Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Deventer 2015-2019

Geldend van 26-09-2015 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Deventer 2015-2019

De raad van de gemeente Deventer

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 augustus 2015,

BESLUIT

Vast te stellen:

Subsidieverordening afkoppelen hemelwatergemeente Deventer 2015-2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Dakoppervlak: de horizontale projectie van een dakoppervlak;

 • b.

  Gemengde riolering: riolering in de openbare ruimte waarin de gecombineerde afvoer van afvalwater en hemelwater plaatsvindt;

 • c.

  Afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een dakoppervlak valt via de gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • d.

  Infiltratie: het op eigen terrein hemelwater infiltreren van afgekoppeld dakopper-vlak in de bodem door infiltratie via het maaiveld (bodempassage) of door middel van ondergrondse voorzieningen waarbij minimaal wordt voorzien in een bergingscapaciteit van 10 mm van het afgekoppelde dakoppervlak;

 • e.

  Afvoer naar oppervlaktewater: het afvoeren van afgekoppeld dakoppervlak naar een daartoe geschikt oppervlaktewater door aflopen via het maaiveld of door een ondergrondse leiding.

Artikel 2 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd te besluiten op aanvragen om subsidie krachtens deze verordening.

 • 2.

  Alvorens de subsidie wordt vastgesteld wordt een beschikking tot subsidieverlening gegeven.

 • 3.

  Indien de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verleend reeds zijn verricht op het moment van inwerkingtreding van deze verordening, kan het college in afwijking van het tweede lid de subsidie direct vaststellen, mits aan de voorwaarden van deze verordening voor het verkrijgen van subsidie wordt voldaan.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Het college verstrekt subsidie krachtens deze verordening uitsluitend aan natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de rechthebbende van een perceel.

 • 3.

  Subsidie wordt verleend voor het afkoppelen van bestaand dakoppervlak van de riolering in de bestaande woongebieden met een gemengd stelsel.

 • 4.

  Het minimale dakoppervlak dat per aanvraag moet worden afgekoppeld is 20 m2.

 • 5.

  Opsplitsing van een af te koppelen object over meerdere subsidieaanvragen is niet toegestaan.

 • 6.

  Subsidie wordt niet verleend bij vervangende nieuwbouw.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie en vaststelling subsidieplafond

 • 1.

  Voor afkoppelen met een infiltratievoorziening is een staffel in de subsidie:

  • -

   Staffel 1: 0 tot 1.000 m2: € 8,- / m2 afgekoppeld dakoppervlak;

  • -

   Staffel 2: 1.000 tot 2.000 m2: € 6,- / m2 afgekoppeld dakoppervlak;

  • -

   Staffel 3: > 2.000 m2: € 4,- / m2 afgekoppeld dakoppervlak.

 • 2.

  Voor afkoppelen door afvoeren naar oppervlaktewater bedraagt het subsidiebedrag € 2,- /m2 afgekoppeld dakoppervlak.

 • 3.

  Voor de verstrekking van subsidies gedurende de looptijd van deze verordening geldt per afzonderlijk kalenderjaar, of gedeelte daarvan, een subsidieplafond van ten hoogste € 50.000,-.

Artikel 5 Aanvraag van de subsidie

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de indiening van de subsidieaanvraag gebruik van een door het college vastgesteld aanvraagformulier waarop staat vermeld welke gegevens en bescheiden ingediend moeten worden.

 • 2.

  De aanvrager dient de aanvraag in tweevoud in.

 • 3.

  Het college kan aanvullende gegevens en bescheiden verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de beslissing op de aanvraag.

Artikel 6 Verleningsbeschikking

 • 1.

  De verdeling van de in enig jaar beschikbare subsidie geschiedt volgens de methode ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, waarbij als datum van indiening geldt de datum waarop de aanvraag volledig is.

 • 2.

  Het college beslist op de aanvraag binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Deze beslissing kan het college met ten hoogste vier weken verdagen.

 • 3.

  Er worden geen voorschotten verleend; betaling vindt plaats na vaststelling van de subsidie.

Artikel 7 Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd:

 • a.

  Indien naar het oordeel van het college de infiltratie van het afgekoppelde hemelwater in de bodem of afvoer naar open water in die specifieke situatie niet haalbaar danwel op enige wijze overlast veroorzaakt .

 • b.

  Wanneer voorafgaande aan de beslissing op de aanvraag reeds met het afkoppelen een begin is gemaakt.

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

 • 1.

  De werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend moeten binnen 6 maanden na subsidieverlening in uitvoering zijn genomen.

 • 2.

  De werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend moeten binnen 1 jaar na subsidieverlening voltooid zijn..

Artikel 9 Subsidievaststelling

 • 1.

  Het college kan onaangekondigd de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend controleren tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden.

 • 2.

  De subsidie-ontvanger dient binnen 8 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot subsidievaststelling in met gebruikmaking van een door het college vastgesteld formulier vergezeld van foto’s van de werkzaamheden waarop de essentiële onderdelen in beeld zijn gebracht.

 • 3.

  Het college beslist op de aanvraag tot subsidievaststelling binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste vier weken worden verdaagd.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen het bepaalde in deze verordening ten gunste van de aanvrager buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien strikte toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Werkingsduur en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking. .

 • 2.

  Deze verordening vervalt van rechtswege op 1 januari 2020.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Deventer 2015-2019".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 september 2015

De raad voornoemd,

de griffier,
drs. S.J. Peet
de voorzitter,
ir. A.P. Heidema