Treasurystatuut gemeente 's-Hertogenbosch

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Treasurystatuut gemeente 's-Hertogenbosch

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch heeft in zijn openbare vergadering van 14 juli 2015,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2015 (reg.nr. 4943595), besloten het treasurystatuut vast te stellen.

1. DOELSTELLINGEN, RICHTLIJNEN EN LIMIETEN

1.1 Doelstellingen

De doelstellingen van de treasuryfunctie zijn:

 • 1.

  Het continu zorgen voor voldoende liquiditeit voor de gehele gemeente.

 • 2.

  Het minimaliseren van de rentekosten binnen het kader van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de op deze wet gebaseerde regelgeving.

 • 3.

  Het maximaliseren van de renteopbrengsten binnen het kader van de Wet fido en de op deze wet gebaseerde regelgeving.

1.2 Richtlijnen en limieten

1.2.1 Algemeen

Overeenkomsten voor het uitzetten van middelen, het aangaan van leningen en het verlenen van garanties luiden in euro.

1.2.2 Richtlijnen en limieten uitzetten van middelen

Voor het uitzetten van middelen zijn de volgende richtlijnen en limieten van toepassing:

 • 1.

  Middelen worden uitsluitend uitgezet ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van een dergelijke uitzetting van middelen en bedingt indien mogelijk zekerheden.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kunnen overtollige middelen in de vorm van leningen worden uitgezet bij andere openbare lichamen met dien verstande dat geen leningen kunnen worden verstrekt aan openbare lichamen ten aanzien waarvan de gemeente ‘s-Hertogenbosch met het financiële toezicht is belast.

 • 3.

  Voor het overige worden gelden, rekening houdend met in de Wet fido opgenomen uitzonderingen, in ’s Rijks schatkist aangehouden.

 • 4.

  Bij uitzettingen is minimaal de hoofdsom gegarandeerd.

 • 5.

  Uitzettingen waarbij uitsluitend de hoofdsom of de hoofdsom vermeerderd met een percentage lager dan de dag-depositorente is gegarandeerd zijn mogelijk. Alvorens dit besluit door het college wordt genomen, moet de gemeenteraad, in die gevallen waarin de uitvoering van dit besluit ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente, de gelegenheid hebben gehad om zijn wensen en bedenkingen te uiten.

 • 6.

  Het kopen van aandelen is uitgesloten, behalve voor zover deze gekocht worden in het kader van de uitoefening van de publieke taak.

 • 7.

  Derivaten zullen uitsluitend worden gebruikt als middel om renterisico’s te beperken. Als derivaten worden gebruikt, moet worden voldaan aan de hiervoor geldende wet- en regelgeving. Alvorens dit besluit door het college wordt genomen, moet de gemeenteraad, in die gevallen waarin de uitvoering ervan ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente, de gelegenheid hebben gehad om zijn wensen en bedenkingen te uiten.

1.2.3 Richtlijnen en limieten aangaan van leningen

Voor het aangaan van leningen zijn de volgende richtlijnen en limieten van toepassing:

 • 1.

  De gemeente ‘s-Hertogenbosch werkt op basis van totaalfinanciering.

 • 2.

  Renterisico’s op de netto vlottende schuld zijn begrensd tot de normen van de kasgeldlimiet van de Wet fido.

 • 3.

  Renterisico’s op de vaste schuld zijn begrensd tot de normen van de renterisiconorm van de Wet fido.

 • 4.

  Leningen worden niet aangegaan met het enkele doel de aangetrokken gelden tegen een hoger rendement uit te zetten.

 • 5.

  Zolang korte financiering goedkoper is dan lange financiering zal er zoveel mogelijk, binnen de normen van de kasgeldlimiet van de Wet fido, kort worden gefinancierd.Op de door de Wet fido toegestane ontheffing van de kasgeldlimiet bij incidentele wijzigingen in het inkomsten- en uitgavenpatroon zal indien nodig een beroep worden gedaan.

 • 6.

  De rentevisie van de gemeente is gebaseerd op de visie van het Centraal Planbureau en op de marktverwachtingen.

1.2.4 Richtlijnen voor het verlenen van garanties

Voor het verlenen van gemeentegarantie aan een derde zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

 • 1.

  Gemeentegarantie wordt uitsluitend verleend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van een dergelijke garantie en bedingt indien mogelijk zekerheden.

 • 2.

  Het initiatief tot het verstrekken van gemeentegarantie komt vanuit de functionele afdeling.

 • 3.

  Het resultaat van een garantieverstrekking drukt niet op het resultaat van de treasuryfunctie.

 • 4.

  Het verstrekken van gemeentegarantie geschiedt bij collegebesluit. Wanneer de uitoefening van de garantstelling ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente, moet de raad de gelegenheid krijgen om zijn wensen en bedenkingen te uiten alvorens het college een besluit neemt.

2. ORGANISATIE TREASURY

 • 1.

  Het college zorgt voor een adequate functiescheiding bij de uitvoering van de treasurytaken en het betalingsverkeer.

 • 2.

  Betaalopdrachten worden door minimaal twee functionarissen getekend (het vier-ogen-principe).

 • 3.

  De bevoegdheid tot het uitzetten van middelen, het aangaan van leningen en het verlenen van garanties ligt vast in het mandaatbesluit.

3. PLANNING EN CONTROL

 • 1.

  Het proces van planning en control voor de treasuryfunctie volgt het reguliere proces van de budgetcyclus.

 • 2.

  In de begroting wordt een paragraaf financiering opgenomen. Dit is tevens het treasuryjaarplan.

 • 3.

  In het jaarverslag wordt een paragraaf financiering opgenomen. Deze bevat de hoofdlijnen van de jaarevaluatie van de treasuryfunctie.

4. INFORMATIEVOORZIENING

Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor een goede interne en externe informatievoorziening met betrekking tot de treasuryfunctie.

5. SLOTBEPALING

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Ondertekening

De gemeenteraad voornoemd,
De griffier, De voorzitter,
drs. W.G. Amesz mr. dr. A.G.J.M. Rombouts