Beleidsregel Watersanctiebesluit 2015

Geldend van 20-05-2015 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Watersanctiebesluit 2015

Beleidsregel Watersanctiebesluit 2015

Artikel 1 Voorwerp op, in of boven openbaar water plaatsen zonder vergunning

 • 1.

  Indien sprake is van een overtreding van artikel 5.24 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Leiden 2009 wordt een voorgenomen last onder bestuursdwang verzonden naar de overtreder met daarin opgenomen om welke overtreding het gaat en een termijn waarbinnen het object, na verzending van de definitieve last onder bestuursdwang, verwijderd moet zijn.

 • 2.

  Als na hercontrole blijkt dat de overtreding nog niet ongedaan is gemaakt zal een last onder bestuursdwang worden verzonden met daarin opgenomen de termijn waarbinnen de overtreding alsnog opgeheven moet zijn en de mededeling dat, bij niet tijdig opheffen van de overtreding, de gemeente dat op kosten van de overtreder zal doen.

 • 3.

  Zo spoedig mogelijk na verlopen van de termijn, genoemd in de last onder bestuursdwang en na constatering dat de overtreding niet is opgeheven, wordt de overtreding door de gemeente opgeheven. De kosten van bestuursdwang worden verhaald op de overtreder.

 • 4.

  Het bepaalde onder lid 2. is niet van toepassing indien sprake is van redelijk zicht op legalisatie van het voorwerp door vergunningverlening, en er ook overigens geen indicaties zijn die aan een vergunningverlening in de weg staan. In dat geval dient de eigenaar na verlopen van de termijn aan te kunnen tonen dat een ontvankelijke (Wabo)vergunningaanvraag is ingediend of een melding is gedaan op grond van de Algemene plaatselijke verordening.  

 • 5.

  In afwijking van hetgeen gesteld onder lid 1 t/m 4 wordt er direct een last onder bestuursdwang aan het object bevestigd met daarin opgenomen de termijn waarbinnen de overtreding opgeheven moet zijn als de overtreder als genoemd onder lid 1 onbekend is.

 

Artikel 2 Zonder vergunning ligplaats innemen

Bedrijfsvaartuig

 • 1.

  Indien sprake is van een overtreding van artikel 3 Verordening op de Bedrijfsvaart 2010 wordt een voorgenomen last onder dwangsom verzonden naar de overtreder met daarin opgenomen om welke overtreding het gaat en een termijn waarbinnen het object, na verzending van de definitieve last onder dwangsom, verwijderd moet zijn.

 • 2.

  Als na hercontrole blijkt dat de overtreding nog niet ongedaan is gemaakt zal een last onder dwangsom worden verzonden met daarin opgenomen de termijn waarbinnen de overtreding alsnog opgeheven moet zijn en de hoogte van de dwangsom die wordt verbeurd indien de overtreding niet tijdig opgeheven is.

 • 3.

  Is de overtreding na de begunstigingstermijn niet opgeheven dan wordt de dwangsom geïnd d.m.v. invorderingsbesluit.

 

Pleziervaartuig

 • 4.

  Er wordt direct een definitieve last onder bestuursdwang aan het object bevestigd met daarin opgenomen de termijn waarbinnen de overtreding opgeheven moet zijn.

 • 5.

  Zo spoedig mogelijk na verlopen van de termijn, genoemd in de last onder bestuursdwang, en na constatering dat de overtreding niet is opgeheven, wordt de overtreding door de gemeente opgeheven. De kosten die hierbij gemaakt worden, worden verhaald op de overtreder.

 

Artikel 3 In afwijking van de vergunning een ligplaats innemen

(grondslag handhaven is; het zonder vergunning innemen van een ligplaats)

Bedrijfsvaartuig

 • 1.

  Indien sprake is van een overtreding van artikel 3 Verordening op de Bedrijfsvaart 2010 wordt een voorgenomen last onder dwangsom verzonden naar de overtreder met daarin opgenomen om welke overtreding het gaat en een termijn waarbinnen de overtreding, na verzending van de definitieve last onder dwangsom, opgeheven moet zijn.

 • 2.

  Als na hercontrole blijkt dat de overtreding nog niet ongedaan is gemaakt, zal een last onder dwangsom worden verzonden met daarin opgenomen de termijn waarbinnen de overtreding opgeheven moet zijn en de hoogte van de dwangsom die indien de overtreding niet tijdig opgeheven is zal worden verbeurd.

 • 3.

  Is de overtreding na de begunstigingstermijn niet opgeheven, dan wordt de dwangsom geïnd d.m.v. een invorderingsbesluit.

 

Pleziervaartuig

 • 4.

  Er wordt direct een definitieve last onder bestuursdwang aan het object bevestigd met daarin opgenomen de termijn waarbinnen de overtreding opgeheven moet zijn.

 • 5.

  Zo spoedig mogelijk na verlopen van de termijn, genoemd in de last onder bestuursdwang, en na constatering dat de overtreding niet is opgeheven, wordt de overtreding door de gemeente opgeheven. De kosten worden verhaald op de overtreder.

 

Artikel 4 Zonder exploitatievergunning bedrijfsvaart uitoefenen

 • 1.

  Indien sprake is van een overtreding van artikel 14, lid 5, van de Verordening op de Bedrijfsvaart 2010 wordt een voorgenomen last onder dwangsom verzonden naar de overtreder met daarin opgenomen om welke overtreding het gaat en een termijn waarbinnen de overtreding, na verzending van de definitieve last onder dwangsom, opgeheven moet zijn.

 • 2.

  Als na hercontrole blijkt dat de overtreding nog niet ongedaan is gemaakt, zal een last onder dwangsom worden verzonden met daarin opgenomen de termijn waarbinnen de overtreding opgeheven moet zijn en de hoogte van de dwangsom die wordt verbeurd indien de overtreding niet tijdig opgeheven is.

 • 3.

  Is de overtreding na de begunstigingstermijn niet opgeheven, dan wordt de dwangsom geïnd d.m.v. een invorderingsbesluit.

 

Artikel 5 Zonder geldig CvO of in afwijking van de voorwaarden van de exploitatievergunning bedrijfsvaart uitoefenen

 • 1.

  Indien sprake is van een overtreding van artikel 14, lid 5, van de Verordening op de Bedrijfsvaart 2010, inhoudende het zonder geldig Certificaat van Onderzoek (CvO) of in afwijking van de voorwaarden van de exploitatievergunning bedrijfsvaart uitoefenen, wordt een voorgenomen besluit voor het intrekken van de exploitatievergunning verzonden naar de overtreder met daarin opgenomen om welke overtreding het gaat en een termijn waarbinnen de overtreding, na verzending van het definitieve besluit, opgeheven moet zijn.

 • 2.

  Als na hercontrole blijkt dat de overtreding nog niet ongedaan is gemaakt zal een definitief besluit tot intrekken exploitatievergunning worden verzonden met daarin opgenomen de termijn waarbinnen de overtreding alsnog opgeheven moet zijn.

 • 3.

  Is de overtreding na de begunstigingstermijn niet opgeheven, dan wordt de vergunning exploitatievergunning ingetrokken.

 • 4.

  Op het moment dat de exploitatievergunning is ingetrokken en wordt geconstateerd dat er toch bedrijfsvaart wordt uitgeoefend, kunnen we optreden op grond van artikel 4 van het Watersanctiebesluit 2015.

 

Artikel 6 Hinder veroorzaken in combinatie met alcoholgebruik

Indien sprake is van een overtreding van artikel 2.48, lid 5, van de Algemene plaatselijke verordening 2009 wordt een Proces Verbaal (PV) opgemaakt door de toezichthouders. Dit PV zal naar de Officier van Justitie worden verzonden , waarna deze een boete kan opleggen en daarbij het tarief kan bepalen.

 

Artikel 7 Vissen zonder schriftelijke toestemming

Indien sprake is van een overtreding van artikel 21 Visserijwet wordt aan de overtreder een bestuurlijke strafbeschikking ter hoogte van € 130,--  opgelegd.

 

Artikel 7a Vissen zonder laten zien papieren aan toezichthouder

Indien sprake is van een overtreding van artikel 55 Visserijwet wordt aan de overtreder een bestuurlijke strafbeschikking ter hoogte van € 90,-- opgelegd.

 

Artikel 8 Geluidshinder voor de omgeving veroorzaken

Indien sprake is van een overtreding van artikel 4:6, lid 1, van de Algemene plaatselijke verordening 2009 wordt aan de overtreder een bestuurlijke strafbeschikking ter hoogte van € 140,-- opgelegd.

 

Artikel 9 Zwemmen in openbaar water waardoor hinder scheepvaart ontstaat

Indien sprake is van een overtreding van artikel 5:30, lid 1, van de Algemene plaatselijke verordening 2009 wordt aan de overtreder een bestuurlijke strafbeschikking ter hoogte van € 140,-- opgelegd.

 

Artikel 10 Met grotere snelheid varen dan toegestaan

Indien sprake is van een overtreding van artikel 5:31B, lid 2, van de Algemene plaatselijke verordening 2009 wordt aan de overtreder een bestuurlijke strafbeschikking opgelegd. De hoogte is afhankelijk van het aantal kilometers per uur dat de snelheidslimiet wordt overschreden.

 

Artikel 11 Wrak

Indien sprake is van een overtreding van de Wrakkenwet wordt opgetreden door middel van een last onder bestuursdwang. Op grond van de Wrakkenwet is het verplicht de toe te passen bestuursdwang aan te kondigen door middel van publicatie. Dit geldt zowel indien de overtreder onbekend als dat de overtreder bekend is.

Na publicatie kan bestuursdwang worden toegepast inhoudende het verwijderen van het wrak.

 

Artikel 12 Illegaal afval in openbare ruimte

Indien sprake is van een overtreding van artikel 27, lid 1, van de Afvalstoffenverordening wordt aan de overtreder bestuurlijke strafbeschikking ter hoogte van € 140,--opgelegd.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Watersanctiebesluit 2015