Beleidsregels voor aankondigingen en verwijzingen anders dan handelsreclame

Geldend van 18-09-2015 t/m 03-01-2018

Intitulé

Beleidsregels voor aankondigingen en verwijzingen anders dan handelsreclame

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van de eenheid Bedrijfsvoering van 28 juli 2015, nummer 1414;

overwegende dat het wenselijk is om de bekendmaking van evenementen of andere (commerciële) activiteiten, te reguleren ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente, de verkeersveiligheid en het voorkomen van overlast;

gelet op artikel 2:10 en 2:42 van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t:

vast te stellen de “Beleidsregels voor aankondigingen en verwijzingen anders dan handelsreclame

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  affiche: drager van opdrukken en opschriften, dat dient tot aankondiging van een activiteit of gebeurtenis.

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen.

 • c.

  display: een tweezijdig kunststof raamwerk voorzien van twee panelen waarbij op ieder paneel één affiche met een maximale afmeting van ongeveer 80 x 120 cm kan worden geplaatst.

 • d.

  evenement: een voor ieder toegankelijke, kortlopende activiteit/bijeenkomst in de regio IJsselland, gericht op een breed publiek, die geen directe promotie van of reclame voor een bedrijf inhoudt.

 • e.

  plakbord: (door de gemeente geplaatst) bord waarop vrij geplakt mag worden.

 • f.

  plaklocatie: locatie waar een plakzuil of plakbord is geplaatst.

 • g.

  plakzuil: (door de gemeente geplaatste) zuil waarop vrij geplakt mag worden.

 • h.

  sandwichbord: specifieke reclamedrager, een bord die is opgebouwd uit twee veelal (dik) kartonnen dragers van reclame-uitingen die zijn verbonden door een plastic koppeldraad en tweezijdig dezelfde tekst voeren.

 • i.

  spandoek: uitgespannen doek waarop een activiteit of een gebeurtenis wordt aangekondigd of een slogan/leus is aangebracht.

 • j.

  verordening: de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Dalfsen

 • k.

  verwijspijlen: pijlen voor tijdelijke bewegwijzering naar een activiteit.

 • l.

  verkiezingsbord: tijdelijk bord dat is geplaatst door de gemeente en uitsluitend is bestemd voor het plakken van verkiezingsmateriaal van politieke partijen.

 • m.

  VVN-displays: een kunststof raamwerk voorzien van een paneel voor het bekendmaken van verkeersveiligheidsacties van de VVN.

HOOFDSTUK 2 DISPLAYS

Artikel 2 Aantal, locaties en doel displays

 • 1. Het college bepaalt het aantal displays per woonkern.

 • 2. Het college wijst de locaties aan waar displays worden geplaatst.

 • 3. Locaties op particulier terrein kunnen alleen met toestemming van de eigenaar worden aangewezen.

 • 4. Displays worden gebruikt voor bekendmakingen.

 • 5. VVN-displays worden gebruikt voor het bekendmaken van verkeersveiligheidsacties van de VVN.

 • 6. Bekendmakingen zijn niet beledigend en/of kwetsend.

Artikel 3 Exploitatie displays aan particulier bedrijf

 • 1. Het college besteedt het plaatsen, het onderhouden en het exploiteren van de displays uit aan een particulier bedrijf met uitzondering van de VVN-displays.

 • 2. Het particuliere bedrijf behoudt het eigendom van de displays.

 • 3. Het college verleent ontheffing aan het particuliere bedrijf op grond van artikel 2.10 (voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg)van de verordening voor het plaatsen en geplaatst houden van de displays aan de openbare weg.

Artikel 4 Tijdsduur bekendmaking in display

Elke bekendmaking (affiche) mag maximaal 14 dagen in de displays geplaatst zijn.

HOOFDSTUK 3 AANKONDIGINGSBORDEN

Artikel 5 Plaatsing en doel aankondigingsborden

 • 1. Alleen door plaatselijke organisaties, plaatselijke verenigingen en plaatselijke stichtingen is het toegestaan aankondigingsborden te plaatsen.

 • 2. Aankondigingsborden worden uitsluitend gebruikt voor het bekendmaken van plaatselijke evenementen.

 • 3. Op het bepaalde in het tweede lid geldt de volgende uitzondering:

  • a.

   Het bekendmaken van de exposities in de synagoge in de gemeente Dalfsen. Het college kan aan de Stichting tot Herstel en Behoud van de voormalige Synagoge te Dalfsen maximaal drie maal per jaar toestemming verlenen voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden;

  • b.

   Promotieborden bij de ingangen van de woonkernen.

Artikel 6 Locaties aankondigingsborden

Aankondigingsborden mogen uitsluitend worden geplaatst op de volgende locaties:

Dalfsen

 • a.

  kruising Leemculeweg/Ankummer Es;

 • b.

  Welsummerweg (ter hoogte van Brinkweg);

 • c.

  Koesteeg (bij kombord);

 • d.

  rotonde Poppenallee/Rechterensedijk.

Nieuwleusen

 • e.

  Burgemeester Backxlaan (bij de kruising Burgemeester Backxlaan/Den Hulst);

 • f.

  Kruising Dedemsweg/Westeinde;

 • g.

  kruising Dommelerdijk/Middeldijk;

 • h.

  kruising Oosteinde/Paltheweg;

 • i.

  Westeinde (tussen Arendnevenweg en de Burgemeester Backxlaan).

Oudleusen

 • j.

  Dommelerdijk (ter hoogte van het Haverland);

 • k.

  Dennenkamp (ter hoogte van de aansluiting met de Hessenweg);

 • l.

  Parallelstraat (ter hoogte van de aansluiting met de Hessenweg).

Lemelerveld

 • m.

  Weerdhuisweg (bij het kombord);

 • n.

  Kerkstraat (bij het kombord);

 • o.

  Nieuwstraat (bij het kombord);

 • p.

  Vilstersedijk (ter hoogte van de Vilstersestraat).

Hoonhorst

 • q.

  Zwarteweg (bij het kombord);

 • r.

  Koelmansstraat (ter hoogte van de Marsweg).

Het evenemententerrein zelf (dan wel gemeentelijk dan wel particulier evenemententerrein)

 • s.

  Voor zover het evenement is vergund op het betreffende evenemententerrein.

Artikel 7 Voorwaarden aankondigingsborden

De volgende voorwaarden gelden bij het plaatsen van aankondigingsborden:

 • a.

  Per locatie kan door maximaal twee verschillende organisaties, verenigingen, stichtingen een bord geplaatst worden;

 • b.

  De borden mogen maximaal twee weken voorafgaand aan het evenement worden geplaatst en moeten uiterlijk twee dagen na afloop van het evenement verwijderd zijn;

 • c.

  Elk bord heeft een oppervlakte van maximaal 2 m², met uitzondering van borden op het evenemententerrein zelf, die een oppervlakte van redelijke omvang mogen hebben, dit ter beoordeling door het college;

 • d.

  Als de plaatsing van een bord schade toebrengt aan de weg of de berm, moet dit direct na verwijdering van het bord worden hersteld door, of in opdracht van, de organisatie die het bord heeft geplaatst;

 • e.

  De borden moeten deugdelijk zijn bevestigd en zijn bestand tegen wind en regen;

 • f.

  De borden veroorzaken geen hinderlijke en/of (verkeers)onveilige situaties;

 • g.

  De borden zijn niet beledigend of kwetsend.

HOOFDSTUK 4 SANDWICHBORDEN

Artikel 8 Sandwichborden

 • 1. Alleen circussen is het toegestaan sandwichborden te plaatsen.

 • 2. Sandwichborden worden geplaatst ter bekendmaking van circusvoorstellingen in de gemeente Dalfsen.

 • 3. Een circus mag 15 sandwichborden per woonkern plaatsen voor de duur van maximaal 14 dagen.

 • 4. Sandwichborden worden niet geplaatst aan sierlantaarns.

HOOFDSTUK 5 PLAKKEN OP ZUILEN EN BORDEN

Artikel 9 Plaklocaties

(Vrij) Plakken is uitsluitend toegestaan op de volgende locaties:

 • a.

  Plakzuil op de hoek Wilhelminastraat/Pleijendal (nabij de R.K.-kerk) in Dalfsen;

 • b.

  Plakzuil op het Kroonplein in Lemelerveld;

 • c.

  Plakzuil aan de Burgemeester Backxlaan voor het zwembad in Nieuwleusen;

 • d.

  Plakbord aan de Den Hulst nabij kruising met de Burgemeester Backxlaan in Nieuwleusen.

HOOFDSTUK 6 SPANDOEKEN

Artikel 10 Doel spandoeken

Spandoeken worden uitsluitend gebruikt voor bekendmakingen voor activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente Dalfsen.

Artikel 11 Locaties spandoeken

 • 1. Spandoeken mogen uitsluitend worden geplaatst op de volgende locaties:

  Dalfsen

  • a.

   Kruising Poppenallee ter hoogte van het bord bebouwde kom;

  • b.

   Kruising Koesteeg/Hessenweg;

  • c.

   Kruising Vossersteeg/Leemculeweg;

  • d.

   Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108;

  • e.

   Prinsenstraat;

  • f.

   Welsummerweg, kruising met De Singel.

  Nieuwleusen

  • g.

   Kruising Burgemeester Backxlaan/Magnolialaan;

  • h.

   Burgemeester Backxlaan, t.h.v. het bord bebouwde kom aan de noordzijde van het dorp;

  • i.

   Rotonde Westerveen/Ruiterveen;

  • j.

   Westeinde, ter hoogte van CBS Het Kompas;

  • k.

   Oosteinde, ter hoogte van het bord bebouwde kom;

  • l.

   Westeinde, ter hoogte van het bord bebouwde kom;

  • m.

   Zandspeur, ter hoogte van het bord bebouwde kom;

  • n.

   Beatrixlaan, ter hoogte van het bord bebouwde kom.

  Oudleusen

  • o.

   Kruising Parallelstraat/J. Schaapmanstraat.

  Lemelerveld

  • p.

   Kruising Parallelstraat/Kanaaldijk Noord;

  • q.

   Overgang Parallelstraat/Parallelweg;

  • r.

   Weerdhuisweg, ter hoogte van het bord bebouwde kom;

  • s.

   Nieuwstraat, ter hoogte van het bord bebouwde kom;

  • t.

   Kerkstraat, ter hoogte van het bord bebouwde kom.

  Hoonhorst

  • u.

   Koelmansstraat, ter hoogte van het bord bebouwde kom;

  • v.

   Zwarteweg, ter hoogte van het bord bebouwde kom;

  • w.

   Tibbensteeg, ter hoogte van het bord bebouwde kom.

 • 2. Het college behoudt het recht toestemming te verlenen voor het tijdelijk ophangen van een spandoek op een andere locatie dan hierboven weergegeven.

Artikel 12 Voorwaarden spandoeken

De volgende voorwaarden gelden bij het plaatsen van spandoeken:

 • a.

  Per locatie worden maximaal twee spandoeken aangebracht;

 • b.

  De spandoeken mogen maximaal twee weken voorafgaand aan de actie worden geplaatst en moeten uiterlijk twee dagen na afloop van de actie zijn verwijderd;

 • c.

  Als de spandoeken boven de weg worden aangebracht, moet de minimale hoogte van de spandoeken 4,5 meter vanaf de weg zijn;

 • d.

  Als de plaatsing van een spandoek schade toebrengt aan de weg of de berm, moet deze direct na verwijdering worden hersteld;

 • e.

  De spandoeken moeten deugdelijk zijn bevestigd en zijn bestand tegen wind en regen;

 • f.

  Spandoeken veroorzaken geen hinderlijke en/of (verkeers)onveilige situaties;

 • h.

  Spandoeken zijn niet beledigend of kwetsend.

HOOFDSTUK 7 VERWIJSPIJLEN

Artikel 13 Doel verwijspijlen

Verwijspijlen worden uitsluitend gebruikt voor tijdelijke bewegwijzering naar een kortdurende activiteit (zoals een evenement, een open dag, een fietsexamen enz.).

Artikel 14 Voorwaarden verwijspijlen

 • a. De verwijspijlen mogen maximaal één dag voorafgaand, tijdens en één dag na afloop van de activiteit geplaatst worden met een maximum van een week;

 • b. Voor plaatsing van verwijspijlen op particulier terrein is toestemming vereist van de eigenaar en/of gebruiker van dat terrein;

 • c. Als de plaatsing van een verwijspijl schade toebrengt aan de weg of de berm, moet deze direct na verwijdering worden hersteld door, of in opdracht van, de organisatie die de pijl heeft geplaatst;

 • d. De verwijspijlen moeten deugdelijk zijn bevestigd en zijn bestand tegen wind en regen;

 • e. De verwijspijlen veroorzaken geen hinderlijke en/of (verkeers)onveilige situaties;

 • f. Als een verwijspijl een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg moet het worden verplaatst dan wel worden verwijderd.

HOOFDSTUK 8 VERKIEZINGSBORDEN

Artikel 15 Doel verkiezingsborden

Verkiezingsborden worden uitsluitend gebruikt voor verkiezingsmateriaal van politieke partijen gedurende de periode dat de verkiezingsborden ten behoeve van een verkiezing door de gemeente zijn geplaatst.

Artikel 16 Plaatsing verkiezingsborden

Het college plaats in de week waarin de kandidaatstelling wordt bekendgemaakt meerdere verkiezingsborden in alle woonkernen. Na de verkiezingen worden de verkiezingsborden verwijderd.

Artikel 17 Locaties verkiezingsborden

 • 1. Verkiezingsborden worden geplaatst op de volgende locaties:

  Dalfsen

  • a.

   Bij het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1;

  • b.

   Pleijendal/Pastoriestraat;

  • c.

   Vossersteeg/Koesteeg.

  Nieuwleusen

  • d.

   Koningin Julianalaan bij sporthal De Schakel;

  • e.

   Burgemeester Backxlaan bij zwembad de Meule.

  Oudleusen

  • f.

   Bij de kerk/J. Schaapmanstraat.

  Lemelerveld

  • g.

   Vilstersedijk/Hoenderweg;

  • h.

   Bij woon-zorgcentrum ’t Anker, Ankerstraat 47a.

  Ankum

  • i.

   Vossersteeg/Leemculeweg.

  Hoonhorst

  • j.

   Zwarteweg, ingang dorp

 • 2. Het college behoudt het recht toestemming te verlenen voor het tijdelijk plaatsen van verkiezings-borden op een andere locatie dan hierboven weergegeven.

Artikel 18 Voorwaarden verkiezingsborden

 • a. Er wordt gebruik gemaakt van een goede kwaliteit behangplaksel (geen andere hechtmiddelen zoals lijm, punaises enzovoorts);

 • b. Er wordt geen gebruik gemaakt van affiches die in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezingen of beledigend en/of kwetsend zijn;

 • c. Het plaatsen en/of plakken van verkiezingsmateriaal op andere locaties is niet toegestaan.

HOOFDSTUK 9 OVERIGE VORMEN VAN AANKONDIGINGEN EN VERWIJZINGEN

Artikel 19 Ludieke vormen van aankondigingen en verwijzingen

 • 1. Het college kan toestemming verlenen voor aankondigingen en verwijzingen in andere fysieke vormen dan beschreven in de hoofdstukken 2 tot en met 8.

 • 2. Ludieke vormen van aankondigingen en verwijzingen moeten twee weken voorafgaand aan de activiteit voorgelegd worden aan het college.

 • 3. Het college kan aan deze toestemming voorschriften verbinden.

HOOFDSTUK 10 HANDHAVING

Artikel 20 Handhaving

 • 1. Aankondigingen, affiches, spandoeken, verwijspijlen en verkiezingsmateriaal van politieke partijen die op gemeentegrond zijn geplaatst en die niet voldoen aan de genoemde voorwaarden worden met toepassing van (spoedeisende) bestuursdwang verwijderd.

 • 2. Het college behoudt het recht genoemde aankondigingen, affiches, spandoeken, verwijspijlen en verkiezingsmateriaal van politieke partijen te verwijderen in geval van verstoring van de openbare orde, een verkeersonveilige situatie of andere dringende redenen.

HOOFDSTUK 11 SLOTBEPALINGEN

Artikel 21 Slotbepalingen

 • 1. Het college behoudt het recht voor om in bijzondere gevallen af te wijken van deze beleidsregels.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Aankondigingen en verwijzingen anders dan handelsreclame’.

 • 3. De ‘Beleidsregels bekendmaking evenementen of andere commerciële activiteiten in de displays’ (vastgesteld 5 februari 2008) worden bij de inwerkingtreding van deze regeling ingetrokken.

 • 4. De ‘Beleidsregels voor het aanbrengen van spandoeken op, aan of boven de weg ter bekendmaking van ideële acties (vastgesteld 27 maart 2001) worden bij inwerkingtreding van deze regeling ingetrokken.

 • 5. De ‘Beleidsregels tijdelijke verwijsborden (vastgesteld 27 maart 2001) worden bij inwerkingtreding van deze regeling ingetrokken.

 • 6. De regeling ‘Tijdelijke bekendmaking evenementen’ zoals op de website van de gemeente vermeld vervalt bij inwerkingtreding van de regeling.

 • 7. Deze regeling treedt de dag na publicatie in werking.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 1 september 2015.

Het college voornoemd,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,

drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends

Bijlage locatiekaarten

Locatiekaarten behorende bij Hoofdstuk 3 Aankondigingsborden

Locatiekaarten behoren bij Hoofdstuk 3 Aankondigingsborden

Locatiekaarten behorende bij Hoofdstuk 6 Spandoeken

Locatiekaarten behoren bij Hoofdstuk 6 Spandoeken