Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Bernheze 2012

Geldend van 01-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Intitulé

Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Bernheze 2012

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2012 (2011/112511);

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen:

Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Bernheze 2012

Artikel 1 Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

 • a)

  een aanvraag: een verzoek aan het college om voordracht bij de SVn voor een Duurzaamheidslening;

 • b)

  een aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon die een aanvraag doet;

 • c)

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze;

 • d)

  een Duurzaamheidslening: een gemeentelijke stimuleringslening, die aan aanvrager na voordracht door het college door de SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning;

 • e)

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1;

 • f)

  werkelijke kosten: de kosten van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 • g)

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op alle bestaande woonruimte in de gemeente Bernheze, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning. De aanvrager dient de woning zelf te bewonen.

Artikel 3 Budget

Het college stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het verstrekken van Duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

Het college kan een aanvrager bij SVn voordragen voor een Duurzaamheidslening ten laste van het in artikel 3 bedoelde budget.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

A. Isolatie

 • 1.

  Vloer- gevel- en dakisolatie met een Rd-waarde die groter is dan of gelijk aan 3,5 m2K/W;

 • 2.

  Spouwmuurisolatie met een Rd-waarde die groter is dan of gelijk aan 1,1 m2K/W;

 • 3.

  Isolerende beglazing met Ug-waarde die kleiner is dan of gelijk is aan 1,2 W/m2K (HR++ glas) of 0,8 W/m2K (triple-glas); 

 • 4.

  Isolerende buitendeur met een U-waarde die kleiner is dan of gelijk is aan 2,0 W/m2K;

 • 5.

  Isolerende kozijnen met een Ug-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,4 W/m2K (aluminium) in combinatie met maatregel A3 of A4. Een houten of kunststof kozijn voldoet altijd.

B. Warmteterugwinning

 • 1.

  Systeem voor balansventilatie met warmteterugwinning met een rendement van tenminste 90%;

 • 2.

  Systeem voor warmteterugwinning uit afvoerwater met een rendement van tenminste 45%.

C. Duurzame energieopwekking en -opslag

 • 1.

  Fotovoltaïsch PV-systeem (zonnepanelen) en de daarbij behorende spanningsomvormer(s) in combinatie met tenminste één andere duurzaamheidsmaatregel genoemd onder artikel 5.1 van deze verordening;

 • 2.

  Thuisbatterij voor energieopslag.

D. Energie-efficiënt

 • 1.

  Een warmtepomp (bodemwater of lucht/water) voor ruimte- en/of tapwaterverwarming met een warmtepompkeurmerk (zie leveringsoverzicht op www.stichtingwarmtepompen.nl). Een aircosysteem of luchtluchtwarmtepomp komt niet in aanmerking;

 • 2.

  Zonneboiler voor tapwaterverwarming;

 • 3.

  Lage temperatuurafgiftesysteem (LTV-systeem) met een aanvoertemperatuur van maximaal 55 °C.

E. Ventilatie

 • 1.

  Systeem voor CO2-gestuurde ventilatie.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a)

  De te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • b)

  De werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen, alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave, op basis van een of meerdere offertes. Bij zelfwerkzaamheden geschiedt dit op basis van een inschatting van de te maken kosten;

 • c)

  Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a)

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b)

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c)

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • d)

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • e)

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

Artikel 9 Voordracht

 • 1.

  Het college besluit aanvrager bij SVn voor een Duurzaamheidslening voor te dragen indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

 • a)

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b)

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning;

 • 2.

  Bovendien kan er alleen sprake zijn van een voordracht als is voldaan aan de regeling en het beschikbare budget niet wordt overschreden.

Artikel 10 Toekenning

 • 1.

  De toekenning van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Duurzaamheidslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Bernheze en SVn.

Artikel 12 Kenmerken van Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000 (incl. BTW).

 • 3.

  De looptijd van de lening bedraagt maximaal 15 jaar. Indien de lening lager is dan € 7.500,- dan is de looptijd 10 jaar.

Artikel 13 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, danwel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Naamgeving en inwerkingtreding

Deze regeling wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Bernheze 2012” en treedt in werking op 24 maart 2012.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van
15 maart 2012.
DE RAAD VOORNOEMD,
de Griffier,
J.H.M. van den Oever
de Voorzitter,
dr. A.J.W. Boelhouwer