Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2008

Geldend van 15-09-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2008

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het voorstel van de voorzitter van de raad en de griffier van 12 februari 2008;

gezien het advies van de commissie Bestuur en Strategie van 5 maart 2008;

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Titeldeel 1 Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2008

Paragraaf 1 Ambtelijke bijstand

Artikel 1

 • 1 Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:

  • a)

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b)

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn;

  • c)

   bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2 De informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt door de griffier of op verzoek van de griffier door een ambtenaar gegeven.

 • 3 Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist.

 • 4 De bijstand, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt verleend door de griffier. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2

 • 1 Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand tenzij:

  • a)

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op dewerkzaamheden van de raad;

  • b)

   dit het belang van de gemeente kan schaden.

 • 2 De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3 Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3

Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 4

 • 1 Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 2 Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5

Indien het college of leden van het college of de burgemeester als bestuursorgaan informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Paragraaf 2 Fractieondersteuning

Artikel 6

 • 1 De fracties, zoals bedoeld in artikel 8 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, ontvangen ieder zittingsjaar een bijdrage voor fractieondersteuning als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie c.q. als bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2 Onder zittingsjaar wordt verstaan:

  • a)

   voor het eerste jaar van de zittingsperiode van de raad: de tijdsperiode vanaf de datum van de gemeenteraadsverkiezingen tot een jaar daarna;

  • b)

   voor het tweede en derde zittingsjaar: de hierop volgende tijdsperiode van telkens een jaar;

  • c)

   voor het vierde zittingsjaar: de hierop volgende tijdsperiode eindigend op de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 • 3 De bijdrage voor fractieondersteuning bestaat uit een vast bedrag van € 1.500,00 voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van € 100,00 per raadszetel.

 • 4 De bijdrage voor fractieondersteuning wordt aan het begin van ieder zittingsjaar uitbetaald.

Artikel 7

 • 1 Indien tijdens een zittingsjaar een of meer leden van een fractie zich afsplitsen en als zelfstandige fractie gaan optreden, heeft deze nieuw gevormde fractie in dat zittingsjaar geen recht op een bijdrage voor fractieondersteuning.

 • 2 Indien tijdens een zittingsjaar twee of meer fracties als één fractie gaan optreden, wordt met de hierdoor veranderde situatie eerst rekening gehouden in het volgende zittingsjaar.

Paragraaf 3 Slotbepaling

Artikel 8

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Bernheze 2008'

 • 2 De Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2008.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 20 maart 2008.
De raad voornoemdde griffier, de voorzitter,J.H.M. van den Oever A.A.M.M. Heijmans