Verordening tarieven binnensportaccommodaties 2011

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Intitulé

Verordening tarieven binnensportaccommodaties 2011

De raad der gemeente Wijdemeren;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2010

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

BESLUIT

1.Vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening tarieven binnensportaccommodaties 2011

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  lokale sportverenigingen: sportverenigingen welke met een volledige rechtsbevoegdheid zijn geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland en die statutair zijn gevestigd in de gemeente Wijdemeren;

 • b.

  niet lokale sportverenigingen: sportverenigingen welke met een volledige rechtsbevoegdheid zijn geregistreerd bij een Kamer van Koophandel, maar die statutair niet zijn gevestigd in de gemeente Wijdemeren;

 • c.

  sportbond: vereniging tot bevordering van de belangen van enige tak van sport;

 • d.

  commerciële huur: huren van een gemeentelijke binnensportaccommodatie voor het

  organiseren van activiteiten met een winstoogmerk;

 • e.

  niet commerciële huur door derden: huren van een gemeentelijke binnensportac-

  commodatie, anders dan door een sportvereniging als bedoeld onder a, een niet lokale sportvereniging als bedoeld onder b en een sportbond als bedoeld onder c, voor het organiseren van activiteiten zonder winstoogmerk;

 • f.

  organisaties ten behoeve van jeugd- en jongerenwerk: organisaties die zich richten op het vermaken en opvangen van kinderen, niet zijnde organisaties als bedoeld a tot en met e;

 • g.

  gemeentelijke binnensportaccommodaties: sportzaal Eikenrode, sporthal de Fuik en sporthal de Blijk;

 • h.

  kleed- en wasruimte: in de gemeentelijke binnensportaccommodaties als bedoeld in lid f aanwezige kleed- en wasruimte;

 • i.

  vergaderruimte en massageruimte: in sporthal De Blijk aanwezige vergader- en massageruimte;

Artikel 2 Tarieven binnensportaccommodaties

 • 1. Voor het gebruik van gemeentelijke binnensportaccommodaties is een vergoeding verschuldigd: tarieven.

 • 2. De tarieven, als genoemd in dit artikel onder 1, onvoorziene omstandigheden daargelaten, worden de komende 5 jaar niet ingrijpend gewijzigd.

Artikel 3

Voor het gebruik van sportzaal Eikenrode is per uur verschuldigd:

 • a.

  voor gebruikers als bedoeld in artikel 1, leden a en e: de gehele zaal: € 22,31; de halve zaal: € 12,27;

 • b.

  voor gebruiker als bedoeld in artikel 1, leden b, c : de gehele zaal € 37,31; de halve zaal: € 25,59 en voor gebruikers onder d: de gehele zaal € 47,64 per uur en de halve zaal € 33,35.

Artikel 3a

Voor het gebruik van sporthal De Fuik is per uur verschuldigd:

 • a.

  voor gebruikers als bedoeld in artikel 1, leden a en e: de gehele zaal € 41,58; tweederde zaal: € 30,49 en eenderde zaal: € 15,24;

 • b.

  voor gebruikers als bedoeld in artikel 1, leden b en c: de gehele zaal € 50,10 per uur; tweederde zaal: 37,32 per uur; eenderde zaal: 27,71 per uur en voor gebruikers als bedoeld onder d: de gehele zaal € 63,97 per uur; tweederde zaal: € 47,65, eenderde zaal: € 35,38.

Artikel 3b

Voor het gebruik van sporthal De Blijk is per uur verschuldigd:

 • a.

  voor gebruikers als bedoeld in artikel 1, leden a en e: de gehele zaal € 37,53 en de halve zaal: € 20,64;

 • b.

  voor gebruikers als bedoeld in artikel 1, leden b en c: de gehele € 50,10 en de halve zaal € 35,18 en voor gebruikers onder d: de gehele zaal € 63,97 per uur en de halve zaal € 44,78.

Artikel 3 c

Voor het gebruik van de kleed- en wasruimte in de gemeentelijke binnensportaccommodaties als bedoeld in artikel 1, lid g, zonder dat gebruik wordt gemaakt van de aangrenzende sportruimte is een vergoeding verschuldigd van 50% van het tarief dat is verschuldigd voor het gebruik door gebruikers van binnensportaccommodaties als bedoeld in artikel 1, lid a;

Artikel 3d

De vergoeding voor het gebruik van de vergader- of massageruimte in sporthal de Blijk bedraagt:

 • a.

  de vergaderruimte vóór 18.00 uur: € 21,32 per dagdeel (ochtend of middag);

 • b.

  de vergaderruimte na 18.00 uur: € 10,67 per uur;

 • c.

  de massageruimte: € 10,67 per uur;

verhuur van de vergader- en/of massageruimte vindt uitsluitend plaats indien de sporthal gelijktijdig aan een derde is verhuurd.

Artikel 4 Afwijking van tarieven.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om voor de verhuur van de accommodaties als bedoeld in artikel 1, lid g, aan gebruikers als bedoeld in artikel 1, lid f, ten behoeve van jeugd- en jongerenwerk, afwijkende tarieven vast te stellen;

Artikel 5. Indexering tarieven

De tarieven worden jaarlijks aangepast aan de cijfers van het gemiddelde prijsindexcijfer (consumentenprijzen, totaal bestedingen) van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de aanpassing gaat plaatsvinden van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Indexering van de tarieven vindt plaats met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 6. Nadere voorwaarden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd nadere voorwaarden te stellen omtrent het huren en het gebruik van de gemeentelijke accommodaties.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8 Citeertitel verordening

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening tarieven binnensportaccommodaties 2011’.

Artikel 9 Inwerkingtreding verordening

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze nieuwe verordening zal de ‘Verordening tarieven binnensportaccommodaties 2006’ worden ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juli 2010.
De raad voornoemd,
de griffier, J. van Ditmarsch
de voorzitter, drs. M.E. Smit