval van spoedeisende werkzaamheden;

 • .

  er wordt gewerkt in strijd met de instemmings-/vergunningsvoorwaarden;

 • .

  er wordt gewerkt in strijd met de nadere regels opgenomen in het handboek AVOI;

 • .

  aanwijzingen en geboden die door bevoegd vertegenwoordigers van de gemeente worden gegeven niet onverwijld worden opgevolgd;

 • .

  uitvoerend personeel van de grondroerder zich onbehoorlijk, kwetsend en/of overlastgevend gedraagt;

 • .

  er onacceptabele verkeershinder en/of gevaarlijke situaties voor het publiek ontstaat.

2. Aanwijzingsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van Brummen;

Gelet op artikel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4.2 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2015;

Besluit:

Aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene verordening ondergronds infrastructuur 2015 voor wat betreft het gehele grondgebied van de gemeente Brummen

de personen die de volgende functies bekleden:

de vakspecialisten B van het team Toezicht en Uitvoering van de afdeling Realisatie en Beheer

waarbij de toezichthoudende bevoegdheden die uit de Algemene wet bestuursrecht voortvloeien onverkort gelden met uitzondering van het bepaalde in artikelen 5:18 en 5:19.

Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de AVOI 2015.

Ondertekening

Aldus besloten in de B&W-vergadering van 24 maart 2015
de gemeentesecretaris, drs. E.V. Schmitz
de burgemeester, A.J. van Hedel