Schaderegeling Ingravingen Brummen

Geldend van 29-10-2015 t/m heden

Intitulé

Schaderegeling Ingravingen Brummen (op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) 2015)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen hebben besloten om:

 • 1.

  Een vergunningsstelsel in te voeren voor het (ver)leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond.

 • 2.

  De volgende besluiten die nodig zijn voor de invoering van in beslispunt 1 bedoelde vergunningsstelsel te nemen:

  • I.

   Onder voorbehoud van vaststelling van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 (hierna: AVOI

   2015) door de gemeenteraad, de privaatrechtelijke overeenkomsten zoals benoemd in de inleiding formeel eenzijdig

   op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden ingaande op de dag van vaststelling van de

   AVOI 2015, conform de concept-brieven kenmerk U14.03195, U14.03196, U14.03197 en de betrokken netbeheerders hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

  • II.

   In te stemmen met het concept-AVOI 2015.

  • III.

   De gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met het invoeren van een vergunningsstelsel voor het

   (ver)leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond.

  • IV.

   De gemeenteraad voor te stellen om de AVOI 2015 vast te stellen conform bijlage met kenmerk INT15.0056.

  • V.

   De gemeenteraad voor te stellen om het besluit tot aanpassing van de Tarieventabel 2015 (kenmerk INT15.0057) vast te stellen.

  • VI.

   Onder voorbehoud van vaststelling van de AVOI 2015 door de gemeenteraad te besluiten tot:

   • a.

    het vaststellen van de Verlegregeling kabels en leidingen conform bijlage met kenmerk INT15.0114.

   • b.

    het vaststellen van de Nadere regels kabels en leidingen conform bijlage met kenmerk INT15.0150;

   • c.

    het vaststellen van de Schaderegeling ingravingen Brummen conform bijlage met kenmerk INT15.0113;

   • d.

    het verlenen van mandaat en machtiging conform bijlage “Aanpassing mandaatregister” met kenmerk INT15.0118;

   • e.

    het aanwijzen van toezichthouders conform bijlage met kenmerk INT15.0112;

   • f.

    het vaststellen van de formulieren voor het aanvragen van een vergunning of instemmingsbesluit en voor het doen van een melding in de zin de AVOI conform bijlagen met kenmerk: INT15.0119 en INT15.0120;

    en de gemeenteraad te informeren over de punten a, b en c.

1. Inleiding

Deze regeling is van toepassing op alle gevallen waarbij openbare gronden van de gemeente worden opgebroken, in verband met het leggen/verleggen van kabels en leidingen, het plaatsen van objecten in de ondergrond, enz. Vaak zal dat gaan om werkzaamheden waarbij een vergunning/instemmingsbesluit van de gemeente is vereist op basis van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 (hierna te noemen: AVOI 2015). Artikel 3.8, lid 1 van de AVOI 2015 geeft de juridische basis voor deze schaderegeling.

2. Verhalen van geleden schade

De kosten voor herstel, beheer, onderhoud en degeneratie van openbare gronden die het rechtstreekse gevolg zijn van de uitgevoerde werkzaamheden aan kabels en leidingen in of op openbare gronden door of namens een netbeheerder worden in rekening gebracht bij de netbeheerder.

De gemeente Brummen hanteert voor de kostenberekening van de ontstane schade de tarieven zoals gegeven in de “Richtlijn tarieven graafwerkzaamheden Telecom” (september 2003)”. De hoogte van de tarieven wordt jaarlijks vastgesteld door de VNG.

Voor herstel van asfalt, waterdoorlatende en waterpasserende bestrating en sierbestrating worden marktconforme prijzen gehanteerd. De kosten van de door de gemeente uit te voeren werkzaamheden worden bij de netbeheerder in rekening gebracht.

3. Verhalen van overige geleden schade

Uitgangspunt van deze “Schaderegeling Ingravingen” is dat de situatie in oorspronkelijke staat wordt hersteld. Daarop zijn ook de vergunningvoorschriften gericht.

Echter, niet alle schades die de gemeente als gevolg van werkzaamheden aan kabels en leidingen lijdt kunnen door de vastgestelde schadetarieven worden gedekt. Dit is het geval bij:

 • -

  Schade bij groenwerkzaamheden.

 • -

  Schade die ontstaat buiten de sleuf.

 • -

  Verborgen gebreken.

3.1. Schade bij groenwerkzaamheden

Dit is aan de orde in de volgende situaties:

 • -

  Werkzaamheden waarbij de overlevingskans van de aanwezige beplanting gering is en dus moet worden vervangen.

 • -

  Werkzaamheden waarbij dicht in de buurt van bomen moet worden gewerkt.

 • -

  Aantasting (ecologische) kwaliteit groeiplaats.

In deze gevallen zullen al vóór het verstrekken van de vergunning/instemmingsbesluit specifieke afspraken worden vastgelegd.

 

Het schadebedrag van schade aan bomen wordt door een taxateur die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) aan de hand van hun richtlijnen, zoals deze drie maanden voor de dag van schade gelden, vastgesteld. De richtlijnen zijn verkrijgbaar bij de NVTB.

 

De netbeheerder zal in de gelegenheid worden gesteld om, afgezien van het herplanten van bomen, zelf al de werkzaamheden te verrichten. In dergelijke situaties zal daarom de kwaliteit van de uit te voeren herstelwerkzaamheden van te voren goed omschreven worden.

De netbeheerder kan ook aan de gemeente vragen om de werkzaamheden, op zijn kosten, uit te voeren. Dat gebeurt dan op zakelijke basis, na een proces van offreren en opdrachtverlening.

3.2 Schade welke ontstaat buiten de sleuf

Als gevolg van werkzaamheden kan er ook schade ontstaan buiten de sleuf (aan materialen, lantaarnpalen, verkeerslichten, geparkeerde auto’s, e.d.). Voor zover het gemeentelijke eigendommen betreft zal de gemeente deze schade verhalen op de netbeheerder. Afhankelijk van de specifieke situatie kan het wenselijk zijn dat er voorafgaand aan de werkzaamheden een gezamenlijke schouw en vastlegging hiervan plaatsvindt. Ontstane schades zullen zoveel mogelijk door de toezichthouder samen met veroorzaker worden vastgelegd in een schaderapport en op foto.

3.3. "Verborgen gebreken"

Het kan voorkomen dat er, na oplevering en goedkeuring van hersteld straatwerk, sprake is van schade welke buitenproportioneel is, en daarmee gevaar oplevert voor de weggebruiker. In dergelijke gevallen zal de netbeheerder in staat gesteld worden de verharding, opnieuw, te herstellen. Daaraan wordt toegevoegd dat slechts die schade in ogenschouw wordt genomen welke het gevolg is van de uitgevoerde werkzaamheden. De situatie een jaar na herstraten hoeft ook nooit beter te zijn dan de situatie voor de werkzaamheden. In geval van twijfel kunnen hierover, uitsluitend voor aanvang van het werk, op initiatief van de aanvrager, met de toezichthouder afspraken worden gemaakt.

4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de AVOI 2015.

5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Schaderegeling Ingravingen Brummen.

Ondertekening

Aldus besloten in de B&W-vergadering van 24 maart 2015
de gemeentesecretaris, drs. E.V. Schmitz
de burgemeester, A.J. van Hedel