Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Valkenburg aan de Geul 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Valkenburg aan de Geul 2016

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Valkenburg aan de Geul

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders de dato 19 mei 2015

Gelet op artikel 47 Participatiewet 2015, artikel 2.1.3 lid 3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.10 Jeugdwet en met inachtneming van de in artikel 150 van de Gemeentewet gestelde regels met betrekking tot de wijze waarop inspraak wordt verleend.

Gehoord het advies van de raadscommissie Sociaal Domein de dato 8 juni 2015

Besluit vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Valkenburg aan de Geul 2016

Artikel 1 begripsomschrijvingen

 • 1.

  Sociaal domein: activiteiten en voorzieningen op het terrein van zorg, wonen, welzijn, jeugd en werk en inkomen.

 • 2.

  Adviesraad (voor het sociaal domein): groep personen die goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de lokale samenleving en met die kennis en kunde het college bijstaat en adviseert over de voorbereiding en uitvoering van beleid in het sociaal domein.

 • 3.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul.

 • 4.

  Wsw-raad (Wet sociale werkvoorziening): deze raad is belangenbehartiger voor cliënten met en Wsw indicatie.

 • 5.

  Participatie cliëntenraad (voormalige Wet werk en bijstand) cliëntenraad: belangenbehartiger voor cliënten met een indicatie inzake de Participatiewet.

Artikel 2 doel Adviesraad Sociaal Domein

1.Het doel van de Adviesraad Sociaal Domein is een vertegenwoordiging van inwoners op een gestructureerde manier te betrekken bij de beleidsontwikkeling, beleidsimplementatie, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie aangaande het sociaal domein, om zo bij te dragen aan de totstandkoming of verbetering van dit beleid.

Artikel 3 samenstelling en zittingsduur van de Adviesraad

 • 1.

  De Adviesraad bestaat uit maximaal 13 leden bij voorkeur met lokale binding en deskundigheid op het terrein van de Wmo (wonen, zorg, welzijn), werk en inkomen en zorg voor de jeugd.

 • 2.

  Vanuit de Wsw- en de Participatie- cliëntenraden (of hun rechtsopvolgers) zal één vertegenwoordiger worden afgevaardigd naar de Adviesraad.

 • 3.

  De Adviesraad kiest een voorzitter, secretaris en penningmeester.

 • 4.

  De leden van de Adviesraad worden benoemd door de Adviesraad voor een periode van 4 jaar. Het college zal hierover vooraf worden geconsulteerd.

 • 5.

  De leden zijn eenmaal herbenoembaar (maximale zittingsduur 8 jaar).

 • 6.

  De Adviesraad stelt een rooster van aftreden vast. De leden van de Adviesraad treden af op de dag, die in het rooster is vermeld. Zij kunnen terstond worden herbenoemd voor een periode van 4 jaar, met een maximum van 8 jaar.

 • 7.

  De leden van de Adviesraad kunnen te allen tijde ontslag nemen. Het ontslag wordt schriftelijk ingediend bij de Adviesraad onder gelijktijdige mededeling aan het college.

 • 8.

  Het lidmaatschap van de Adviesraad is onverenigbaar met:

  • -

   Het lidmaatschap van de gemeenteraad, het college en/of commissie van de gemeente Valkenburg aan de Geul of van de regio Maastricht – Heuvelland als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet.

  • -

   Het zijn van medewerker van de gemeente Valkenburg aan de Geul of van een van de gemeenten in de regio Maastricht – Heuvelland.

  • -

   Het zijn van bestuurder of medewerker van organisaties met zakelijke belangen bij uitvoering van de Wmo, de Participatiewet en/of de Jeugdwet, zulks ter beoordeling van de Adviesraad.

Artikel 4 taken en bevoegdheden Adviesraad

 • 1.

  De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college en/of de gemeenteraad in verband met door het college of de gemeenteraad voorgenomen en gevoerde beleid aangaande het sociaal domein.

 • 2.

  De Adviesraad heeft geen bevoegdheden betreffende individuele klachten en bezwaarschriften, en andere zaken met betrekking tot een individuele persoon.

 • 3.

  De Adviesraad neemt deel aan het sub regionaal, regionaal en landelijk overleg ter zake.

 • 4.

  De Adviesraad stelt statuten en een reglement vast. Alvorens deze worden vastgesteld door de Adviesraad zal het college hierover worden geconsulteerd. De statuten en het reglement van de Adviesraad Sociaal Domein maken integraal deel uit van deze verordening.

 • 5.

  De Adviesraad komt ten minste 6 maal per kalenderjaar met de portefeuillehouder Sociaal Domein in vergadering bij elkaar ter bevordering van de communicatie tussen college en Adviesraad, en voorts zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt.

 • 6.

  De Adviesraad kan de Wsw-raad om advies vragen inzake beleidskwesties die te maken hebben met de Wsw.

 • 7.

  De Adviesraad kan de Participatie cliëntenraad om advies vragen inzake beleidskwesties die te maken hebben met de Participatiewet.

Artikel 5: Het instellen van werkgroepen.

 • 1.

  De Adviesraad stelt vaste werkgroepen in. Het betreft de werkgroepen zorg, participatie, jeugd, bewegen en sport.

 • 2.

  De Adviesraad kan besluiten om personen die geen lid zijn van de Adviesraad te laten deelnemen aan de werkgroepen, genoemd in lid 1.

 • 3.

  Naast de in lid 1 ingestelde vaste werkgroepen kan de Adviesraad besluiten om andere (ad hoc) werkgroepen in te stellen.

Artikel 6. Contactambtenaar adviesraad

Het college stelt een contactambtenaar aan die als aanspreekpunt functioneert voor de adviesraad.

Artikel 7. Taken contactambtenaar

De contactambtenaar verzamelt adviesaanvragen en conceptbeleid binnen de gemeentelijke organisatie en zorgt ervoor dat deze adviesaanvragen en conceptbeleid tijdig ter advisering worden aangeboden aan de Adviesraad. Op uitnodiging is de contactambtenaar aanwezig tijdens de vergaderingen van de Adviesraad.

Artikel 8.. Taken van college

 • 1.

  Het college vraagt over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college via de contactambtenaar advies aan de adviesraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Indien gewenst door de adviesraad, vindt (aanvullende) informatieverstrekking plaats door het gemeentebestuur.

 • 2.

  Het advies van de Adviesraad wordt met de reactie van het college aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld.

Artikel 9. Budget adviesraad

1.Ten behoeve van de adviesraad wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld van

€ 7.406,00, jaarlijks te indexeren op basis van het consumentenprijsindexcijfer (2016=100).

2.Jaarlijks vóór 1 juli brengt de Adviesraad aan het college verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van de beschikbaar gestelde gelden. Het inhoudelijk jaarverslag en het financieel jaarverslag zullen ter kennisname worden gebracht aan de raadscommissie sociaal domein.

Artikel 10. Beslissing college in gevallen waarin deze verordening niet voorziet.

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 11. Overgangsregeling zittende leden Wmo-raad

 • 1.

  De leden die na inwerkingtreding van deze verordening lid zijn van de Wmo-raad, worden zonder nieuwe benoeming, automatisch lid van de Adviesraad sociaal domein zoals bedoeld in deze Verordening.

 • 2.

  De huidige periode van benoeming in de Wmo-raad van de zittende leden wordt meegenomen na de inwerkingtreding van deze Verordening.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Valkenburg aan de Geul 2016".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 29 juni 2015

A.M. Hoeberigs Drs. M.J.A. Eurlings

griffier voorzitter