Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Bernheze 2012

Geldend van 24-03-2012 t/m 30-06-2023

Intitulé

Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Bernheze 2012

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2012 (2011/112511);

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen:

Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Bernheze 2012

Artikel 1 Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

 • a)

  een aanvraag: een verzoek aan het college om voordracht bij de SVn voor een Duurzaamheidslening;

 • b)

  een aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon die een aanvraag doet;

 • c)

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze;

 • d)

  een Duurzaamheidslening: een gemeentelijke stimuleringslening, die aan aanvrager na voordracht door het college door de SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning;

 • e)

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1;

 • f)

  werkelijke kosten: de kosten van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 • g)

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op alle bestaande woonruimte in de gemeente Bernheze, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning. De aanvrager dient de woning zelf te bewonen.

Artikel 3 Budget

Het college stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het verstrekken van Duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

Het college kan een aanvrager bij SVn voordragen voor een Duurzaamheidslening ten laste van het in artikel 3 bedoelde budget.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

1.Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

A. Isolatie

 • 1.

  Vloer- gevel- en dakisolatie met een Rc-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2K/W;

 • 2.

  Spouwmuurisolatie met een Rc-waarde, die groter is dan of gelijk aan 1,3 m2.K/W;

 • 3.

  Leidingisolatie;

 • 4.

  Isolerende beglazing met Ugl-waarde die kleiner is dan 1,30 W/m2K (HR++-glas);

 • 5.

  Draaiend raam met thermische onderbreking, die samen met de beglazing een Uw-waarde (Uraam) heeft, die kleiner is dan of gelijk aan 1,70 W/m2.K;

 • 6.

  Geïsoleerde buitendeur met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2.K;

 • 7.

  Deuren, ramen en kozijnen van hout volgens de maatlat duurzaam hout in combinatie met maatregel A3, A4 en A5.

B. Warmteterugwinning

1.Voorziening om warmte uit douchewater terug te winnen.

C. Duurzame energieopwekking

 • 1.

  Zon-pv-systeem, bestaande uit één of meerdere zonnepanelen met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer(s);

 • 2.

  Zonneboilersysteem voor het verwarmen van tapwater en/of ruimteverwarming met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmteopslagvat met een al dan niet geïntegreerde CV-brander;

 • 3.

  Kleine winturbine die geschikt is voor de stedelijke omgeving en de daarbij behorende spanningsomvormer.

D. Energie-efficiënt

 • 1.

  HR-ketel (alleen in combinatie met andere maatregelen)

 • 2.

  Micro-warmtekrachtsysteem (met een minimum elektrisch rendement van 19%);

 • 3.

  Warmtepomp gestookt door gas of elektriciteit ten behoeve van ruimte- en/of tapwaterverwarming met een warmtepompkeurmerk (zie leveringsoverzicht op www.stichtingwarmtepompen.nl );

 • 4.

  Drukgestuurd of CO2-gestuurd ventilatierooster;

 • 5.

  Energiezuinige gelijkstroompompen en – ventilatoren

 • 6.

  Lage temperatuur centraal verwarmingsysteem (LTV-systeem) waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur (T-aanvoer) maximaal 55°C bedraagt;

 • 7.

  Gasgestookte wasdroger;

 • 8.

  Voorziening (ombouwset) ten behoeve van hot fill-mogelijkheid bij (af)wasmachines;

 • 9.

  Kachel of ketel voor verbranding van houtpellets voor ruimteverwarming.

E. Water

 • 1.

  Infiltratievoorziening voor hemelwater;

 • 2.

  Opvang hemelwater in reservoir voor gebruik voor toiletspoeling;

 • 3.

  Vegetatiedak.

  2.Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a)

  De te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • b)

  De werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen, alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave, op basis van een of meerdere offertes. Bij zelfwerkzaamheden geschiedt dit op basis van een inschatting van de te maken kosten;

 • c)

  Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a)

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b)

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c)

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • d)

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • e)

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

Artikel 9 Voordracht

 • 1.

  Het college besluit aanvrager bij SVn voor een Duurzaamheidslening voor te dragen indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

 • a)

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b)

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning;

 • 2.

  Bovendien kan er alleen sprake zijn van een voordracht als is voldaan aan de regeling en het beschikbare budget niet wordt overschreden.

Artikel 10 Toekenning

 • 1.

  De toekenning van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Duurzaamheidslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Bernheze en SVn.

Artikel 12 Kenmerken van Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000 (incl. BTW).

 • 3.

  De looptijd van de lening bedraagt maximaal 15 jaar. Indien de lening lager is dan € 7.500,- dan is de looptijd 10 jaar.

Artikel 13 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, danwel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Naamgeving en inwerkingtreding

Deze regeling wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Bernheze 2012” en treedt in werking op 24 maart 2012.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van
15 maart 2012.
DE RAAD VOORNOEMD,
de Griffier,
J.H.M. van den Oever
de Voorzitter,
dr. A.J.W. Boelhouwer