Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Veenendaal (Verordening BRP Veenendaal)

Geldend van 01-10-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Veenendaal (Verordening BRP Veenendaal)

De raad van de gemeente Veenendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2015, nummer

Overwegende dat

De raad regels kan stellen over de verstrekking van gegevens aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente en aan derden.

Gelet op

artikel 3.8 en 3.9 van de Wet Basisregistratie Personen (wet BRP) en op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

Besluit

vast te stellen de Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Veenendaal (Verordening BRP Veenendaal)

Artikel 1 Verstrekking aan de organen van de gemeente

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders verstrekt overeenkomstig artikel 3.8 van de wet BRP, aan een overheidsorgaan van deze gemeente gegevens uit de Basisregistratie Personen, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

 • 2.

  De verstrekking van gegevens kan de volgende wijzen van verstrekking betreffen:

  • a.

   systematische verstrekkingen;

  • b.

   incidentele verstrekkingen;

  • c.

   spontane verstrekkingen;

  • d.

   selectie verstrekkingen;

  • e.

   ad-hoc verstrekkingen;

  • f.

   rechtstreekse inzage.

Artikel 2 Verstrekking aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet BRP, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de Basisregistratie Personen, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst hiertoe de categorieën van derden aan, die:

  • a.

   in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen, en die een voorafgaande schriftelijke toestemming hebben van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt; of

  • b.

   die werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor deze gemeente verrichten, ten behoeve waarvan gegevens uit de Basisregistratie Personen kunnen worden verstrekt.

 • 3.

  Bij het aanwijzen van derden, als bedoeld in lid 2 sub b., worden in beginsel slechts die werkzaamheden aangewezen, die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een maatschappelijke voorziening voor burgers, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders kan bij het aanwijzen van de categorieën van derden bepalen welke gegevens maximaal worden verstrekt, met in achtneming van artikel 3.9 lid 4 van de wet BRP, en kunnen andere beperkende condities voor de verstrekking opleggen.

 • 5.

  Het college van burgemeester en wethouders kan tevens categorieën van derden of doelen aanwijzen, waaraan in afwijking van lid 2 , in geen geval gegevens uit de Basisregistratie Personen verstrekt zullen worden.

 • 6.

  Aan derden wordt niet verstrekt indien de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, een verzoek om verstrekkingsbeperking heeft gedaan in overeenstemming met artikel 3:21 wet BRP.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens vastgesteld op 16 juni 2005 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening BRP Veenendaal.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 september 2015
mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk
griffier
de heer mr. A.W. Kolff
voorzitter