Reglement voor de Welstandscommissie van de gemeente Zeewolde

Geldend van 05-04-1995 t/m heden

Intitulé

Reglement voor de Welstandscommissie van de gemeente Zeewolde

De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 maart 1995;

gezien de onderstaande overwegingen;

gelet op de bepalingen van de Woningwet, de Algemene Plaatselijke Verordening, de Bouwverordening, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit

vast te stellen het Reglement voor de Welstandscommissie van de gemeente Zeewolde.

Artikel 1. Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder de commissie: de Welstandscommissie.

Artikel 2. Taak commissie

 • 1. De commissie heeft tot taak het uitbrengen van schriftelijk advies aan burgemeester en wethouders ten aanzien van:

  • -

   de toepassing van de voorschriften omtrent de welstand als bedoeld in de Woningwet;

  • -

   aangelegenheden welke voor het uiterlijk aanzien van de omgeving, van belang zijn of kunnen worden, zoals het vaststellen, wijzigen of intrekken van stedenbouwkundige plannen;

  • -

   het aanbrengen van reclames als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening.

 • 2. Bij de beoordeling zal de welstandscommissie rekening houden met de vraag:

  • -

   of voldaan wordt dan wel zal worden voldaan aan de welstandscriteria welke genoemd zijn in de Bouwverordening;

  • -

   of voldaan wordt dan wel voldaan zal worden aan het beleid voor de visuele kwaliteit van de omgeving wat de gemeenteraad heeft geformuleerd en openbaar gemaakt in planologische maatregelen, beleidsnota's of deel¬notities.

Artikel 3. Samenstelling commissie

 • 1. De Welstandscommissie bestaat uit drie leden.

 • 2. De leden dienen het beroep van architect en/of stedenbouwkundige uit te oefenen en mogen niet in dienst zijn of afhankelijk zijn van de gemeente Zeewolde.

Artikel 4. Voorzitterschap

De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. De aanwijzing behoeft de goedkeuring van burgemeester en wethouders.

Artikel 5. Secretariaat

 • 1. De commissie wordt bijgestaan door een door burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar, die tevens als secretaris optreedt. Burgemeester en wethouders wijzen tevens één of meer plaatsvervangend secretaris(sen) aan.

 • 2. Tot de taak van de secretaris behoort - naast hetgeen verder in dit reglement is bepaald - de zorg voor het verzamelen en verstrekken van die informatie die voor het goed functioneren van de commissie noodzakelijk is.

Artikel 6. Zittingsduur

 • 1. De benoeming van de leden geschiedt voor een periode van maximaal drie jaar.

 • 2. Elk jaar treedt één van de leden af volgens een door burgemeester en wethouders op te stellen rooster.

 • 3. Degene die na de reguliere periode van drie jaar aftreedt, blijft het lidmaatschap vervullen tot het moment waarop dit door zijn opvolger is aanvaard. In geval het aftreden gepaard gaat met een ontslagaanvraag, verlenen burgemeester en wethouders dit ontslag binnen uiterlijk dertien weken na de aanvraag daartoe.

 • 4. Hij, die aftreedt, kan niet onmiddellijk als lid herbenoemd worden.

 • 5. Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing op degene, die anders dan op eigen aanvraag wordt ontslagen.

 • 6. In afwijking van het bepaalde in lid 4 kan de zittingsduur, van een lid welke zitting heeft in de eerste op basis van dit reglement benoemde commissie en die overeenkomstig het bepaalde in lid 2 moet aftreden na één, respectievelijk twee jaar, worden verlengd met drie jaar.

Artikel 7. Vervanging van leden

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen - met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, lid 2 - plaatsvervangende leden benoemen.

 • 2. De plaatsvervangende leden hebben als zij als vervanger optreden dezelfde bevoegdheden als de leden.

Artikel 8. Vergaderingen

 • 1. De commissie komt naar behoefte, doch tenminste éénmaal per drie weken na een schriftelijke oproep daartoe door of namens de voorzitter, bijeen en ook:

  • a.

   op verzoek van tenminste twee leden en

  • b.

   op verzoek van burgemeester en wethouders.

 • 2. In de gevallen, bedoeld in lid 1, onder a en b, belegt de voorzitter de vergadering binnen één week na de dag van het ontvangst van het verzoek.

Artikel 9. Oproep en bekendmaking.

 • 1. Het tijdstip waarop de vergaderingen plaatsvinden wordt door de voorzitter vastgesteld.

 • 2. De oproep tot de vergadering vermeldt, naast de dag, het uur en de plaats waar de vergadering gehouden wordt, ook de te behandelen onderwerpen.

 • 3. Het tijdstip van de vergaderingen wordt door de voorzitter tenminste twee weken voor de vergadering op de in de gemeente gebruikelijke wijze openbaar gemaakt.

 • 4. Op het gemeentehuis ligt minimaal twee dagen voor de vergadering een lijst ter inzage met de te behandelen ontwerpen (agenda).

 • 5. Leden, die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, geven daarvan minimaal 48 uur voor de vergadering kennis aan de secretaris.

Artikel 10. Afwijkingen van de agenda

Onderwerpen, welke niet op de agenda zijn vermeld, kunnen in spoedei¬sende gevallen niettemin punt van behandeling uitmaken, mits daartoe in een voltallige vergadering door de meerderheid van de leden wordt besloten.

Artikel 11. Quorum

 • 1. De commissie mag niet beraadslagen en niet besluiten indien niet tenminste twee leden aanwezig zijn.

 • 2. Wanneer er slechts een lid ter vergadering aanwezig is, belegt de voorzitter binnen een week een nieuwe vergadering.

Artikel 12. Deelnemen aan vergaderingen door derden

 • 1. De commissie is bevoegd zich bij zijn beraadslagingen door andere personen, op uitnodiging van de voorzitter, te doen bijstaan.

 • 2. Burgemeester en wethouders en door hen aan te wijzen ambtenaren hebben steeds de bevoegdheid aan de vergaderingen deel te nemen.

Artikel 13. Besluitvorming

 • 1. In de vergadering brengt ieder lid één stem uit.

 • 2. De commissie besluit bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.

Artikel 14. Aanvaarden van opdrachten

Leden van de Welstandscommissie mogen geen opdracht aanvaarden tot het verbeteren van een in de commissie, behandeld ontwerp of tot het maken van een nieuw ontwerp hiervan.

Artikel 15. Onthouding van deelneming aan beraadslagingen

Een lid van de commissie mag niet deelnemen aan beraadslagingen over een advies omtrent een ontwerp, bij de voorbereiding waarvan hij rechtstreeks of zijdelings bij betrokken is geweest.

Artikel 16. Vorm waarin een advies wordt uitgebracht

 • 1. De commissie brengt schriftelijk advies uit aan burgemeester en wethouders.

 • 2. Van het in lid 1 genoemde advies ontvangt de aanvrager van een bouwvergunning of degene die een melding gedaan heeft een afschrift. Een afschrift wordt eveneens toegezonden aan de architect van het bouwplan.

 • 3. Vooruitlopend op het in lid 1 genoemde advies kunnen de personen genoemd in lid 2, met ingang van de dag na de vergadering, bij de secretaris informatie krijgen over het uit te brengen advies.

Artikel 17. Jaarverslag

 • 1. Elk jaar, uiterlijk in de maand maart, brengt de commissie aan burgemeester en wethouders verslag uit over de werkzaamheden en de daarbij opgedane ervaringen.

 • 2. Het jaar, waarover verslag wordt gedaan, loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 18. Ondertekening van de stukken

Tenzij bij of krachtens dit reglement anders is bepaald worden alle van de commissie uitgaande stukken door de secretaris ondertekend.

Artikel 19. Coördinatie

Voor zover het werk van de Welstandscommissie bepaalde gevolgen heeft of kan hebben ten aanzien van een materie of gebied dat niet tot haar werk¬terrein behoort, kan zij op eigen initiatief overleg plegen met de daarbij betrokken personen of organen.

Artikel 20. Geheimhouding

De leden alsmede de secretaris van de commissie en de ambtenaren genoemd in artikel 12 lid 2, zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen in de uitoefening van hun functie ter kennis is gekomen, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt of hun uitdrukkelijk is opgelegd door of namens burgemeester en wethouders.

Artikel 21. Naam

De commissie draagt de naam "Welstandscommissie Zeewolde".

Artikel 22. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Met ingang van de dag van de inwerkingtreding van dit reglement vervalt het reglement voor de Welstandscommissie van de gemeente Zeewolde, vastgesteld bij besluit door de raad van de gemeente Zeewolde van 16 december 1993.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 • 3.

  Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement Welstandscommissie Zeewolde"

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 30 maart 1995.
de secretaris, de voorzitter,
W.Nomen G.H. Faber
Overwegingen
overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor de Welstandscommissie van de gemeente Zeewolde;