Uniforme Klachtenregeling Aanbesteden waterschappen Waterkracht

Geldend van 04-08-2015 t/m heden

Intitulé

Uniforme Klachtenregeling Aanbesteden waterschappen Waterkracht

Artikel 1 - Begripsbepalingen

 • a. Aanbestedende dienst: het dagelijks bestuur van waterschap Reest en Wieden, Groot Salland, Rijn en IJssel, Vechstromen of Zuiderzeeland.

 • b. Klacht: een klacht is een schriftelijke melding van een belanghebbende over een aanbestedingsprocedure waarin gemotiveerd wordt aangegeven op welke punten hij het niet eens is met de aanbesteding of een onderdeel daarvan.

 • c. Klachtenmeldpunt Aanbesteden: een commissie van vijf personen die de Klachten behandelt.

 • d. Samenwerkingsverband Waterkracht: samenwerking tussen waterschap Reest en Wieden, Groot Salland, Rijn en IJssel, Vechstromen en Zuiderzeeland.

Artikel 2 - Doel Klachtenregeling Aanbesteden

Toepassing van de Klachtenregeling Aanbesteden heeft tot doel dat Klachten niet nodeloos aan de rechter worden voorgelegd, maar in onderling overleg snel en laagdrempelig worden opgelost.

Artikel 3 - Indienen van een klacht

 • 1. Een Klacht kan worden ingediend door belanghebbenden bij het verwerven van een overheidsopdracht. De volgende categorieën kunnen onderscheiden worden:

  • a.

   geïnteresseerde Ondernemers;

  • b.

   (potentiële) inschrijvers en gegadigden;

  • c.

   onderaannemers van (potentiële) inschrijvers en gegadigden;

  • d.

   brancheorganisaties en branchegerelateerde adviescentra van Ondernemers.

 • 2. Onderaannemers kunnen een Klacht indienen over de aanbestedende dienst, maar kunnen geen Klacht indienen die gaat over hun relatie met een hoofdaannemer

 • 3. Anoniem klagen is niet mogelijk.

Artikel 4 - Onderwerp van een klacht

 • 1. Klachten hebben betrekking op aspecten van aanbestedingen die binnen de werking van de Aanbestedingswet 2012 vallen. De aanbestedingen kunnen Europees of nationaal zijn. Onder nationale aanbestedingen worden ook de meervoudige onderhandse procedure als de enkelvoudige onderhandse procedure begrepen.

 • 2. Over het Aanbestedingsbeleid zelf kunnen geen klachten worden ingediend.

 • 3. Klachten moeten betrekking hebben op het handelen of nalaten van de Aanbestedende dienst in een concrete aanbesteding dat in strijd is met wettelijke bepalingen of andere voorschriften die voor die aanbesteding gelden.

Artikel 5 - Termijn van indienen van een klacht

 • 1. De klager dient zijn Klacht in een zo vroeg mogelijk stadium in, zodat de Klacht zoveel als mogelijk onvolkomenheden in de lopende aanbestedingsprocedure kan verhelpen.

 • 2. Vragen en verzoeken van de Ondernemer worden eerst tijdens de aanbestedingsprocedure gesteld in de Nota van Inlichtingen.

Artikel 6 - Wijze van indienen van een klacht

 • 1. Klachten worden schriftelijk ingediend bij het Klachtenmeldpunt Aanbesteden.

 • 2. De schriftelijke Klacht bevat ten minste:

  • a.

   De omschrijving van de Klacht en een beschrijving hoe de Klacht zou kunnen worden verholpen;

  • b.

   De naam en adres van de klager;

  • c.

   De dagtekening;

  • d.

   De aanduiding van de aanbesteding (naam en referentienummer aanbesteding)

  • e.

   De klager voegt alle relevante informatie toe die noodzakelijk is om de Klacht goed te kunnen behandelen.

 • 3. Voor het indienen van een Klacht kan gebruik worden gemaakt van het daartoe bestemde Klachtenformulier.

 • 4. Aan de indiening van een Klacht zijn geen kosten verbonden.

Artikel 7 - Samenstelling Klachtenmeldpunt Aanbesteden

 • 1. Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden wordt gevormd door vijf personen, die niet direct betrokken zijn bij de aanbesteding waar de Klacht betrekking op heeft.

 • 2. Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden bestaat uit één persoon van elk waterschap dat deelneemt in het samenwerkingsverband Waterkracht.

 • 3. Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden bestaat uit één voorzitter en vier leden.

 • 4. Elk waterschap wijst een persoon aan, welke eventueel kan worden vervangen door een andere persoon van dat waterschap.

 • 5. Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden komt zo vaak bijeen als zij dit nodig acht.

 • 6. Indien het Klachtenmeldpunt Aanbesteden niet volledig is, wordt de vergadering verdaagd.

Artikel 8 - Procedure afhandeling klacht

 • 1. Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de Klacht.

 • 2. De indiening van een Klacht schort een lopende aanbestedingsprocedure niet op. Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden kan de Aanbestedende dienst verzoeken om beslissingen in een lopende aanbestedingsprocedure uit te stellen totdat het Klachtenmeldpunt Aanbesteden de Klacht heeft afgehandeld.

 • 3. Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden kan besluiten een Klacht niet in behandeling te nemen indien de Klacht niet in overeenstemming is met de eisen zoals geformuleerd in deze regeling.

 • 4. Wanneer het Klachtenmeldpunt Aanbesteden een Klacht niet in behandeling neemt, wordt dit aan de klager gemotiveerd meegedeeld.

 • 5. Wanneer het Klachtenmeldpunt Aanbesteden een Klacht in behandeling neemt, wordt dit aan de klager medegedeeld en wordt een indicatieve beschrijving gegeven van het verdere procedureverloop. Bij de behandeling van Klachten streeft het Klachtenmeldpunt Aanbesteden naar een goede balans tussen snelheid van behandeling van een Klacht en bij die behandeling in acht te nemen zorgvuldigheid.

Artikel 9 - Wijze van onderzoek

 • 1. Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden onderzoekt of de Klacht terecht is.

 • 2. Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden begint zo spoedig mogelijk met dit onderzoek, zet dit voortvarend voort en houdt daarbij rekening met de planning van de aanbestedingsprocedure.

 • 3. Indien daartoe noodzaak bestaat neemt het Klachtenmeldpunt Aanbesteden contact op met de klager, waarin de klager in de gelegenheid wordt gesteld om de Klacht toe te lichten.

Artikel 10 - Inschakeling van deskundigen

 • 1. Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden kan, op verzoek van de klager, adviseren aan de Aanbestedende Dienst om de Klacht, voordat daarop door de Aanbestedende Dienst wordt beslist, voor bemiddeling of advies voor te leggen aan de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Artikel 11 - Afhandeling van de klacht

 • 1. Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden geeft schriftelijk advies aan de Aanbestedende Dienst over de te nemen beslissing.

 • 2. De Aanbestedende Dienst beslist over de klacht aan de hand van het oordeel van het Klachtenmeldpunt Aanbesteden. Als de Klacht terecht of deels terecht is, bepaalt de Aanbestedende dienst of en welke corrigerende of preventieve maatregelen zullen worden getroffen. Als de Klacht niet terecht is, dan wordt de Klacht afgewezen. Als de Klacht, gelet op de stand van de aanbestedingsprocedure, te laat is ingediend of niet voldoet aan de indieningseisen wordt de klacht niet in behandeling genomen.

 • 3. De beslissing wordt gemotiveerd en zo spoedig mogelijk aan de klager meegedeeld.

  De andere in de aanbestedingsprocedure betrokkenen worden op de hoogte gesteld, voor zover het transparantiebeginsel of gelijkheidsbeginsel dat vereist.

 • 4. Nadat op de Klacht is beslist of is nagelaten binnen een redelijke termijn op de Klacht een beslissing te nemen, kan de klager de Klacht aan de Commissie van Aanbestedingsexperts voorleggen. Een Klacht kan niet aan de Commissie van Aanbestedingsexperts worden voorgelegd als de Aanbestedende Dienst niet de gelegenheid heeft gehad om binnen de meegedeelde richttermijn op de Klacht te beslissen.

Artikel 12 - Slotbepalingen

 • 1. In de gevallen waarin de Klachtenregeling Aanbesteden niet voorziet, oordeelt het Klachtenmeldpunt Aanbesteden naar redelijkheid en billijkheid.

 • 2. De Klachtenregeling Aanbesteden treedt in werking één dag na bekendmaking.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het College van D en H van het Waterschap Rijn en IJssel d.d. 21 juli 2015 ,

H.Th.M. Pieper,
dijkgraaf
C.Roos,
secretaris-directeur