Regeling vervallen per 01-01-2017

Jeugdnota 2008

Geldend van 06-05-2008 t/m 31-12-2016

Intitulé

Jeugdnota 2008

i3698.pdf [Klik hier om het document te downloaden] Afkortingenlijst

i3699.pdf [Klik hier om het document te downloaden] Overzicht reguliere ambtelijke overleggen

i3700.pdf [Klik hier om het document te downloaden] Diverse gegevens

i3701.pdf [Klik hier om het document te downloaden] De jeugd verdeeld in aandachtsgebieden

i3702.pdf [Klik hier om het document te downloaden] Het netwerk jeugd en veiligheid in de krimpenerwaard, hoe ziet dat eruit?

i3703.pdf [Klik hier om het document te downloaden] Netwerken 0-4 jarigen

i3704.pdf [Klik hier om het document te downloaden] Jeugd op de lokale agenda (Berkenwoude) 19 september 2007

Jeugdnota 2008

Het beeld van de landelijke ontwikkelingen. Wat is er op dit moment belangrijk vanuit de rijksoverheid?

Het beeld van de regionale en lokale overleggen waar het onderwerp Jeugd (hoog) op de agenda staat en het doel van die bijeenkomsten.

Het beeld van het collegewerkprogramma 2006-2010 met betrekking tot het thema jeugd (lokaal beleid).

Het beeld van de aanbevelingen vanuit de “Inventarisatie en aanbevelingen voor jeugdbeleid van de K5-gemeenten” lokaal voor Bergambacht en regionaal voor de Krimpenerwaard.

In die nota (vastgesteld in 2005) zijn ontwikkelingen van jeugdbeleid in de K5-gemeenten opgenomen. De gegevens zijn tot stand gekomen in samenwerking met de voorzieningen en het regionaal ambtelijk overleg van de Krimpenerwaard.

Hoe staat het met die aanbevelingen? Wat is er mee gedaan anno 2008?

Het beeld van de Bergambachtse jeugd verdeeld in aandachtsgroepen.

Het beeld van de demografische gegevens enz. in Bergambacht met betrekking tot de jeugd.

Het beeld van de toekomst met aanbevelingen en aandachtspunten. Waar zouden we in Bergambacht aandacht aan moeten besteden?

Voorwoord

Jeugd en gezin staat centraal in het beleid van het nieuwe kabinet. Sinds februari 2007 is er zelfs een programmaminister voor Jeugd en Gezin aan het werk.

Het programma voor jeugd en gezin behelst een brede aanpak van zorg en bescherming voor kinderen, jongeren en gezinnen. Bij de samenwerking zijn de ministeries betrokken van VWS, van Justitie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Jeugd en Jeugdbeleid is helemaal terug op de maatschappelijke agenda.

Van de gemeentelijke overheid wordt steeds meer gevraagd. Die (regie)rol is nog lang niet uitontwikkeld.

Ongerustheid over de jeugd loopt als een rode draad door de geschiedenis. Jongeren zijn het symbool van verandering. Veel mensen vinden dat we juist nu in een wereld leven die razendsnel verandert, waardoor menigeen het spoort bijster raakt. Maar is het niet zo dat we altijd het idee hebben dat we in een wereld leven die verandert?

De jaren vijftig worden tegenwoordig gezien als een periode van ‘toen geluk nog heel gewoon was’. Als we bronnen uit die periode raadplegen stuiten we op een ander beeld: dynamisch, chaotisch en soms zelf grimmig. Nederland leefde onder de dreiging van de Bom en de Koude Oorlog. De geborgenheid van een dorpse samenleving maakte in rap tempo plaats voor een stadse, industriële wereld, waar de aloude sociale controle vaak ontbrak.

Vaak kijken we naar wat verdwijnt en is er te weinig oog voor de opkomst van het nieuwe. Natuurlijk kan niet alle zorg over jongeren worden weggeredeneerd met de opmerking dat puberaal wangedrag van alle tijden is. Maar het is zeker goed om van tijd tot tijd zaken in de juiste verhoudingen te zien en te relativeren. We moeten ons NIET laden leiden door incidenten. Al jaren lang blijkt dat het met ongeveer 3% van de jongeren matig tot slecht gaat. Met de overige 97% gaat het dus gewoon goed.

Het is een tendens dat de centrale overheid steeds meer taken overhevelt naar het lokale veld van de gemeente. Bij het jeugdbeleid zijn erg veel organisaties betrokken. Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat er heldere afspraken worden gemaakt en dat gewerkt wordt aan het realiseren van de gemeentelijke ambities in het jeugdbeleid. De acties van de verschillende instellingen moeten goed op elkaar afgestemd worden om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen. De gemeentelijke rol kan hierin erg veelzijdig zijn, namelijk: sturen op resultaten, contracteren, enthousiasmeren, commitment verkrijgen enz

.

De gemeente is DE regisseur in het lokaal jeugdbeleid.

Samenwerken is ook bij dit onderwerp onontbeerlijk. Zo zijn buiten de afdeling Samenleving ook bijvoorbeeld de afdelingen Bedrijfsvoering (Jongeren en Veiligheid), VROM (Jongeren en Huisvesting), SoZa K5 =Sociale Zaken (Jongeren en Werk) en LOK-5=Lokaal Onderwijsteam Krimpenerwaard (Jongeren en Onderwijs) betrokken.

Inleiding

Doelstelling Jeugdbeleid Gemeente Bergambacht:

Het ontwikkelen van een voldoende aanbod voor jeugdigen in de gemeente Bergambacht dan wel in de nabije regio. Dit met als doel dat de jeugd zich voldoende kan ontplooien en dat jongeren hun “plaatsje” kunnen vinden in de maatschappij van Bergambacht (en omstreken). Dit behelst ook een “dekkend” aanbod als problemen zich voordoen.

Wat hebben we op papier staan?

In 2005 is de nota “Inventarisatie en aanbevelingen voor jeugdbeleid van de K5-gemeenten” vastgesteld.

Die nota had, zoals de titel al doet vermoeden, voor een groot deel een regionaal karakter. De lokale situatie in Bergambacht is toen ook belicht. Dat heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen. Bij de besluitvorming rond die nota werd duidelijk dat vaak veel van die aanbevelingen niet meer actueel waren doordat het bijvoorbeeld al tot realisatie was gekomen (de praktijk haalt de theorie in). De reden was dat er lokaal niet zo veel nieuws werd aanbevolen destijds.

Wat is er voor nu verder van belang?

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

In 2007 is het 4- jarig beleidsplan WMO vastgesteld. Hierin zijn 9 prestatievelden gedefinieerd waarop beleid moet worden ontwikkeld.

Er is echter reeds veel bestaand beleid dat nu onder de WMO valt. Als gekeken wordt naar die prestatievelden dan blijkt dat er grote raakvlakken zijn met het jeugdbeleid. Vooral als het gaat om de volgende prestatievelden:

prestatieveld 1: Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten

prestatieveld 2: Op preventieve gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met het opvoeden

prestatieveld 5: Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem

prestatieveld 9: Het bevorderen van verslavingsbeleid

Jeugdbeleid “valt” onder de WMO. Prestatieveld 2 gaat specifiek over de jeugd.

Er gebeurt heel veel op het terrein van jeugdbeleid. Het is zeker van groot belang om hier het overzicht in te bewaren om zodoende de genoemde regie in handen te kunnen houden. Bovendien kan dan op verantwoorde wijze worden ingespeeld op ontwikkelingen die lokaal, regionaal of landelijk spelen.

Iedereen die bij jeugdbeleid betrokken is zou achter de volgende boodschap moeten staan: Zet de multidisciplinaire aanpak rond het kind centraal. Immers het jeugdbeleid wordt vanuit meerdere overheidslagen en verschillende kokers aangestuurd. Er zijn zoveel partijen betrokken maar vaak is niemand echt verantwoordelijk voor signalering of doorverwijzing of die persoon voelt die verantwoordelijkheid niet. Mede hierdoor is het vaak zo dat problemen van kinderen of jongeren vaak (te) laat opgemerkt en aangepakt worden en ook niet voldoende gevolgd. Er zullen ook altijd ouders blijven die er moeite mee hebben om passende hulp bij de opvoeding van hun kinderen te zoeken en te vinden. De hulp moet toegankelijk zijn en moet aansluiten bij de behoeften.

Vanuit overheidswege probeert men hier steeds meer samenhang in te krijgen door bijvoorbeeld het EKD (Elektronisch Kinddossier). Helaas lijkt dit product onder de te gaan aan eigen succes. Maar in Den Haag heeft men al nagedacht over alternatieven en die komen er ook zeker. In ISMH-verband wordt doorgewerkt aan regionale invoering.

Wat is voor nu het gevraagde resultaat van deze actualisatie en inventarisatie?

Wat is er gebeurd met de aanbevelingen van de nota uit 2005 (hierboven genoemd)?

Een inventarisatie: wat hebben we allemaal?

Een overzicht van de overleggen, initiatieven, werkgroepen, projecten enz. die er zijn en waarmee ook Bergambacht heeft te maken

Wat missen we/wat moet er nog bij komen?

Een kijk in de toekomst (ontwikkelingen, wat speelt er?)

Benoemen/Vaststellen van nadere uitwerkingspunten (lacunes, ontwikkel- en speerpunten enz.)

De aanbevelingen vanuit de “Inventarisatie en aanbevelingen voor jeugdbeleid van de K5-gemeenten (lokaal Bergambacht)”.

Om welke lokale aanbevelingen ging het in 2005 en wat is nu in 2008 de stand van zaken?

Nr.

Aanbeveling in 2005

Stand van Zaken in 2008

01

Ambtelijke Capaciteit

Aandacht voor de ambtelijke capaciteit; het aantal uren moet voldoende zijn om jeugdbeleid te regisseren en te waarborgen

Jeugdbeleid staat zowel landelijk als lokaal weer prominent op de beleidsagenda. De gemeente heeft de taak om hier op lokaal niveau handen en voeten aan te geven. De laatste jaren zijn er veel nieuwe ontwikkelingen in het jeugdbeleid. De uren die jaarlijks worden ingezet zijn in de loop der jaren aanzienlijk toegenomen.

02

Leren

Aandacht voor ondersteuning van bij onderwijsachterstandenbeleid/VVE betrokken organisaties.

In de periode 2005-2008 is de leidsters van de peuterspeelzalen een consultatiemogelijkheid aangeboden bij schoolbegeleidingsdienst MHR. Een orthopedagoog van MHR kon ingeschakeld worden bij vragen over/ problemen met een kind.

Leidsters peuterspeelzalen/kinderopvang hebben in 2006 een cursus taalstimulering gevolgd.

Per 1 augustus 2006 is het nieuwe Onderwijsachterstandenbeleid van kracht. Mogelijkheden voor ondersteuning zijn door invoering van nieuwe wet beperkter geworden. Gemeente Bergambacht heeft in juni 2007 een scholingsavond door een logopediste georganiseerd voor leidsters peuterspeelzalen over stoornissen in spraak-taalontwikkeling.

03

Gezondheid en Hulp

Zorgdragen voor voorziening opvoedondersteuning voor ouders in Bergambacht

In Bergambacht is een opvoedspreekuur van start gegaan. Hierdoor kunnen ouders/verzorgers nu ook dichtbij huis terecht. Het Opvoedbureau biedt pedagogische hulp aan ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar met opvoedingsvragen.

04

Vrije Tijd, woonomgeving en veiligheid

a

Ondersteun projecten die jongeren stimuleren om vrijwilligerswerk te doen. Voortzetten huidige activiteiten

Vanuit het lokale comité vrijwilligers worden activiteiten opgezet gericht op vrijwilligers van alle leeftijden. Jeugd is echter wel een apart aandachtsveld. Dit vooral om deze groep te motiveren zich in te zetten voor vrijwilligerswerk. Gedacht moet hierbij worden aan het opzetten van cursussen enz.

b

Eén keer per jaar overleg met aanbieders jeugdactiviteiten ten behoeve van afstemming en samenwerking.

Inventariseren of huidige aanbod jeugdactiviteiten/-voorzieningen voldoet.

Doorgaan met realisatie accommodatie in Berkenwoude

Er is een “groot” jaarlijks overleg in 2007 gestart (alle kernen, verslagen zijn in de bijlage opgenomen) en vaker is er overleg met aanbieders van jeugdactiviteiten zoals de jeugdsociëteiten, peuterspeelzalen, kinderopvang, sport-verenigingen, kerken enz. In deze gesprekken gaat het vooral over het aanbod vanuit die aanbieders voor de jeugd.

De jeugdsociëteit in Berkenwoude is gerealiseerd.

c

Monitoren Hangjongeren en resultaten meenemen in jeugdbeleid

Vanuit het Netwerk Jeugd en Veiligheid (Krimpenerwaard-5 gemeenten) is een apart project met de naam “groepen pellen” op afroep inzetbaar. Dat wil zeggen op het moment dat er aanleiding toe is worden (hang)groepen in beeld gebracht. Hierbij zijn betrokken de politie, de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland, de leerplichtambtenaar en de gemeente Bergambacht. De resultaten worden ingebracht bij het Netwerk Jeugd en Veiligheid.

d

Bevorderen van jeugdparticipatie. Hierbij dienen keuzes te worden aangemaakt ten aanzien van:

breed of smal (participatie alleen m.b.t. welzijn of vrije tijd of alle beleidsterreinen)

incidenteel of structureel

mate en instrument van participatie

Het zonodig creëren van randvoorwaarden, zoals het faciliteren van menskracht en middelen

De gemeente Bergambacht is altijd al in gesprek geweest met z’n jongeren. Afhankelijk van het onderwerp worden (een deel van) de Bergambachtse jongeren uitgenodigd om mee te doen. Voorbeelden hiervan zijn: renovatie van een jongerensociëteit of juist het opzetten daarvan. Realisatie van een speelvoorziening. Jongeren moeten in staat zijn mee te denken, zich verantwoordelijk te voelen, mee beslissen en vooral meedoen in ons land. Jongeren moeten worden uitgedaagd om te participeren. Het is echter aan de jongeren zelf om te bepalen op welke manier ze willen deelnemen en in welke mate.

e

Meer aandacht voor jongereninformatie door middel van het realiseren van meer folderrekken voor jongeren in onder andere bibliotheek, jongerensociëteiten en gemeentehuis

Folderrekken zijn “out”. De tijd dat die nog een functie hadden voor jongeren lijkt grotendeels voorbij. Investeren moet in dit geval gebeuren via de digitale snelweg. Dat wil niet zeggen dat folderrekken daarmee volledig overboord moeten worden gegooid.

f

Uitbreiding van het aantal uren jongerenwerk t.b.v. van de kern Berkenwoude en de jongerensociëteit Klup ’72 in Ammerstol

Het aantal uren jongerenwerk is in 2007 opgehoogd naar 16 uur per week. Daarvoor was het 4 uur per week.

g

Realiseren overlegstructuur tussen gemeente, politie en jongerenwerk

Dit overleg is tot stand gekomen en vindt maandelijks plaats of vaker als daar aanleiding voor is.

05

Wonen, werk en inkomen

Jongerenhuisvesting meenemen in huisvestingsnota’s

Er is een start gemaakt met de opzet van beleid. Er zijn prestatieafspraken gemaakt met Qua Wonen in 2007. De prestatieafspraken gaan in op alle facetten van het huisvesten (leefbaarheid, doelgroepenbeleid etc.). In de afspraken wordt ook aandacht besteed aan jongeren (vaak starters). Een heldere afspraak met QuaWonen uit 2007 is dat een 100-tal kleine eengezinswoningen specifiek voor eenpersoonsstarters zijn gelabeld. Daarnaast zijn in 2007 1 op de 3 betaalbare eengezinswoningen met maximaal 4 kamers gelabeld voor tweepersoonsstarters.

Qua Wonen en de gemeente Bergambacht willen aan de hand van de eerste bevindingen graag afspraken voor de toekomst maken. Het eerste jaar, 2007, lijkt qua opzet en afspraken geslaagd.

Op een rijtje:

In 2007 zijn er totaal 8 tweepersoonsstarters + 13 eenpersoonsstarters = 21 starters een woning aangeboden op een totaal woningaanbod van 56. Dit is 37,5%.

Van de 25 reagerende eenpersoonsstarters zijn er 13 gehuisvest; slaagkans is 52%

Van de 15 reagerende tweepersoonsstarters zijn er 8 gehuisvest, slaagkans is 53,3%.

Qua Wonen is in het bezit van huizen in de kernen Bergambacht en Berkenwoude. Voor de kern Ammerstol waar Beter Wonen actief is zijn (nog) geen afspraken hierover gemaakt tussen partijen. Dit wordt in 2008 opgepakt.

De aanbevelingen vanuit de “Inventarisatie en aanbevelingen voor jeugdbeleid van de K5-gemeenten (regionaal K5).

Om welke regionale aanbevelingen ging het in 2005 en wat is nu in 2008 de stand van zaken?

Nr.

Aanbeveling in 2005

Stand van Zaken in 2008

01

Leren

a

Overweeg als gemeenten gezamenlijke een subregionale visie op wat minimaal nodig is om (taal) achterstanden bij jonge kinderen te signaleren, te voorkomen en op te lossen. Geef daarbij aan of en welke activiteiten daarbij van belang zijn om een meerwaarde te realiseren voor alle gemeenten. LOK5 zou hiervoor een plan kunnen voorleggen aan de gemeenten.

Tot nu toe wordt beleid nog steeds per gemeente en niet gezamenlijk (regionaal) vastgesteld.

Het 3e dagdeel (VVE = Voor- en Vroegschoolse Educatie) verloopt prima bij peuterspeelzaal Klein Duimpje. Bij de andere 2 peuterspeelzalen is geen sprake van dat 3e dagdeel, omdat zij veel minder doelgroepkinderen hebben. Indien van toepassing kunnen de 2 andere peuterspeelzalen (’t Hummeltje en de Ammerse Peuterclub) gebruik maken van de mogelijkheden bij peuterspeelzaal Klein Duimpje.

b

De regionale leerplichttaken optimaliseren

Optimaliseren van de leerplichtadministratie

Trajecten aanbieden en faciliteren die de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren.

De regionale leerplichttaken zijn tot op heden niet volledig geoptimaliseerd. Hier is wel grote behoefte aan gezien de nog steeds stijgende lijn wat betreft het aantal aanmeldingen. Daarbij komt dat de complexiteit van de zaken steeds groter wordt. Bergambacht heeft zich voorstander getoond van formatie-uitbreiding op het vlak van de leerplicht. Regionaal (K5) is het echter nog niet tot volledige overeenstemming gekomen op dit punt.

Het optimaliseren van de leerplichtadministratie is inmiddels gerealiseerd.

Het aanbieden van trajecten en faciliteiten die de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren is steeds meer in ontwikkeling. Voor onderwijs zijn meerdere trajecten inzetbaar en hiervan wordt ook gebruik gemaakt.

Door deze ontwikkelingen betekent dit voor de jongeren dat er vaak een plek is die bij hen past zodat uiteindelijk er minder jongeren zonder startkwalificatie cq baan “op straat komen”.

c

Schoolbegeleidingsdiensten:

Houd de veranderingen nauwlettend in de gaten en analyseer de gevolgen voor de gemeente

Afgelopen jaren zijn besteed aan het maken van nieuwe afspraken met schoolbesturen en schoolbegeleidingsdiensten over de inzet van de gemeentelijke subsidies. Uitgangspunt voor de subsidiëring van schoolbegeleiding is dat het onderdeel uitmaakt van het gemeentelijk jeugdbeleid. Dit houdt in dat inzet van de subsidie ten goede moet komen aan de preventie van problemen bij kinderen of vroegtijdige hulpverlening.

Gerelateerd aan onderwijs betekent dat het volgende:

De doelstelling van schoolbegeleiding is – in aansluiting op het gemeentelijk jeugdbeleid - versterking van de zorgstructuur in en rond het onderwijs, opdat schooluitval wordt voorkomen en de schoolloopbaan van kinderen worden bevorderd.

Leerling- en leerkrachtbegeleiding past bij de gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van jeugdbeleid. Hieronder wordt de ondersteuning van de school bij het bieden van de juiste zorg voor leerlingen verstaan. Naast diagnostiek en handelingsadviezen moet de begeleiding ook preventief van aard zijn, gericht op het ontwikkelen van vaardigheden van leerkrachten ten aanzien van signalering en begeleiding van leerlingen in de klas, opdat de school de leerlingenzorg verder zal ontwikkelen. Deze preventief gerichte begeleiding stelt ook kwaliteitseisen aan de te subsidiëren schoolbegeleiding. Het gaat niet alleen om curatieve hulp bij individuele kinderen, maar bij de begeleiding moet ook de vertaalslag gemaakt kunnen worden naar advisering over het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht of het team.

De gemeente Bergambacht heeft vastgesteld dat het gesubsidieerde deel voor schoolbegeleiding ingezet moet worden voor de leerlingen zelf en dat het wettelijk vastgelegde subsidiedeel ingezet kan worden voor de leerkrachten

d

Casuïstiekbesprekingen/netwerken op elkaar afstemmen en op éénduidige manier de werkwijze vorm geven.

Koppel dit ook met de 0-4 jarigen netwerken en het Netwerk Jeugd en Veiligheid in de Krimpenerwaard.

De K5-gemeenten bereiken hiermee tevens een sluitende aanpak van zorg, waardoor ze aansluiten bij de ontwikkelingen in de regio Midden-Holland

Het Netwerk Jeugd en Veiligheid (4-23) is gestart in 2003. Dit Netwerk blijft zich ontwikkelen door bijvoorbeeld nieuwe partners aan te laten schuiven zoals Parnassia verslavingszorg en de OGGZ. Ook is er een coördinator aangesteld. In de tussentijd zijn de 0-4 jarigen netwerken ontstaan in de gehele regio Midden-Holland. Voor de gemeente Bergambacht is sprake van een 0-4 jarigen netwerk in samenwerking met de gemeente Vlist. De link tussen beide netwerken zijn de coördinatoren. Want ook de 0-4 jarigen netwerken hebben die om het reilen en zeilen in de gaten te houden. Uitwisseling van gegevens (indien van toepassing) is essentieel voor de werking van beide netwerken.

e

De Stuurgroep van het Netwerk Jeugd en Veiligheid de taak geven om in overleg met de participerende voorzieningen (Jeugdzorg, GGD,Halt, Opvoedbureau, Kwadraad, Politie) die o.a. deelnemen in de zorgoverleggen (MPO’s, JAT en ZAT’s en het Netwerk Jeugd en Veiligheid) afspraken te maken over eenduidige structurele registratie en resultaatmeting

De Stuurgroep staat boven het Netwerk Jeugd en Veiligheid. In eerste instantie is gezocht naar een aparte vorm van registratie. Later is aangesloten bij de landelijke ontwikkeling van de verwijsindex. Immers de regio Midden-Holland is door minister Rouvoet (Ministerie voor Jeugd en Gezin) aangewezen als pilot. Op dit moment is dit volledig in ontwikkeling. Hier wordt veel van verwacht.

02

Gezondheid en Hulp

a

Zet als gezamenlijke gemeenten in de Krimpenerwaard een casuïstieknetwerk of signaleringsmeldpunt op voor 0 tot 4 jarigen voor deze regio. Hierbij de voorzieningen voor deze doelgroep betrekken en samen plannen en werkwijze ontwikkelen.

Vooral voor de vele voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzalen uit de Krimpenerwaard zal het lastig zijn om ze erbij te betrekken.

Zie punt 01.d

De netwerken 0-4 jarigen zijn gerealiseerd. De gemeente Bergambacht heeft samen met Vlist één netwerk 0-4 jarigen.

Partners zijn: de peuterspeelzalen (3), de instellingen voor kinderopvang (2), de scholen, met name de interne begeleiding, het opvoedbureau, de GGD, de MHR, MEE Midden-Holland, Vierstroomzorgring, Stichting Kwadraad, Bureau Jeugdzorg Midden-Holland

b

Regionaal opvoedbureau opzetten

Is lokaal ingevuld

c

Op (sub)regionaal niveau scholingsmogelijkheden ontwikkelen en opzetten voor (semi)professionals die jeugdigen begeleiden, o.a. van kinderopvang en peuterspeelzalen.

Tevens kan meegenomen worden het leren omgaan met protocol “Huiselijk geweld” en het protocol “Kindspoor”.

Dit zijn onderdelen die vaak aan de orde komen tijdens het overleg van de Jeugd K5 ambtenaren. Het protocol “huiselijk geweld” en “kindspoor” zijn onder de aandacht gebracht bij alle instellingen voor kinderopvang en de peuterspeelzalen in de Krimpenerwaard. Via JSO (Expertise centrum voor jeugd, samenleving en opvoeding) wordt in de scholingsbehoefte voorzien

d

Houdt bij de ontwikkeling van het (subregionale) jeugdbeleid rekening met de speerpunten en aanbevelingen van de nota regionale Volksgezondheid.

Analyseer waarom er meer problemen bij meisjes worden gesignaleerd en pas het hulpaanbod daarop aan.

Ontwikkel een opvoedcursus voor ouders van vluchtelingen, dit in samenhang met het overige aanbod van opvoedingsondersteuning

Ontwikkel een samenhangend beleid op het gebied van voorlichting en hulpverlening inzake alcohol- en drugsgebruik.

Laat voorzieningen regelmatig gegevens aanreiken over jeugdigen met problemen, zodat er een passend aanbod kan worden ontwikkeld.

Verklein de afstand tussen Bureau Jeugdzorg en haar doelgroep.

Doe onderzoek naar het tekort van huisartsen.

Besteed aandacht aan mogelijkheden om het aantal meldingen slachtofferhulp terug te dringen

De ambtenaren Jeugd K5 houden contact met hun collega’s die belast zijn met het onderwerp gezondheid. De huidige speerpunten zijn “overgewicht” en “alcohol en drugs”. K5 breed is er een project geweest in 2007 hetgeen mogelijk doorgezet zal worden in 2008 gezien het aangetoonde effect.

Dit punt is niet apart, regionaal opgepakt. Hiertoe was geen aanleiding.

Er is zover bekend geen opvoedcursus voor ouders van vluchtelingen georganiseerd. De gemeenten hebben ter ondersteuning hiertoe een overeenkomst met de plaatselijke of regionale afdeling van de stichting Vluchtelingenwerk.

Dit onderwerp is volop in beweging zie hiertoe ook de eerste opmerkingen van dit aandachtspunt met het oog op de nota Volksgezondheid.

Gegevens gaan steeds meer over tafel. De schotten verdwijnen (evenals de angst hiervoor). Bureau Jeugdzorg komt vanaf 2007 met duidelijke cijfers. Hierdoor is het mogelijk bepaalde ontwikkelingen te zien en daar beleidsmatig op te reageren.

Een onderzoek naar het tekort van huisartsen in de regio is niet opgepakt als onderdeel van jeugdbeleid. Eventuele andere acties naar aanleiding hiervan zijn niet bekend.

Het is een aandachtspunt dat in overleg met de instellingen die hier de professionaliteit in hebben steeds wordt meegenomen. Het is niet zo dat er regionaal specifiek beleid op dit punt is ontwikkeld.

03

Vrije Tijd, Woonomgeving , Veiligheid

a

Binnen de stuurgroep Jeugd en Veiligheid afspraken maken over o.a. leefgebieden veiligheid en woonomgeving.

Doorgaan met signalering en registratie betreffende kindermishandeling, huiselijk geweld, criminaliteit en loverboys problematiek.

De taak van de stuurgroep is het uitzetten van de lijnen en het maken van samenwerkingsafspraken. De ontwikkelingen die van toepassing zijn op het Netwerk Jeugd en Veiligheid worden daar besproken. De stuurgroep komt 2x per jaar bijeen.

Zie verder punt 01.e

Landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen komen aan de orde in het Netwerk Jeugd en Veiligheid.

Zie punt 1e . Nu wordt nog gebruik gemaakt van een handmatige registratie die zal overgaan in een geautomatiseerd systeem waarbij het veel beter mogelijk zal zijn om te “sturen” en bepaalde tendensen eruit te halen.

b

Inzet jongerenwerk goed bezien en zonodig meer uren inzetten.

Verder een ieders rol en verantwoordelijkheden i.h.k.v. jeugdgerelateerde knelpunten bespreken en aanpakken

Ontwikkelen of in stand houden ontmoetingsplekken (binnen en buiten) voor jongeren in de gehele Krimpenerwaard. Dit om overloop naar andere gemeenten te voorkomen.

De inzet van het jongerenwerk (het aantal uren inzet) is vooral een lokale zaak. Er vindt zeker regionale afstemming hierover plaats. De gemeente Bergambacht heeft het aantal uren inzet jongerenwerker aanzienlijk verhoogd (van 4 naar 16)

De jeugdsociëteiten in de kernen Ammerstol en Bergambacht zijn opgeknapt, uitgebreid en aangepast. In de kern Berkenwoude is een jeugdsociëteit gekomen.

04

Wonen, Werk en Inkomen

a

Ontwikkel beleid voor jonge starters op de woningmarkt in de regio

Zie onderdeel lokale aanbevelingen, punt 5.

b

Zorg dat jongeren zoveel mogelijk met een startkwalificatie van school komen door faciliteren van activiteiten en zorgaanbod.

Door de invoering van de kwalificatieplicht per 1 aug. 2007 (jongeren tot hun 18de verjaardag onderwijs moeten volgen) zullen er meer jongeren met een startkwalificatie de arbeidsmarkt betreden.

Dit houdt wel in dat zaken als zorgaanbod, trajectbegeleiding, voorlichting op scholen nog meer ontwikkeld moeten worden om eerder genoemde te realiseren.(meerdere jongeren met een startkwalificatie de arbeidsmarkt betreden)

05

Jeugdparticipatie en Jeugdinformatie

a

Bekijk als gemeenten gezamenlijk en individueel de mogelijkheden om jeugdparticipatie en informatie structureel te maken.

Per gemeente kan de gesubsidieerde voorzieningen gevraagd worden meer samen met de jeugdige bezoekers het beleid en werkplan te ontwikkelen. Gemeenten kunnen afrekenen op deze vraag.

Jeugdparticipatie en Jeugdinformatie maakt onderdeel uit van de uitvoeringsovereenkomst die de gemeente afsluit met de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland. De gemeente Bergambacht heeft hierin onder andere opgenomen de ondersteuning aan de 3 jeugdsociëteiten door de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland. De jongeren zelf zijn in dit proces de “spil” en bepalen ook in overleg welke kant het opgaat.

Wat betreft de jeugdsociëteiten staat “goede bedrijfsvoering” op de agenda.

b

De informatieverspreiding verbeteren op diverse manieren. Voorbeelden: gemeentesite en/of verwijzingen naar andere sites. Zoveel mogelijk handhaven JIP/JOP-bus en folderrekken plaatsen in bibliotheek en dorpshuizen

De JIP/JOP bus wordt niet meer ingezet door de gemeente Bergambacht. Folderrekken zijn grotendeels achterhaald. Jongeren gebruiken nu veel meer de digitale snelweg. Er is op dit terrein nog zeker een verbeteringsslag te maken.

06

Regiefunctie Gemeenten

Overweeg versterking van het huidige Regionaal ambtelijk overleg jeugd door afstemming van de beleidsterreinen op lokaal niveau

Geef de stuurgroep Jeugd en Veiligheid een beleidsadviserende taak ter ondersteuning en versterking van het Regionaal Ambtelijk Overleg Jeugd K5.

Er is geregeld afstemming op alle beleidsterreinen die ook met Jeugd hebben te maken: veiligheid, gezondheid, onderwijs enz. binnen het ambtelijk Jeugd K5 overleg. Dit overleg komt ongeveer 8 keer per jaar bijeen.

De coördinator Jeugd en Veiligheid (secretaris van de Stuurgroep Jeugd en Veiligheid) is de spreekbuis naar het ambtelijk Jeugd K5 overleg.

Daarboven op zijn de ambtenaren Jeugd op tourbeurt aanwezig bij de bijeenkomsten van het Netwerk Jeugd en Veiligheid.

Landelijke Ontwikkelingen - Programmaministerie voor Jeugd en Gezin.

Na de laatste landelijke verkiezingen is dit ministerie er gekomen. Tijdens het kabinet Balkenende II was besloten de Operatie Jong in het leven te roepen. Deze operatie had de volgende doelstellingen:

verbeteringen tot stand brengen in de ontwikkelingsketen voor de jeugd door uitvoering te geven aan de jeugdagenda

meer samenhang in het jeugdbeleid brengen binnen het samenwerkingsverband van de departementen en de instellingen in het veld van het jeugdbeleid

voorstellen doen aan het kabinet tot vereenvoudiging en verbetering van de aansturing van het jeugdbeleid.

Het uiteindelijke sturingsadvies van de Operatie Jong (onder de leiding van Steven van Eijk) heeft 25 aanbevelingen opgeleverd over de toekomstige inrichting van het jeugdbeleid, op uitvoerend en bestuurlijk niveau. De meeste van deze aanbevelingen zijn door het kabinet overgenomen waaronder het opzetten van een Ministerie voor Jeugd (is het programmaministerie voor Jeugd en Gezin geworden).

Doel/Motto van het Programmaministerie.

Alle kinderen en jongeren moeten kansen krijgen om zich goed te ontwikkelen, ongeacht culturele achtergrond of handicap. Dat is het motto van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin. Centraal in het beleidsprogramma staan dan ook vijf voorwaarden voor de goede ontwikkeling van kinderen.

Kinderen moeten:

gezond opgroeien

veilig opgroeien

een steentje bijdragen aan de maatschappij

talenten ontwikkelen en plezier hebben

goed voorbereid zijn op de toekomst

De minister voor Jeugd en Gezin is verantwoordelijk voor de samenhang in het jeugd- en gezinsbeleid. Hij werkt hiervoor nauw samen met andere ministeries die met jeugd te maken hebben.

Gezin centraal

De meeste kinderen groeien op in een gezin. Onder een gezin wordt verstaan elk leefverband van één of meer volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van één of meer kinderen’. Je hebt gezinnen met veel kinderen of met één kind. Gezinnen met één of twee ouders, of samengestelde gezinnen waarin de grootouders of pleegouders de opvoeding verzorgen.

Gezinnen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol.

Juiste hulp

De overheid geeft extra aandacht aan gezinnen die te maken hebben met risicofactoren. Denk aan het werkloos zijn van één of beide ouders. Gezinnen met ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen krijgen snel de juiste hulp. Zo nodig wordt een kind tijdelijk in een residentiële instelling of pleeggezin geplaatst. De ouders krijgen hulp om zich voor te bereiden op de terugkomst van hun kind. Zodat ze de opvoeding weer kunnen oppakken.

Ouders hebben vaker dan voorheen behoefte aan opvoedkundige ondersteuning. Voor advies en steun kunnen ouders straks in de eigen buurt terecht bij een Centrum voor Jeugd en Gezin.

In 2011 moet Nederland een landelijk dekkend netwerk hebben van Centra voor Jeugd en Gezin. De Centra bieden ouders opvoedondersteuning en begeleiden kinderen met problemen. De opvoedondersteuning heeft zo nodig een dwingend karakter wanneer kinderen aantoonbare risico’s lopen.

De oplossing van problemen in een gezin gebeurt via de aanpak ‘Eén gezin, één plan’. Kinderen die in de knel zitten groeien vaak op in gezinnen waar meerdere problemen spelen. Het kabinet wil bewerkstelligen dat er voor deze gezinnen één totaalplan komt. Het gezin en de betrokken hulpverleners krijgen één aanspreekpunt die de zorg coördineert. De problemen van het betreffende gezin moeten in samenhang met elkaar worden opgelost.

Regionale Activiteiten

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Hoe doen we dat in deze regio?

In december 2007 is een tweetal brainstormbijeenkomsten gehouden met instellingen die betrokken zijn bij de CJG-ontwikkeling in alle 13 gemeenten van Midden-Holland (MH) en met vertegenwoordigers van K5, G7 en Gouda (Kerngroep CJG MH). Doelstelling was het beleidskader van het rijk helder in beeld te krijgen en een eerste beeldvorming en opiniering uit te voeren over enkele centrale thema’s in het CJG.

Parallel aan bovengenoemd traject loopt een ambtelijk overleg CJG Midden-Holland (sinds oktober 2007), met als één van de resultaten een startnotitie CJG. De bestuurders hebben merendeels de landelijke kaders voor kennisgeving aangenomen, waarbij opgemerkt dat lokaal maatwerk en zorg zo dicht mogelijk bij de burger bij de uiteindelijke vormgeving van CJG’s nog steeds hoog op de lokale agenda’s staat.

Netten Boeten

In 2005 is de gemeente Gouda gestart met het project “Netten Boeten”. Dit project had ten doel te onderzoeken of er sprake was van een consistente en sluitende overlegstructuur op het gebied van casusoverleggen rondom “probleemjongeren”. Onderdeel van jeugdbeleid is ervoor zorgdragen dat er geen kind “buiten de boot” valt. Dat betekent dat de “netten geboet” worden.

In 2006 heeft het project “Netten Boeten” een meer regionaal karakter gekregen doordat vertegenwoordigingen vanuit de K5 gemeenten en de G7 gemeenten aangaven mee te willen doen met het project “Netten Boeten”.

In 2007 zijn een aantal deelprojecten van het project “Netten Boeten” afgerond,zoals de implementatie van de overlegstructuur Zorg, de totstandkoming van netwerken 0-4 jarigen en de oplevering van de kwaliteitscriteria van de casuïstieknetwerken. Allemaal “producten” die te maken hebben met een efficiëntere en effectievere beleidsuitvoering rond risicojongeren.

Het project SOS (Samen Oppakken van Signalen) heeft in 2007 een fikse vooruitgang geboekt en is voortgezet in 2008.

SOS heeft een 3-tal doelen:

ontwikkelen van een sluitende samenwerking tussen instellingen die actief zijn op het terrein van werk, onderwijs, zorg, vrije tijd en veiligheid om gezamenlijk ervoor te zorgen dat bij (probleem)jongeren die dreigen te ontsporen zo spoedig mogelijk door partijen in gezamenlijkheid een passend traject wordt gestart

ontwikkelen van een procesondersteunend signaleringssysteem voor probleemjongeren

uitvoeren van een pilot waarin de geformaliseerde samenwerking inclusief het procesondersteunende geautomatiseerd signaleringssysteem in praktijk wordt getest

Mijlpalen zijn bereikt zoals het ondertekenen van het Convenant Samen Oppakken van Signalen en het Privacy Reglement SOS (september 2007), het benoemen van Midden-Holland als proeftuin (juni 2007) en het ondertekenen van de VIR-aansluiting (Verwijsindex Risicojongeren) met Minister Rouvoet (oktober 2007). De Pilot SOS met een 5-tal instellingen in de leeftijdscategorie 12-18 jarigen is eind september 2007 van start gegaan.

De term “Netten Boeten” komt te vervallen; het project Samen Oppakken van Signalen wordt gecontinueerd als zelfstandig project in 2008.

Netwerk Jeugd en Veiligheid in de Krimpenerwaard

In 2003 is dit Netwerk gestart. Het is een samenwerking tussen de gemeenten Schoonhoven, Vlist, Ouderkerk, Nederlek, Bergambacht en diverse partners. In de bijlage is een toelichting opgenomen met betrekking tot het Netwerk Jeugd en Veiligheid. De doelstelling is het vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen en jongeren en voorkomen dat problemen verergeren. Voordeel van dit netwerk is dat de diverse professionals om tafel zitten en gericht met elkaar afspraken welke aanpak het meest geschikt is. Hierover worden afspraken gemaakt die door coördinator in de gaten worden gehouden.

In de bijlage (V) is schematisch het Netwerk Jeugd en Veiligheid in de Krimpenerwaard verder toegelicht .

Toekomstmuziek?

Mede gezien het feit dat elke gemeente in Nederland in 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin moet hebben (hierboven beschreven) ziet het er naar uit dat dit centrum straks de spil zal zijn in de begeleiding en ondersteuning van onze kinderen. De gedachte is verder dat het Netwerk Jeugd en Veiligheid en het netwerk 0-4 jarigen in het CJG zal overgaan evenals lokale netwerken en/of organisaties.

Het signaleringssysteem, dat uitgedacht wordt in het project SOS, kan dan ondersteunend zijn om snel en adequaat te reageren als de noodzaak er is.

Het is toekomstmuziek omdat hierover vanzelfsprekend nog besluitvorming in de gemeente moet gaan plaatsvinden.

De toekomst zal het ons leren!

Lokale zaken

Jeugd op de Lokale Agenda

Met als doel om het jeugdbeleid (en dus de jeugd) in geheel Bergambacht positief op de kaart te zetten zijn er eind 2007 drie avonden georganiseerd waarbij iedereen de gelegenheid kreeg om mee te doen. Het is belangrijk dat de “spelers” in het veld (waaronder vanzelfsprekend de jeugd zelf) meedoen met de vorming van het jeugdbeleid.

Er moet sprake zijn van een voldoende en divers aanbod voor alle jeugdigen in onze gemeente. De jongeren moeten zich voldoende kunnen ontplooien en hun “plaatsje” in de samenleving van Bergambacht kunnen vinden. Een dekkend hulpverleningsaanbod, mochten problemen zich voordoen, moet hier ook onderdeel van uitmaken.

Op de avonden werd de discussie vorm gegeven aan de hand van 4 kernpunten:

Wat zijn de sterke punten als het gaat om jeugdbeleid in de kernen Ammerstol/Bergambacht/Berkenwoude?

Wat zijn juist de zwakke kanten hiervan?

Waar liggen de kansen op dit gebied in de kernen Ammerstol/Bergambacht/Berkenwoude?

Wat zijn de grootste risico’s, waardoor het mis kan gaan?

De resultaten van deze avonden zullen vanzelfsprekend meegaan in de vorming van het jeugdbeleid van de gemeente Bergambacht.

In de bijlagen (VII) zijn de verslagleggingen van deze avonden opgenomen.

Het Collegewerkprogramma 2006-2010

In dit werkprogramma is het volgende vermeld over jeugd gerelateerde onderwerpen:

De visie:

Onderwijs en Jeugdzorg.

vooral ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen moeten snel gesignaleerd en opgepakt worden door middel van een goede samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, basisonderwijs, schoolbegeleidingsdiensten, jeugdhulpverlening e.a.

de meerwaarde van bovenschoolse zorgadviesteams, prestatieafspraken met betrokken (gesubsidieerde) instellingen en het komen tot een basiszorgpakket zullen het komende jaar nader worden onderzocht

zorg- en opvoedondersteuning zijn belangrijke ingrediënten voor het bieden van een totaalpakket

ook het voorkomen van voortijdig schoolverlaten zal de komende jaren een speerpunt blijven

het Rijk wil ruimere mogelijkheden m.b.t. voor-, tussen- en naschoolse kinderopvang binnen de basisscholen. Primair zal dit dienen plaats te vinden binnen de ruimten van de huidige accommodaties

Aandachtspunten Onderwijs en Jeugdzorg.

basisscholen optimaal laten inspelen op leerlingen met speciale leerbehoeften, zodat alle kindertalenten maximaal benut worden (zowel z.g. rugzakleerlingen als hoogbegaafde leerlingen)

samenwerking tussen scholen en jeugdwerk versterken

V V E –beleid dat zich richt op alle ontwikkelingsterreinen van het jonge kind

handhaving schoolzwemmen

Verkeerslessen en –examen voor de basisschoolkinderen continueren

Jeugd, sport- en speelvoorzieningen.

Accommodaties en voorzieningen

de gemeente dienst samen met de jeugd, de ouders, verenigingen, instellingen en vrijwilligers te zorgen dat er voldoende en op de doelgroep afgestemde voorzieningen voor kinderen en jongeren zijn. Naast speelgelegenheden en jeugdruimten/-sociëteiten zijn ook de sportaccommodaties hierbij van essentieel belang

Jeugdnota

in een actualisatie van de lokale jeugdnota dienen de onderdelen: veiligheid, educatie, zorg, ontspanning en sport in overleg met alle betrokken partijen, maar vooral in samenspraak met de doelgroep zelf, aan de orde te komen en als integraal beleid te worden geformuleerd

de betrokkenheid van de jeugd bij en het deelnemen aan het verenigingsleven dient te worden bevorderd

omdat gebleken is dat de jeugd te weinig actief beweegt, is het van groot belang dat jongeren deelnemen aan sportieve activiteiten. Immers een gezonde geest in een gezond lichaam is en blijft een belangrijk motto.

Aandachtspunten Jeugd, Sport- en Speelvoorzieningen

handhaving bestaande gemeentelijke jeugd-, sport-, en speelvoorzieningen

opvoedingsondersteuning en hulp aan verenigingen in het voeren van een actief en effectief jeugdbeleid

het lokale verenigingsleven moet (financieel) bereikbaar blijven voor de jeugd

jaarlijkse beloning van een goed verenigingsinitiatief om jongeren meer bij het verenigingsleven te betrekken

maken van duidelijke prestatieafspraken met bureau Halt en de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland

Reguliere Ambtelijke Overleggen

In de bijlage (II) is een overzicht opgenomen van de ambtelijke overleggen die zoal plaatsvinden met relatie tot het onderwerp Jeugd om zodoende het beeld te krijgen zoals het in het begin van deze nota al is genoemd. Wat zijn dan zoal de redenen om die verschillende overleggen te houden?

Afstemming/afspraken

inzicht in het aanbod van een instantie (vanuit een wens of mogelijkheid)

werkafspraken inzet jongerenwerk

contractafspraken

landelijke, regionale ontwikkelingen vertaald naar het lokale van Bergambacht

congressen en themabijeenkomsten

regionale samenwerkingsverbanden

casuïstiekbijeenkomsten

ontwikkelingen (lokaal, regionaal, landelijk) in de brede zin

invulling speelterreinen

sportverenigingen

burgers (veelal raadpleging en informeren)

uitvoeren wettelijke verplichtingen (denk hierbij bijvoorbeeld aan de Wet Kinderopvang)

trajecten (denk hierbij bijvoorbeeld een project als professionalisering van het peuterspeelzaalwerk)

Deze opsomming zal niet eens helemaal volledig zijn. Het is de bedoeling om aan te tonen dat er heel veel over en met jeugd gesproken wordt.

Deze ambtelijke overleguren zijn opgenomen in het algemeen jeugdbeleid.

Diverse gegevens (wat zijn de aantallen?)

In de bijlage (III) is enig cijfermatig materiaal opgenomen met als doel om van bepaalde onderdelen een beeld te scheppen. Het is bedoeld ter illustratie en aanvulling en zeker niet uitputtend. Er is materiaal op allerlei gebied (vaak landelijk) beschikbaar op het terrein van jeugd.

De betrouwbaarheid van landelijke gegevens is niet altijd helder en transparant. Daarom is voor nu gekozen voor lokaal en regionaal (LOK-5) beschikbaar cijfermateriaal.

De Jeugd verdeeld in aandachtsgebieden

Veel instellingen werken mee aan een goede sociale en cognitieve ontwikkeling. Deze instellingen zijn lokaal of regionaal beschikbaar. In de bijlage (IV) is een schematisch overzicht opgenomen waarbij ook de onderdelen preventie, signalering en afstemming, het vangnet zijn opgenomen.

Een korte toelichting:

Bij de sociale ontwikkeling gaat het om voorzieningen waarvan de jeugd gebruik kan maken in hun vrije tijd. In veel gevallen dragen deze voorzieningen bij aan de ontwikkeling van je jeugd op sociaal vlak. Hierbij kan gedacht worden aan samen spelen (peuterspeelzaal en kinderopvang), ontspanning en een nuttige vrije tijdsbesteding (sport), ontmoeten en leren van vrijwilligerswerk (jeugdsociëteiten).

Bij de cognitieve ontwikkeling staat het leren centraal met name op school.

Bij preventie staan voorzieningen genoemd die moeten voorkomen dat jongeren in de problemen komen.

Bij het onderdeel signalering en afstemming gaat het om jongeren waar zorg om bestaat maar waarvan de aard en omvang nog niet duidelijk is.

Het vangnet is voor die jongeren waarvan geconcludeerd is dat ze problemen hebben.

Conclusies/Aanbevelingen/Toekomst

In eerste instantie kan worden opgemerkt dat het voor de Bergambachtse Jeugd er redelijk goed voorstaat. Het voorzieningenniveau is van een goed en bovengemiddeld niveau (in ieder geval vergeleken met de gemeenten in de regio Midden-Holland en op provinciaal niveau, informatie afkomstig van het Tympaan Instituut) waardoor het voor een groot deel van de jeugd niet moeilijk zal zijn “hun” plaatsje in deze gemeente te vinden.

Dat wil niet zeggen dat er geen verbeteringen meer mogelijk zijn of dat we stil kunnen gaan zitten. Er zijn zeker een aantal verbeterpunten aan te geven die ook uit deze nota naar voren zijn gekomen.

In deze Actualisatie en Inventarisatie is dus inzichtelijk gemaakt hoe het er nu, begin 2008, allemaal voorstaat op het gebied van Jeugd (Landelijk, Provinciaal, Regionaal en Lokaal) vanuit het oogpunt van Bergambacht.

Het is sterk aan te bevelen opdracht te geven om vanuit het WMO beleidsplan in 2008 het actieplanJeugd op te stellen. Hierin worden je doelen en/of speerpunten, die je als gemeente hebt, uitgewerkt. Niet alles kan tegelijkertijd prioriteitsstelling is daarom nodig.

Het is verder aan te bevelen om al je doelen en speerpunten steeds weer SMART te stellen. Die worden vaak te vaag en te vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties of goede voornemens. S M A R T staat voor:

Specifiek

Meetbaar

Acceptabel

Realistisch

Tijdgebonden

Specifiek

Omschrijf het doel duidelijk en concreet.

Wat willen we bereiken?

Wie zijn erbij betrokken?

Waar gaan we het doen?

Wanneer gebeurt het?

Welke delen van de doelstelling zijn essentieel?

Waarom willen we dit doel bereiken?

Meetbaar

Hoeveel gaan we doen?

Hoe kunnen we dat meten?

Acceptabel

Is er draagvlak?

Is het in overeenstemming met het beleid en de doelstellingen?

Realistisch

Is het doel haalbaar?

Is er voldoende kennis, capaciteit, middelen en bevoegdheden?

Tijdgebonden

Wanneer beginnen we?

Wanneer zijn we klaar?

Wanneer is het doel bereikt?

Hoe dan verder?

Eén ding is duidelijk; wij stimuleren en organiseren veel voor onze jeugd.

Wij hebben veel, maar hebben we er ook veel aan?

Wij investeren bijvoorbeeld aanzienlijk in het netwerk Jeugd en Veiligheid, maar het ontbreekt ons aan voldoende inzicht wat daar nu eigenlijk bereikt wordt voor onze jongeren en met welke specifieke problemen onze jongeren terecht komen in het netwerk.

Voor het opstellen van een goed actieplan is het van groot belang dat je inzicht hebt in de doelstellingen en de resultaten van bestaande activiteiten. Indien dit ontbreekt moet je dat evalueren.

Evalueren betekent: inzicht krijgen in de te volgen trajecten in de nabije toekomst.

Evalueren betekent: praktisch kunnen insteken op ontwikkelingen, snelle aanpassing van beleid.

Evalueren betekent: inzicht krijgen in welke partners er nodig zijn om de activiteit uit te dragen, uit te voeren of te stimuleren

Evalueren betekent : onderbuikgevoelens wegvagen of juist bekrachtigen

Evalueren betekent :begrip en draagkracht ontwikkelen voor nieuwe activiteiten.

Kortom maak van je jeugdbeleid een levendig en voor ieder herkenbaardocument met duidelijke acties voor de korte en langere termijn.

Na evaluatie is er, grofweg, inzicht in welke activiteiten nodig zijn die via de scholen geïnitieerd kunnen worden en welke via het jongerenwerk.

Over de inzet van het jeugd en jongerenwerk in 2007 zijn we niet geheel tevreden. Het ontbreekt aan voldoende inzicht in de resultaten van 2007. Het lijkt dus een logisch argument om de prioriteit te leggen bij de activiteiten die opgepakt zouden kunnen worden door een jongerenwerker.

Onderstaand is geprobeerd inzichtelijk te maken welke acties nodig zijn om richting het jongerenwerk een prestatiegericht jarenplan op te stellen en te bekijken met wat voor soort jongerenwerker wij dit willen doen.

In 2007 is hiertoe al een eerste aanzet gedaan. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst (Gemeente Bergambacht – Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland) is een werkplan voor 2007 tot stand gekomen. Dezelfde opzet wordt gehanteerd voor het jaar 2008.

In 2008:

JONGERENWERK

Evaluatie (indien nodig) van de diverse netwerken + inzicht in de Bergambachtse problematiek bij jongeren

Stappenplan “goede bedrijfsvoering”

organisatie jeugdsociëteiten.

Evaluatie preventief gerichte acties vanuit het verleden + het uitwerken van nieuwe acties voor de toekomst (Preventie op het gebied van alcohol,

drugs, gokken, internetverslaving, Zelfbeschadiging)

Evaluatie (indien nodig) en acties Jongeren en Veiligheid+ het uitwerken van nieuwe acties.

Evaluatie (indien nodig) en acties Jongeren en Sport+het uitwerken van nieuwe acties

Evaluatie (indien nodig) en acties Jongeren en Gezondheid+het uitwerken van nieuwe acties

PRESTATIEAFSPRAKEN

JONGERENWERK

Wat zijn precies de verdere aanbevelingen?

Bij de “Inventarisatie en aanbevelingen voor jeugdbeleid van de K5-gemeenten” lokaal en regionaal vanuit 2005 is inzicht gegeven hoe het er nu, begin 2008, voor staat (zie eerder in deze nota).

Op basis van die stand van zaken worden hieronder aanbevelingen gedaan hoe we hier in Bergambacht nu verder mee zouden moeten gaan op en waar moeten we de komende jaren op inspelen (speerpunten vanaf 2009?):

Opzetten van Speeltoestellenbeleid

Inschakelen van en afspraken maken met het Onderwijs (ook Onderwijsachterstanden en Schoolbegeleiding)

Jongeren en Gezondheid (incl. Veiligheidsaspecten)

Project professionalisering Peuterspeelzalen II

Niet vanuit de gemeentelijke overheid gestarte initiatieven

Jongeren en Vrijwilligersbeleid

Jongerenhuisvesting

Het bevorderen van Jeugdparticipatie voor alle doelgroepen (daarbij moet ook gedacht worden aan kwetsbare groepen waarbij zo nodig voor specifieke doelgroepen, doelgroepgerichte acties opgezet kunnen worden)

Jongereninformatie, hoe hier vorm aan te geven?

Voor 2008 staan 300 uur begroot voor deze actualisatie en inventarisatie en een uitwerking van een aantal speerpunten. Voor dit jaar zijn nu 45 uur gebruikt met het uitwerken en opstellen van dit stuk.

Uitgaande van evaluatie, uitgewerkte conclusies en aanbevelingen per evaluatie onderdeel, waarbij we de wensen/aandachtspunten bij een Jeugd- en Jongerenwerker of bij de jeugdsociëteiten onderbrengen, zijn de beschikbare uren in 2008 hier in principe voldoende voor.

Aan het begin van het 3e kwartaal van 2008 kan bekeken worden hoe de urenbegroting verloopt. Bij beschikbare reële ruimte kan eventueel ook dit jaar al gestart worden met het speerpunt “speeltoestellen”.

Aanbevelingen Lokaal

Nr.

Onderwerp

Aanbeveling

01

Ambtelijke Capaciteit

De gemeentelijke overheid wordt steeds meer de regisseur op het terrein van jeugd. Landelijk en provinciaal worden taken ondergebracht doorgeschoven naar het lokale terrein. Verder vragen nieuwe ontwikkeling om extra ambtelijke inzet. Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is hier momenteel het beste voorbeeld van. Van jaar tot jaar moet worden bezien of de ambtelijke capaciteit toereikend is.

02

Leren

Het ondersteunen van vooral van leidsters van peuterspeelzalen is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Zeker zolang nog sprake is van welzijnsbeleid op dit terrein (ontwikkeling: mogelijk valt peuterspeelzaalbeleid in de nabije toekomst onder dezelfde regie als kinderopvang).

Regionaal zijn er diverse (scholings-)mogelijkheden. Het ambtelijk overleg Jeugd Krimpenerwaard 5 gemeenten moet deze signalen oppakken en een passend scholingsaanbod binnen handbereik brengen. Verder is het vooral voor de “kleinere” peuterspeelzalen momenteel lastig het hoofd boven water te houden. Hier moet aandacht voor zijn. In Bergambacht is er sprake van 2 relatief kleine peuterspeelzalen (de Ammerse Peuterclub en Peuterspeelzaal ’t Hummeltje)

Project professionalisering Peuterspeelzalen II (SPEERPUNT)

03

Gezondheid en Hulp

Voldoet het lokale opvoedbureau Bergambacht aan de verwachtingen?

Het is een vraag die in 2008 aan de hand van een evaluatie zou moeten worden bekeken. Het opvoedbureau gaat in de plannen rond de vorming van een CJG (Centrum Jeugd en Gezin) een belangrijk onderdeel uitmaken.

Gezondheid

Jongeren en Gezondheid inclusief de Veiligheidsaspecten (SPEERPUNT)

Inschakelen van en afspraken met het Onderwijs (SPEERPUNT)

04

Vrije Tijd, Woonomgeving en Veiligheid

Vrijwilligers

Het onderwerp Jeugd zou binnen het lokale comité vrijwilligers een apart aandachtsveld moeten zijn.

Verder ontvangen gemeenten de komende jaren geld. Dit is bedoeld voor de ontwikkeling van een makelaarsfunctie voor de maatschappelijke stage en voor stimulering van het vrijwilligerswerk. Benut dit budget om beleid te ontwikkelen op dit terrein en laat het onderdeel jongeren hier een belangrijk onderdeel van uitmaken.

Jongeren en Vrijwilligersbeleid (SPEERPUNT)

Geregeld overleg met aanbieders jeugdactiviteiten en de jeugd

In 2007 is gestart met een overleg in de kernen. Aanbevolen wordt dit jaarlijks op de één of andere wijze terug te laten komen omdat hierdoor veel input uit wordt verkregen. Let hierbij op dat jongeren en aanbieders van jeugdactiviteiten voldoende aan bod komen. Een resultaat hierbij moet in ieder geval zijn voldoende zicht op het aanbod jeugdactiviteiten en of dat (nog steeds) voldoet.

Het bevorderen van Jeugdparticipatie voor alle doelgroepen (daarbij moet ook gedacht worden aan kwetsbare groepen waarbij zo nodig voor specifieke doelgroepen, doelgroepgerichte acties opgezet kunnen worden) (SPEERPUNT)

Jongereninformatie, hoe hier vorm aan te geven? (SPEERPUNT)

Speeltoestellen

Opzetten van Speeltoestellenbeleid (SPEERPUNT)

05

Wonen, Werk en Inkomen

Jongerenhuisvesting is steeds meer een thema geworden omdat het voor starters (veelal jongeren) de laatste jaren lastiger is geworden geschikte maar vooral betaalbare woonruimte te vinden.

De gemeente Bergambacht heeft al een start gemaakt met de opzet van beleid op dit terrein. Het is aan te bevelen aan dit beleid verder invulling te geven en het vast te leggen. De afdeling VROM (gemeente Bergambacht) is hierin de belangrijke partner.

Jongerenhuisvesting (SPEERPUNT)

Aanbevelingen Regionaal

Nr.

Onderwerp

Aanbeveling

01

Leren

Leerplicht

Bergambacht heeft zich al voorstander getoond van formatie-uitbreiding op het vlak van de leerplicht. Het is belangrijk dit in regionaal (Krimpenerwaard 5 gemeenten) verband te blijven doen. Een verdere optimalisatie van de leerplichttaken is anders niet mogelijk.

Netwerk Jeugd en Veiligheid (4-23 jaar) en het Netwerk 0-4 jarigen.

Het verwachtingspatroon is dat deze netwerken mogelijk zullen opgaan in de het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) dat in elke gemeente moet zijn gerealiseerd in 2011.

Het netwerk Jeugd en Veiligheid is al actief vanaf 2003. Het netwerk 0-4 jarigen is gestart in 2006 in Bergambacht. Functioneren deze netwerken naar behoren? Hebben we er voldoende het zicht op? Dat zijn vragen die in evaluatie aan de orde moeten komen.

02

Gezondheid en Hulp

Jongeren en Gezondheid inclusief de Veiligheidsaspecten (SPEERPUNT)

Inschakelen van en afspraken maken met het Onderwijs (SPEERPUNT)

03

Vrije Tijd, Woonomgeving en Veiligheid

Netwerk Jeugd en Veiligheid

Begin 2008 wordt nog steeds gebruik gemaakt van een handmatige registratie. In Midden-Holland wordt een geautomatiseerde systematiek opgezet (binnen het project SOS, elders in deze nota beschreven). Het is aan te bevelen qua systematiek hierbij aan te sluiten in verband met de toekomstige uitwisseling van gegevens.

Inschakelen van en afspraken maken met het Onderwijs (SPEERPUNT)

Jeugdsociëten

Met ondersteuning van de jongerenwerker moet gewerkt worden aan verbetering van de bedrijfsvoering van de Bergambachtse jeugdsociëteiten.

04

Wonen, Werk en Inkomen

Zie lokale aanbevelingen

Jongerenhuisvesting (SPEERPUNT)

05

Jeugdparticipatie en Jeugdinformatie

Het bevorderen van Jeugdparticipatie voor alle doelgroepen (daarbij moet ook gedacht worden aan kwetsbare groepen waarbij zo nodig voor specifieke doelgroepen, doelgroepgerichte acties opgezet kunnen worden) (SPEERPUNT)

Inschakelen van en afspraken maken met het Onderwijs (SPEERPUNT)

06

Regiefunctie Gemeenten

Geen aparte speerpunten