Regeling vervallen per 13-02-2014

Ondermandaatbesluit aan de adviseur onderhoud en huisvesting van het team Facilitaire Service

Geldend van 01-01-2008 t/m 12-02-2014

Intitulé

Submandaatbesluit Facilitaire Service

Het hoofd van de afdeling Interne Services, drs C.L.A. Buytendijk

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2007 en de Eerste wijziging van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2007 (hierna: Mandaatbesluit);

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de afdeling Interne Services gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan haar gemandateerde bevoegdheden;

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1. De adviseur onderhoud en huisvesting van het team Facilitaire Service heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden

  • ·

   besluiten die gebaseerd zijn op de (interne en externe) wet- en regelgeving waarmee het team in zijn of haar taken en bevoegdheden is belast;

  • ·

   aanschaffen en in ontvangst nemen van goederen en diensten. De bevoegdheid tot het geven van opdrachten geldt tot een bedrag van € 15.000,- exclusief BTW en dient in overeenstemming te zijn met het gemeentelijk aanbestedings- en inkoopbeleid, de productbudgetten en het werkterrein van het team;

  • ·

   fiatteren van betaal- en inningsopdrachten;

  • ·

   vervreemding van gemeentelijke eigendommen, in de zin van verkoop, inruil, in gebruikstelling, voor zover gelegen binnen het werkterrein van het team en onder de voorwaarde dat de teamleider Facilitaire Service vooraf wordt geïnformeerd over de prijs en vervreemdingsprocedure;

  tenzij bij wet anders is bepaald of de aard van die bevoegdheid zich in een specifiek geval daartegen verzet.

 • 2. Het afdelingshoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 3. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • ·

  Voorjaars- en najaarsrapportages

 • ·

  Afdelingsrapportages

 • ·

  Jaarrekening

 • ·

  (Meerjaren-)Begroting

 • ·

  Regulier overleg tussen afdelingshoofd, teamleider en ondergemandateerde

 • ·

  Ad hoc overleg tussen afdelingshoofd, teamleider en ondergemandateerde (bij spoedeisende zaken)

 • ·

  Managementinformatie (maandelijks)

Artikel 4. Intrekking

Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het eerder goedgekeurde submandaat tussen het afdelingshoofd Service Center en de in artikel 1 genoemde functionarissen ingetrokken.

Artikel 5. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

 • 2. Bekendmaking vindt plaats door publicatie in “De Trompetter”, op het intranet en de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Ondertekening

Sittard-Geleen, 01-09-2008
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,
Namens deze,
Het hoofd van de afdeling Interne Service
drs C.L.A. Buytendijk
Goedkeuring:
Voor akkoord
Sittard-Geleen, 27-08-2008
De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen,
Mr. M.E.J. Goldsmits-Brouns