Aanwijsbesluit (algemene plaatselijke verordening, APV) art. 2.6 (promotie-activiteiten) en gebiedsindeling Inverdan

Geldend van 18-11-2015 t/m heden

Intitulé

Aanwijsbesluit (algemene plaatselijke verordening, APV) art. 2.6 (promotie-activiteiten) en gebiedsindeling Inverdan

Aanwijsbesluit als bedoeld in artikel 2.6, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (promotieactiviteiten), en gebiedsindeling Inverdan

van openbare plaatsen waar het verboden is reclamebiljetten, promotiemateriaal of andere geschriften aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken, leden, donateurs of klanten te werven, producten of monsters van producten uit te delen dan wel personen staande te houden ten behoeve van het uitvoeren van een enquête of een onderzoek op door het college aangewezen openbare plaatsen. 

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

besluiten:

  • .

    op grond van artikel 2.6, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening in Inverdan aan te wijzen als openbare plaatsen waar het verboden is reclamebiljetten, promotiemateriaal, of andere geschriften aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken, leden, donateurs of klanten te werven, producten of monsters van producten uit te delen dan wel personen staande te houden ten behoeve van het uitvoeren van een enquête of een onderzoek: het voetgangersgebied en het gemengd gebied binnen de bestemmingsplan begrenzing van Inverdan, met uitzondering van een zestal plaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘Gebiedsindeling Inverdan reclame-uitingen’.

  • .

    Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van de locaties Brug 5 tegenover de Rozenhof en het Stadhuisplein alleen voor promotionele acties (geen bak- en braadactiviteiten) middels het aanwijsbesluit op grond van artikel 2.6, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening.

  • .

    Akkoord te gaan met het laten vervallen van beleidsregel 9 (van Beleidsregels reclame- en standplaatsenbeleid Inverdan 2012).

Kaart Gebiedsindeling Inverdan reclame-uitingen op Overheid.nl: Bijlage 1 Gebiedsindeling Inverdan reclame uitingen)

afbeelding binnen de regeling

Inverdan kent verschillende soorten openbare ruimte, ruimtes met ieder zijn eigen betekenis en functie voor het gebied. Binnen een structurele winkelstraat zijn andere vormen van reclame gewenst dan langs een doorgaande ontsluitingsweg. voor deze verschillende gebiedstypes zijn er verschillende regimes voor reclame-uitingen in de openbare ruimte beschreven. Dat zijn het voetgangersgebied, het gemengd gebied, het verkeersgebied, het woongebied en het overig gebied. De Westzijde (na huisnummers 20 en 9 richting het noorden) valt buiten de begrenzing van het bestemmingsplan Inverdan.

Het voetgangersgebied vormt de ruggengraad van Inverdan en bestaat van west naar oost uit, de Slinger, het Stationsplein, de Spooroverbouwing, het Stadhuisplein, de Buiging, de Gedempte Gracht, de Dam en directe omgeving, het Krimp, het Sluizencomplex en de Klauwershoek.

Het gemengd gebied is divers, het bestaat uit de gebieden rond de verkeersaders, maar ook uit de Kennisboulevard, de Vinkenstraat, de Westzijde en de Rozengract. er is voor gekozen om de ventwegen rond bijvoorbeeld de Houtveldweg en de Provincialeweg ook binnen dit regiem te laten vallen daar deze wegen van een andere orde en sfeer zijn dan deze twee grote doorgaande structuen zelf.

de grote doorgaande wegen in de stad kennen een dynamisch beeld. Dit zijn binnen Inverdan, de Provincialeweg en de Houtveldweg.