Verordening declaratie participatie schoolgaande kinderen ‘Voor Kids-regeling’ Sittard-Geleen

Geldend van 11-08-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Intitulé

Verordening declaratie participatie schoolgaande kinderen ‘Voor Kids-regeling’ Sittard-Geleen

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015;

gelet op artikel 147 en 149 Gemeentewet;

besluit vast te stellen de verordening declaratie participatie schoolgaande kinderen ‘Voor Kids-regeling’ Sittard-Geleen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. aanvrager:

de persoon die voor zijn/haar kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, een tegemoetkoming in de kosten voor maatschappelijk activiteiten verzoekt;

b. maatschappelijke participatie:

het deelnemen aan activiteiten met een sportief, educatief, sociaal dan wel cultureel karakter door schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen;

c. tegemoetkoming:

het declareren van de kosten van deelname aan maatschappelijke activiteiten;

d. schoolgaand kind:

ten laste komende kind van een ouder met een laag inkomen, voor wie de leer- of kwalificatieplicht, bedoeld in artikel 4 van de Leerplichtwet, geldt;

e. kosten:

uitgaven in verband met deelname aan activiteiten met een sportief, educatief, sociaal dan wel cultureel karakter;

f. laag inkomen:

het inkomen tot ten hoogste 110% van de voor de aanvrager en zijn gezin geldende bijstandsnorm.

Artikel 2a Doelstelling

De gemeenteraad beschouwt het als zijn taak om de maatschappelijke participatie te bevorderen en het aantal schoolgaande kinderen dat belemmeringen ondervindt in die participatie door de financiële positie van hun ouders, terug te dringen.

Artikel 2b Doelgroep

Kinderen tussen 4 en 18 jaar waarbij de peildatum 1 augustus is.

Artikel 3 Tegemoetkoming in de kosten

Een tegemoetkoming kan worden verleend aan een aanvrager die in een kalenderjaar kosten heeft gemaakt als bedoeld in artikel 1 onder e en die voldoet aan de voorwaarden van deze verordening

Artikel 4 De aanvraag

De aanvraag voor een tegemoetkoming moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders vóór 31 december volgend op het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend met het daarvoor bestemd formulier.

Artikel 5 Hoogte van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt € 325,00 voor een kind tussen 4 en 12 jaar en € 375,00 voor een kind tussen 12 en 18 jaar. Is een kind per 1 augustus van een jaar 12 jaar dan bestaat er voor dat betreffende jaar recht op de hogere tegemoetkoming van € 375,00.

Artikel 6 Declaratie

 • 1. Declaratie gebeurt door het indienen van daarvoor beschikbaar gestelde waardecoupons en betalingsbewijzen.

 • 2. Declaraties mogen tot en 31 januari volgend op het jaar waarin de kosten zijn gemaakt worden ingediend.

 • 3. De tegemoetkoming wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de declaratie verstrekt

Artikel 7 Inkomen

De tegemoetkoming wordt toegekend aan de aanvrager met een laag inkomen als aan de voorwaarden is voldaan.

Artikel 8 Beslissing

Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na de ontvangst van de aan

Artikel 9 Verplichtingen

De aanvrager is verplicht:

 • 1.

  alle bewijsstukken te overleggen die noodzakelijk worden geacht voor de beoordeling van de aanvraag;

 • 2.

  de tegemoetkoming terug te betalen indien deze, door toedoen van de aanvrager, ten onrechte is verstrekt.

Artikel 10 Overige

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor de gevallen waarin de verordening niet voorziet.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen bij het bevorderen van maatschappelijke participatie samenwerken met natuurlijke en rechtspersonen, voor zover die samenwerking naar het oordeel van het college daaraan bijdraagt.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing van de verordening tot onredelijkheid leidt.

Artikel 12 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Declaratie participatie schoolgaande kinderen ‘Voor Kids-regeling’ Sittard-Geleen’.

Artikel 13 Inwerkingtreding

De verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2015.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 26 maart 2015.
De raad voornoemd.
De griffier,
J. Vis
De voorzitter,
G.J.M. Cox

Toelichting

Al sinds 2006 bevordert de gemeente de maatschappelijke participatie van kinderen. Zij verstrekt een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt worden voor maatschappelijke activiteiten of schoolkosten. Vanaf 2009 wordt deze regeling de Voor Kids-regeling genoemd.

Daaropvolgend is naar aanleiding van motie Blanksma-Spekman in 2012 de verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand op grond van artikel 147 Gemeentewet en artikel 8 lid 1 onderdeel g Wet Werk en Bijstand vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeenteraad niet meer verplicht om een verordening vast te stellen over het verlenen van categoriale bijzondere bijstand aan huishoudens met kinderen. De verordeningsplicht zoals neergelegd in artikel 8 lid 1 onderdeel g vervalt. Hiermee is de verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand van rechtswege vervallen.

In het armoedebeleid is de bestrijding van armoede onder kinderen geprioriteerd. De bestaande Voor Kids-regeling heeft als doel om de participatie van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te stimuleren en te ondersteunen. De gemeente kan los van artikel 35 van de Participatiewet een tegemoetkoming verstrekken aan de rechthebbende voor kosten voor sociaal-culturele, educatieve en sportieve activiteiten in verband met maatschappelijke participatie van het schoolgaande kind. De verstrekking vindt plaats op basis van declaratie. De regeling kan worden aangevraagd voor een kind dat per 1 augustus 4 jaar is tot het moment dat een kind 18 jaar wordt. Het kind dat vóór 1 augustus 18 jaar wordt heeft het aankomende schooljaar geen recht meer op de regeling.