Regeling vervallen per 16-05-2020

Reglement Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland 2015

Geldend van 21-08-2015 t/m 15-05-2020

Intitulé

Reglement Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland 2015

Zaaknummer: 1188394

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

-gelezen het voorstel van Stadsontwikkeling Wonen, Economie en Leisure;

betreft:

Reglement Regionale Urgentiecommissie Westfriesland 2015;

gelet op:

 • -

  de Huisvestingswet 2014;

 • -

  de Huisvestingsverordening 2015 van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec;

 • -

  de bij het besluit van 20 januari 2005, kenmerk 05.01303 ingestelde Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland op basis van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Ondersteuning bestuurlijke samenwerking Westfriesland 2005’;

overwegende dat:

het onder meer vanwege de vaststelling van een nieuwe Huisvestingsverordening in de regiogemeenten noodzakelijk is om genoemd Reglement gewijzigd vast te stellen.

Besluit:

 • 1.

  In te trekken het op 12 april 2011 vastgestelde Reglement Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland;

 • 2.

  vast te stellen het volgende Reglement Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland 2015.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit regelement wordt verstaan onder:

 • 1.

  commissie: de bij het besluit van 20 januari 2005, kenmerk 05.01303 ingestelde Regionale Urgentiecommissie Huisvesting Westfriesland;

 • 2.

  corporatie: de corporaties als bedoeld in de Huisvestingsverordening;

 • 3.

  huisvestingsverordening: de Huisvestingsverordening 2015 of de in de plaats daarvan in werking getreden Huisvestingsverordening van de gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec;

 • 4.

  deelnemende gemeente: de raad en het college van burgemeester en wethouders als bestuursorgaan van de aan deze regeling deelnemende gemeenten.

Artikel 2 Bevoegdheden en taakstelling

 • 1.

  De commissie heeft tot taak om binnen het kader van de Huisvestingsverordening, besluiten te nemen op aanvragen voor urgentie in het kader van de toewijzing van woonruimte zoals bedoeld in de Huisvestingsverordening;

 • 2.

  De commissie verstrekt het besluit als bedoeld in lid 1 aan de deelnemende gemeente dan wel aan de corporatie.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie en benoeming

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en drie leden;

 • 2.

  Naast de voorzitter en de drie leden zoals genoemd in artikel 3 eerste lid, wordt ten minste één plaatsvervangend lid aangewezen;

 • 3.

  De voorzitter, de leden en een of meer plaatsvervangende leden van de commissie worden, gehoord de deelnemende gemeenten, (her)benoemd, geschorst en ontslagen door burgemeester en wethouders van Hoorn;

 • 4.

  De voorzitter en (plaatsvervangende) leden worden benoemd op basis van hun deskundigheid.

Artikel 4 Zittingsduur

 • 1.

  De benoeming van de voorzitter, leden en de plaatsvervangende leden geschiedt voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  Alle leden van de commissie zijn eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

Artikel 5 Beëindiging lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt, buiten het geval van afloop van de zittingsperiode of schriftelijk op eigen verzoek.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, gehoord de deelnemende gemeenten, kunnen in het geval van kennelijk disfunctioneren of het frequent niet feitelijk deelnemen aan het werk van de commissie, de voorzitter of een (plaatsvervangend) lid vóór afloop van de benoemingstermijn ontslag verlenen. De betrokkene wordt voorafgaande aan een zodanig ontslagbesluit in de gelegenheid gesteld te worden gehoord, tenzij de omstandigheden daartoe een beletsel vormen.

 • 3.

  De aftredende voorzitter en (plaatsvervangende) leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter is belast met het oproepen voor de vergaderingen, de leiding van de vergaderingen van de commissie en de naleving van dit reglement.

 • 2.

  De voorzitter draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging van de vergadering

 • 3.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 7 Secretariaat

 • 1.

  Het secretariaat wordt uitgevoerd door of namens het college van burgemeester en wethouders van Hoorn.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders van Hoorn wijst een ambtelijk secretaris en een plaatsvervangend ambtelijk secretaris aan. De (plaatsvervangend) secretaris is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

Artikel 8 Vergaderingen

 • 2.
  • 1.

   De vergaderingen van de commissie hebben een besloten karakter.

  • 2.

   De vergaderingen vinden in de regel plaats in het gemeentehuis van Hoorn

Artikel 9 Quorum

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie worden niet gehouden als niet ten minste drie leden zijn opgekomen. Dit moet blijken uit de door de secretaris aan te houden presentielijst;

 • 2.

  Indien het in het eerste lid vermelde aantal leden niet is opgekomen, kan de voorzitter zo nodig een nieuwe vergadering beleggen. Deze nieuwe vergadering wordt niet eerder belegd dan binnen 24 uur na het bezorgen van de uitnodiging. Wanneer ook dan niet het vereiste aantal leden is opgekomen, wordt over aan de orde zijnde zaken een besluit genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 10 Stemming

 • 1.

  Voor het tot stand komen van een besluit wordt een gewone meerderheid vereist van de leden die aan de stemming hebben deelgenomen. Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd. Indien de stemmen staken heeft de voorzitter een beslissende stem.

 • 2.

  De commissie kan de voorzitter machtigen om bepaalde vooraf omschreven situaties namens de commissie en buiten de vergadering af te handelen. Een overzicht van de op deze wijze afgehandelde aanvragen wordt maandelijks ter kennis gebracht van de commissie.

Artikel 11 Besluiten en adviezen

 • 1.

  De commissie brengt haar besluit c.q. advies binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag schriftelijk uit aan de aanvrager van de urgentie en aan de instantie die de taak van woningtoewijzing in de desbetreffende gemeente uitvoert, zijnde het college van burgemeester en wethouders of de woningcorporatie.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde termijn kan met 3 weken worden verlengd indien de beslissing op het besluit of advies wordt aangehouden vanwege de aanlevering van noodzakelijk geachte stukken.

 • 3.

  Indien de minderheid dit verlangt, maakt de commissie bij het uitbrengen van haar besluit of advies tevens de opvatting van die minderheid kenbaar.

Artikel 12 Niet deelnemen aan de behandeling

Leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van de stemming over een urgentieaanvraag indien hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zo nodig laten leden zich vervangen door niet-partijdige plaatsvervangende leden.

Artikel 13 Voorbereiding

De aanvraag waarover de commissie een besluit moet uitbrengen wordt voorbereid door de secretaris, als bedoeld in artikel 7, waarbij de commissie nadere richtlijnen kan geven.

Artikel 14 Horen van belanghebbende

 • 1.

  De voorzitter bepaalt in samenspraak met de secretaris of de belanghebbende zal worden uitgenodigd om te worden gehoord in een vergadering van de commissie.

 • 2.

  Indien belanghebbende wordt gehoord zoals bedoeld in het eerste lid wordt zo spoedig mogelijk doch in ieder geval 7 dagen voor de aanvang van de vergadering belanghebbende schriftelijk uitgenodigd. Binnen 2 dagen na deze uitnodiging kan belanghebbende aan de secretaris verzoeken de behandeling uit te stellen naar een volgende vergadering.

 • 3.

  De belanghebbende kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen. Hiervoor is een schriftelijke verklaring van de belanghebbende nodig indien belanghebbende tijdens de zitting zelf niet aanwezig is. Voor zover hier kosten aan verbonden zijn, komen deze voor rekening van de belanghebbende.

 • 4.

  Indien belanghebbende wordt gehoord zoals bedoeld in het eerste lid vormt de commissie zich daarna en zonder bijzijn van belanghebbende een oordeel over de urgentieaanvraag.

 • 5.

  De voorzitter is bevoegd in geval van bijzondere redenen afwijkingen toe te staan van de termijnen genoemd in het tweede lid van dit artikel.

Artikel 15 Geheimhouding

 • 1.

  De leden en plaatsvervangende leden van de commissie, de secretaris en verder iedereen die bij de behandeling is betrokken, zijn gehouden of worden verplicht tot geheimhouding van wat hen, in het kader van hun werkzaamheden, ter kennis komt.

 • 2.

  De plicht tot geheimhouding eindigt niet na beëindiging van het lidmaatschap van de commissie of het beëindigen van de activiteiten zoals bedoeld in lid 1.

Artikel 16 Vergoeding

 • 1.

  Elk lid van de commissie ontvangt voor het deelnemen aan een vergadering van de commissie een vergoeding waarvan de hoogte door burgemeester en wethouders van Hoorn wordt vastgesteld.

 • 2.

  De voorzitter ontvangt 5/3 van de vergoeding van het in lid 1 omschreven bedrag.

 • 3.

  Aan elk lid van de commissie worden de in redelijkheid te maken reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen vergoed in het geval het commissielid woonachtig is buiten de gemeente Hoorn. De vergoeding betreft:

 • a.

  bij gebruik van openbare middelen van vervoer: een volledige vergoeding van de gemaakte reiskosten, inclusief een eventuele treinreis per 1e klasse;

 • b.

  bij gebruik van een eigen motorvoertuig of bromfiets: een vergoeding van de reiskosten overeenkomstig de bedragen in artikel 2 van de Reisregeling binnenland. Voor het berekenen van de afstand in kilometers wordt gebruik gemaakt van een routeplanner googlemaps die de afstand in snelste tijd berekent.

 • 4.

  De hiervoor genoemde vergoedingen worden per kwartaal toegekend op basis van de ondertekende registraties in het presentieboek.

Artikel 17 Kosten

Alle kosten die verband houden met het functioneren van de commissie worden door de gemeente Hoorn in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten op de wijze zoals geregeld in de gemeenschappelijke regeling ‘Ondersteuning bestuurlijke samenwerking Westfriesland 2005’.

Artikel 18 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders van Hoorn.

Artikel 19 Benoemde leden

De benoeming, de zittingsduur en het rooster van aftreden van de leden dat op basis van het onder punt 2 van dit besluit bedoelde reglement heeft plaatsgevonden dan wel is vastgesteld, blijft na intrekking van het in punt 1 van dit besluit bedoelde reglement in stand.

Artikel 20 Jaarverslag

De commissie brengt uiterlijk in mei van het jaar volgend op het verslagjaar aan het bevoegd gezag verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar. Het verslag wordt door de colleges van burgemeesters en wethouders ter kennisname aan hun gemeenteraad gezonden.

Artikel 21 Citeerartikel en inwerkingtreding

Dit reglement kan worden aangehaald als: ‘Reglement Regionale Urgentiecommissie Woningtoewijzing Westfriesland 2015´ en treedt in werking de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad door het college van burgemeester en wethouders van Hoorn.

De Gemeentebladen kunnen worden geraadpleegd:

onder Openbare Bekendmakingen op de website van de gemeente Hoorn,

bij de leestafel in de centrale hal van het stadhuis Nieuwe Steen 1 en middels publicatie in Westfriesland op Zondag.

Aldus vastgesteld d.d. 11 augustus 2015

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                   de burgemeester