Regel toeristische bewegwijzering gemeente Moerdijk

Geldend van 27-08-2015 t/m heden

Intitulé

Regel toeristische bewegwijzering gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 10 augustus 2015,

gelet op artikel 2:10 lid 3 onder f van de Algemene Plaatselijke Verordening,

BESLUIT

vast te stellen de volgende regel:

TOERISTISCHE BEWEGWIJZERING GEMEENTE MOERDIJK

Artikel 1 Definities

 • 1. Voorziening van toeristische of recreatieve aard: Voorziening die gericht is op toeristen en recreanten.

 • 2. Toeristen: Personen die voor hun plezier of ter ontspanning naar plaatsen of landen reizen buiten hun eigen woonomgeving om daar vakantie te houden of bezienswaardigheden te bezoeken.

 • 3. Recreanten: Personen die in hun vrije tijd activiteiten ondernemen die op ontspanning gericht zijn. Deze activiteiten hoeven niet per definitie buiten de eigen woonplaats te worden ondernomen, in tegenstelling tot toerisme.

 • 4. Passanten: Personen die op doorreis zijn en niet meer dan één nacht in een toeristische accommodatie overnachten.

 • 5. REVIS Verkeerstechniek BV: Uitvoerende partij, die de bewegwijzeringsborden fabriceert, onderhoudt en vervangt bij beschadiging. Tevens selecteert zij de locaties (route) waar de bewegwijzeringsborden worden geplaatst.

Artikel 2

Het is toegestaan om als voorziening toeristische bewegwijzering toe te passen, wanneer wordt voldaan aan alle van de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De voorziening is van toeristische of recreatieve aard

 • 2.

  De voorziening is toegankelijk voor toeristen, recreanten en passanten

 • 3.

  De voorziening is van bijzondere betekenis voor de streek / regio (van bovenlokaal belang)

 • 4.

  De voorziening trekt veel onbekend verkeer aan (onbekend met de streek)

 • 5.

  De voorziening is gelegen buiten de bebouwde kom (volgens de verkeerskundige grens)

 • 6.

  De bewegwijzering wordt afgenomen bij REVIS Verkeerstechniek BV

Artikel 3

Voor de volgende voorzieningen gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden – naast de voorwaarden uit artikel 2 - om in aanmerking te komen voor toeristische bewegwijzering:

 • 1.

  VVV-kantoor: geen aanvullende voorwaarden

 • 2.

  Museum: geen aanvullende voorwaarden

 • 3.

  (Mini)Camping: heeft minimaal 15 toeristenplaatsen (seizoensplaatsen), staat ingeschreven bij de KvK en heeft een gemeentelijke vergunning

 • 4.

  Pension: heeft minimaal 8 slaapplaatsen, staat ingeschreven bij de KvK en heeft een gemeentelijke vergunning

 • 5.

  Hotel: heeft minimaal 15 slaapplaatsen, staat ingeschreven bij de KvK en heeft een gemeentelijke vergunning

 • 6.

  Bed & Breakfast: heeft minimaal 4 slaapplaatsen, staat ingeschreven bij de KvK en heeft een gemeentelijke vergunning

 • 7.

  Groepsaccommodatie: heeft minimaal 8 slaapplaatsen, staat ingeschreven bij de KvK en heeft een gemeentelijke vergunning

 • 8.

  Bungalowpark: heeft minimaal 20 slaapplaatsen, staat ingeschreven bij de KvK en heeft een gemeentelijke vergunning

 • 9.

  Dagrecreatieve voorziening (zoals een zwembad): is minimaal 6 maanden per jaar en daarbinnen minimaal 3 dagen per week geopend, staat ingeschreven bij de KvK en heeft een gemeentelijke vergunning

 • 10.

  Monument: moet een monumentale status hebben, toegankelijk zijn voor derden en een duidelijke toeristische waarde hebben

 • 11.

  Manege: komt enkel in aanmerking voor toeristische bewegwijzering wanneer deze overdekt is en toeristen er een paard kunnen huren of er onder begeleiding paard kunnen rijden

 • 12.

  Theater: heeft plaats voor minimaal 50 personen

 • 13.

  Kerk of kapel: komt enkel in aanmerking voor toeristische bewegwijzering wanneer deze een monumentale status heeft, een duidelijke toeristische waarde heeft en toegankelijk is voor derden

Artikel 4

 • 1. Ondernemers ‘leasen’ de voorgestelde borden voor een vast bedrag per bord per jaar bij REVIS Verkeerstechniek BV, voor een termijn van 10 jaar.

 • 2. Gemiddeld zijn 3 à 4 borden per object benodigd.

 • 3. In de leaseprijs is vervaardiging, plaatsing, jaarlijks onderhoud (2x / jaar) en vervanging bij beschadiging opgenomen.

 • 4. De bewegwijzering vindt plaats vanaf maximaal twee hoofdtoegangswegen tot aan de betreffende voorziening.

Artikel 5

 • 1. REVIS Verkeerstechniek BV benadert de ondernemers die volgens de voorwaarden uit artikel 2 en 3 in aanmerking komen voor toeristische bewegwijzering.

 • 2. Bij interesse vanuit de ondernemer en na controle van de voorziening op artikelen 2 en 3 stelt REVIS Verkeerstechniek BV een route voor plaatsing van de borden voor, die zij ter goedkeuring aan de betreffende ondernemer en de gemeente Moerdijk voorlegt.

Artikel 6

Het college van Burgemeester en wethouders beslist of een aanvraag past binnen de regels toeristische bewegwijzering en heeft het recht om hiervan af te wijken, wanneer dit in belang is van de gemeentelijke toeristische ambities.

Artikel 7

 • 1. Bestaande toeristisch-recreatieve objectverwijzingen die niet voldoen aan de regels gesteld in artikelen 2 en 3 en de eisen in CROW-richtlijn 262, worden weggehaald.

 • 2. Wanneer wordt geconstateerd dat particulieren of bedrijven eigen verwijsborden neerzetten – in strijd met de regels toeristische bewegwijzering – zullen deze worden verwijderd.

 • 3. Voor verwijsborden die op basis van artikel 7 lid 1 worden weggehaald, geldt een overgangsregeling van drie maanden vanaf het moment van inwerkingtreding van deze regel. Uiterlijk drie maanden na inwerkingtreding van de regel dienen de borden verwijderd te zijn.

Slotbepalingen

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regel treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

 • 2. De regel wordt bekendgemaakt conform de bepalingen in de Gemeentewet.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regel toeristische bewegwijzering gemeente Moerdijk.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 10 augustus 2015

de gemeentesecretaris,

drs. A.E.B. Kandel

de burgemeester,

J.P.M. Klijs

Toelichting regels:

Toeristische bewegwijzering vormt een belangrijk onderdeel binnen het gemeentelijk toeristisch aanbod. De bebording zorgt er namelijk voor dat toeristen een interessante bestemming zo snel en simpel mogelijk bereiken. Bovendien draagt de bewegwijzering bij aan een veilige verkeerssituatie, aangezien het zoeken (en daarmee stilstaan) op een doorgaande weg vermindert. Toeristische bewegwijzering biedt dan ook meerdere voordelen. Huidige bewegwijzeringOp dit moment kent de gemeente Moerdijk bewegwijzering volgens de blauwe ANWB-borden. Dit is de landelijke bewegwijzering, die de route vanaf snelwegen tot aan dorpskernen aangeeft. Daarnaast kent de gemeente Moerdijk bewegwijzering binnen de bebouwde kom (aangegeven via kleine strokenborden in het groen en blauw, voornamelijk zichtbaar voor voetgangers). Op lokale schaal maken deze strokenborden diverse voorzieningen vindbaar, zoals kerken, sportvelden en buurtcentra.

Nu wordt bewegwijzering naar toeristische objecten buiten de bebouwde kom - volgens de bekende bruine borden – toegevoegd. Daarvoor zijn bovenstaande regels opgesteld.

De regels gaan specifiek over vaste bewegwijzering naar toeristische objecten en/of bestemmingen in de gemeente Moerdijk, gelegen buiten de bebouwde kom. Tijdelijke bewegwijzering valt hier niet onder. Ook gaan de regels niet over bewegwijzering op industrieterreinen of utilitaire bewegwijzering (ANWB-masten, -paddenstoelen of fietsbewegwijzering). Deze vormen van bewegwijzering blijven gehandhaafd zoals ze op dit moment zijn.

Doelstelling

Doelstelling is het bieden van praktische regels die voor een herkenbare bewegwijzering zorgen en bijdragen aan de verkeersveiligheid, de herkenbaarheid van toeristische objecten, het imago van de gemeente en een efficiënt geroute bezoekersstroom. De bewegwijzering is bedoeld voor toeristen die onbekend zijn met onze gemeente (automobilisten en fietsers) en de weg zoeken naar toeristische bestemmingen buiten de bebouwde kom, vanaf de hoofdtoegangswegen.

Uitvoering

Als gemeente dragen we de uitvoering van de bewegwijzering over aan REVIS Verkeerstechniek bv. REVIS zorgt dat de borden worden gemaakt, selecteert de locaties voor de borden, verzorgt het onderhoud en vervangt de borden bij beschadiging. De minimale termijn voor afname van de borden bij REVIS is 10 jaar (gelijk aan de levensduur van een bewegwijzeringsbord bij goed onderhoud).

Ondernemers die niet benaderd zijn, kunnen zelf contact opnemen met REVIS Verkeerstechniek. Voor de toeristische bewegwijzering wordt gebruik gemaakt van de bruine borden met witte letters, voorzien van pictogrammen volgens het CROW-model. Dit zijn de toeristische bewegwijzeringsborden die in geheel Nederland worden toegepast en ook in onze buurgemeenten te vinden zijn. In het kader van een goede regionale toeristische uitstraling is het gewenst dat de gemeente Moerdijk hierbij aansluit. In de meeste gevallen zullen de borden worden geplaatst in de vorm van langwerpige strokenborden. Deze worden zoveel als mogelijk gestapeld geplaatst op (bestaande) palen of aan masten.

Om de bewegwijzering op een geslaagde manier te realiseren, wordt gewerkt volgens de CROW-richtlijnen. Dit zijn adviezen van de CROW, een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. De richtlijnen worden in geheel Nederland toegepast en zijn te vinden in publicatie 262: Richtlijn toeristische bewegwijzering.

Kosten voor rekening van gemeente of provincie

De gemeente Moerdijk neemt de bewegwijzering van gemeentelijke objecten voor haar rekening. Het gaat hierbij om objecten zoals forten en gemeentelijke jachthavens, die in eigendom zijn van de gemeente Moerdijk. Net als alle toeristische objecten, dienen ook deze objecten te voldoen aan de criteria uit deze beleidsnotitie. Voor alle overige objecten, die niet op deze lijst vermeld staan, zijn de kosten van de bewegwijzering voor de aanvrager.

In de onderstaande tabel staat weergegeven van welke objecten de gemeente Moerdijk de bewegwijzering voor haar rekening neemt.

Monumenten

1

Fort Sabina

2

Fort de Hel

Veerponten

3

Moerdijk – Strijensas

4

Willemstad – Numansdorp

5

Veerpont Dintelmond - Ooltgensplaat

Jachthavens

6

Jachthaven Willemstad

VVV-kantoren

7

VVV i-punt Willemstad

Lijst met objecten waarvan de bewegwijzering wordt bekostigd door de gemeente Moerdijk

Wanneer toeristische objecten aan een provinciale weg zijn gelegen, komt de bewegwijzering voor rekening van de provincie Noord-Brabant. REVIS neemt contact op met de provincie om de afstemming hiervan te regelen.

Tabel ter selectie

Ondernemers kunnen via onderstaande tabel bepalen of ze in aanmerking komen voor toeristische bewegwijzering. Daarbij dienen ze nog wel na te gaan of ze ook aan de voorwaarden van artikel 1 en 2 uit deze regels voldoen.

 • 1.

  Gaat het om een voorziening die grotendeels gericht is op recreatie en/of toerisme? JA Ga door naar 2 NEE Geen toeristische bewegwijzering

 • 2.

  Gaat het om een voorziening die toegankelijk is voor toeristen, recreanten en/of passanten? JA Ga door naar 3 NEE Geen toeristische bewegwijzering

 • 3.

  Gaat het om een dagrecreatieve voorziening of een toeristisch informatiekantoor? JA Ga door naar 9 NEE Ga door naar 4

 • 4.

  Gaat het om een verblijfsrecreatieve voorziening? JA Ga door naar 9 NEE Ga door naar 5

 • 5.

  Gaat het om een horecaonderneming met verblijfsaccommodatie (hotel / B&B) en/of een congresaccommodatie? JA Ga door naar 9 NEE Ga door naar 6

 • 6.

  Gaat het om een horecaonderneming met restaurantfunctie? JA Ga door naar 7 NEE Ga door naar 8

 • 7.

  Ligt de voorziening in het centrum? JA Geen toeristische bewegwijzering (binnen bebouwde kom is andere bewegwijzering) NEE Ga door naar 9

 • 8.

  Is de voorziening van unieke betekenis voor de regio, omdat het een bijzondere cultuurhistorische waarde heeft of een toeristisch-recreatieve band met het water? JA Ga door naar 9 NEE Geen toeristische bewegwijzering

 • 9.

  De voorziening komt in aanmerking voor toeristische bewegwijzering. Ga de voorwaarden in artikel 1 en 2 na voor een definitief antwoord.

Lijst met voorwaarden per voorziening

Voor het gemak is hieronder een lijst weergegeven, waarin per voorziening wordt weergegeven of het al dan niet in aanmerking komt voor toeristische bewegwijzering.

Object

Wel / niet bewegwijzerd

Toelichting / Voorwaarde

1

VVV

Wel

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Heeft een belangrijke informerende functie.

2

Café / Cafetaria

Niet

Trekt nauwelijks onbekend verkeer aan.

3

(Mini)Camping

Wel

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Minimaal 15 toeristenplaatsen (seizoensplaatsen). Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben.

4

Pension

Wel

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Minimaal 8 slaapplaatsen. Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben.

5

Hotel

Wel

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Minimaal 15 slaapplaatsen. Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben.

6

Bed & Breakfast

Wel

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Minimaal 4 slaapplaatsen. Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben.

7

Groepsaccommodatie

Wel

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Minimaal 8 slaapplaatsen. Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben.

Object

Wel / niet bewegwijzerd

Toelichting / Voorwaarde

8

Restaurant

Niet

Heeft geen nadrukkelijke toeristische waarde.

9

Museum

Wel

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Heeft nadrukkelijk toeristische functie.

10

Bungalowpark

Wel

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Minimaal 20 plaatsen. Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben.

11

Dancing / Zalenverhuur

Niet

Heeft geen nadrukkelijke toeristische waarde.

13

Dagrecreatieve voorziening (zoals een zwembad)

Wel

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Minimaal 6 maanden per jaar en minimaal 3 dagen in de week geopend. Moet ingeschreven zijn bij KvK en vergunning van gemeente hebben.

14

Monument

Wel

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Moet toegankelijk zijn voor derden en een toeristisch-recreatieve waarde hebben. Moet een monumentale status hebben.

Object

Wel / niet bewegwijzerd

Toelichting / Voorwaarde

15

Sportaccommodatie (sporthal of –park)

Niet

Niet toeristisch van aard, valt onder

de reguliere- & ANWB-bewegwijzering.

16

Winkelcentrum

Niet

Heeft geen nadrukkelijke toeristische functie.

17

Tankstation

Niet

Heeft geen toeristische functie. Is bovendien duidelijk zichtbaar.

18

Manege

Niet, tenzij

Enkel wanneer deze overdekt is en toeristen er een paard kunnen huren of er onder begeleiding paard kunnen rijden.

19

Theater

Wel

Trekt ter plaatse onbekend verkeer aan. Plaats voor minimaal 50 personen.

20

Gemeentehuis,

Politiebureau,

Brandweer

Niet

Heeft geen toeristische functie.

21

Huisarts, Tandarts,

Dierenarts of Apotheek

Niet

Heeft geen toeristische functie.

22

(Dieren)begraafplaats, Verzorgingshuis

Niet

Heeft geen toeristische functie.

Object

Wel / niet bewegwijzerd

Toelichting / Voorwaarde

23

Bibliotheek, Buurthuis, Kinderdagverblijf of Scouting

Niet

Heeft geen toeristische functie.

24

Onderwijsinstelling, Visvijver, Grafheuvel

Niet

Heeft geen toeristische functie.

25

Kerk of kapel

Niet, tenzij

Enkel wanneer het een monumentale status heeft, toegankelijk is voor derden en een recreatieve waarde heeft.