Verordening op grond van de Wet geurhinder en veehouderij voor Egchel en Giel Peetershof

Geldend van 01-10-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening op grond van de Wet geurhinder en veehouderij voor Egchel en Giel Peetershof

Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders met doc.nr. 1894/2015/615965,

Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet,

Gelet op het feit dat de raad op 30 september 2014 de ontwerpgeurverordening en gebiedsvisie geur in het kader van de gebiedsontwikkeling Egchel heeft vastgesteld, ter inzage heeft gelegd en tegelijkertijd een amendement heeft aangenomen,

Gehoord de beraadslagingen.

 

BESLUIT

Vast te stellen de bijgevoegde verordening getiteld: “Verordening Wet geurhinder en veehouderij Egchel en Giel Peetershof 2015-060-03”.

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Geurhinder: gevolgen voor het milieu door de uitstoot van geur.

Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Bufferzone: Zone grenzend aan de kern Egchel die als overgangsgebied van het buitengebied naar de kern wordt aangeduid en ook als zodanig op de kaart geurverordening is aangegeven.

Artikel 2

Bij een beslissing inzake de vergunning voor het oprichten of veranderen van een veehouderij betrekt het bevoegd gezag de geurhinder door de geurbelasting vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven, voor de daartoe aangewezen gebieden, uitsluitend op de wijze als aangegeven bij of krachtens artikel 3 en artikel 4. Voor de niet daartoe aangewezen gebieden is de Wet geurhinder en veehouderij van toepassing.

Artikel 3

Binnen daartoe aangewezen gebieden die zijn aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart is een andere waarde van toepassing dan de desbetreffende waarde genoemd in artikel 3, eerste lid van de Wet geurhinder en veehouderij. Het betreft de volgende gebieden:

  • 1.

    Bufferzone: 5,5 ouE/m³ (zowel binnen als buiten de bebouwde kom);

  • 2.

    Giel Peetershof: 3,0 ouE/m³ (zowel binnen als buiten de bebouwde kom).

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Artikel 5

Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening op grond van de Wet geurhinder en veehouderij voor Egchel en Giel Peetershof.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van: 15 september 2015 
De raad van de gemeente Peel en Maas,
de griffier, de voorzitter,
drs. A.G. Joosten, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlage 1 Gebiedsvisie

Gebiedsvisie

Bijlage 2 Onderzoek n.a.v. amendement en zienswijzenverslag

Amendement en zienswijzenverslag

Bijlage 3 Kaart

kaart