Regeling vervallen per 02-05-2023

Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Lekstroom

Geldend van 20-02-2014 t/m 01-05-2023

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Lekstroom

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom,

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur en met inachtneming van het advies van de bijzondere Cliëntenraad WIL,

gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 42 van de IOAW en artikel 42 van de IOAZ,

gezien het voorgenomen besluit van het dagelijks bestuur van 19 december 2013;

Overwegende dat Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) veel waarde hecht aan goede cliëntenparticipatie,

dat een gestructureerde vorm van cliëntenparticipatie wenselijk is via een Cliëntenraad,

dat daarmee de betrokkenheid en inspraak van cliënten wordt verzekerd in de beleidsvorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het hen betreffende beleid,

dat cliëntenparticipatie onmisbaar is in een uitvoeringsorganisatie waarin de cliënt centraal staat,

dat WIL de intentie van de Cliëntenraad onderschrijft dat zij deskundig, betrokken en verbindend wil zijn.

besluit vast te stellen

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE WERK EN INKOMEN LEKSTROOM

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  bestuur: het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom;

 • b)

  verantwoordelijk bestuurder:de bestuurder aangewezen voor de contacten met de Cliëntenraad;

 • c)

  colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, zijnde Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen;

 • d)

  Gemeenschappelijke regeling:

  Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (hierna te

  noemen WIL);

 • e)

  WWB: Wet werk en bijstand;

 • f)

  IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • g)

  IOAZ: Wet inkomensondersteuning oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • h)

  Wgs: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

 • i)

  cliënt: de persoon die een uitkering ontvangt, die is aangewezen op een voorziening of op een andere vorm van ondersteuning van WIL;

 • j)

  Cliëntenraad: een uit vertegenwoordigers van cliënten bestaand gremium met taken

  en bevoegdheden zoals omschreven in deze verordening;

 • k)

  overlegvergadering: het overleg met de verantwoordelijk bestuurder en/of de directie van

  WIL al dan niet ondersteund door (beleids)medewerkers;

 • l)

  )vergadering: een bijeenkomst van de Cliëntenraad waarbij op uitnodiging van de Cliëntenraad vertegenwoordigers van het management aanwezig kunnen zijn;

 • m)

  wetten: WWB, IOAW, IOAZ en Wgs;

 • n)

  nieuwe wetten: wetten die in de toekomst in de plaats treden van bestaande wetgeving en waarvan de uitvoering bij WIL wordt neergelegd.

  • 2.

   Voor zover niets anders is bepaald worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfdebetekenis als in de Wet werk en bijstand en de overige genoemde wetten.

  • 3.

   Indien de uitvoering van nieuwe wetten en regelingen door de deelnemende gemeenten wordt neergelegd bij WIL dan zullen ook deze doelgroepen vertegenwoordigd worden in de Cliëntenraad door middel van een afvaardiging vanuit de deelnemende gemeenten.

Artikel 2. Instelling Cliëntenraad WIL

 • 1. Er is binnen WIL een Cliëntenraad als bedoeld in artikel 47 WWB, artikel 42 IOAW en artikel 42 IOAZ. Dit is een Cliëntenraad die bestaat uit afgevaardigden van de lokale (gemeente brede) Cliëntenraden of Cliëntenplatformen van de deelnemende gemeenten, dan wel bestaande uit cliënten die niet zijn afgevaardigd op de wijze als hierboven bedoeld in het geval een van de Lekstroomgemeenten geen Cliëntenraad of Cliëntenplatform kent.

 • 2. De Cliëntenraad is het adviesorgaan voor het bestuur van WIL om de cliëntenparticipatie op een onafhankelijke wijze gestalte te geven.

 • 3. De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over zaken die de cliënten van WIL betreffen in de breedste zin van het woord.

Artikel 3. Doelstelling

 • 1. Het doel van de Cliëntenraad is om adviezen te geven bij de totstandkoming van het beleid en de (wettelijke) regelingen betreffende de uitvoering. Daarbij behartigt hij de collectieve belangen van inwoners van de Lekstroomgemeenten die zijn aangewezen op een uitkering, een voorziening of ondersteuning van WIL. In bijlage 1 is een nadere uitwerking gegeven van zaken die een WIL, dan wel een lokale aangelegenheid zijn. Deze bijlage maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze verordening.

 • 2. Met de instelling van een Cliëntenraad en het overleg wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering.

 • 3. De Cliëntenraad is een instrument dat inzicht verschaft in wat er onder (potentiële) cliënten leeft, om waar mogelijk te komen tot een optimale inbreng van cliënten. De Cliëntenraad fungeert als contactpunt in relatie tot groepen cliënten.

Artikel 4. Taken

 • 1. De Cliëntenraad heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bestuur van WIL. Het betreft adviezen over onderwerpen die de vorming, uitvoering, controle en evaluatie van het beleid ten aanzien van cliënten van WIL aangaat. Alle adviezen worden onverkort ter kennisname aan het algemeen bestuur van WIL verstrekt.

 • 2. Ter uitvoering van het gevraagd adviseren, als bedoeld in de eerste volzin, zal een schriftelijke adviesaanvraag aan de Cliëntenraad worden voorgelegd, waarin expliciet wordt aangegeven over welke punten het advies van de Cliëntenraad wordt gevraagd.

 • 3. De Cliëntenraad fungeert als belangenbehartiger voor groepen cliënten van WIL.

 • 4. De Cliëntenraad is alert op ontwikkelingen en knelpunten in het stelsel van de sociale zekerheid voor zover deze groepen en/of individuen raakt.

 • 5. De Cliëntenraad geeft de signalen door en wisselt die waar mogelijk uit met de overheden en/of instellingen. De Cliëntenraad onderhoudt contact met soortgelijke organisaties.

 • 6. De Cliëntenraad heeft de gelegenheid onderwerpen ter bespreking op de agenda van het bestuur van WIL te laten plaatsen.

Artikel 5. Aanwijzing en samenstelling Cliëntenraad

 • 1. De Cliëntenraad bestaat uit minimaal vijf en maximaal 15 leden; vanuit ieder gemeente zit er minimaal één lid in de Cliëntenraad.

 • 2. De colleges wijzen de leden aan, waar mogelijk op voordracht van de gemeentelijke cliëntenraden.

 • 3. De colleges dragen de leden vanuit de gemeente voor aan het algemeen bestuur van WIL.

 • 4. Het algemeen bestuur van WIL stelt de voorgedragen leden aan na advies gevraagd te hebben aan de Cliëntenraad.

 • 5. Het algemeen bestuur van WIL bewaakt de samenhang in de Cliëntenraad.

 • 6. Van het lidmaatschap van de Cliëntenraad zijn uitgesloten raadsleden van de deelnemende gemeenten, medewerkers van WIL en van de deelnemende gemeenten, leden van het WIL bestuur en personen die op andere wijze bij het bestuur van WIL betrokken zijn.

 • 7. Om deel te kunnen nemen aan de Cliëntenraad moet men inwoner zijn van één van de deelnemende gemeenten. Er wordt naar gestreefd dat iedere gemeente evenwichtig vertegenwoordigd is.

 • 8. In de Cliëntenraad zitten alleen personen die, als ervaringsdeskundige of als belangenbehartiger, deskundig zijn op het gebied van de uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving. Er wordt naar gestreefd dat de helft van de leden uit ervaringsdeskundigen bestaat.

Artikel 6. Zittingsduur

 • 1. Een zittingstermijn duurt vier jaar. Leden zijn eenmaal direct herbenoembaar. De maximale aaneengesloten zittingstermijn is acht jaar.

 • 2. Het lidmaatschap van de Cliëntenraad eindigt van rechtswege aan het einde van de periode van vier jaar, indien geen herbenoeming heeft plaatsgevonden, of tussentijds middels het schriftelijk indienen van het ontslag.

 • 3. De benoeming in een tussentijdse vacature gebeurt bij voorkeur binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature.

 • 4. Indien na twee zittingsperioden van vier jaar geen opvolging beschikbaar is en de bezetting van de vacante plek wel van belang is voor het functioneren van de Cliëntenraad, bestaat de mogelijkheid de zittingsduur incidenteel te verlengen tot vervanging geregeld is.

 • 5. Het bestuur van WIL, schorst en ontslaat op basis van advies van de Cliëntenraad WIL de leden.

Artikel 7. Werkwijze en adviestermijnen

 • 1.

  Het bestuur van WIL draagt er zorg voor, dat de onder ‘taken’ genoemde onderwerpen, voorafgaande aan een definitief besluit hierover goed en tijdig ter advisering worden voorgelegd aan de Cliëntenraad.

 • 2.

  Een advies van de Cliëntenraad aan het bestuur van WIL wordt schriftelijk uitgebracht binnen vier, bij uitzondering binnen zes weken nadat het bestuur de adviesaanvraag aan de Cliëntenraad heeft voorgelegd.

 • 3.

  Het advies van de Cliëntenraad wordt met eventuele bijlage(n) voorgelegd aan het dagelijks bestuur van WIL en gaat als bijlage bij de desbetreffende stukken naar de aangesloten gemeenten. Het dagelijks bestuur van WIL informeert de Cliëntenraad schriftelijk en met redenen omkleed over haar besluitvorming met betrekking tot de uitgebrachte adviezen.

 • 4.

  Indien naar het oordeel van het bestuur advisering vooraf zal leiden tot een ongewenste vertraging in de dienstverlening aan cliënten, zal er een extra vergadering worden ingelast.

 • 5.

  De Cliëntenraad bepaalt zelf op welke wijze zij tot haar adviezen komt.

 • 6.

  Uit hun midden kiest de Cliëntenraad een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en een penningmeester.

 • 7.

  WIL draagt zorg voor ambtelijke en secretariële ondersteuning van de Cliëntenraad, waaronder het maken van de notulen en het organiseren van de vergaderingen. De notulen geven de besluiten weer en een beknopte weergave van de gevoerde gedachtenwisseling.

 • 8.

  De ambtelijk notulist heeft een vertrouwensfunctie binnen de Cliëntenraad WIL en zal alle overeengekomen ondersteunende taken uitvoeren. Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de inzet.

 • 9.

  Alle vergaderingen van de Cliëntenraad zijn in principe openbaar, tenzij er anders besloten wordt.

 • 10.

  De Cliëntenraad vergadert minimaal zes keer per kalenderjaar.

 • 11.

  De Cliëntenraad kan werkgroepen instellen rond bepaalde onderwerpen; wie in deze werkgroepen participeert, is aan de Cliëntenraad zelf. Deze werkgroepen werken onder de verantwoordelijkheid van de Cliëntenraad. De bevindingen van de werkgroepen worden aan de Cliëntenraad voorgelegd.

 • 12.

  De leden ontvangen alle stukken van WIL die nodig zijn voor het functioneren als zodanig of die nodig zijn ter voorbereiding op een vergadering, op schrift. Ditzelfde geldt voor het raadplegen van stukken van derden; de leden van de Cliëntenraad kunnen deze kosteloos via het secretariaat verkrijgen voor zover WIL deze stukken in bezit heeft dan wel deze stukken bij een van de deelnemende gemeenten in bezit zijn.

 • 13.

  De Cliëntenraad stelt een huishoudelijk reglement op. Het bestuur en de directie van WIL krijgen dit reglement ter kennisname aangeboden.

Artikel 8. Overlegvergadering

 • 1. De Cliëntenraad overlegt minimaal zes maal per jaar met de verantwoordelijk bestuurder en directie van WIL. Het voorzitterschap van deze overlegvergaderingen wordt op zich genomen door de verantwoordelijk bestuurder of door de directeur van WIL.

 • 2. De directie van WIL draagt, in overleg met de Cliëntenraad en de verantwoordelijk bestuurder, zorg voor het opstellen van de agenda voor de overlegvergaderingen aan de hand van ingediende punten en de jaaragenda WIL.

 • 3. De agenda is tien werkdagen voorafgaande aan de betreffende vergadering ter beschikking van de leden.

 • 4. De leden van de Cliëntenraad worden in de regel tien werkdagen voor de overlegvergadering uitgenodigd en ontvangen dan ook de schriftelijke stukken. Het verslag van de overlegvergadering wordt uiterlijk vijf werkdagen na het overleg aan de Cliëntenraad verzonden.

 • 5. Op verzoek van zowel de Cliëntenraad, de directie dan wel het bestuur van WIL kan er ook vaker dan zes keer per jaar worden overlegd.

 • 6. Tijdens de overlegvergadering kunnen afspraken worden gemaakt over de bespreking van onderwerpen voor een volgende overlegvergadering.

 • 7. Afhankelijk van het onderwerp en de gemaakte afspraken wordt bepaald wie de uitvoering van de afspraken ter hand neemt.

 • 8. De Cliëntenraad vergadert minimaal één keer per jaar met het voltallige Algemeen Bestuur van WIL.

Artikel 9. Bevoegdheden

 • 1. Op verzoek van de Cliëntenraad kunnen deskundigen worden uitgenodigd om een overlegvergadering bij te wonen met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp.

 • 2. De leden van de Cliëntenraad kunnen altijd derden raadplegen over de aangelegenheden waarmee zij als lid van de Cliëntenraad te maken krijgen.

Artikel 10. Budget en faciliteiten

 • 1. Voor het uitvoeren van de taken van de Cliëntenraad wordt in de begroting van WIL een budget opgenomen bestaande uit:

  • a.

   een bedrag per jaar, toe te kennen op basis van een door de Cliëntenraad in te dienen begroting.

   De Cliëntenraad dient jaarlijks voor 1 september van elk kalenderjaar een onderbouwde begroting in voor het daaropvolgende kalenderjaar. De begroting gaat in ieder geval vergezeld van een activiteitenplan.

   Op basis van de begroting kent het algemeen bestuur de Cliëntenraad jaarlijks een budget toe.

   Het budget wordt door de Cliëntenraad onder andere ingezet voor:

   • -

    Vergaderkosten

   • -

    Onkostenvergoeding en reiskosten leden inclusief parkeerkosten

   • -

    Ondersteuning (administratief, inhoudelijk, extern)

   • -

    Scholing/training

   • -

    Activiteiten

   • -

    Communicatie met de achterban

   • -

    Kantoorkosten

   • -

    Representatiekosten

   • -

    Kosten voor lokale cliëntparticipatie in het kader van deze verordening

   • -

    Inhuren externe deskundigheid

  • b.

   een bedrag als vrijwilligersvergoeding per lid per bezochte overlegvergadering en voorbereidende overlegvergadering. Dit is inclusief de vergoeding voor zelfstandig vastgestelde, niet ingeplande overleggen van de Cliëntenraad en deelname aan werkgroepen. Vergaderingen die buiten het normale vergaderschema extra moeten worden uitgeschreven door toedoen van de directie en/of het bestuur van WIL, worden eveneens vergoed, volgens afspraak.

   Voor 2013 wordt het bedrag vastgesteld op € 60,00 per vergadering en vervolgens jaarlijks, per 1 januari, geïndexeerd op grond van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  • c.

   De vergoedingen worden aangemerkt als onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk.

 • 2. Over de besteding van het budget als bedoeld in het eerste lid onder a, wordt jaarlijks door de Cliëntenraad voor 1 maart van het volgende jaar verantwoording afgelegd middels een (financieel) jaarverslag.

 • 3. Het bestuur van WIL draagt zorg voor vergaderruimte in het stadshuis in Nieuwegein voor overleggen van de Cliëntenraad.

 • 4. De leden van de Cliëntenraad krijgen de beschikking over toegang tot elektronische handboeken waarop WIL een abonnement heeft, zoals Grip op WWB.

 • 5. Voor eenmalige niet-reguliere activiteiten kan de Cliëntenraad bij het bestuur van WIL een incidenteel budget aanvragen.

Artikel 11. Overige bepalingen

 • 1. Leden van de Cliëntenraad behouden hun uitkeringsrechten gedurende de voorbereidingstijd op (overleg)vergaderingen, het uitvoeren van werkzaamheden voor en door de Cliëntenraad, de tijd waarin zij derden raadplegen en het deelnemen aan ad-hoc werkgroepen.

 • 2. De leden of ex-leden van de Cliëntenraad zullen in de contacten met de gemeenten of WIL noch voordelen, noch nadelen ondervinden als gevolg van het lidmaatschap van de Cliëntenraad.

 • 3. De Cliëntenraad behandelt geen klachten, bezwaarschriften en zaken die op individuele cliënten of medewerkers betrekking hebben.

Artikel 12. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur na de Cliëntenraad gehoord te hebben.

Artikel 13. Evaluatie

De Cliëntenraad en het bestuur van WIL evalueren in het najaar van 2014 en vervolgens jaarlijks of de gekozen opzet van cliëntenparticipatie voldoet aan de verwachtingen van de Cliëntenraad en het bestuur van WIL.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 15. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Cliëntenparticipatie WIL.

Ondertekening

Aldus besloten in de algemene vergadering van 19 december 2013
Het algemeen bestuur van WIL,
De directeur de voorzitter,
R.Esser C. van Dalen

Bijlage 1 verdeling WIL – en de lokale agenda

Programma/thema

Op agenda WIL

Op lokale agenda

Werk

Uitvoering beleid gericht op participatie

Uitvoering Werkgeverservicepunt (WGSP)

Beleid Werk

Inkomensondersteuning

Uitvoering minimabeleid/bijzondere bijstand

Beleid minimabeleid/bijzondere bijstand

Uitvoering schuldhulpverlening

Beleid schuldhulpverlening

Inkomen

Uitvoering handhaving, terugvordering en verhaal, uitkeringsverstrekking

Beleid Inkomen

Algemeen

Meerjarenbeleid WIL

(Programma)begroting WIL

Verordeningen WIL en beleidsregels

Klachtenregeling en procedure Bezwaar en Beroep

Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) (perspectief WIL)

DVO’s (perspectief gemeente)

Bedrijfsvoering WIL

Cliënten participatie

Invulling en uitvoering cliëntenparticipatie WIL

Invulling en uitvoering lokale cliëntenparticipatie