Marktreglement Rotterdam 2008

Geldend van 15-03-2008 t/m 31-05-2021

Intitulé

Marktreglement Rotterdam 2008

Gemeenteblad 2008

Marktreglement Rotterdam 2008

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de directeur Stadstoezicht d.d. 26 februari 2008, STZ 08/28046;

gelet op artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en de Marktverordening Rotterdam 2008;

overwegende, dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de Marktverordening Rotterdam 2008;

Besluit vast te stellen:

Marktreglement rotterdam 2008

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  ingeschrevene: ieder die is ingeschreven op een van de lijsten bedoeld in artikel 10;

 • b.

  vaste plaatshouder: degene aan wie een vaste plaats is toegewezen:

 • c.

  meeloper: een gegadigde voor een vaste plaats;

 • d.

  staanplaats: het voor de duur van de markt door het college aan

  de vergunninghouder toegewezen deel van het

  marktterrein, bestemd voor het uitoefenen van de

  markthandel;

 • e.

  vaste plaats: een staanplaats die per kalenderjaar of seizoen

  beschikbaar wordt gesteld;

 • f.

  dagplaats: een staanplaats die per dag beschikbaar wordt

  gesteld;

 • g.

  wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een vaste plaats;

 • h.

  gesaneerde markt: de markten zoals vermeld in artikel 3 waarop een

  assortimentsregeling van toepassing is;

 • i.

  bedrijfsleider: degene aan wie door het college is toegestaan om

  de vaste plaatshouder bij voortduring bij te staan of te vervangen;

 • j.

  klad: een uitbreiding van een staanplaats van 1,20 meter.

Artikel 2 Plaats, dag en tijd van de markt

 • 1. Plaats waar de markt wordt gehouden:

  Afrikaanderplein woensdag van 08.00 tot 17.30 uur

  zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur

  Pr. Alexander vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur

  Asterlo, Zuidwijk vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur

  Binnenrotte, Centrummarkt dinsdag van 08.00 tot 17.30 uur

  vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur

  zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur

  Eendrachtsplein dinsdag van 08.30 tot 17.30 uur

  Hoogvliet donderdag van 08.00 tot 17.30 uur

  IJsselmonde donderdag van 08.00 tot 17.30 uur

  Ommoord woensdag van 08.00 tot 17.30 uur

  Schiebroek vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur

  Visserijplein donderdag van 08.00 tot 17.30 uur

  zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur

 • 2. De seizoenmarkten worden gehouden in de periode van half april tot oktober op de:

  Binnenrotte, Centrummarkt zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Artikel 3

De warenmarkten te Binnenrotte, centrummarkt, zondag, Ommoord, Prins Alexander, Schiebroek, IJsselmonde en Zuidwijk zijn gesaneerde markten.

Artikel 4 Tijdstip innemen staanplaats / aan- en afvoer goederen

 • 1.

  Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein eerder dan drie uur voor de aanvang en later dan een uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

  Op de zondagsmarkt is het verboden om eerder dan twee uur voor de aanvang van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

 • 2.

  De vergunninghouder is verplicht zijn staanplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen.

 • 3.

  Eén uur voor het einde van de algemene warenmarkt mag de vergunninghouder voorbereidingen treffen voor het ontruimen van de staanplaats.

 • 4.

  Indien de vergunninghouder zijn vaste staanplaats op een algemene

warenmarkt niet uiterlijk een half uur na aanvang van de markt heeft

ingenomen, wordt de desbetreffende staanplaats voor die dag als

dagplaats aangemerkt tenzij de vergunninghouder de marktmeester

vóór 08.30 uur heeft verzocht zijn vaste staanplaats voor hem

beschikbaar te houden.

Artikel 5 Marktverplaatsing

Geen markt wordt gehouden op de dagen vermeld in artikel 8, eerste

lid, sub a en b van de Winkeltijdenwet, behoudens het bepaalde in de artikelen 2 en 3 van de Verordening Winkeltijden Rotterdam 2000.

Artikel 6 Afgelasting markt

Indien dit in het algemeen belang is of ter uitvoering van werken door

het college nodig wordt geoordeeld dan wel in geval van extreme weersomstandigheden, kan een markt geheel of gedeeltelijk worden afgelast dan wel geheel of gedeeltelijk anders worden ingericht.

Artikel 7 Inrichting van de markt

1.Het aantal staanplaatsen alsmede de opstelling en indeling is per markt

vastgesteld zoals aangegeven op het bij dit reglement behorende staanplaatsenplan.

2. a. De frontbreedte van een staanplaats is 5 strekkende meter;

b.De frontbreedte van een standwerkersplaats is maximaal 3

b. strekkende meter met een oppervlakte van ten hoogste 10 m2 en is

b. als zodanig gemarkeerd op het staanplaatsenplan.

De standwerkersplaats mag uitsluitend worden ingenomen met eigen materiaal bestaande uit een marktparasol met een lengte en breedte van ieder maximaal 4 meter;

 • c.

  Het college kan bij de toewijzing van de staanplaatsen afwijken van de in sub a van dit artikel genoemde standaardmaat;

 • d.

  Per vergunninghouder kunnen per markt meerdere aaneengesloten staanplaatsen als vaste plaats worden toegewezen. Vergunninghouders die voor het in werking treden van deze regeling rechten hebben om meer kramen te gebruiken behouden deze rechten;

 • e.

  Uitbreiding van de staanplaats door het plaatsen van een klad van 1,20 meter is uitsluitend toegestaan, indien de ruimtelijke omstandigheden en de veiligheid dit toestaan en na toestemming van de marktmeester.

Artikel 8 Branche-indeling

De branche-indeling alsmede het maximum aantal staanplaatsen per branche of per artikel is vastgesteld per markt, zoals aangegeven op de bij dit reglement behorende brancheringsregeling.

Hoofdstuk 2 Inschrijvingen

Artikel 9 Toewijzing standplaatsen

 • 1. De staanplaatsen op een markt worden als vaste plaats toegewezen.

 • 2. Een vrijgekomen vaste plaats wordt als dagplaats beschouwd en blijft als zodanig aangemerkt zolang zij niet als vaste plaats is toegewezen.

Artikel 10 Inschrijvingen op de anciënniteit- en wachtlijst

 • 1.

  Per markt en zonodig branchegewijs worden lijsten van ingeschrevenen opgemaakt, aan de hand waarvan het college staanplaatsen toewijst.

 • 2.

  De volgorde op de in het eerste lid genoemde lijsten wordt bepaald door de datum waarop voor het eerst een vaste plaats op de markt is ingenomen of waarop de naam van de ingeschrevene blijkens aanmelding op de wachtlijst is vermeld.

 • 3.

  Het college schrijft de aanvrager in op een wachtlijst als bedoeld in het tweede lid, indien:

  • a.

   de aanvrager een marktvergunning heeft;

  • b.

   heeft aangegeven dat hij op een wachtlijst wil worden geplaatst;

  • c.

   het verschuldigde tarief voor het plaatsen op een wachtlijst heeft betaald.

 • 4.

  De inschrijving op de wachtlijst wordt geweigerd indien er op het

moment van verzoek tot inschrijving er:

 • a.

  een algehele inschrijfstop geldt voor de betreffende markt;

 • b.

  een inschrijfstop geldt voor het gewenste artikel, artikelgroep of branche voor de betreffende markt;

 • c.

  andere kooplieden reeds op de wachtlijst ingeschreven staan met het betreffende artikel, artikelgroep of branche;

 • d.

  in de betreffende branche geen vacante marktplaats is welke als vaste plaats uitgegeven kan worden;

 • e.

  andere kooplieden welke reeds ingeschreven zijn op de wachtlijst van betreffende markt de vacante marktplaats willen innemen door te wijzigen van artikel, artikelgroep of branche voor die betreffende markt.

  • 5.

   Op verzoek van twee ingeschrevenen die op dezelfde markt ieder een vaste staanplaats innemen kan het college, op verzoek, hun inschrijving op deze markt samenvoegen indien:

   • a.

    de ingeschrevenen een aantoonbare samenlevingsrelatie hebben met gedeeld risico (huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract), of een samenwerkingsverband hebben van minimaal drie jaar met gedeeld risico; en

   • b.

    de ingeschrevenen ieder een vaste staanplaats hebben die naast elkaar zijn gesitueerd; en

   • c.

    de ingeschrevenen dezelfde branche of artikelgroep voeren; en

   • d.

    de ingeschrevenen geen betalingsachterstand van de verschuldigde marktgelden hebben.

  • 6.

   Bij samenvoeging van de inschrijving komt de inschrijving met de hoogste anciënniteit te vervallen. De vervallen inschrijving wordt niet hersteld.

  • 7.

   Na samenvoeging krijgt de ingeschrevene recht op twee staanplaatsen met een maximale frontbreedte, na samenvoeging, van 10 meter.

  • 8.

   Bij de toewijzing van vaste plaatsen behoudt de ingeschrevene het recht op twee aaneengesloten staanplaatsen.

Artikel 11 Toewijzing vaste plaats

 • 1. De toewijzing van vaste plaatsen op niet-gesaneerde markten geschiedt eenmaal per jaar aan de hand van de lijsten voor vaste plaatshouders en vervolgens aan de hand van de lijsten voor meelopers in de volgorde waarin elk van deze categorieën ingeschrevenen op de lijsten zijn ingeschreven.

 • 2. In afwijking van het eerste lid wordt, zodra een vaste plaats op een markt is vrij gekomen, deze plaats tussentijds toegewezen aan de hand van de lijsten voor meelopers.

 • 3. De in het tweede lid toegewezen plaats geldt tot het moment dat de eerst volgende toewijzing op grond van het eerste lid plaatsvindt

 • 4. De toewijzing van vaste plaatsen op gesaneerde markten geschiedt eenmaal per jaar aan de hand van de lijsten voor vaste plaatshouders en vervolgens aan de hand van lijsten voor meelopers in de volgorde waarin elk van deze categorieën ingeschrevenen op de lijsten zijn ingeschreven met dien verstande dat:

 • a. De toewijzing geschiedt:

 • - eerst aan ingeschrevenen die hetzelfde artikel voeren als waarvoor de staanplaats als vaste plaats is toegewezen;

 • - vervolgens aan ingeschrevenen die een artikel voeren dat op de markt nog niet aanwezig is en die ten minste drie maanden als meeloper op de lijst staan ingeschreven;

 • - dan aan ingeschrevenen die een artikel voeren waarvoor op de markt reeds een plaats beschikbaar is gesteld;

 • - vervolgens aan ingeschrevenen die een artikel voeren waarvoor op de markt twee plaatsen beschikbaar zijn gesteld, enz.

 • b. De toewijzing van vaste plaatsen voor een bepaald artikel op een gesaneerde markt mag het bij de sanering van deze markt bepaalde aantal plaatsen in ditzelfde artikel niet groter maken dan tweemaal het oorspronkelijke aantal.

 • c. Het college kan in bijzondere omstandigheden van het gestelde onder b. afwijken.

 • 5. Het college houdt bij de toewijzing van de vaste plaatsen zo mogelijk rekening met de keuze van de ingeschrevene.

 • 6. Bij de toewijzing van de vaste plaatsen dient de meeloper die, gelet op de volgorde op de in artikel 10 genoemde lijsten, aan de beurt is om een vaste plaats toegewezen te krijgen, de hem toegewezen vaste plaats te aanvaarden.

 • 7. Bij de toewijzing van de vaste plaatsen kan de bedrijfsleider die de vaste plaatshouder bij voortduring bijstaat bij de uitoefening van de markthandel, en die gelet op de volgorde op de in artikel 10 genoemde lijsten, aan de beurt is om een vaste plaats toegewezen te krijgen, er voor kiezen als passief vaste plaatshouder op de in artikel 10 genoemde lijsten te worden ingeschreven.

Artikel 12 Toewijzing dagplaats op niet gesaneerde markt

 • 1. De toewijzing van dagplaatsen op niet gesaneerde markten geschiedt per marktdag aan de hand van de wachtlijst in de volgorde waarin de ingeschrevenen op die lijst zijn ingeschreven.

 • 2. Het college houdt bij de toewijzing van dagplaatsen zo mogelijk rekening met de keuze van de ingeschrevene.

 • 3. Het college kan dagplaatsen aan houders van een vaste plaats toewijzen.

Artikel 13 Toewijzing dagplaats op gesaneerde markt

 • 1.

  De toewijzing van dagplaatsen op gesaneerde markten geschiedt:

 • a.

  eerst aan ingeschrevenen op de wachtlijst die hetzelfde artikel voeren als waarvoor de staanplaats als vaste plaats is toegewezen;

 • b.

  vervolgens aan ingeschrevenen op de wachtlijst die een artikel voeren dat op de markt nog niet aanwezig is;

 • c.

  dan aan ingeschrevenen op de wachtlijst die een artikel voeren waarvoor op de markt reeds een plaats beschikbaar is gesteld;

 • d.

  vervolgens aan ingeschrevenen die een artikel voeren waarvoor op de markt twee plaatsen beschikbaar zijn gesteld.

 • 2.

  De toewijzing op een gesaneerde markt van dagplaatsen voor een

bepaald artikel mag het bij de sanering van deze markt bepaalde aantal

plaatsen in ditzelfde artikel niet groter maken dan tweemaal het

oorspronkelijke aantal, met dien verstande dat er sprake is van een

maximum van drie plaatsen per artikel.

Artikel 14 Doorhaling van inschrijving op de anciënniteitlijst

 • 1. De inschrijving op de lijsten als bedoeld in artikel 10 wordt doorgehaald indien:

 • a. de marktvergunning is ingetrokken;

 • b. de vergunninghouder is overleden;

 • c. de vaste plaatshouder niet ten minste een maal in de twee weken de hem toegewezen plaats inneemt, met dien verstande, dat onder het niet innemen tevens wordt verstaan het voortijdig verlaten van de markt;

 • d. de vaste plaatshouder wegens ziekte gedurende een periode van twee achtereenvolgende jaren de vaste plaats niet of vrijwel niet persoonlijk heeft bezet;

 • e. de ingeschrevene een artikel gaat voeren in een andere branche of artikelgroep dan bij de inschrijving is vermeld met als uitzondering het wijzigen van branche of artikelgroep om een vacante marktplaats in te nemen door een ingeschrevene op de wachtlijst van de betreffende markt, zoals bedoeld in artikel 10 lid 4 e. De vacante marktplaats wordt, indien er meerdere gegadigden zijn voor de plaats, toegewezen op basis van anciënniteit.

 • f. de ingeschrevene op een wachtlijst bij de jaarindeling de aan hem toegewezen vaste plaats niet accepteert. Op niet gesaneerde markten moet de ingeschrevene op een wachtlijst evenwel zijn keuze kunnen bepalen uit minimaal drie staanplaatsen. Indien dit aantal niet beschikbaar is vervalt de verplichting tot plaatskiezen;

 • g. de vergunninghouder hierom schriftelijk heeft verzocht;

 • h. de ingeschrevene zijn inschrijving op de wachtlijst niet jaarlijks voor 1 januari van dat jaar heeft verlengd;

 • i. de ingeschrevene op een wachtlijst een vaste plaats is toegewezen;

 • j. de ingeschrevene op een wachtlijst het tarief voor de inschrijving op de wachtlijst niet of niet tijdig heeft voldaan.

 • 2. In geval van doorhaling als bedoeld in het eerste lid onder b. en d. van dit artikel verkrijgt de bedrijfsleider aan wie een passief vaste plaatshouderschap is toegekend, indien geen toepassing heeft plaatsgevonden van het gestelde in artikel 19a,: het recht van gebruik van de vaste plaats van de vergunninghouder tot de eerstvolgende jaarindeling.

Hoofdstuk 3 Toewijzen en bezetten van standwerkersplaatsen

Artikel 15 Toewijzing standwerkersplaats

 • 1.

  Standwerkersplaatsen worden door middel van loting, ter bepaling van

  de volgorde waarin gegadigden voor een standwerkersplaats in

  aanmerking komen, toegewezen.

 • 2.

  De loting voor toewijzing van standwerkersplaatsen geschiedt op de

  dag van de markt om 8.30 uur in het marktkantoor of nader

  aangewezen plaats.

 • 3.

  Tot de loting voor standwerkersplaatsen wordt slechts toegelaten degene die in het bezit is van een standwerkersvergunning en geen inschrijving heeft als bedoeld in artikel 10 van dit Reglement voor die markt.

 • 4.

  (vervallen).

 • 5.

  Degene aan wie een standwerkersplaats is toegewezen mag uitsluitend één artikel voeren dat door hem bij de loting is opgegeven.

 • 6.

  Degene aan wie een standwerkersplaats is toegewezen is verplicht de hem toegewezen plaats om 09.30 uur in te nemen en de hele dag persoonlijk te bezetten; hij mag deze niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 7.

  Het gebruik van meet- en weegwerktuigen, prijs- en aanduidingborden

en audiovisuele middelen alsmede geluidsversterkende apparatuur is verboden.

 • 8.

  In geval van tijdelijke afwezigheid van de houder van een standwerkersplaats wordt niet op de plaats verkocht.

 • 9.

  De frontbreedte van een standwerkersplaats is maximaal 3 strekkende meter met een maximale verkoopruimte van 10 m2 en is als zodanig gemarkeerd op het staanplaatsenplan. De standwerkersplaats dient ingenomen te worden met eigen materiaal bestaande uit een marktparasol met een lengte en breedte van ieder maximaal 4 m. Het is de houder van een standwerkersplaats niet toegestaan uitbreiding te geven aan de hem toegewezen plaats.

 • 10.

  Degene aan wie na deelname aan de loting geen standwerkersplaats is toegewezen, is het niet toegestaan om assistentie te verlenen bij een vergunninghouder aan wie op dezelfde marktdag een standwerkersplaats, vaste plaats of dagplaats is toegewezen.

 • 11.

  Het college kan in afwijking van het tweede lid besluiten tot een andere wijze, plaats en bekendmaking van de loting tot toewijzing van de standwerkersplaatsen.

Hoofdstuk 4 Bepalingen over het gebruik van de vaste staanplaats

Artikel 16 Persoonlijk innemen staanplaats; bijstand

De vergunninghouder neemt de staanplaats die hem is toegewezen

persoonlijk in en baat deze voor eigen rekening en risico uit. Hij mag de staanplaats niet aan een ander afstaan of in

gebruik geven.

Artikel 17 Bedrijfsleiderschap

 • 1. Het college kan de vaste plaatshouder op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek toestemming verlenen om maximaal drie natuurlijke personen, die geen actieve marktrechten op de Rotterdamse markten mogen hebben, aan te wijzen als bedrijfsleider, die hem bij de uitoefening van de markthandel bij voortduring bijstaan dan wel, bij afwezigheid van de vaste plaatshouder, voor rekening en risico van de vaste plaatshouder diens marktverplichtingen nakomen.

 • 2. Indien het college de in het vorige lid bedoelde toestemming heeft verleend, verleent het college de vaste plaatshouder ontheffing van de verplichting als bedoeld in artikel 16 om de hem toegewezen staanplaats persoonlijk in te nemen.

 • 3. De in het eerste lid bedoelde natuurlijk persoon kan zijn de echtgeno(o)t(e), relatiepartner, kind, medevennoot/firmant of werknemer.

 • 4. Bij de aanvraag worden de volgende stukken overgelegd:

  • a.

   Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie niet ouder dan een maand.

  • b.

   Een bewijs van inschrijving in het handelsregister niet ouder dan een maand, waaruit de registratie als bedrijfsleider in de onderneming blijkt.

  • c.

   Een loonbelastingverklaring niet ouder dan een jaar en een arbeidsovereenkomst voor het aantal uren dat overeenkomt met het aantal uren dat de vaste plaatshouder op de markt zijn staanplaats inneemt.

  • d.

   2 recente goed gelijkende pasfoto’s.

 • 5. (vervallen).

 • 6. De in het eerste lid bedoelde bedrijfsleider wordt in het bezit gesteld van een vervangvergunning met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 zevende lid.

 • 7. De geldigheidsduur van de in het vorige lid bedoelde vervangvergunning komt overeen met de geldigheidsduur van de marktvergunning van de vaste plaatshouder.

 • 8. Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze Verordening door de bedrijfsleider begaan, worden toegerekend aan de vaste plaatshouder.

Artikel 18 Afwezigheid wegens ziekte, vakantie of bijzondere

omstandigheden

1.De vergunninghouder die wegens ziekte, vakantie of bijzondere

omstandigheden verhinderd is zijn vaste plaats in te nemen stelt het college daarvan schriftelijk in kennis. Bij afwezigheid wegens vakantie of bij bijzondere omstandigheden geeft de vergunninghouder de duur van zijn afwezigheid aan.

2.De schriftelijke mededeling wordt minimaal 24 uur voor de betreffende

marktdag gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de dienstdoende medewerker van Stadstoezicht gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging aan het college.

Artikel 19 Ontheffing en vervanging

 • 1.

  In geval van ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden wordt de

  vergunninghouder vrijgesteld van de verplichting genoemd in artikel 16

  om persoonlijkstaanplaats op de markt in te nemen.

 • 2.

  Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte dient de vergunninghouder

ten bewijze van deze reden van verhindering iedere drie maanden een verklaring van een geneeskundige te overleggen. Het college kan desgevraagd van het overleggen van deze verklaring ontheffing verlenen.

 • 3.

  Het college kan, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de vergunninghouder van een vaste staanplaats, in verband met aan het college aan te tonen regelmatige en noodzakelijke inkoopactiviteiten ten behoeve van de door de vergunninghouder uit te oefenen ambulante handel op diens vaste plaats, voor de duur van 5 opeenvolgende uren per marktdag ontheffing verlenen van het gestelde in artikel 16 van dit reglement.

 • 4.

  De in het vorige lid bedoelde ontheffing wordt voor de duur van een jaar verleend en kan jaarlijks op een daartoe strekkend verzoek aan het college voor eenzelfde periode worden verlengd.

 • 5.

  Het college kan in de gevallen als bedoeld in het eerste en derde lid van dit artikel, op aanvraag van de vergunninghouder hem vergunning verlenen om zich op zijn staanplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon, zijnde:

 • a.

  de echtgen(o)ot(e) of relatiepartner;

 • b.

  een bloed- of aanverwant in de eerste graad;

 • c.

  een persoon die bij de vergunninghouder in loondienst is.

 • 6.

  De vervanging geldt in geval van ziekte maximaal 2 jaar te rekenen

vanaf de dag van ziekmelding en ingeval van vakantie maximaal 8 weken per jaar.

 • 7.

  De in het vijfde lid van dit artikel genoemde vervangvergunning

  vermeldt dan wel bevat:

  • a.

   de persoonsgegevens van de vervanger;

  • b.

   de markt waar mag worden vervangen;

  • c.

   de datum van ingang van de vervanging;

  • d.

   een goed gelijkende pasfoto van de vervanger.

 • 8.

  Het college trekt de vervangvergunning als bedoeld in artikel 17 zesde

  lid en als bedoeld in het vorige lid van dit artikel in:

  • a.

   op verzoek van degene namens wie wordt vervangen;

  • b.

   op verzoek van de houder van de vervangvergunning;

  • c.

   indien de naam van degene namens wie wordt vervangen, wordt doorgehaald van de lijst van vaste plaatshouders.

Artikel 19a

 • 1. In geval van overlijden van de ingeschrevene, kan de datum van inschrijving op de lijsten als bedoeld in artikel 10 worden overgeschreven op naam van de overlevende echtgenoot, indien binnen twee maanden na overlijden van de ingeschrevene een daartoe strekkend schriftelijk verzoek bij het college wordt ingediend.

 • 2. De overlevende echtgenoot die gebruik maakt van de in het eerste lid genoemde mogelijkheid tot overschrijving van rechten:

  • a.

   dient te voldoen aan de in artikel 4 van de Marktverordening Rotterdam 2008 vervatte eisen;

  • b.

   verliest het recht op een, voor dezelfde markt of marktdag op zijn naam gestelde, inschrijving als genoemd in artikel 10;

  • c.

   dient in staat te zijn daadwerkelijk aan alle marktverplichtingen te voldoen.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Artikel 20 Innemen standplaats met eigen materiaal

 • 1. Het college bepaalt per marktterrein de marktplaatsen waarop een kraam, verkoopwagen, gronduitstalling of andere verkoopinrichting mag worden gebruikt.

 • 2. Goederen die op de algemene warenmarkten worden aangeboden, worden in een kraam opgeslagen, tenzij hiervoor aan de vergunninghouder door het college uitdrukkelijk schriftelijke ontheffing is verleend.

 • 3. De verkoopwagens, of andere verkoopinrichtingen zoals bedoeld in lid 1, hebben een lengte van ten hoogste 10 strekkende meter.

 • 4. Het is verboden de doorgang en de wandelgangen op en langs het marktterrein op enigerlei wijze te hinderen of te blokkeren.

 • 5. De ontheffing zoals bedoeld in lid 2 wordt uitsluitend verleend aan een vaste plaatshouder, per inschrijving, ten behoeve van verkoopinrichtingen, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, verkoopwagens, markavans, etc., mits inpasbaarheid is aangetoond op de betreffende staanplaats.

 • 6. Indien de vaste plaatshouder zijn verkoopinrichting verruilt voor een andere verkoopinrichting (niet zijnde een kraam) of wijzigt van plaats bij een nieuwe (jaar)indeling, moet opnieuw ontheffing worden aangevraagd.

Artikel 21 Obstakels en welstand

De kramen of andere verkoopinrichtingen alsmede de boven- en achterzeilen die op de markt worden gebruikt of geplaatst voldoen aan de door het college te stellen eisen.

Artikel 22 Schoonhouden en opleveren standplaats

 • 1.

  De vergunninghouder:

 • a.

  zorgt ervoor dat zijn staanplaats steeds een goed verzorgd

  aanzien biedt;

 • b.

  zamelt tijdens de markt zelf zijn afval, verpakkingsmaterialen en

  dergelijke in;

 • c.

  levert voordat hij het marktterrein verlaat, zijn staanplaats en

  onmiddellijke omgeving daarvan schoon op en draagt zelf zorg voor

  de afvoer van zijn marktafval;

 • 2.

  Een vergunninghouder die handel drijft in artikelen van een branche

waaruit zou kunnen voortvloeien dat de ondergrond en omgeving van zijn staanplaats vervuild raakt, treft hiervoor maatregelen om dit te voorkomen. De te treffen maatregelen dienen ter goedkeuring van de marktmeester en op zijn aanwijzingen te geschieden.

Artikel 23 Afvalvoorziening in verband met etenswaren

De vergunninghouder die het is toegestaan op zijn staanplaats geringe eet- en drinkwaren voor consumptie gereed te maken, respectievelijk te verkopen, heeft aan de voorzijde van zijn verkoopinrichting een tweetal bakken of soortgelijke voorwerpen aanwezig, waarin etensresten, verpakkingsmateriaal en ander afval kunnen worden gedeponeerd. Hij draagt zorg voor de tijdige lediging van de bakken.

Artikel 24 Stallen van rij- en voertuigen

Het is de vergunninghouder toegestaan om op het marktterrein zijn voertuig te parkeren onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  het voertuig wordt achter de toegewezen kraam geplaatst;

 • b.

  het voertuig veroorzaakt geen hinder of beperkingen voor andere

  vergunninghouders.

Artikel 25 Legitimatie en identiteit vergunninghouder

1.Degene die een staanplaats op de markt inneemt toont op eerste

aanvraag van de medewerker van Stadstoezicht zijn marktvergunning, standwerkersvergunning of vervangvergunning.

2.De vergunninghouder geeft bij zijn staanplaats duidelijk zichtbaar zijn

naam, eventuele bedrijfsnaam of vergunningnummer aan.

Artikel 26 Schorsing

Het college is bevoegd om de inschrijving op de lijsten als bedoeld in artikel 10 voor een of meer marktdagen voorwaardelijk of onvoorwaardelijk te schorsen. Dan wel de op die lijsten vermelde namen voorwaardelijk of onvoorwaardelijk te door te halen van degene die:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

 • b.

  van de staanplaats gebruik maakt op een wijze die strijdig is met het doel waarvoor zij is toegewezen;

 • c.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • d.

  het marktpersoneel belemmert in de uitoefening van zijn taak dan wel de door het marktpersoneel gegeven aanwijzingen niet naleeft;

 • e.

  direct of indirect de goede gang van zaken op de markt in gevaar brengt of verstoort;

 • f.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 27 Treffen bijzondere maatregelen

In onvoorziene omstandigheden is het college, onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen, bevoegd al die maatregelen te treffen die voor een goede gang van zaken op de markt noodzakelijk zijn.

Artikel 28 Hardheidsclausule

Van het bepaalde in dit reglement kan het college afwijken indien toepassing van dit reglement tot onbillijkheid van overwegende aard leidt.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 29 Intrekking oude regeling

Het reglement op de markten, opgenomen in Gemeenteblad 2007, onder nr. 51, wordt ingetrokken.

Artikel 30 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad.

Artikel 31 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Marktreglement Rotterdam 2008.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 februari 2008.

De secretaris, De burgemeester,

A.H.P. van Gils I.W. Opstelten

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 14 maart 2008 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), Stadskantoor ingang Rodezand 18, begane grond.

(Zie ook: www.bds.rotterdam.nl – Gemeentebladen)