Regeling vervallen per 25-09-2018

Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015

Geldend van 01-01-2016 t/m 17-03-2016

Intitulé

Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015

Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.14-07-2015 , Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2015.23452 ,

Gelet op artikel 149 en 225 van de Gemeentewet, artikel 24 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 alsmede het bepaalde in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

BESLUIT:

Vast te stellen de hierna volgende ‘Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015’.

Hoofdstuk I ALGEMEEN KADER.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  college

 • 2.

  RVV 1990

 • 3.

  motorvoertuig

 • 4.

  parkeren

 • 5.

  sector

 • 6.

  zone

 • 7.

  bewoner

 • 8.

  huishouden

 • 9.

  bedrijf

 • 1.

  blijkens een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel gevestigd is in een sector of

 • 2.

  volgens opgave van de Kamer van Koophandel behoort tot de vrije beroepen en gevestigd in een sector.

Een beroep of bedrijf wordt beschouwd als één bedrijf indien de vestigingsadressen dezelfde zijn of het een aaneengesloten bebouwing betreft, dan wel sprake is van een juridische constructie waaruit moet worden geconcludeerd dat het in wezen één beroep of bedrijf betreft, tenzij het tegendeel wordt aangetoond.

 • 1.

  student:

 • 2.

  kentekenhouder

 • 1.

  degene die krachtens een leasecontract of een huurcontract, afgesloten met een beroepsmatig dan wel bedrijfsmatig werkend lease-/verhuurbedrijf gebruiksgerechtigde is van een motorvoertuig voor een periode gelijk aan de geldigheidsperiode van de vergunning. Indien het voertuig geleased is door de werkgever dan dient er tevens een daartoe strekkende werkgeversverklaring meegestuurd te worden;

 • 2.

  degene die krachtens een werkgeversverklaring aantoont: dat hij gedurende een aaneengesloten periode van tenminste een kwartaal gerechtigd is gebruik te maken van een motorvoertuig, waarvan het kenteken staat ingeschreven op naam van zijn werkgever, dat hij gedurende een aaneengesloten periode van minimaal een kwartaal voor deze werkgever werkzaam is.

 • 1.

  centrale computer

 • 2.

  parkeerapparatuur

 • 3.

  parkeerapparatuurplaats

 • 4.

  combi-parkeerplaats

 • 5.

  vergunninghouderplaats

 • 1.

  is aangeduid met Bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990, of

 • 2.

  gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd.

 • 1.

  E-laad parkeerplaats

 • 2.

  gehandicaptenparkeerplaats

 • 3.

  parkeergelegenheid

 • 4.

  vergunning

 • 5.

  vergunninghouder

 • 6.

  bezoekersparkeerpas

 • 7.

  autodate

 • 8.

  aanbieder

 • 9.

  deelnemer

 • 10.

  autodateplaats

 • 11.

  jaar

ab. Vergunningsbewijs: Het bewijs dat een parkeervergunning/recht is verleend.

Hoofdstuk II PARKEREN MET EEN VERGUNNING.

Artikel 2. Aanwijzingsbesluit / nadere regels

 • 1.

  Het college kan, bij openbaar te maken besluit, sectoren aanwijzen die bestemd zijn voor het parkeren alleen door vergunninghouders alsmede tijdstippen vaststellen waarop het parkeren alleen aan deze vergunninghouders is toegestaan. Zij kunnen daarbij tevens het maximum aantal vergunninghouders per aangewezen gebied vaststellen.

 • 2.

  Met betrekking tot de verlening van vergunningen kan het college nadere regels stellen.

Artikel 3. Vergunningverlening

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een vergunning verlenen voor het parkeren van een motorvoertuig op vergunninghouderplaatsen of combi-parkeerplaatsen.

 • 2.

  Een vergunning wordt aangevraagd middels een daartoe strekkende aanvraag, via een door de gemeente vastgesteld format.

 • 3.

  De kentekengebonden vergunning bevat in ieder geval de periode, sector, productnummer en kenteken waarvoor de vergunning is verleend.

 • 4.

  De vergunning is uitsluitend geldig voor de sector waar de aanvrager woonachtig of gevestigd is.

 • 1.

  In geval een aanvraag om parkeervergunning wordt ingediend op een tijdstip, waarop voor de betreffende sector alle vergunningen reeds zijn verleend en de aanvraag niet geweigerd behoeft te worden, wordt de aanvraag op een wachtlijst geplaatst voor de betreffende sector.

 • 2.

  De vermelding op de wachtlijst vindt plaats naar de datum van ontvangst van de aanvraag. De vergunningverlening vindt in dat geval plaats, zodra een vergunning voor de betreffende sector beschikbaar is en wel aan de eerst genoteerde op de wachtlijst.

 • 1.

  In geval een aanvraag op de wachtlijst moet worden vermeld, kan op verzoek van de aanvrager een vergunning voor de aangrenzende sector worden verleend mits daar voldoende parkeervergunningen beschikbaar zijn, tot het moment dat er een vergunning voor zijn eigen sector verleend kan worden.

 • 2.

  Uitsluitend aan huisartsen en verloskundigen, die op grond van de verordening in aanmerking komen voor een vergunning en een praktijk hebben in een sector waar vergunninghouderplaatsen dan wel door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen zijn gelegen, wordt voorrang verleend bij de verlening van een vergunning.

 • 3.

  Een vergunning is kentekengebonden.

 • 4.

  Per huishouden en per bedrijf wordt één vergunning op kenteken verleend, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

 • 5.

  Een tijdelijke vergunning kan worden verleend aan een ieder die een motorvoertuig wenst te parkeren op parkeerapparatuurplaatsen of vergunninghoudersplaatsen, ten behoeve van een eigen en direct parkeerbelang van tijdelijke duur. Deze vergunning kan per dag en voor maximaal drie weken worden verleend.

 • 6.

  Aan bewoners van parkeersectoren, die volgens de gemeentelijke basisadministratie zijn geregistreerd op het adres waarvoor zij een bezoekersparkeerpas aanvragen, kan het college op een daartoe strekkend verzoek een bezoekersparkeerpas verstrekken. Hiermee kan door bezoekers van bewoners tegen een gereduceerd tarief worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen in de sector waarin de bewoner woonachtig is. Er wordt één bezoekersparkeerpas per woonadres (conform de Gemeentelijke Basisadministratie) verstrekt.

 • 7.

  Het college kan aan een vergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte. Aan een vergunning bestemd voor een aanbieder kan het college voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer, waaronder mede wordt begrepen het stimuleren van selectief autogebruik.

 • 8.

  Tot de A1, A2 en B-zone wordt gerekend hetgeen de ‘tarieventabel’ daaronder verstaat.

 • 9.

  Het college kan in bijzondere gevallen een vergunning verlenen aan een aanvrager die niet voldoet aan de in artikel 4 t/m 10 gestelde voorwaarde

Artikel 4. Bewonersvergunning

 • 1.

  Per huishouden wordt één vergunning verleend aan een bewoner van de A1 – A2 en B-zone:

  • 1.

   die woonachtig is in de sector en als zodanig staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente,

  • 2.

   die niet beschikt over een parkeergelegenheid,

  • 3.

   die deel uitmaakt van een huishouden en die kentekenhouder is.

 • 2.

  Het onder lid 1 sub b bepaalde geldt niet voor bewoners van de B-zone.

 • 3.

  Indien een huishouden in de A2 en B-zone bestaat uit 2 of meer meerderjarige bewoners kan er per huishouden een tweede vergunning tegen meerprijs worden verleend zolang het aantal te verlenen vergunningen in de A2 en B-zone nog niet is bereikt.

 • 4.

  In geval een huishouden in de A2 zone kan beschikken over een eigen parkeergelegenheid voor slechts één voertuig maar kentekenhouder is van twee motorvoertuigen is het mogelijk om één vergunning (tegen de prijs van een tweede vergunning) aan te vragen voor het tweede voertuig.

Artikel 5. Bedrijfsvergunning

 • 1.

  Aan de eigenaar van een bedrijf of aan degene die zelfstandig een beroep uitoefent wordt een vergunning verleend indien:

 • 1.

  het bedrijf of degene die zelfstandig een beroep uitoefent staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op een adres gelegen in een sector;

 • 2.

  hij niet beschikt over een parkeergelegenheid;

 • 3.

  het kenteken op naam van de eigenaar of bedrijf staat geregistreerd.

 • 1.

  Aan de onder lid 1 bedoelde eigenaar van een bedrijf, die bij de KvK meerdere bedrijven op zijn naam heeft staan danwel als mede-eigenaar staat ingeschreven bij een bedrijf dat tevens gevestigd is op hetzelfde adres, alwaar reeds een vergunning is verleend, wordt geen tweede vergunning verleend.

Artikel 6. Parkeervergunning woon-werkverkeer

 • 1.

  Het college kan een parkeervergunning woon-werkverkeer verlenen aan een natuurlijke persoon:

  • 1.

   die werkzaam is bij een bedrijf gelegen in een sector in Maastricht;

  • 2.

   die niet woonachtig is in Maastricht;

  • 3.

   die niet beschikt over een parkeergelegenheid;

  • 4.

   waarvan het kenteken op naam van iemand uit het huishouden staat geregistreerd.

 • 2.

  Aan natuurlijke personen die voldoen aan lid 1 en werkzaam zijn in de A1 en A2 zone kan een parkeervergunning woon-werkverkeer worden verleend om te parkeren op de in de Tarieventabel genoemde parkeerterreinen.

 • 3.

  Aan natuurlijke personen die voldoen aan lid 1 en werkzaam zijn in de B-zone kan een parkeervergunning woon-werkverkeer worden verleend voor de sector waar deze werkzaam zijn.

Artikel 7. Hulpverlenersvergunning Huisarts en Verloskundige

 • 1.

  het college kan op aanvraag een vergunning verlenen aan een rechtspersoon die spoedeisende hulp/zorg verleent, zoals huisartsen, verloskundigen en andere zorgverleners.

 • 2.

  het college kan nadere regels stellen omtrent degene die tevens in aanmerking komt voor deze vergunning.

Artikel 8. Parkeervergunning Hulpverlening terminale patiënten

 • 1.

  Het college kan een vergunning verlenen aan mantelzorgers voor het verzorgen van terminale patiënten.

 • 2.

  De aanvrager dient een verklaring van de huisarts toe te voegen waaruit blijkt dat hulpbehoevende in een terminale fase verkeert.

 • 3.

  De vergunning is geldig voor de sector waar de hulpbehoevende in het Gemeentelijke Basisadministratie staat ingeschreven.

Artikel 9. Autodate-vergunning

Het college kan een vergunning verlenen aan een aanbieder van Autodate wiens motorvoertuigen een standplaats hebben in een sector.

Artikel 10. Studentenparkeervergunning

 • 1.

  Het college kan een studentenparkeervergunning verlenen aan een student die:

 • 1.

  niet ingeschreven staat als bewoner van de gemeente Maastricht;

 • 2.

  meerdere dagen per week op en neer rijdt naar zijn/haar buitenlands woonadres;

 • 3.

  waarvan het kenteken op naam van iemand uit zijn/haar huishouden staat geregistreerd.

 • 1.

  het college kan terzake nadere regels stellen.

Artikel 11. Geldigheid

 • 1.

  De vergunning wordt verleend voor de duur van 1 jaar en wordt telkenmale voor de duur van een jaar geacht te zijn verleend.

 • 2.

  In geval van artikel 12, behoudens onder a, dient de vergunning binnen de daarvoor gegeven termijn te worden geretourneerd.

 • 3.

  De vergunning is geldig voor de op het vergunningsbewijs vermelde sector. Het gebruik van de vergunning is beperkt tot de op de vergunning vermelde vergunninghouderplaatsen en/of door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen (combi-plaatsen).

 • 4.

  De uitgifte van een vergunning geschiedt volgens een verdeelsleutel. Per aangewezen parkeerplaats wordt een minimale uitgifte van 1,2 vergunning aangehouden. Indien de bezetting het toelaat kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 12. Het intrekken van de vergunning

 • 1.

  Het college kan een vergunning intrekken of wijzigen:

  • 1.

   op verzoek van de vergunninghouder;

  • 2.

   wanneer de vergunninghouder niet meer aan de in deze verordening gestelde eisen voldoet;

  • 3.

   wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;

  • 4.

   wanneer voor de betreffende sector het stelsel van vergunningen komt te vervallen;

  • 5.

   om redenen van openbaar belang.

 • 2.

  Het college trekt de vergunning in:

 • 1.

  bij misbruik van de vergunning dan wel oneigenlijk gebruik er van;

 • 2.

  wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

 • 3.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • 4.

  wanneer de vergunninghouder niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voor zijn vergunning heeft voldaan;

 • 1.

  Indien de vergunning wordt ingetrokken op grond van het gestelde onder lid 2 A of B dan wordt de vergunninghouder een jaar uitgesloten van het verkrijgen van een vergunning. Na dit jaar kan opnieuw een aanvraag ingediend worden.

Artikel 13. Overschrijven en wijzigen van de vergunning

De vergunning kan niet worden overgeschreven op naam van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Artikel 14. Verbodsbepalingen

 • 1.

  Het is verboden enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig te plaatsen of te laten staan:

  • 1.

   op een parkeerapparatuurplaats,

  • 2.

   op een combi-parkeerplaats;

  • 3.

   op een vergunninghouderplaats;

  • 4.

   gehandicaptenparkeerplaats;

  • 5.

   E-laad-parkeerplaats.

 • 2.

  Het is verboden een fiets, een bromfiets, of enig ander voorwerp op zodanige wijze tegen of bij parkeerapparatuur te plaatsen of te laten staan, dat daardoor een normaal gebruik daarvan wordt belemmerd of verhinderd.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 15.

Het is verboden parkeerapparatuur op andere wijze of met andere middelen, dan wel met andere munten dan die welke in de kennisgeving op de parkeerapparatuur staan aangegeven, in werking te stellen.

Artikel 16.

 • 1.

  Het is verboden gedurende de tijden waarop het parkeren op een vergunninghouderplaats slechts aan vergunninghouders is toegestaan aldaar een motorvoertuig te parkeren of geparkeerd te houden:

  • 1.

   zonder vergunning;

  • 2.

   in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 17. Strafbepaling

Overtreding van artikel 14, 15 of 16 wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

Hoofdstuk III PARKEERBELASTING.

Artikel 18. Parkeerbelastingen

Onder de naam parkeerbelastingen worden de volgende belastingen geheven:

a. een belasting terzake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

b. een belasting terzake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats, tijdstip en wijze.

Artikel 19. Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 18 onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 18 onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

 • 3.

  Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt.

  • 1.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • 2.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 18 onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig met dien verstande dat:

 • 1.

  Indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane lease- of huurovereenkomst wordt overlegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 18 onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op voet van het derde lid van dit artikel, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

Artikel 20. Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 18 onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college vastgestelde voorschriften.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 18 onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 21. Tijdstip van ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 18 onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 18 onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 22. Tarief, tijdvak en maatstaf van de heffing

Het tarief, het tijdvak en de maatstaf van de heffing zijn vermeld in de bij deze verordening en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 23. Termijn van betaling

 • 1.

  de belasting bedoeld in artikel 18 onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Het parkeerkaartje dient duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit te worden aangebracht.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste lid moet de belasting, indien het inwerkingstellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van het aanmelden bij de centrale computer van de gemeente dan wel van het bedrijf of de instantie waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of ander communicatiemiddel, betaald worden binnen twee maanden na de dag waarop het belastbare feit heeft plaatsgevonden.

 • 3.

  de belasting bedoeld in artikel 18 onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 4.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 24. Betaling en teruggave van belasting

 • 1.

  Indien een vergunning in de loop van een jaar wordt aangevraagd, wordt de belasting bedoeld in artikel 18 onderdeel

 • 2.

  Bij intrekking van een vergunning wordt restitutie verleend van betaalde belasting over het aantal nog niet ingetreden volle kalendermaanden waarvoor de betaling heeft plaatsgevonden.

 • 3.

  Indien als gevolg van maatregelen getroffen door of met instemming van de gemeente de vergunninghouder voor een belastingtijdvak waarvoor reeds betaling heeft plaatsgevonden, geen gebruik kan maken van de vergunning en voor dat tijdvak geen vervangende parkeergelegenheid op redelijke afstand is geboden, wordt restitutie van betaalde belasting verleend over het aantal volle kalendermaanden, gedurende welke dat gebruik niet mogelijk is geweest.

Artikel 25. Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 18 onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college bij openbaar te maken besluit.

Artikel 26. Kosten naheffingsaanslag

De kosten van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 18 onderdeel a, zijn vermeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Het college stelt deze kosten vast.

Artikel 27. Vrijstelling van het betalen van parkeerbelastingen bij parkeerapparatuur

Het parkeren van de volgende gebruikers wordt niet gereguleerd en is derhalve vrijgesteld van het betalen van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 18 lid a van deze verordening:

 • 1.

  Gehandicapte maximaal 3 uren, voor zover deze beschikt over een duidelijk zichtbaar aangebrachte en juist ingestelde:

  • 1.

   geldige Europese Gehandicapten Parkeerkaart en blauwe parkeerschijf,

  • 2.

   buitenlandse gehandicaptenparkeerkaart met blauwe parkeerschijf.

 • 2.

  als zodanig herkenbare politievoertuigen.

 • 3.

  als zodanig herkenbare brandweervoertuigen.

 • 4.

  als zodanig herkenbare ambulances.

 • 5.

  bestuurders van een E-car voorzover deze geparkeerd staan op een parkeerplaats die is ingericht voor E-cars en daadwerkelijk het voertuig aan het opladen zijn.

Artikel 28. Kwijtschelding

Bij de invordering van de belasting bedoeld in artikel 18 wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 29. Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelastingen.

Hoofdstuk IV INWERKINGTREDING, OVERGANGSBEPALINGEN EN CITEERTITEL.

Artikel 30. Toezicht

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren;

 • 2.

  Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de door burgemeester en wethouders of heffingsambtenaar aangewezen personen.

Artikel 31. Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

 • 1.

  De Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Vergunningen welke zijn verleend krachtens de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2012” worden geacht te zijn verleend krachtens deze verordening.

 • 3.

  Een aanwijzingsbesluit genomen op basis van artikel 2 en 24 van de Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2012 wordt geacht te zijn genomen krachtens artikel 2 en 25 van deze verordening.

 • 4.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van

 • 5.

  De datum van ingang van de heffing is

Artikel 32. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 1 september 2015
De Griffier,
J. Goossens.
De Voorzitter,
J.M. Penn-te Strake.

Tarieventabel “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015”

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

gezien het besluit van college d.d. 15 december 2015 corr.no. 2015-43184, inzake “Verhoging Naheffingskosten Parkeerbelasting 2016”;

gezien de Parkeerbalans 2004 (nota 2005-36579) en de maatregelen ten aanzien van de tarieven met betrekking tot het parkeren, zoals vermeld in de Programmabegroting 2015 en 2016;

gelet op het besluit van de raad van 22 april 2003, volgno. 32-2003 om onder andere het heffen van belastingen als bedoeld in artikel 225 van de Gemeentewet over te dragen aan burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 156, 225 en 234 van de Gemeentewet, artikel 10:13 en 10:19 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 en 22 van de Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015;

BESLUITEN:

 • 1.

  In te trekken hun besluit van 22 september 2015, nr 2015-23452 , inzake “Vaststellen Tarieventabel Parkeren”;

 • 2.

  vast te stellen de in artikel 3 en artikel 22 van de Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015 genoemde Tarieventabel Parkeren zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage;

 • 3.

  dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016;

 • 4.

  de bepalingen die op grond van dit besluit worden gewijzigd blijven van toepassing op de belastbare feiten, die zich voor de in het vijfde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan;

 • 5.

  de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 1.Tarieven voor parkeren bij parkeerapparatuur bedoeld in artikel 18a, bedraagt:

  A 1+ A2 – zone

  -Binnenstad-Boschstraatkwartier-Duitsepoort noord/Heugemerweg noord- Jekerkwartier zuid-Kommelkwartier-Sint Maartenspoort zuid-Statenkwartier-Wyck oost-Wyck west

  -Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 2,60

  -Maximale parkeertijd: 2 uur

  Abtstraat

  Louis Loyensstraat (zuidzijde, oneven huisnummers)

  Achter de Barakken

  Maagdendries

  Akerstraat

  Maasboulevard

  Aldenhofpark

  Nieuwenhofstraat

  Alexander Battalaan

  Parallelweg De parkeerplaats bestemd voor laden van Electrische voertuigen (Bord E4 RVV, met onderbord) is vrijgesteld van het betalen van parkeerbelasting gedurende een tijdsduur van 4 uren, voor een voertuig dat aan het opladen is.

  Bonnefantenstraat

  Polvertorenstraat

  Boschstraat

  Rechtstraat

  Brusselsestraat

  Sint Antoniuslaan (noordzijde)

  Calvariestraat

  Sint Maartenslaan

  Capucijnenstraat

  Sint Maartenspoort

  Duitse Poort (tussen Spoorweglaan en Sphinxlunet)

  Sint Nicolaasstraat

  Franciscus Romanusweg (tussen St. Maartenslaan en St. Antoniuslaan

  Sint Pieterstraat

  Frontensingel

  Spoorweglaan

  Grote Gracht

  Statensingel

  Herbenusstraat

  Statenstraat

  Hertogsingel (oost tussen Calvariestraat/ Tongerseplein)

  Stationsstraat

  Het Bat De parkeerplaats bestemd voor laden van Electrische voertuigen (Bord E4 RVV, met onderbord) is vrijgesteld van het betalen van parkeerbelasting gedurende een tijdsduur van 4 uren, voor een voertuig dat aan het opladen is.

  Tongerseplein (oostzijde, tussen Hertogsingel / Tongerseweg en Tongerseweg / Aldenhofpark)

  Hoogbrugplein

  Tongersestraat

  Hoogbrugstraat

  Tongerseweg (vanaf Bouillonstraat tot Tongerseplein), De parkeerplaats bestemd voor laden van Electrische voertuigen (Bord E4 RVV, met onderbord) is vrijgesteld van het betalen van parkeerbelasting gedurende een tijdsduur van 4 uren, voor een voertuig dat aan het opladen is.

  Kommel (straat)

  Van Hasseltkade

  Koningin Emmaplein (tussen Hertogsingel/Brusselsestraat)

  Wilhelminsingel

  Kruisherengang

  Wycker Brugstraat

  Laag Frankrijk

  Wycker Grachtstraat

  Lage Barakken

  Zakstraat

  Zwingelput

  A 2 - ZONE

  -Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 2,60

  -Maximale parkeertijd: 4 uur

  Avenue Céramique, De parkeerplaats bestemd voor laden van Electrische voertuigen (Bord E4 RVV, met onderbord) is vrijgesteld van het betalen van parkeerbelasting, voor een voertuig dat aan het opladen is.

  Prins Bisschopsingel (noordelijke ventweg: noordzijde tussen St Hubertuslaan en St Pieterskade)

  Bellefroidlunet

  Prins Hessen Casselstraat

  Clermontlunet

  Sint Lambertuslaan (tussen Van Heylerhofflaan en Prins Bisschopsingel)

  Daemslunet

  Henri Hermanspark

  Sint Pieterskade (tussen Poort Waarachtig/P. Bisschopsingel)

  Levignelunet

  Sphinxlunet

  Mosalunet

  Stellalunet

  Remalunet

  Van Heylerhofflaan

  Sonnevillelunet

  Zeguerslunet

  A1 + A2-ZONE parkeerterreinen

  -Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 2,60

  -Maximale parkeertijd: 4 uur

  Academieplein

  Fransensingel (onder de Noorderbrug)

  Boschstraat/Bassin (bij voormalige Timmerfabriek)

  A 2 - ZONE

  -Tarief per tijdseenheid van 1 uur: €1,40

  -Tarief dagkaart € 6,--

  -Maximale parkeertijd: onbeperkt

  Prins Bisschopsingel (noordelijke ventweg tussen Sint Hubertuslaan en Aldenhofpark)

  Sint Hubertuslaan (tussen Prins Bisschopsingel en Henri Hermanspark met uitzondering van de parkeerplaatsen voor de woningen 1 t/m 26)

  B-ZONE hoog tarief (Sint Maartenspoort-Noord)

  -Tarief per tijdseenheid van 1 uur: €2,60

  -Maximale parkeertijd: 2 uur

  Albertiplein

  Hertellplein

  Antonius Bieleveltstraat

  Karel de Vogelstraat

  Franciscus Romanusweg (vanaf Sint Antoniuslaan tot na tankstation)

  Schildersplein

  Gebroeders Hermansstraat

  Valentijn Clotsstraat

  B-ZONE Randwyck

  -Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 1,40

  -parkeertijd: onbeperkt

  Duboisdomein

  Randwycksingel

  Endepolsdomein

  Robert Schumandomein

  Gaetano Martinolaan, De parkeerplaats bestemd voor laden van Electrische voertuigen (Bord E4 RVV, met onderbord) is vrijgesteld van het betalen van parkeerbelasting, voor een voertuig dat aan het opladen is.

  Universiteitssingel

  Leidenlaan (z/o zijde)

  B-ZONE laag tarief

  -Tarief per tijdseenheid van 1 uur: € 1,40

  -Tarief dagkaart € 6,--

  Aalmoezenier Roumenplein

  Meerssenerweg (Scharnerweg tot en met huisnr 362 westzijde en nr 145 ABC oostzijde / Generaal Simpsonstraat), exclusief MOSA parkeerterrein.

  Aalmoezenier Roumenstraat

  Meester Ulrichweg

  Aalmoezenier Verheggenplein

  Menno van Coehoornstraat

  Aalmoezenier Verheggenstraat

  Mergelweg

  Acht Zaligheden

  Minister Goeman Borgesiusplantsoen

  Adelbert van Scharnlaan (westzijde tot aan rotonde Sibemaweg)

  Min. Aalbersestraat

  Aert van Trichtweg

  Min. Talmastraat

  Aesculaapstraat

  Mgr. Poelsplein

  Akeleistraat

  Mgr. Poelsstraat

  Alfons Ariënsstraat

  Mgr. Schrijnenstraat

  Ambachtsweg

  Mockstraat

  Andoornstraat

  Mockveld

  Anemonenstraat

  Mosasaurusweg

  Andre Severinweg

  Nassaulaan

  Anjelierenstraat

  Navarralaan

  Anjoulaan

  Nobellaan (oostzijde)

  Antoon van Elenstraat

  Noormannensingel

  Aramislaan

  Notgerusweg

  Arcadiastraat

  Observantenweg

  Artsenijstraat

  Old Hickoryplein

  Asterstraat

  Oranjeplein

  Athoslaan

  Orchideeënstraat

  Attilaweg

  Orleansplein

  August Flamentstraat

  Orleansstraat

  Aylvalaan, De parkeerplaats bestemd voor laden van Electrische voertuigen (Bord E4 RVV, met onderbord) is vrijgesteld van het betalen van parkeerbelasting, voor een voertuig dat aan het opladen is.

  Papenweg

  Baron van Hövellstraat

  Bastionstraat

  Parkweg

  Becanusstraat

  Pastoor Delruellestraat

  Beeldsnijdersdreef (oostzijde)

  Pastoor Habetsstraat

  Begoniastraat

  Pastoor Kribsweg

  Bergweg

  Pastoor Wijnenweg

  Bieslanderweg (tussen Tongerseweg en Cannerweg)

  Pater Lemmensstraat

  Bilserbaan

  Paus Johannes 23 straat

  Blekerij

  Paus Leo XIII plein

  Bloemenweg

  Paus Leo XIII straat

  Brandenburgerplein

  Peerboltestraat

  Brandenburgerweg

  Perroenweg

  Brouwersweg

  Plateauweg

  Brusselseweg

  Plenkershoven

  Burgemeester Ceulenstraat

  Porselijnstraat (oostzijde)

  Cannerweg

  Porthoslaan

  Castelmorelaan

  President Rooseveltlaan (oostzijde A2 tussen Voltastraat en Frankenstraat)

  Champs Elyseesweg

  Prinsesselaan

  Chrysantenstraat

  Prins Bisschopsingel (zuidelijke ventweg tussen St. Hubertuslaan en Maas)

  Clavareaustraat

  Prinsenlaan

  Condestraat

  Prins Mauritslaan

  Christiaan Sterckstraat

  Prof. Van Benedenstraat

  D’Artagnanlaan

  Prof. Cobbenhagenstraat

  Dauphinstraat

  Prof. Crahaystraat

  Dokter Bakstraat

  Prof. Dumoulinstraat

  Dokter van Kleefstraat

  Prof. Henketplein

  Duitse Poort (ten zuiden van Sphinxlunet)

  Prof. Kernstraat

  Eburonenweg

  Prof. Martensstraat

  Edisonstraat (parkeerterrein )

  Prof. Moserstraat

  Edmond Jasparstraat

  Prof. Mullerstraat

  Eenhoornsingel

  Prof. Nypelsstraat

  Elisabeth Strouvenlaan

  Prof. Pasmansstraat

  Erfprinsbastion

  Prof. Pieter Willemstraat

  Factorijstraat

  Prof. Roerschstraat

  Fagotstraat (zuidzijde)

  Prof. Scholsstraat

  Fatimaplein

  Prof. Thomassenstraat

  Florasingel

  Proosdijweg

  Fons Olterdissenstraat

  Ranonkelstraat

  Frankenstraat (Huisnummers:even 140 t/m 200 - oneven 155 t/m 207 AB)

  Ravelijnstraat

  Franklinstraat

  Recollectenweg (tussen Observantenweg / Plateauweg)

  Franquinetstraat

  Regentesselaan

  Frederikbastion

  Renier Nafzgerstraat

  Fumiussstraat

  Resedastraat

  Gardelaan

  Ringovenweg

  Gardeniersstraat

  Rozenstraat

  Gascognelaan

  Ruttensingel

  Gebroeders Moorsweg

  Scharnerweg

  Generaal Simpsonstraat (tussen Meerssenerweg en Old Hickoryplein)

  Sebastianenweg

  Gentiaanstraat

  Seringenstraat

  Gerard van Wermweg

  Sibemaweg (noordgedeelte tot aan rotonde met A.v.Scharnlaan)

  Gildenweg

  Sint Amandusstraat

  Glacisweg

  Sint Annadal (n-o zijde)

  Graaf van Waldeckstraat

  Sint Annalaan

  Halvemaanstraat

  Sint Gerardusweg

  Heerder Groenweg

  Sint Gerlachusweg

  Heerderweg

  Sint Hubertuslaan (ten zuiden van P. Bisschopsingel)

  Heerderdwarsstraat

  Sint Lambertuslaan (ten zuiden van P. Bisschopsingel)

  Heimoweg

  Sint Lucassingel

  Hertogsingel (z/w zijde tussen Tongerseplein en Kon. Emmaplein)

  Sint Maternusstraat

  Henri Govaertsweg

  Sint Monulphusweg

  Heugemerweg (ten zuiden van Sphinxlunet)

  Sint Odastraat

  Hoge Kanaaldijk (vanaf St Lambertuslaan tot Burg. Ceulenstraat)

  Sint Pieterskade (ten zuiden van P. Bisschopsingel)

  Holsteinbastion

  Sint Pietersluisweg

  Hubert Parisstraat

  Sint Rochusweg

  Hunnenweg

  Sint Theresiaplein (terrein voor hoofdingang Theresiaparochie)

  Hyacintenstraat

  Sint Willibrordusstraat

  Jekerschans

  Thorbeckeplantsoen

  Jekerweg

  Tongerseplein (n/w zijde tussen Tongerseweg / Hertogsingel)

  Jonkheer Ruysstraat

  Tongerseweg (tussen Tongerseplein en Aramislaan-Javastraat)

  Joseph Hollmanstraat

  Trianonstraat

  Kalfsstraat

  Trocaderostraat

  Kardinaal van Rossumplein

  Tuindersstraat

  Kardinaal van Rossumstraat

  Tulpenstraat

  Koepelstraat

  Vaubanstraat

  Kolpingstraat

  Via Regia (tussen sint Annadal en rotonde Porseleinstraat/Nobellaan)

  Koningin Emmaplein (tussen St. Annalaan en Hertogsingel)

  Victor de Stuerstraat

  Koningsplein

  Vic. Reindersstraat

  Laan van Brunswijk

  Viertorenstraat

  Lage Kanaaldijk (vanaf St. Lambertuslaan tot Ursulinenweg)

  Volksbondweg

  Laurent Polisstraat

  Volksplein

  Leo Moonenstraat

  Waldeck Pyrmontstraat

  Luikerweg (tot aan Mosasaurusweg)

  Weryweg

  L. van Middelhovenweg

  Weustenraadstraat

  Marconistraat

  Wijngaardstraat

  Mariabastion

  Wilgenlaan

  Marjoleinstraat

  Willem Vliegenstraat

  B-ZONE laag tarief

  -Tarief per tijdseenheid van eerste 60 minuten : € 0,20

  -Tarief per tijdseenheid na eerste 60 minuten : € 1,40

  -Tarief dagkaart € 6,--

  Cabergerweg (tussen Statensingel en Fort Willemweg)

  Kardinaal van Rossumplein (uitsluitend plaatsen tussen aansluiting met de Baron van Hövellstraat en nr 56 en La Belletsa)

  Edisonstraat

  Kastanjelaan

  Fort Willemweg (Kastanjelaan/Cabergerweg)

  Mergelweg (parkeerplaatsen voor Palestra, t.h.v. huisnummer 44)

  Frankenstraat (Huisnummers:even 118 t/m C / 138 - oneven 139B / 153 t/m B)

  Severenplein (tussen Cramer van Brienestraat en Ambyerstraat-noord)

  Glacisweg, (uitsluitend gestoken plaatsen voor winkels (nr 30) en 3 plaatsen voor supermarkt (nr 21 t/m 25)

  Sint Maternusstraat (uitsluitend de strook naast bakkerij/slager op nr 2b)

  Heerderweg (uitsluitend de plaatsen gelegen op het plein voor de bouwmarkt (praxis)

  Voltaplein /Voltastraat

  B-ZONE parkeerterreinen laag tarief

  -Tarief per tijdseenheid van 1 uur : € 1,40

  -Tarief dagkaart € 6,--

  Maasboulevard (J.F. Kennedybrug)

  *oostzijde,

  -onder noordelijke krul J.F.Kennedybrug;

  -onder zuidelijke krul J.F.Kennedybrug;

  -onder J.F. Kennedybrug, tussen noordelijke en zuidelijke krul;

  *westzijde,

  -plaatsen onder J.F.Kennedybrug aan Prins Bisschopsingel

  Borgharenweg (onder de Noorderbrug oostzijde)

  2. De kosten van een naheffingsaanslag:

  De naheffingskosten van de naheffingsaanslag, zoals bedoeld in artikel 26 van de Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015, bedragen € 60,--.

  3. Tarief parkeervergunning bedoeld in artikel 18 b, bedraagt:

  bedrag

  per

  3.1

  -Voor een vergunning met een geldigheidsduur van 24 uur en geldig voor een vergunninghoudersplaats c.q. combi-parkeerplaats, in de A1 zone.

  € 21,62

  Maand

  -Bestaande 2e vergunning per huishouden

  €32,43

  Maand

  3.2

  Voor een vergunning met een geldigheidsduur van 24 uur en geldig voor een vergunninghoudersplaats c.q. combi-parkeerplaats, in de A2 zone,

  -1e vergunning

  € 21,62

  Maand

  -2e vergunning

  €32,43

  Maand

  3.3

  Voor een vergunning met een tijdsbeperking in geldigheidsduur en geldig voor een combi-parkeerplaats in de B-zone,

  -1e vergunning

  € 3,62

  Maand

  -2e vergunning

  €5,43

  Maand

  4. Het tarief voor een parkeervergunning om te parkeren op een plaats als bedoeld in artikel 18 a, bedraagt:

  bedrag

  per

  4.1

  Woon-werkvergunning :

  Voor een parkeervergunning “Woon-Werkverkeer” als bedoeld in artikel 6 van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015” en geldig voor:

  € 41,36

  Maand

  A1 en A2-Zone: een parkeerapparatuurplaats op de locaties Noorderbrug of J.F.Kennedybrug.

  B-Zone: een parkeerapparatuurplaats in de sector waar men werkzaam is.

  5. Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 18 a en b, bedraagt voor:

  bedrag

  per

  5.1

  Hulpverleners (Huisarts en Verloskundige):

  Hulpverleners, zoals bedoeld in artikel 7 van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbe­lastingen 2015” en geldig voor het parkeren op een

  -parkeerapparatuur­plaats en een vergunninghoudersplaats en in de parkeerverbodzone;

  € 348,13

  Jaar

  -voor een vergunning geldig voor het parkeren op een parkeerapparatuurplaats of vergunninghoudersplaats

  € 251,92

  Jaar

  -vergunning familiale hulpverlening

  Tarief vergunning-houders

  Jaar

  5.2

  Hulpverlening terminale patiënten:

  Hulpverleners zoals bedoeld in artikel 8 van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelas­tingen 2015” en geldig voor het parkeren op een parkeerapparatuur­plaats en een vergunninghoudersplaats.

  € 26,26

  aanvraag

  5.3

  Studentenparkeervergunning:

  Studenten zoals bedoeld in artikel 10 van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015”

  € 5,--

  Maand

  5.4

  Jaarontheffing-/vergunning:

  -Voor een jaarvergunning geldig voor parkeerappara­tuur­plaatsen en vergunning­houdersplaatsen en uitsluitend in combinatie met een jaarontheffing op grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 als bedoeld is in artikel 5.5 van de Legesverordening.

  € 1103,03

  Jaar

  -toeslag Kernwinkelgebied

  € 730,10

  Jaar

  5.5

  Tijdelijke ontheffing / vergunning GemeenteLoket

  Voor een ontheffing om te parkeren in de parkeerverbodzone (in A- of B-zone) of een vergunning geldig voor een vergunninghou­dersplaats (in A of B-zone) of parkeerapparatuurplaats gelegen op een bepaald weggedeelte en met een per uur te betalen tarief van:

  € 2,60 (A-zone)

  € 15,--

  Etmaal

  € 200,00

  3 weken

  € 1,40 (B-zone)

  € 7,50

  Etmaal

  €100,00

  3 weken

  5.6

  Achter het Theater:

  Voor een vergunning met een geldigheidsduur van 24 uur en geldig voor een afsluitbare vergunning­houders­plaats, gelegen Achter het Theater.

  -1e vergunning

  € 25,67

  Maand

  -2e vergunning

  € 38,51

  Maand

  6. ZONE-indelng

  A1-Zone

  -sector Centrum west (Boschstraatkwartier – Binnenstad - Kommelkwartier)

  -sector Centrum oost (Wyck-west)

  A2-Zone

  -sector Centrum west (Statenkwartier - Jekerkwartier zuid)

  -sector Centrum oost (Wyck oost - Sint Maartenspoort zuid - Duitsepoort noord / Heugemerweg noord - Céramique)

  B-Zone sectoren

  Biesland

  Randwyck

  Wittevrouwenveld

  Brusselsepoort

  Scharn

  Wyckerpoort

  Heugemerveld

  Sint Maartenspoort Noord

  Mariaberg

  Villapark-Sint Pieter-Jekerdal

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht d.d. 15 december 2015.

De Secretaris,

P. J. Buijtels.

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake.