Regeling vervallen per 01-07-2021

Register gemeenschappelijke regelingen Gemeente Wijchen

Geldend van 02-02-2016 t/m 23-04-2017

Intitulé

Register gemeenschappelijke regelingen Gemeente Wijchen

Gemeenten kunnen ter behartiging van één of meerdere belangen overgaan tot samenwerking. Deze samenwerking wordt vormgegeven door het sluiten van overeenkomsten (regelingen) met andere gemeenten. Burgemeester en Wethouders houden een register bij van de geldende gemeenschappelijke regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. Dit register ligt voor iedereen ter inzage.

Wet gemeenschappelijke regelingen

Conform artikel 27 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen dient dit register het navolgende te vermelden:

 • a.

  de deelnemers;

 • b.

  de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst;

 • c.

  de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen;

 • d.

  het adres en de plaats van vestiging;

 • e.

  of een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

1. Gemeenschappelijke Orgaan Arnhem Nijmegen City Region

 • a.

  D eelnemers

 • De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, Beuningen, Berg en Dal, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en

  Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort, Wijchen, Zevenaar Beuningen, Druten, Nijmegen, Ubbergen, West en Maas en Waal en Wijchen.

 • b.

  Bijzondere wettelijke voorschriften

 • De Archiefwet 1995.

 • c.

  Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • Geen

 • d.

  Adresgegevens/plaats vestiging

 • Vestiging: Arnhem

 • Postadres:

 • e.

  Vorm samenwerkingsverband

 • Gemeenschappelijk orgaan

 • f.

  Inwerkingtreding/wijziging

 • Inwerkingtreding: 1 juli2015

2. Basisregeling Regio Nijmegen

 • a.

  Deelnemers

 • De raden, colleges van burgemeester en wethouders en burgemeesters van de gemeente Beuningen, Druten, Gennep, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen.

 • b.

  Bijzondere wettelijke voorschriften

 • Geen.

 • c.

  Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • Het samenwerkingsverband heeft tot doel gemeenschappelijke belangen met een regionaal c.q. intergemeentelijk karakter van de deelnemende gemeenten te behartigen teneinde een evenwichtige ontwikkeling in het regiogebied te bevorderen. Om deze belangen te behartigen komt aan het samenwerkingsverband de volgende taken c.q. bevoegdheden toe:

  • a.

   bevordering van overleg tussen de deelnemende gemeenten ter afstemming van door deze gemeenten te nemen beleidsmaatregelen;

  • b.

   bevordering van gezamenlijke standpunten ten behoeve van overleg met andere openbare lichamen en organisaties;

  • c.

   het uitbrengen van adviezen aan, en het initiëren van overleg met andere openbare lichamen en organisaties;

  • d.

   uitvoering van daarvoor in aanmerking komende gemeentelijke taken voor zover daarin bij of krachtens deze GR is of wordt voorzien;

  • e.

   het regionale budgetbeheer in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies 1993. Het regionale budgetbeheer wordt uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in het Aanhangsel Regionaal Budgetbeheer.

 • d.

  Adresgegevens/plaats vestiging

 • Vestiging: Korte nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen

 • Postadres: Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

 • e.

  Vorm samenwerkingsverband

 • openbaar lichaam

 • f.

  Inwerkingtreding/wijziging

 • Inwerkingtreding: 1 januari 1993

 • Laatstelijk gewijzigd: 1 januari 1994

3.  Regeling gemeenschappelijk b elastingkantoor Beuningen (Munitax)

 • a.

  Deelnemers

 • De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen en Wijchen.

 • b.

  Bijzondere wettelijke voorschriften

 • Wet waardering onroerende zaken.

 • c.

  Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • Geen.

 • d.

  Adresgegevens/plaats vestiging

 • Vestiging: Van Heemstraweg 46, 6641 AE Beuningen

 • Postadres: Postbus 14, 6640 AA Beuningen

 • e.

  Vorm samenwerkingsverband

 • Geen (Beuningen is aangewezen als centrumgemeente)

 • f.

  Inwerkingtreding/wijziging

 • Inwerkingtreding: 1 januari 2010

 • Laatstelijk gewijzigd: 1 januari 2012

4.  Gemeenschappelijke regeling Bijsterhuizen 2003

 • a.

  Deelnemers

 • De raden, colleges van burgemeester en wethouders en burgemeesters van de gemeenteNijmegen en Wijchen.

 • b.

  Bijzondere wettelijke voorschriften

 • Geen.

 • c.

  Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • Het samenwerkingsverband heeft tot doel het bevorderen van economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio Nijmegen door middel van het ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk bedrijventerrein. Het samenwerkingsverband komt de in artikel 5 van deze regeling genoemde taken en bevoegdheden toe. Het samenwerkingsverband is bevoegd tot het heffen van rechten, zoals bedoeld in artikel 219, eerste lid, van de Gemeentewet en tot het heffen van rechten waarvan heffing krachtens bijzondere wetten geschiedt zulks met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald.

 • d.

  Adresgegevens/plaats vestiging

 • Vestiging: Bijsterhuizen 1217, 6546 AV Nijmegen

 • Postadres: Postbus 9000, 6600 HA Wijchen

 • e.

  Vorm samenwerkingsverband

 • Openbaar lichaam

 • f.

  Inwerkingtreding/wijziging

 • Inwerkingtreding: 1 oktober 1992

 • Laatstelijk gewijzigd: 1 december 2005 , 25 december 2015

5.  Gemeenschappelijke regeling WNO-bedrijven 1999 ( Breed )

 • a.

  Deelnemers

 • De raden, colleges van burgemeester en wethouders en burgemeesters van de gemeenteBeuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen.

 • b.

  Bijzondere wettelijke voorschriften

 • Wet Sociale Werkvoorziening (WsW), Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) en de Wet Re-integratie Arbeidsongeschikten (WREA).

 • c.

  Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • Het samenwerkingsverband Breed (voorheen WNO) is belast met de volledige verantwoordelijkheid en uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en van de uit deze wet voortvloeiende uitvoeringsregelingen. Het samenwerkingsverband komt de in artikel 5 van deze regeling genoemde taken en bevoegdheden toe.

 • d.

  Adresgegevens/plaats vestiging

 • Vestiging: Boekweitweg 4, 6534 AC Nijmegen

 • Postadres: Postbus 6700, 6503 GE Nijmegen

 • e.

  Vorm samenwerkingsverband

 • Openbaar lichaam

 • f.

  Inwerkingtreding/wijziging

 • Inwerkintreding: 1 oktober 1971

 • Laatstelijk gewijzigd: 1 maart 2001 , 1 januari 2016

6. Euregio Rijn-Waal

 • a.

  Deelnemers

 • Nederland: de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnhem, Bergen, Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Duiven, Ede, Gennep, Grave, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Lith, Millingen aan de Rijn, Mill en Sint Hubert, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Renkum, Rheden. Rijnwaarden, Sint Anthonis, Ubbergen, Wageningen, West Maas en Waal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar en de Kamer van Koophandel Arnhem-Nijmegen.

 • Duitsland : de gemeenten Alpen, Bedburg-Hau, Duisburg, Emmerich am Rhein, Goch, Hamminkeln, Hünx, Kalkar, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Moers, Rees, Rheinberg, Schermbeck, Sonsbeck, Uedem, Weeze, Wesel en Xanten, IHK Duisburg-Wesel-Kleve, de Kreisen Kleve en Wesel en Landschaftsverband Rheinland.

 • b.

  Bijzondere wettelijke voorschriften

 • De GR is gebaseerd op de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, het Land Nedersaksen en het Land Noordrijn-Westfalen, inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten van 23 mei 1991 (verdrag van Anholt). Volgens artikel 3, lid 3 van de Overeenkomst geldt voor de Euregio Rijn-Waal het Duitse recht, in het bijzonder het Gesetz liberkommunale Gemeinschaftsarbeit van het Land Noordrijn-Westfalen.

 • c.

  Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • Geen.

 • d.

  Adresgegevens/plaats vestiging

 • Vestiging: emmericher Str 24, D-47533 Kleve

 • Postadres: Postbus 220, 7040 AE ‘s-Heerenberg

 • e.

  Vorm samenwerkingsverband

 • Openbaar lichaam

 • f.

  Inwerkingtreding/wijziging

 • Inwerkingtreding: 30 juni 1993 (op 1 januari 2004 is de gemeente Wijchen tot de regeling toegetreden).

 • Laatstelijk gewijzigd: -

7. Financiële Grondslag Stichting Regionale Bureau voor Toerisme

Knooppunt Arnhem Nijmegen 2006

 • a.

  Deelnemers

 • De raden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen.

 • b.

  Bijzondere wettelijke voorschriften

 • Geen

 • c.

  Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • Geen

 • d.

  Adresgegevens/plaats vestiging

 • Vestiging: Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

 • Postadres: idem

 • e.

  Vorm samenwerkingsverband

 • Geen (Nijmegen is aangewezen als centrumgemeente)

 • f.

  Inwerkingtreding/wijziging

 • Inwerkingtreding: 1 januari 1987

 • Laatstelijk gewijzigd: 28 september 2006

8.  Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid

 • a.

  Deelnemers

 • De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen.

 • b.

  Bijzondere wettelijke voorschriften

 • De Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 1990.

 • c.

  Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • Het samenwerkingsverband heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op het terrein van de gezondheidszorg voor de bevolking op hun grondgebied. Het samenwerkingsverband geeft uitvoering aan artikel 5, eerste lid van de Wet collectieve preventie volksgezondheid, waarin

 • gemeenten worden verplicht een gezondheidsdienst in te stellen en in stand te houden. Het samenwerkingsverband komt de in artikel 6 van deze regeling genoemde taken en de bevoegdheden toe.

 • d.

  Adresgegevens/plaats vestiging

 • Vestiging: Groenewoudseweg 275, 6524 TV Nijmegen

 • Postadres: Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen

 • e.

  Vorm samenwerkingsverband

 • Openbaar lichaam

 • f.

  Inwerkingtreding/wijziging

 • Inwerkingtreding: 1 januari 1992

 • Laatstelijk gewijzigd: 1 juli 2002 , 1 januari 2016.

9.  Gemeenschappelijke regeling Bijzonder Onderzoek Regio Zuid- Gelderland

 • a.

  Deelnemers

 • De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Wijchen.

 • b.

  Bijzondere wettelijke voorschriften

 • Wet Werk en Bijstand en Wet Maatschappelijk Ondersteuning.

 • c.

  Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • Geen

 • d.

  Adresgegevens/plaats vestiging

 • Vestiging: Kasteellaan 22-24, 6602 DE Wijchen

 • Postadres: Postbus 9000, 6600 HA Wijchen

 • e.

  Vorm samenwerkingsverband

 • Geen (Wijchen is aangewezen als centrumgemeente).

 • f.

  Inwerkingtreding/wijziging

 • Inwerkingtreding: 1 februari 1990

 • Laatstelijk gewijzigd: 16 oktober 2009.

1 0 . Milieusamenwerking en Afv alverwerking Regio Nijmegen (MARN)

 • a.

  Deelnemers

 • De raden, colleges van burgemeester en wethouders en burgemeesters van de gemeente Berg en Dal,Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen en West Maas en Waal.

 • b.

  Bijzondere wettelijke voorschriften

 • Wet milieubeheer.

 • c.

  Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • Het samenwerkingsverband behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van milieu, waaronder in ieder geval begrepen een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van afvalstoffen. Het samenwerkingsverband komt de in artikel 5 van deze regeling genoemde taken en de bevoegdheden toe.

 • d . Adresgegevens/plaats vestiging

 • Vestiging: Nijmegen

 • Postadres: Postbus 1029, 6501 BA Nijmegen

 • e.

  Vorm samenwerkingsverband

 • Openbaar lichaam

 • f.

  Inwerkingtreding/wijziging

 • Inwerkingtreding: 1 september 1984

 • Laatstelijk gewijzigd: 16 maart 2006, 18 december 2015

1 1 . Stadsregio Arnhem Nijmegen (in liquidatie)

 • a.

  Deelnemers

 • Gemeente Arnhem, Beuningen, Doesburg, Duiven, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.

 • Bijzondere wettelijke voorschriften

 • b.

  Wgr- plus, Wet op de Ruimtelijke Ordening, Huisvestingswet, Woningwet, Wet bereikbaarheid en mobiliteit, Wet BDU verkeer en vervoer en Wet milieubeheer.

 • c.

  Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd voorschriften te geven met betrekking tot door de deelnemende gemeenten te verrichten taken op het gebied van ruimtelijke ordening en grondbeleid, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economische ontwikkeling en milieu. Verder heeft het samenwerkingsverband de bevoegdheid te reageren op rijks- en provinciale nota's en plannen die voor het gebied van belang zijn, het vertegenwoordigen van het gebied en het organiseren van overleg en het uitbrengen van advies. De stadsregio is ook bevoegd ter behartiging van de taken of bevoegdheden die aan de stadsregio zijn opgedragen, bestuursdwang toe te passen overeenkomstig de bepalingen in Hoofdstuk VIII, paragraaf 4 van de Gemeentewet en afdeling 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • d.

  Adresgegevens/plaats vestiging

 • Vestiging: Stationsplein 26, 6512 AB Nijmegen

 • Postadres: Postbus 6578, 6503 GB Nijmegen

 • e.

  Vorm samenwerkingsverband

 • Openbaar lichaam

 • f.

  Inwerkingtreding/wijziging

 • Inwerkingtreding: 22 februari 1995

 • Laatstelijk gewijzigd: 1 juli 2015

1 2 .  Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland- Zuid (VRGZ)

 • a.

  Deelnemers

 • De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel.

 • b.

  Bijzondere wettelijke voorschriften

 • De Wet Veiligheidsregio’s.

 • c.

  Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • Het samenwerkingsverband behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van hulpverlening en veiligheid. Het samenwerkingsverband komt de in artikel 5 van deze regeling genoemde taken en de bevoegdheden toe.

 • d.

  Adresgegevens/plaats vestiging

 • Vestiging: Groenewoudseweg 275, 6524 TV Nijmegen

 • Postadres: Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen

 • e.

  Vorm samenwerkingsverband

 • Openbaar lichaam

 • f.

  Inwerkingtreding/wijziging

 • Inwerkingtreding: 1 oktober 2010

 • Laatstelijk gewijzigd: 1 januari 2011 , 1 januari 2016

13 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

 • a.

  Deelnemers

 • De raden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenteBeuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar, Millingen, Nijmegen, Ubbergen, Wijchen.

 • b.

  Bijzondere wettelijke voorschriften

 • Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en Participatiewet.

 • c.

  Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • De deelnemers dragen geen publiekrechtelijke bevoegdheden - waaronder begrepen de bevoegdheid tot het vaststellen van een strategisch beleidskader - over aan het samenwerkingsverband, met uitzondering van de bevoegdheid tot het vaststellen van een verordening en beleidsregels over:

  • -

   het ondersteunen bij de arbeidsinschakeling;

  • -

   het aanbieden van voorzieningen;

  • -

   het opdragen van een tegenprestatie;

  • -

   het aanbieden van opleiding en scholing;

  • -

   het verstrekken van een premie in verband met het verrichten van werkzaamheden.

 • d.

  Adresgegevens/plaats vestiging

 • Vestiging: Nijmegen

 • Postadres: Postbus 38165, 6503 AD Nijmegen

 • e.

  Vorm samenwerkingsverband

 • Openbaar lichaam

 • f.

  Inwerkingtreding/wijziging

 • Inwerkingtreding: 1 juli 2014

 • Laatstelijk gewijzigd: 1 januari 2016

14 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)

 • a.

  Deelnemers

 • De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.

 • b.

  Bijzondere wettelijke voorschriften

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • c.

  Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • Geen

 • Adresgegevens/plaats vestiging

 • Vestiging: Tweede Walstraat 14, 6511 LV Nijmegen

 • Postadres: Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

 • e.

  Vorm samenwerkingsverband

 • Openbaar lichaam

 • f.

  Inwerkingtreding/wijziging

 • Inwerkingtreding: 7 november 2012

 • Laatstelijk gewijzigd: 22 december 2015

15. Bedrijfsvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen

 • a.

  Deelnemers

 • De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar

 • b.

  Bijzondere wettelijke voorschriften

 • c.

  Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

  • het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen op het terrein van doelgroepenvervoer;

  • de vertegenwoordiging in en buiten rechte van de deelnemers in het kader van de in artikel 4 opgedragen taken.

 • d.

  Adresgegevens/plaats vestiging

 • Vestiging: Arnhem

 • Postadres:

 • e.

  Vorm samenwerkingsverband

 • Bedrijfsvoeringsorganisatie

 • f.

  Inwerkingtreding/wijziging

 • Inwerkingtreding: 14 april 2016