Algemeen delegatiebesluit Vlissingen 2015

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2024

Intitulé

Algemeen delegatiebesluit Vlissingen 2015

overwegende dat op grond van de Wet dualisering gemeentebestuur en de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden een groot aantal bevoegdheden van de raad naar het college is overgegaan en het derhalve noodzakelijk is de huidige delegatiebesluiten opnieuw te bezien;

overwegende dat het gelet op de efficiëntie gewenst is de delegatiebesluiten in één besluit op te nemen;

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

1. in te trekken alle tot dusver vastgestelde delegatiebesluiten;

2. vast te stellen het Algemeen delegatiebesluit Vlissingen 2015:

Artikel 1 Begripsbepalingen

a.

delegatie:

het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent;

b.

de raad:

de gemeenteraad van Vlissingen;

c.

het college:

het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen.

Artikel 2 Gedelegeerde bevoegdheden

De raad delegeert aan het college zijn volgende bevoegdheden:

 • a.

  het uitoefenen van een bij wettelijk voorschrift aan de gemeente of aan één van haar organen toegekend recht tot het naar voren brengen van zienswijzen of het inbrengen van bedenkingen;

 • b.

  het aanwijzen van “het huis der gemeente“ ten behoeve van het voltrekken van huwelijken en dergelijke op locatie;

 • c.

  het onderhouden van een actueel en volledig normen- en toetsingskader behorende bij het Controleprotocol 2005;

 • d.

  het sluiten van standaard achtervangovereenkomsten;

 • e.

  het vaststellen van de Legesverordening voor Vlissingen en het invoeren, wijzigen of afschaffen van leges in de bijbehorende tarieventabel;

 • f.

  het toevoegen en of wijzigen van begripsbepalingen voor zover deze geen wezenlijke wijzigingen voor de fysieke leefomgeving tot gevolg hebben;

 • g.

  de bevoegdheid tot het vertalen van vastgestelde beleidsregels in het nieuwe omgevingsplan;

 • h.

  de bevoegdheid tot het vertalen van verleende omgevingsvergunningen in afwijking van het omgevingsplan;

 • i.

  de bevoegdheid tot het wijzigen van het omgevingsplan voor aanvragen van omgevingsvergunningen die in strijd zijn met het omgevingsplan, waardoor het omgevingsplan gewijzigd moet worden, maar die niet zijn opgenomen in de lijst ‘Bindend advies Raad Omgevingswet’;

 • j.

  de bevoegdheid tot het aanpassen van informatieproducten van het omgevingsplan;

 • k.

  de bevoegdheid tot het actualiseren/aanpassen van het omgevingsplan aan veranderende wet- en regelgeving en beleidsnormen voor zover hier geen beleidsvrijheid meer is toegekend;

 • l.

  de bevoegdheid tot het corrigeren van verschrijvingen, verkeerde verwijzingen en inventarisatiefouten in het omgevingsplan;

 • m.

  de bevoegdheid tot het toevoegen van die onderdelen uit de gemeentelijke verordeningen die beleidsneutraal overgeheveld worden naar het omgevingsplan;

 • n.

  de bevoegdheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit met het oog op de voorbereiding van in het omgevingsplan te stellen regels.

Artikel 3 Informatieplicht

Het college doet een opgaaf van de besluiten als bedoeld in artikel 2 indien de raad of een raadscommissie de wens daartoe te kennen geeft.

Artikel 4 Citeertitel en slotbepalingen

1. Dit besluit wordt aangehaald als “Algemeen delegatiebesluit Vlissingen 2015”.

2. Het treedt in werking op 1 augustus 2015.

3. Alsdan vervallen de delegatie- c.q. raadsbesluiten van 3 mei 1968, 24 september 1971, 31 augustus 1973, 26 oktober 1973 (zoals dit sindsdien is aangevuld en gewijzigd), 30 maart 1989 en 4 mei 2011.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Vlissingen in zijn openbare vergadering van 16 juli 2015.

de secretaris,

mr. F. Vermeulen

de voorzitter,

A.M. Demmers-van der Geest