Nadere regels standplaatsvergunningen 2015

Geldend van 27-08-2015 t/m 04-01-2016

Intitulé

Nadere regels standplaatsen 2015

Artikel 1 inrichting standplaats

 • 1.1 De hoogte, breedte en lengte van de standplaats, zoals omschreven in de vergunning dan wel de vergunningaanvraag gelden als maximale afmetingen welke niet overschreden mogen worden.

 • 1.2 Bij de standplaats dient een mand of korf van deugdelijk materiaal aanwezig te zijn welke geschikt is voor het verzamelen van afval, afkomstig van de standplaats.

 • 1.3 Het is verboden om voorwerpen of delen van de standplaats buiten de begrenzing van de standplaats te plaatsen of te houden.

Artikel 2 voorkomen hinder en overlast

 • 2.1 De vergunninghouder dient zich, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden, in te spannen om lucht- geur- of geluidshinder voor de omgeving te voorkomen.

 • 2.2 De vergunninghoudder dient de standplaats voor dat deze na de beëindiging van de verkoop wordt verlaten, alsmede de naaste omgeving, volledig van afval te ontdoen.

 • 3. Het is verboden om vanuit de standplaats gebruik te maken van luidsprekers en versterkers behoudens waar daarvoor nadere voorschriften bij de vergunning zijn opgenomen.

 • 4. Het is verboden om eerder van de standplaats gebruik te maken dan één uur voordat met de verkoop wordt begonnen;

Artikel 3 samenloop evenementen

 • 3.1. In geval van samenloop met een evenement als bedoeld in artikel 2:24, eerste lid Apv is het gedurende dat evenement verboden standplaats in te nemen, behoudens toestemming van de burgemeester.

 • 3.2 Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere situaties zoals evenementen en calamiteiten, bepaalde gebieden aanwijzen waar, in afwijking van voorgaande, van verleende vergunningen op nader te bepalen tijden geen gebruik mag worden gemaakt.

 • 3.3 Het is verboden binnen de in het vorige lid gebieden standplaats in te nemen.

Artikel 4 exploitatie standplaats

 • 4.1. De standplaats dient persoonlijk door vergunninghouder te worden ingenomen.

 • 4.2 Ingeval van gewijzigd gebruik of gewijzigde exploitatie dient de vergunninghouder een aanvraag tot wijziging van de vergunning in te dienen;

Artikel 5 inwerkingtreding

Deze regels treden daags na publicatie in werking.

Artikel 6 citeertitel

Deze regels worden aangehaald als ‘Nadere regels standplaatsvergunningen 2015’.

Bijlage 1 kaart standplaatsen

i258659.pdf [Klik hier om het document te downloaden]

Bijlage 2 Locaties Kapel-Avezaath

i258660.pdf [Klik hier om het document te downloaden]

Bijlage 3 Locaties Wadenoijen - Zennewijnen

i258661.pdf [Klik hier om het document te downloaden]

Bijlage 4 Locaties Binnenstad

i258662.pdf [Klik hier om het document te downloaden]