Werktijden- en verlofregeling gemeente Veere 2015

Geldend van 01-09-2015 t/m 01-01-2020

Intitulé

Werktijden- en verlofregeling gemeente Veere 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Veere;

Gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 4:1 en 4:2 van de CAR/UWO;

Gezien de instemming van de OR van 10 maart en 14 juli 2015

besluit

vast te stellen de volgende

Werktijden- en verlofregeling gemeente Veere 2015

Artikel 1 begrippen

 • a.

  medewerker: ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, onderdeel a, van de CAR;

 • b.

  dagvenster: tijden waarbinnen de medewerker zijn werkzaamheden verricht als be-doeld in artikel 4:2 van de CAR.

 • c.

  bedrijfstijd: de tijd waarbinnen de medewerker zijn werkzaamheden kan verrichten op het gemeentehuis;

 • d.

  openingstijd: de tijd binnen de bedrijfstijd waarin de burger/klant diensten af kan nemen bij het gemeentehuis;

 • e.

  formele arbeidsduur: de volgens de aanstelling vastgestelde omvang van het aantal uren die de medewerker in een bepaalde periode arbeid moet verrichten;

 • f.

  feitelijke arbeidsduur: het aantal uren dat de medewerker arbeid heeft verricht;

 • g.

  plusuren: de tijd die langer is gewerkt dan de formele arbeidsduur;

 • h.

  minuren: de tijd die korter is gewerkt dan de formele arbeidsduur;

 • i.

  collectieve sluitingsdag gemeentehuis: één werkdag die valt tussen een weekend en een feestdag, op deze dag is het gemeentehuis gesloten.

 • j.

  vakantieverlof: een volgens deze regeling toegekend aantal uren per jaar die de medewerker in kan zetten om niet te werken.

Artikel 2 standaardregeling

 • 1. Iedere medewerker valt onder de standaardregeling zoals beschreven in paragraaf 1 van hoofdstuk 4 van de CAR/UWO met uitzondering van de medewerkers bedoeld in artikel 3 van deze regeling.

 • 2. In het jaarlijkse resultaatgesprek maken medewerker en direct leidinggevende (o.a.) afspraken over wat de ambtenaar wanneer waar gaat doen en hoeveel uur daarvoor nodig is.

 • 3. Het dagvenster loopt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 22.00 uur.

 • 4. De bedrijfstijd is van maandag tot en met donderdag van 7.30 tot 18.30 uur en op vrijdag van 7.30 tot 17.00 uur.

 • 5. De openingstijden van het gemeentehuis zijn van maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, op donderdag tot 20.00 uur en op vrijdag tot 12.00 uur.

 • 6. De openingstijden van de Porthos-loketten zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00.

 • 7. Als 24 en 31 december op werkdagen vallen, is het gemeentehuis op die dagen geopend tot 12.00 uur (zowel openingstijd als bedrijfstijd).

 • 8. Elk afdelingshoofd is verantwoordelijk voor voldoende bereikbaarheid (kwalitatief en kwantitatief) van zijn afdeling/clusters gedurende de openingstijden.

 • 9. Per jaar werkt een fulltime medewerker 1821 uur. Voor een parttime medewerker is dit naar rato. De medewerker zorgt zelf voor spreiding van deze uren over het hele jaar.

 • 10. De arbeidstijdenwet is leidend voor de verdeling van de uren van iedere individuele medewerker.

 • 11. Een medewerker heeft geen aanspraak op overwerk- of toelage wegens onregelmatige dienst als hij zelf kiest voor werktijden buiten het dagvenster.

Artikel 3 bijzondere regeling

De buitengewoon opsporingsambtenaren, de beheerders van de gemeentelijke sporthallen en het personeel van het gemeentelijk zwembad vallen onder de bijzondere regeling als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 4 van de CAR/UWO.

Artikel 4 verlofregeling

 • 1.

  Een medewerker die een formele aanstelling van 36 uur heeft (full time) krijgt per jaar 172,8 uur verlof. Bij een aanstelling van minder dan 36 uur, wordt dit naar rato verminderd.

 • 2.

  Op grond van bereikte leeftijd in enig kalenderjaar wordt het aantal verlofuren verhoogd volgens onderstaande tabel:

Leeftijd:

Aantal uren:

18 jaar en jonger

+ 21,6 uur

19 jaar

+ 14,4 uur

20 jaar

+ 7,2 uur

30 t/m 39 jaar

+ 7,2 uur

40 t/m 44 jaar

+ 14,4 uur

45 t/m 49 jaar

+ 21,6 uur

50 t/m 54 jaar

+ 28,8 uur

55 t/m 59 jaar

+ 36 uur

60 jaar en ouder

+ 43,2 uur

 • 3.

  Goede vrijdag, 5 mei en de dag na Hemelvaartsdag zijn aangewezen als dagen waarop de gemeentelijke dienst gesloten is, zonder dat daarvoor verlof hoeft te worden opgenomen.

 • 4.

  Als algemeen uitgangspunt geldt dat privézaken in eigen tijd worden afgewikkeld. Het betreft hier korte absenties als gevolg van bezoek aan tandarts, huisarts, specialist e.d.

 • 5.

  Bij ziekte schrijft de medewerker maximaal het aantal uren per dag gelijk aan de normuren volgens het TIM-rooster, voor een dagdeel 50% daarvan.

 • 6.

  Bij vergaderingen, cursussen/congressen, dienstreizen e.d. waarbij de woning van de medewerker als basis genomen wordt, schrijft de medewerker maximaal het aantal uren per dag gelijk aan de normuren volgens het TIM-rooster, voor een dagdeel 50% daarvan. POP-opleidingen vinden plaats in eigen tijd. De tijd die medewerkers kwijt zijn in de trein mogen ze gebruiken voor thuiswerken.

Artikel 5 (ver)kopen van verlof

Op grond van artikel 4a:1 en 4a:2 van de CAR kan de medewerker ieder jaar vóór 1 november een verzoek indienen om voor het daarop volgende jaar maximaal 72 uur verlof te verkopen of te kopen. Bij verkopen moet je minimaal 144 uur verlof per jaar overhouden (fulltimer, deeltijder naar rato). Vanuit het verlof kan dus maximaal 28,8 uur verkocht worden. Om toch 72 uur te verkopen, kan voor maximaal 43,2 uur één of meer van onderstaande bronnen ingezet worden:

 • ·

  leeftijdsverlof

 • ·

  plusuren

Artikel 6 verantwoording

Medewerkers schrijven tijd in een tijdverantwoordingssysteem. In dit systeem houden ze ook hun verlof bij.

Artikel 7 inwerkingtreding en slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2015.

 • 2.

  De werktijden- en verlofregeling van 1 januari 2007 wordt ingetrokken.

 • 3.

  In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist de gemeentesecretaris.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 juli 2015.

De secretaris,
N. de Bruin
de burgemeester,
R.J. van der Zwaag

Bijlage

Formele arbeidsduur van 36 uur (= 7,2 uur per dag) per week op jaarbasis in arbeidsuren: kalenderdagen minus weekenddagen: 365,25 dagen x 5/7 x 7,2 uur = 1878,43 uur Landelijke feestdagen in CAR/UWO: Nieuwjaarsdag 5/7 2e paasdag 7/7 Koninginnedag 5/7 Hemelvaartsdag 7/7 2e pinksterdag 7/7 Beide kerstdagen 10/7 Gemiddeld 5 6/7 dag = 5,86 x 7,2 = 42,19 uur

Lokale feestdagen: Goede vrijdag 5/7

Vrijdag na Hemelvaartsdag 5/7

Bevrijdingsdag 5/7 (nog dag bij overheid) Gemiddeld 2 1/7 dag = 2,14 x 7,2 = 15,41 uur

Arbeidsuren per jaar na aftrek landelijke dagen en Bevrijdingsdag 1878,43 – 42,19 – 15,41 = 1.821,13 afgerond 1821 arbeidsuren