Reglement op de raadscommissies van de Gemeente Westerveld 2015

Geldend van 15-07-2015 t/m 31-05-2019

Intitulé

Reglement op de raadscommissies van de Gemeente Westerveld 2015

De raad van de gemeente Westerveld;

gezien van het voorstel van het presidium van 26 augustus 2014 en 1 april 2015;

gelet op de artikelen 82 en 84 van de Gemeentewet en 10:3 lid 1

Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen het volgende:

Reglement op de raadscommissies van de Gemeente Westerveld 2015

Artikel 1 Commissies

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  commissiegriffier: griffier van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • 2.

  commissielid: lid van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • 3.

  duolid: een lid van een raadscommissie dat geen raadslid is;

 • 4.

  commissievoorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • 5.

  griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger.

Artikel 2 Instelling raadscommissies

Er is een:

1.Raadscommissie Fysiek Domein en Middelen, waarvan de werkzaamheden de volgende onderwerpen betreffen:

a). Burger en Bestuur en Openbare orde & Veiligheid (programma 1)

b). Beheer Openbare Ruimte en Milieu (programma 2)

c). Lokale economie, vrijetijdseconomie (deel van programma 4)

d). Ruimtelijke ontwikkelingen (programma 6)

e). Belastingen en financiën (programma 7)

f). De verplichte paragrafen uit de begroting

2.Raadscommissie Sociaal Domein, waarvan de werkzaamheden de volgende onderwerpen betreffen:

a). Onderwijs, sport en jeugdzorg (programma 3)

b). Werk en Inkomen (deel van programma 4)

c). Zorg, welzijn en cultuur (programma 5)

Artikel 3 Taken

Een raadscommissie:

 • 1.

  brengt advies uit aan de raad over die onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben;

 • 2.

  kan advies uitbrengen aan de raad over andere onderwerpen dan bedoeld onder 1;

 • 3.

  voert overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval de door hen verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de onderwerpen bedoeld onder 1.

Artikel 4 Mandaat jaarstukken verbonden partijen.

Een raadscommissie is bevoegd om te reageren, anders dan het nemen van besluiten, naar aanleiding van aan de raad gerichte jaarstukken van verbonden partijen waarop een reactie van de gemeenteraad wordt gevraagd en die behoren tot het werkgebied van die raadscommissie.

Artikel 5 Samenstelling; benoeming commissievoorzitter
 • 1. De commissies bestaan uit maximaal twee leden per fractie, waaronder ten minste 1 raadslid. Per agendapunt is één van beiden woordvoerder.

 • 2. De commissieleden worden door de raad op voordracht van de betreffende fractie aangewezen.

 • 3. De duoleden moeten zijn geplaatst op de kandidatenlijst bij de laatstgehouden verkiezingen van de betreffende fractie. Op de duoleden zijn de artikelen 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van de Gemeentewet en X8 van de Kieswet van overeenkomstige toepassing.

 • 4. De gemeenteraad benoemt de commissievoorzitters en hun plaatsvervangers.

 • 5. De voorzitter van de commissie kan gedurende de duur van een agendapunt het voorzitterschap overdragen aan diens plaatsvervanger, zodat de voorzitter kan optreden als lid van de commissie en deel kan nemen aan de vergadering.

Artikel 6 Zittingsduur en vacatures
 • 1. De zittingsperiode van een commissielid en -voorzitter eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2. Een commissielid houdt op lid te zijn als niet meer voldaan wordt aan de in artikel 4, vierde lid, gestelde eisen.

 • 3. De raad ontslaat een commissielid op voorstel van de fractie die het lid voor benoeming heeft voorgedragen.

 • 4. De raad kan de voorzitter of zijn plaatsvervanger ontslaan.

 • 5. Een commissielid, de commissievoorzitter en diens plaatsvervanger kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

 • 6. Als door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan.

 • 7. Als een fractie niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van commissieleden die op voordracht van die fractie zijn benoemd van rechtswege.

Artikel 7 De commissiegriffier
 • 1. Aan de griffier wordt het mandaat verleend om ter ondersteuning van iedere raadscommissie een op de griffie werkzame ambtenaar of, in samenspraak met de gemeentesecretaris, een niet op de griffie werkzame ambtenaar, als commissiegriffier aan te wijzen.

 • 2. Een commissiegriffier is aanwezig in vergaderingen of wordt vervangen door een daartoe door de griffier van de raad aangewezen op de griffie werkzame ambtenaar of, in samenspraak met de gemeentesecretaris, een niet op de griffie werkzame ambtenaar.

 • 3. Een commissiegriffier kan op uitnodiging van de commissievoorzitter aan beraadslagingen in vergaderingen deelnemen.

Hoofdstuk 2. Vergaderingen

Paragraaf 1.

Voorbereidingen

Artikel 8 Oproep en voorlopige agenda
 • 1. De commissievoorzitter zendt ten minste tien dagen voor een vergadering de commissieleden een schriftelijke oproep en de voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 86, tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken. De commissievoorzitter kan, gezien het onderwerp van de commissie, besluiten om naast de vaste leden van de commissie ook andere leden van de raad of raadscommissies op te roepen.

 • 2. Als een aanvullende agenda als bedoeld in artikel 8, eerste lid, wordt vastgesteld, wordt deze met de daarbij behorende stukken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 72 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden gezonden.

 • 3. In spoedeisende gevallen kan de commissievoorzitter de leden van de commissie drie dagen voor de vergadering een schriftelijke oproep verzenden. De oproep vermeld dag, tijdstip en plaats van de vergadering.

Artikel 9 Aanvullende agenda; vaststellen agenda
 • 1. In spoedeisende gevallen kan de commissievoorzitter na het verzenden van een schriftelijke oproep een aanvullende voorlopige agenda opstellen. De daarbij behorende stukken worden openbaar gemaakt.

 • 2. Als omtrent de inhoud van stukken op grond van artikel 86, tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid onder berusting van de griffier en verleent deze de commissieleden op verzoek inzage.

 • 3. Een agenda wordt bij aanvang van een vergadering door de raadscommissie vastgesteld.

Artikel 10 Vergaderfrequentie
 • 1. De vergaderingen van de raadscommissie vinden in de regel eens per vier weken plaats op dinsdag volgens een door de agendacommissie vast te stellen vergaderrooster.

 • 2. De vergaderingen duren tot uiterlijk 23.00 uur. Indien de agenda op dat moment niet afgewerkt is, worden de nog niet behandelde agendaonderdelen aangehouden tot de volgende vergadering van de betreffende commissie. In bijzondere gevallen kan de voorzitter hiervan afwijken.

 • 3. De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag en/of aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover, tenzij er sprake is van een spoedeisende situatie, overleg met de agendacommissie.

Artikel 11 Ter inzage leggen van stukken
 • 1. Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een voorlopige agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep op het gemeentehuis ter inzage gelegd. Als na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raadscommissie en zo mogelijk door middel van openbare kennisgeving.

 • 2. Stukken die digitaal beschikbaar zijn worden via de website van de gemeente toegankelijk gemaakt.

 • 3. Als omtrent stukken op grond van artikel 86, tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste en tweede lid onder berusting van de griffier en verleent deze de commissieleden op verzoek inzage.

Artikel 12 Openbare kennisgeving

1.De commissievergadering wordt ten openbare kennis gebracht via de website van de gemeente en door aankondiging in de huis-aan-huiskrant ‘Da’s Mooi’. In bijzondere gevallen, waaronder de situatie onder artikel 7 lid 3, kan de voorzitter besluiten de vergadering bekend te maken door de aankondiging in de regionale krant ‘Meppeler Courant’.

Artikel 13 Presentielijst
 • 1. De commissiegriffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van vergaderingen.

 • 2. Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekenen commissieleden de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de commissievoorzitter en de commissiegriffier door ondertekening vastgesteld.

Artikel 14 Opening vergadering en quorum
 • 1. Een vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende commissieleden tegenwoordig is.

 • 2. Als ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de commissievoorzitter opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

 • 3. Op een vergadering als bedoeld in het tweede lid is het eerste lid niet van toepassing. Een raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen vergaderen als blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende commissieleden tegenwoordig is.

Artikel 15 Besluitenlijst
 • 1.

  Een commissiegriffier draagt zorg voor besluitenlijsten van vergaderingen.

 • 2.

  Een besluitenlijst bevat in ieder geval:

  • a)

   de namen van de commissievoorzitter, de griffier, de commissiegriffier, de burgemeester, de wethouders en de commissieleden, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;

b). een aantekening van welke onder a genoemde personen afwezig waren;

c). een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

d). een samenvatting van het advies aan de raad;

e). bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van het bepaalde in artikel 16 door de raadscommissie is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

 • 3.

  Een conceptbesluitenlijst wordt gelijktijdig met de verzending aan de commissieleden verzonden aan de overige personen die het woord hebben gevoerd in de vergadering waarop het betrekking heeft.

 • 4.

  Vastgestelde besluitenlijsten worden ondertekend door de commissievoorzitter en commissiegriffier.

 • 5.

  Als besluitenlijsten elektronisch beschikbaar zijn, worden ze via de website van de gemeente toegankelijk gemaakt.

Artikel 16 Advies; geen stemmingen
 • 1. Als een raadscommissie een advies aan de raad uitbrengt, beslist de commissie op voorstel van de commissievoorzitter over de inhoud van het advies. Indien de commissie geen eenduidig advies uit kan brengen, brengt de commissie aan de gemeenteraad een verdeeld advies uit.

 • 2. In een vergadering vinden geen stemmingen plaats, met uitzondering van over geheimhouding en met betrekking tot de orde.

Artikel 17 Deelname aan de beraadslaging door anderen

Een raadscommissie kan op enig moment besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de vergadering.

Artikel 18 Inspreekrecht burgers

1.Burgers kunnen in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn én waarvoor is aangegeven dat zij open staan voor het inspreekrecht. Inspreken is in elk geval niet mogelijk op de volgende onderwerpen:

a). opening;

b). vaststellen agenda en vergaderorde;

c). besluitenlijst vorige vergadering;

d). rondvraag;

e). ingekomen stukken en mededelingen;

f). informatie van het college en van de burgemeester;

g). informatie van het college en van de burgemeester over verbonden partijen;

h). sluiting.

 • 2.

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken moet dit voor 16.30 uur voorafgaand aan de dag van de vergadering melden aan de commissiegriffier, onder vermelding van zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst te worden.

 • 3.

  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het voor inspraak aangegeven agendapunt.

 • 4.

  De spreektijd is maximaal 5 minuten per spreker. Bij meer dan 5 insprekers kan de commissievoorzitter de inspreektijd verkorten. De minimale inspreektijd is 3 minuten.

 • 5.

  De commissievoorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De commissievoorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.

 • 6.

  Sprekers richten zich tot de commissievoorzitter. De spreker voert het woord, nadat de commissievoorzitter hem dit heeft verleend. De commissievoorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

 • 7.

  De agendacommissie kan besluiten geen spreekrecht toe te staan bij agendapunten waarbij de agendacommissie van oordeel is dat in de voorbereidingsprocedure van een agendapunt al voldoende ruimte is geweest voor inspraak of de status van het agendapunt zich hiertoe niet leent.

Artikel 19 Vragenhalfuur burgers
 • 1.

  Na de opening van de vergadering kunnen inwoners van de gemeente Westerveld zakelijk en beknopt het woord voeren over niet reeds op de agenda vermelde onderwerpen en ideeën over gemeentelijk beleid.

 • 2.

  Het woord kan niet gevoerd worden:

a). over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar bij het betreffende bestuursorgaan of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;

b). indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan of kon worden ingediend;

c). over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde personen die van het vragenhalfuur gebruik willen maken, moet dit voor 16.30 uur voorafgaand aan de dag van de vergadering melden aan de commissiegriffier, onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst te worden.

 • 4.

  De totaal beschikbare spreektijd bedraagt maximaal 30 minuten. Zij die zich als spreker hebben aangemeld krijgen van de voorzitter en in een door hem bepaalde volgorde, gedurende maximaal 5 minuten het woord. Indien zich meer dan zes sprekers hebben aangemeld, wordt de totaal beschikbare spreektijd evenredig over hen verdeeld.

 • 5.

  Vervolgens kan de voorzitter aan de leden het woord verlenen om aan de vragensteller, vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.

 • 6.

  De wijze van afdoening wordt door de voorzitter bepaald.

Artikel 20 Handhaving orde, schorsing

Artikel 26 van de Gemeentewet, handelende over de orde tijdens een raadsvergadering, is van overeenkomstige toepassing op de vergadering van een commissie, met dien verstande dat in artikel 26, lid 3 in de plaats van ‘de raad’ wordt gelezen ‘de commissie’.

Artikel 21 Voorstellen van orde

Commissieleden kunnen tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raadscommissie beslist hier terstond over.

Paragraaf 3.

Besloten vergaderingen

Artikel 22 Toepassing verordening op besloten vergaderingen
 • 1. Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

 • 2. Voor de afloop van een besloten vergadering beslist de commissie overeenkomstig artikel 86, lid 1, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De commissie kan besluiten de geheimhouding op te heffen.

Artikel 23 Besluitenlijst besloten vergadering
 • 1. Conceptbesluitenlijsten van besloten vergaderingen worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de commissieleden ter inzage gelegd bij de commissiegriffier.

 • 2. Deze besluitenlijsten worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet openbaar maken van de besluitenlijst.

 • 3. De vastgestelde besluitenlijsten worden door de commissievoorzitter en de commissiegriffier ondertekend.

Paragraaf 4.

Toehoorders en pers

Artikel 24 Toehoorders en pers
 • 1. Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

 • 2. Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.

Artikel 25 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de commissievoorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

Hoofdstuk 3. Auditcommissie

Artikel 26 Auditcommissie
 • 1. Er is een auditcommissie, belast met de afstemming van de onderzoekswerkzaamheden van de rekenkamercommissie, de accountant en van het onderzoek, gebaseerd op artikel 213a van de Gemeentewet.

 • 2. De voorzitter van de commissie Fysiek Domein en Middelen is voorzitter van de auditcommissie. Verder bestaat de commissie uit een door de commissie Fysiek Domein en Middelen aangewezen vertegenwoordiger, de accountant, de door het college aangewezen ambtenaar die belast is met het onderzoek op basis van artikel 213a van de Gemeentewet en een medewerker belast met de financiële administratie van de gemeente.

 • 3. De commissie wordt secretarieel ondersteund door de griffier.

 • 4. De auditcommissie komt tenminste één keer per jaar bijeen om de voorgenomen onderzoeksactiviteiten van het komende kalenderjaar op elkaar af te stemmen.

 • 5. De commissie vergadert in het openbaar.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 27 Intrekken oude verordening
 • 1. Het Reglement van orde voor de commissievergaderingen 2012, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 maart 2012, wordt ingetrokken.

 • 2. Het raadsbesluit d.d. 1 juli 2014 waarbij het Reglement van Orde voor de raadscommissies 2014 is gewijzigd, wordt ingetrokken.

Artikel 28 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Reglement van Orde voor de raadscommissies 2015.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 4 juni 2015

De griffier, De voorzitter,

A.Middelkamp H. Jager