Beleidsregels evenementen

Geldend van 10-05-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels evenementen

De burgemeester van de gemeente Tubbergen:

overwegende:

dat het in verband met een efficiënte en eenduidige afdoening van aanvragen voor een evenementenvergunning of -melding gewenst is over te gaan tot vaststelling van beleidsregels;

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 1:3, 2:24 en 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende

Beleidsregels evenementen

Artikel 1 Algemene begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  APV: de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Tubbergen.

 • b.

  evenement: een verrichting van vermaak zoals bepaald in artikel 2:24 van de APV.

 • c.

  eindtijd: de tijd waarop het evenement beëindigd moet zijn; er geen activiteiten meer plaatsvinden en bezoekers vertrokken moeten zijn

Artikel 2 Termijn aanvraag

(vervallen).

Artikel 3 Inhoud vergunning

In de vergunning wordt in ieder geval vermeld:

 • a.

  de naam/benaming van het evenement;

 • b.

  de aard van het evenement;

 • c.

  de locatie van het evenement;

 • d.

  de ruimte waarop of waarin een evenement plaats heeft;

 • e.

  de datum/data waarop het evenement plaatsvindt en de begin- en eindtijd(en).

Artikel 4 Voorschriften aan vergunning

Bij een vergunning voor een evenement worden, voor zover zo nodig, in elk geval voorschriften opgenomen worden, onder meer met betrekking tot:

 • a.

  beveiliging;

 • b.

  geneeskundige hulpverlening;

 • c.

  toiletvoorzieningen;

 • d.

  bereikbaarheid door hulpdiensten;

 • e.

  het gebruik van glaswerk voor het schenken van dranken;

 • f.

  brandveiligheid;

 • g.

  op- en afbouwtijden ten dienste van het evenement;

 • h.

  de inzet van verkeersregelaars, EHBO’ers en beveiligers.

Artikel 5 Geldigheid vergunning

In principe geldt een vergunning voor de duur van het evenement. De burgemeester kan besluiten om een vergunning voor vijf jaren te verlenen. Dit is alleen mogelijk als het evenement elk jaar op exact dezelfde wijze wordt georganiseerd en het evenemententerrein inclusief tent op exact dezelfde wijze wordt ingedeeld en opgebouwd.

Artikel 6 Maximum aantal evenementen

 • 1. Er mogen per kalenderjaar maximaal zes evenementen waarbij in de open lucht versterkte muziek ten gehore gebracht wordt ná 23.00 uur plaatsvinden in de kernen van Albergen, Geesteren en Tubbergen.

 • 2. Voor de kernen van Fleringen, Harbrinkhoek, Langeveen, Reutum, Vasse en Manderveen is dit aantal vastgesteld op drie.

 • 3. De kernen zijn vastgelegd op bijgevoegde kaarten.

 • 4. Evenementen die de laatste drie jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor vergunning wordt aangevraagd, zijn vergund en hebben plaatsgevonden, kunnen steeds worden vergund.

Artikel 7 Geluidsnormering

De nota Geluid en evenementen is van toepassing.

Artikel 8 Eindtijden

 • 1. Voor een vergunningsplichtig evenement gelden de volgende eindtijden:

  • a.

   eindtijd van het evenement:

   • -

    van zondag tot en met donderdag: 24.00 uur.

   • -

    van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 02.00 uur.

  • b.

   eindtijd van muziek en drankverstrekking:

   • -

    van zondag tot en met donderdag: 23.30 uur.

   • -

    van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01.30 uur.

 • 2. Voor evenementen die periodiek plaatsvinden, die plegen aan te vangen een zondag tot en met een donderdag en waarvoor in 2013, 2014 en 2015 vergunning is verleend met een eindtijd na 24.00 uur, geldt een dat de eindtijd kan worden vastgesteld op het in 2015 vastgestelde tijdstip, mits niet later dan 02.00 uur van de daarop volgende dag, waarbij de muziek en drankverstrekking beëindigd moet worden om 01.30 uur.

 • 3. Tweede Paasdag en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, Goede Vrijdag en Nieuwjaarsdag worden met de zondag gelijkgesteld.

Artikel 9 Inzet beveiligers

 • 1. Bij evenementen waar meer dan 250 personen aanwezig zullen zijn moeten professionele gecertificeerde beveiligers aanwezig zijn; bij andere evenementen wordt van geval tot geval bezien of de inzet van professionele gecertificeerde beveiligers noodzakelijk is. Vuistregel is één beveiliger per 250 aanwezige bezoekers.

 • 2. Het aantal in te zetten gecertificeerde beveiligers is tevens afhankelijk van welke taken de beveiligers, volgens het ingediende veiligheidsplan, hebben. Indien er aanleiding toe is kan er besloten worden af te wijken van de vuistregel van één beveiliger per 250 aanwezige bezoekers.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels evenementen”

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Tubbergen d.d. 11 augustus 2015
de burgemeester
mr. M.K.M. Stegers

Toelichting beleidsregels Evenementen

De beleidsregels zoals vastgelegd in deze nota dient in eerste instantie als toetsingskader voor de

vergunningverleners.

De vergunningverlener vraagt tijdens de behandeling van een vergunningaanvraag verscheidene

partijen (denk aan o.a. politie, brandweer, GHOR, (beleids)medewerkers van de gemeente) om de

aanvraag vanuit hun eigen expertise te beoordelen en een advies hierover aan de burgemeester uit te

brengen.

Bij het opstellen van de beleidsregels zijn diverse partijen betrokken. Er is een groep organisatoren betrokken bij het op te stellen beleid. Ook is het college van burgemeester en wethouders, en de gemeenteraad (via de commissie) betrokken bij het op te stellen beleid. De dorpsraden hebben tevens de mogelijkheid gehad hun reactie hierop te geven.

Artikel 1 Algemene begripsbepaling

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 2 Termijn aanvraag

Er is gekozen voor een indieningstermijn van 12 weken. De ervaring leert dat het gros van de aanvragen niet volledig is als deze wordt ingediend. Tevens is er door de werkwijze die er gehanteerd wordt tijd nodig om een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt o.a. advies ingewonnen bij politie, brandweer, GHOR, andere medewerkers van de gemeente. Tevens wordt er geregeld een vooroverleg gehouden voor een evenement voordat er over wordt gegaan tot besluitvorming.

Artikel 3 Inhoud vergunning

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 4 Voorschriften vergunning

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 5 Geldigheid vergunning

De burgemeester heeft bepaald in sommige gevallen een vergunning voor vijf jaar mogelijk te maken. Een evenement moet dan al enkele jaren op dezelfde manier georganiseerd zijn en ook in de toekomst op exact dezelfde manier georganiseerd worden.

Artikel 6 Maximum aantal evenementen

Omdat er steeds meer klachten komen over evenementen in het centrum, met name over het aspect geluid, is besloten om een maximaal aantal evenementen toe te laten per kern, waarbij versterkte muziek ten gehore wordt gebracht na 23.00 uur. Hiervoor zijn kaartjes gemaakt waarop de kernen zijn aangegeven. Het gaat hierbij om het aantal evenementen, niet om het aantal dagen. De evenementen die de afgelopen drie jaar zijn vergund en hebben plaatsgevonden in de genoemde kernen kunnen blijven bestaan, ongeacht of het maximum aantal evenementen wordt overschreden.

Artikel 7 Geluidsnormering

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 8 Eindtijden

Om overlast zoveel mogelijk te beperken zijn er eindtijden vastgesteld waarop een evenement afgelopen moet zijn. De eindtijd van muziek en drankverstrekking ligt een half uur voor de vastgestelde eindtijd van het evenement. Er geldt een andere eindtijd voor de doordeweekse dagen dan voor de weekenden. Er is besloten om enkele feestdagen gelijk te stellen aan een zondag. Het evenement moet afgelopen zijn op het genoemde tijdstip.

Tevens is er een overgangsrecht voor evenementen die in 2013, 2014 en 2015 zijn vergund en toen zijn aangevangen op een zondag tot en met donderdag. Indien de organisatoren een vergunning hadden om een evenement te organiseren tot na 24.00 uur, kunnen zij zich beroepen op het overgangsrecht. De eindtijd van de in 2015 verleende vergunning wordt aangehouden. Tenzij de eindtijd ligt na 02.00 uur. De eindtijd van het evenement mag maximaal 02.00 uur zijn. De drankverkoop en de muziek moeten om 01.30 uur beëindigd zijn.

Artikel 9 Inzet beveiligers

Vuistregel is één beveiliger per 250 aanwezige bezoekers. Er moeten gecertificeerde beveiligers ingezet worden wanneer er 250 personen of meer aanwezig zijn bij een evenement. Bij evenementen met minder bezoekers wordt van geval tot geval bezien of de inzet van gecertificeerde beveiligers noodzakelijk is.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 11 Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.