1e wijziging van de Subsidieverordening Muziekonderwijs 2012

Geldend van 21-07-2015 t/m heden

Intitulé

1e wijziging Subsidieverordening Muziekonderwijs 2012

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2015

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de 1e wijziging van de ‘Subsidieverordening Muziekonderwijs 2012

Raadsbesluit

Artikel I Wijziging verordening

 • A. Artikel 1, Begripsbepalingen, onder e komt te luiden als volgt:

  e. Erkende muziekdocent:

  1. Een docent die beschikt over een HBO-diploma voor het instrument waarvoor hij/zij les geeft dan wel voor het geven van vocaal onderwijs; 2. Een docent die beschikt over een HBO-diploma voor een instrument binnen een van de intrumentgroepen voor HAFA-opleidingen en muziekonderwijs geeft aan een HAFA-leerling t.b.v. een HAFA-opleiding.

 • B. Aan artikel 1, Begripsbepalingen wordt toegevoegd:

 • f. HAFA-leerling: een muziekleerling die muziekonderwijs volgt via Harmonie EMM of Fanfare Echo der Peel.

 • g. HAFA-opleiding: muziekonderwijs dat door Harmonie EMM of Fanfare Echo der Peel wordt aangeboden aan de leden van de desbetreffende vereniging.

 • C. Na artikel 2 wordt ingevoegd artikel 2a luidende:

  Artikel 2a : Subsidiering HAFA-opleidingen

  • 1.

   Voor een HAFA-leerling die een HAFA-opleiding volgt worden drie instrumentgroepen onderscheiden, namelijk:

   • a.

    Koper (trompet, cornet, bugel, hoorn, althoorn, bariton, trombone, bastuba)

   • b.

    Hout (klarinet, fluit, saxofoon, hobo, fagot)

   • c.

    Slagwerk (gestemd en ongestemd)

  • 2.

   Een HAFA-leerling die een HAFA-opleiding volgt komt in aanmerking voor een subsidiebijdrage wanneer uit de aanvraag blijkt dat muziekonderwijs wordt gevolgd bij een erkende muziekdocent voor een instrument binnen de instrumentgroep waarop de leerling muziekonderwijs volgt.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze 1e wijziging van de ‘Subsidieverordening Muziekonderwijs 2012’ treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 2 juli 2015

de griffier, de voorzitter,

M.R.P. Philipse P.M.J.H. Bos