Regeling vervallen per 06-09-2019

Reglement Regionale hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften op grond van de Huisvestingsverordening

Geldend van 21-08-2015 t/m 05-09-2019

Intitulé

Reglement Regionale hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften op grond van de Huisvestingsverordening

Zaaknummer: 1188394

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

-gelezen het voorstel van Stadsontwikkeling Wonen, Economie en Leisure;

betreft:

Reglement Regionale hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften op grond van de Huisvestingsverordening

gelet op:

 • 1.

  de Huisvestingswet 2014;

 • 2.

  de Huisvestingsverordeningen 2015 van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec;

 • 3.

  de bij het besluiten van de colleges van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec ingestelde Regionale hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften op grond van de Huisvestingsverordening;

overwegende dat:

 • -

  het onder meer vanwege de vaststelling van een nieuwe Huisvestingsverordening in de regiogemeenten noodzakelijk is om genoemd Reglement gewijzigd vast te stellen.

Besluit:

 • 1.

  in te trekken het op 12 april 2011 vastgestelde Reglement Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing Westfriesland;

 • 2.

  vast te stellen het volgende Reglement Regionale hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften op grond van de Huisvestingsverordening.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • 1.

  commissie: een commissie die is belast met de advisering over alle ingediende bezwaarschriften tegen besluiten op grond van de Huisvestingverordening;

 • 2.

  corporatie: de corporatie als bedoeld in de Huisvestingsverordening;

 • 3.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen of, indien de verantwoordelijkheid voor de woningtoewijzing is overgedragen, de corporatie die het bestreden besluit heeft genomen;

 • 4.

  huisvestingsverordening: de Huisvestingsverordening 2015 of de in de plaats daarvan in werking getreden Huisvestingsverordeningen van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

Artikel 2 Bevoegdheden en taakstelling

De commissie heeft tot taak advies uit te brengen aan het bevoegd bestuursorgaan over ingediende bezwaarschriften op grond van de Huisvestingsverordening en daaronder begrepen een eventueel verzoek om proceskosten.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie en benoeming

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en drie leden. Alle leden kunnen plaatsvervangend voorzitter zijn.

 • 2.

  Naast de voorzitter en de drie leden zoals genoemd in artikel 3 eerste lid, worden twee plaatsvervangende leden aangewezen.

 • 3.

  De voorzitter, de leden en een of meer plaatsvervangende voorzitters of leden van de commissie worden, gehoord de deelnemende gemeenten, (her)benoemd, geschorst en ontslagen door burgemeester en wethouders van Hoorn.

 • 4.

  De voorzitter en (plaatsvervangende) leden worden benoemd op basis van hun deskundigheid.

Artikel 4 Zittingsduur

 • 1.

  De benoeming van de voorzitter, leden en de plaatsvervangende leden geschiedt voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  Alle leden van de commissie zijn eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

Artikel 5 Beëindiging lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt, buiten het geval als benoemd in het tweede lid, door afloop van de zittingsperiode of schriftelijk op eigen verzoek.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, gehoord de deelnemende gemeenten, kunnen in het geval van kennelijk disfunctioneren of het frequent niet feitelijk deelnemen aan het werk van de commissie, de voorzitter of een (plaatsvervangend) lid vóór afloop van de benoemingstermijn ontslag verlenen. De betrokkene wordt voorafgaande aan een zodanig ontslagbesluit in de gelegenheid gesteld te worden gehoord, tenzij de omstandigheden daartoe een beletsel vormen.

 • 3.

  De aftredende voorzitter en (plaatsvervangende) leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter is belast met het oproepen voor de vergaderingen, de leiding van de vergaderingen van de commissie en de naleving van dit reglement.

 • 2.

  De voorzitter draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging van de vergadering.

 • 3.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 7 Secretariaat

 • 1.

  Het secretariaat wordt uitgevoerd door of namens het college van burgemeester en wethouders van Hoorn.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders van Hoorn wijst een ambtelijk secretaris en een plaatsvervangend ambtelijk secretaris aan. De (plaatsvervangend) secretaris is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

Artikel 8 Quorum

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie worden niet gehouden als niet ten minste drie leden, inclusief de voorzitter, zijn opgekomen. Dit moet blijken uit de door de secretaris aan te houden presentielijst.

 • 2.

  Indien het in het eerste lid vermelde aantal leden niet is opgekomen, kan de voorzitter zo nodig een nieuwe vergadering beleggen. Deze nieuwe vergadering wordt niet eerder belegd dan binnen 24 uur na het bezorgen van de uitnodiging. Wanneer ook dan niet het vereiste aantal leden is opgekomen, wordt over aan de orde zijnde zaken een besluit genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 9 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op een ingediend bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overlegde stukken wordt binnen 7 werkdagen in handen van het secretariaat van de commissie gesteld.

Artikel 10 Bevoegdheden en machtiging

 • 1.

  De voorzitter is gemachtigd om namens de commissie de volgende, in de Awb neergelegde bevoegdheden uit te oefenen:

 • a.

  6:10 lid 2 (aanhouden behandeling bezwaarschrift)

 • b.

  7:6 lid 4 (mogelijkheid afzonderlijk horen belanghebbenden)

 • c.

  7:10 lid 3 en 4 (opschorten termijn beslissing op bezwaar)

 • d.

  2:1 lid 2 (vragen om een machtiging)

 • e.

  6:6 (gelegenheid geven herstellen verzuim)

 • f.

  6:17 (stukken doorsturen)

 • g.

  7:4 lid 4 (ter inzage legging)

 • h.

  Alle overige handelingen die nodig zijn voor de opschorting van de behandeling van bezwaarschriften, danwel de overige afwikkeling van bezwaarschriften.

 • 2.

  De voorzitter kan de (plaatsvervangend) secretaris machtigen één of meer in lid 1 genoemde bevoegdheden uit te voeren.

Artikel 11 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt datum en tijdstip van de hoorzittingen waarin de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3, aanhef en onder b, c en d, van de Awb.

 • 3.

  Indien de belanghebbende afziet van het recht ter hoorzitting te worden gehoord, wordt daarvan direct mededeling gedaan aan de andere partij(en), zonodig met het verzoek zo spoedig mogelijk te laten weten of ook die andere partij afziet van het recht te worden gehoord. In dat laatste geval brengt de commissie advies uit op basis van de aanwezige stukken en de eventueel ingewonnen inlichtingen.

 • 4.

  De hoorzittingen van de commissie hebben een besloten karakter.

 • 5.

  De hoorzittingen vinden in de regel plaats in het gemeentehuis van Hoorn.

Artikel 12 Uitnodiging hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de hoorzitting schriftelijk uit, tenzij in onderling overleg met alle partijen een andere datum wordt afgesproken.

 • 2.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van de termijn die genoemd is in het eerste lid.

Artikel 13 Niet-deelnemen aan behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen geen deel aan de behandeling van een bezwaarschrift als daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn en melden dit zo spoedig aan de voorzitter of het de voorzitter betreft aan een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging hoorzitting

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt:

 • a.

  De namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • b.

  Een zakelijke samenvatting van wat is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 2.

  Het verslag bevat de mededeling van een intrekking van het bezwaarschrift, indien deze intrekking tijdens de hoorzitting plaatsvindt en maakt melding dat belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden met toepassing van artikel 7:6, lid 2 van de Awb niet in elkaar tegenwoordigheid zijn gehoord.

 • 3.

  Het verslag verwijst naar de op de hoorzitting overgelegde bescheiden die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 4.

  Het verslag wordt getekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

 • 5.

  Het verslag wordt na ondertekening tezamen met het advies van de commissie aangeboden aan het verwerend orgaan.

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien naar het oordeel van de commissie al dan niet na afloop van de hoorzitting voor het uitbrengen van een advies nader onderzoek wenselijk is, kan dit onderzoek door dan wel onder verantwoordelijkheid van de voorzitter worden verricht.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie die de zaak behandelen, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De voorzitter beslist binnen een week nadat de informatie is verkregen of een andere behandeling van de zaak op een hoorzitting zal plaatsvinden, dan wel dat de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld op binnen een aangegeven termijn schriftelijk te reageren op de verkregen informatie.

Artikel 16 Advies en stemming

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het uit te brengen advies.

 • 2.

  Een beslissing over een uit te brengen advies vindt zo nodig unaniem plaats dan wel bij meerderheid van stemmen. Van een minderheidsstandpunt wordt desgewenst melding gemaakt als die minderheid dat verlangt.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 4.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

 • 5.

  Het advies wordt, voor zover mogelijk gezamenlijk met het verslag als bedoeld in artikel 14uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

Artikel 17 Termijn van advisering

 • 1.

  De commissie brengt haar advies, tezamen met het verslag van de hoorzitting, binnen 8 weken na ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk uit aan het verwerend orgaan.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemd termijn kan worden verlengd indien de beslissing op de uitspraak wordt aangehouden vanwege de aanlevering van noodzakelijk geachte stukken.

Artikel 18 Geheimhouding

 • 1.

  De leden en plaatsvervangende leden van de commissie, de secretaris en verder iedereen die bij de behandeling is betrokken, zijn gehouden of worden verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen, in het kader van hun werkzaamheden, ter kennis komt.

 • 2.

  De plicht tot geheimhouding eindigt niet na beëindiging van het lidmaatschap van de commissie of het beëindigen van de activiteiten zoals bedoeld in lid 1.

Artikel 19 Jaarverslag

De commissie brengt uiterlijk in mei van het jaar volgend op het verslagjaar aan het bevoegd gezag verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar. Het verslag wordt door de colleges van burgemeesters en wethouders ter kennisname aan hun gemeenteraad gezonden.

Artikel 20 Vergoeding

 • 1.

  Elk lid van de commissie ontvangt voor het deelnemen aan een vergadering van de commissie een vergoeding waarvan de hoogte door burgemeester en wethouders van Hoorn wordt vastgesteld.

 • 2.

  De voorzitter ontvangt 5/3 van de vergoeding van het in lid 1 omschreven bedrag.

 • 3.

  Aan elk lid van de commissie worden de in redelijkheid te maken reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen vergoed in het geval het commissielid woonachtig is buiten de gemeente Hoorn. De vergoeding betreft:

 • a.

  bij gebruik van openbare middelen van vervoer: een volledige vergoeding van de gemaakte reiskosten, inclusief een eventuele treinreis per 1e klasse;

 • b.

  bij gebruik van een eigen motorvoertuig of bromfiets: een vergoeding van de reiskosten overeenkomstig de bedragen in artikel 2 van de Reisregeling binnenland. Voor het berekenen van de afstand in kilometers wordt gebruik gemaakt van een routeplanner googlemaps die de afstand in snelste tijd berekent.

 • 4.

  De hiervoor genoemde vergoedingen worden per kwartaal toegekend op basis van de ondertekende registraties in het presentieboek.

Artikel 21 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders van Hoorn.

Artikel 22 Benoeming

De benoeming, de zittingsduur en het rooster van aftreden van de leden dat op basis van het onder punt 2 van dit besluit bedoelde reglement heeft plaatsgevonden dan wel is vastgesteld, blijft na intrekking van het in punt 1 van dit besluit bedoelde reglement in stand.

Artikel 23 Citeerartikel en inwerkingtreding

Dit reglement kan worden aangehaald als: ‘Reglement Regionale hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften op grond van de Huisvestingsverordening’ en treedt in werking op de dag na openbare bekendmaking.

Aldus vastgesteld d.d. 11 augustus 2015

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                        de burgemeester,